Prohlášení hlavy českého priorátu FSSPX

P. Tomáš Stritzko FSSPX

P. Tomáš Stritzko FSSPX, prior českého priorátu Kněžského bratrstva sv. Pia X., dnes zveřejnil dvě zásadní prohlášení: jedno k aktivitám Jaroslava Valašťana, který se při svých nešťastných aktivitách neoprávněně odvolává na Bratrstvo, a jedno k listu brněnského biskupa Mons. Cirkleho, který se vyjadřuje k aktivitám FSSPX a popírá legitimnost a platnost svátostí vysluhovaných jeho kněžími.

V prvním prohlášení se otec Stritzko distancuje od aktivit Jaroslava Valašťana, který se dle prohlášení prezentuje jako příznivec FSSPX a neoprávněně se zaštiťuje jeho autoritou, ač ve skutečnosti zastává názory s pozicemi FSSPX neslučitelné, rozvrací jeho apoštolát a nedbá na kněžská napomenutí. Zároveň otec prior upozorňuje, že „biskup“ Oravec, na setkání s nímž pan Valašťan zve věřící, je sedisvakantistou a jeho údajné biskupské svěcení je dubiózní. Kompletní text je k dispozici na stránkách českého FSSPX.

V druhém prohlášení otec Stritzko reaguje na list Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, který prohlašuje aktivity kněží FSSPX za nelegitimní a tvrdí, že svaté zpovědi vykonané u kněží Bratrstva, stejně jako manželství uzavřená před těmito kněžími, jsou neplatná:

A protože se na této skutečnosti dodnes nic nezměnilo, chci zdůraznit, že kněží tohoto Bratrstva jsou nadále suspendováni, nemohou dovoleně slavit svátosti, tedy ani eucharistii. Udělování svátosti smíření a manželství je neplatné. Kdo se účastní jejich bohoslužeb, podílí se na jejich nedovoleném jednání a v důsledku narušuje jednotu katolické církve. Celý text listu biskupa Cikrleho je k dispozici ZDE.

Otec Stritzko v této věci připomíná:

(…) Všechny úřady v Církvi včetně úřadu pozemské hlavy Církve – římského papeže, mají legitimitu od Ježíše Krista, který je věčnou Hlavou Církve. Nejvyšším zákonem nositelů všech těchto úřadů je spása duší, viz CIC83 Can. 1752. Pokud se nositelé úřadů v Církvi uchylují od svého pověření, jak je tomu obecně v současnosti, ztrácejí v těchto případech legitimitu pro svoje jednání (svojí dubiozitou Církev rozkládající nový mešní obřad, nekatolické principy ekumenismu, zpochybňování neproměnnosti zjevených pravd aj.). Nositelé moci v Církvi, papežem počínaje, tak vyvolali hlubokou krizi v Církvi, která nám dává nejen právo, ale ukládá i povinnost jednat k uchování víry a poskytnout věřícím možnost přijímat svátosti v jednoznačně katolických ritech svátostí. Tato situace také zakládá mimořádnou zpovědní jurisdikci pro kněze FSSPX a kněze spřátelené a legitimitu užití mimořádné jurisdikce pro uzavření sňatku pro snoubence dle CIC83 Can. 1116, s ohledem na Can. 1063 3°, neboť za „užitkuplné liturgické udělování svátosti manželství“ lze v duchu Církve možno považovat pouze udělování při užití jednoznačně katolických ritů, což ve spojení s novým mešním ritem není dáno. (…) Celý text je k nalezení rovněž na stránkách FSSPX.

Domnívám se, že je nanejvýš vhodné, aby o těchto vyjádřeních čtenáři DaH věděli, tedy zde na ně upozorňuji.

Ignác Pospíšil

180 Responses to Prohlášení hlavy českého priorátu FSSPX

 1. Rudolf napsal:

  „neboť za „užitkuplné liturgické udělování svátosti manželství“ lze v duchu Církve možno považovat pouze udělování při užití jednoznačně katolických ritů, což ve spojení s novým mešním ritem není dáno. (…)“

  Znamená to tedy, že svátost manželství udělovaná těmi, kdo praktikují nový mešní ritus, jsou „neužitkuplná“? Znamená to, že jsou neplatná?
  Upozorňuji, že v otázkách není žádná ironie, pouze přání zvědět názory ostatních.

 2. P. Jan Špaček napsal:

  Pana Jaroslava Valašťana jsem poznal osobně v Brně, v době, kdy jsem byl ještě bohoslovcem. Musím říci, že na mne působil jako fanatik a se svými sedisvakantskými názory se nikterak netajil. Naprosto nemohu souhlasit s vývody, které prezentuje pan Johannes Rothkranz ve svých knihách (Diktatura humanity apod.), že totiž od podpisu koncilního dokumentu o náboženské svobodě „Dignitatis humanae“ je Apostolica sedes vacans! Dle výplodů pana Rothkranze se dopustil jak papež Pavel VI., tak i koncilní otcové aktu „absolutní temerity“ a tím ztratili právo na své úřady (nikoliv na svěcení). Takže od prosince roku 1965 prý nemáme ani papeže, ani kardinály, ani biskupy! Je až s podivem, že se najdou lidé, kteří tomuto nesmyslu věří…

  Pokud jde o druhou část, diecézní biskup řídí svou diecézi a tudíž jeho rozhodnutí jsou závazná. My, kněží, jsme slibovali při kněžském svěcení biskupu-světiteli i i jeho nástupcům úctu a poslušnost. Jestliže diecézní biskup brněnský rozhodl tak, jak rozhodl, je to tudíž závazné.

  Samozřejmě, že svátost manželství a veškeré jiné svátosti, které jsou udělovány podle pokoncilních rituálů, jsou platná a užitkuplná! Za dobu své kněžské praxe jsem sezdal mnoho snoubenců, udělil jsem mnoho rozhřešení, zaopatřil jsem mnoho nemocných a umírajících, pokřtil jsem mnoho dětí i dospělých katechumenů atd. atd. – a to vše pochopitelně podle pokoncilních rituálů, a jsem přesvědčen, že jsem všechny tyto svátosti udělil platně. Můžete být tedy, pane Rudolfe, v naprostém klidu.

  • anežkaB napsal:

   Otče, já jsem jako laik žádnou poslušnost neslibovala a tudíž mám jako katolík plné právo na katolickou mši svatou. Pokud mi ji můj biskup a farář neumožní- a že jsem o ni žádala, mám právo ji vyhledat u kněží FSSPX. Svému biskupovi jsem to oznámila a odpovědi jsem se nedočkala. Oni totiž i biskupové jsou povinni poslouchat papeže a nedělají to, dodnes nevrátili konsekrační slova do původní formy a nejsou ochotni udělat nic pro to, aby se lidé naučili znát katolický Tridentský ritus. Takže biskup brněnský by se měl zamyslet nad sebou a ne vydávat neuvážená a nepravdivá prohlášení.

   • David Hibsch napsal:

    Domnívám se, že svátosti udělené pochybnými pokoncilními rituály platná jsou (je-li zachovaná forma a intence udělovatele), ale „užitkuplná“ rozhodně ne. Jak může být katolicky „užitkuplný“ Novus ordo missae, který do Církve zatáhl svobodný zednář Mons. Annibale Bugnini a nechal ho posvětit Pavlem VI.? To je prostě v rozporu. Chápu, že současní kněží se budou o to rvát, protože by jejich moderátorská role ve farnostech ztratila duchovní rozměr a svou aureolu.

   • MVT napsal:

    Inu anežkoB Váš přístup je poněkud zvláštní – zejména co se týče Vaší kritiky neposlušnosti biskupů. Jako katolička jste na základě domicilu (místa pobytu) disciplinárně podřízena konkrétnímu diecéznímu biskupovi. To plyne nejen z kodexu kanonického práva, ale i z obecného principu hierarchického uspořádání naší Církve. Vaše právo na katolickou mši svatou jistě nikdo nezpochybňuje, ale jak správně uvedl P. J. Špaček katolickou a platnou mší svatou JE i mše sv. sloužená podle NOM. Skutečnost, že ve Vaší dostupné blízkosti někdo z kněží či řeholníků působících ve Vaší diecézi neslouží mši sv. podle tzv. tridentského ritu Vás ještě neopravňuje k tomu, abyste se samovolně rozhodla, že máte „právo“ se jí zúčastňovat u FSSPX. To je, troufám si – při vší úctě k Vám – říci, aktivní neposlušnost Vašeho biskupa (předpokládám, že jste z Brněnské diecéze), obzvláště, když jste nyní s jeho (pokud vím již vlastně historicky druhým) listem o této věci seznámena. A k této neposlušnosti Vás – po mém soudu – nikterak opravňuje to, že Váš biskup se Vám dosud – podle Vašeho názoru – jaksi nepostaral o možnost účasti na mši sv. podle tridentského ritu. Proč tomu tak je bych asi nechal na něm a třeba se modlil za to, abyste tu možnost v rámci diecéze brzy měla…

   • anežkaB napsal:

    Nebojte, z brněnské diecéze nejsem a navštěvuji pravidelně NOM, jen příležitostně Trident, můj biskup o mém postupu ví, a nic na to nepraví. Takže asi neposlušná nebudu, že. Oni chudáci sami neví, co je správné.

   • nino napsal:

    MVT, ano Cirkev m hierarchicky princip, avsak podobne ako v Anglicku, za reformacie, ked katolicki biskupi, pomaly ale isto odpadali k bludu a k schizme, tak veriaci logicky vedeli, ze ich v tom nasledovat nemozu. Cize dnes je podobna, vynimocna situacia, a dnesni katolici nerobia nic ine len nasleduju v ,,neposlusnosti“ Thomasa Mora z Anglicka, a dalsich katolikov prenasledovanych ,,katolickymi“ biskupmi napr. v Skandinavii.

   • Takypijus napsal:

    To jsou vskutku kouzelné věty: Můj biskup o mém postupu ví, a nic na to nepraví. Takže asi neposlušná nebudu, že.

    Takže pokud člověk evidentně neposlouchá biskupovy listy, ale biskup na každého takového konkrétního člověka neudělá okamžitě bububu, nejedná se o neposlušnost. Vskutku odzbrojující logika. [Podle stejné logiky hříšník neudělal žádný hřích, pokud ho Bůh okamžitě nepotrestal, protože o jeho postupu přece věděl, ale nic neřekl. Takže se o hřích asi nejednalo, ne.]

    No a ten závěr je snad ještě lepší: Oni chudáci sami neví, co je správné.

    Ano, je to tak. Chudák biskup je úplně blbý, ale já se svou odzbrojující logikou jsem ta nejchytřejší, přesně vím co je správné a nějaký biskup mi může vlézt na záda. V tom opravdu není ani stín pýchy. 🙂

   • topajík napsal:

    Přesně tak, drahý takypijusi. Světci vždycky odzbrojovali „mocné světa“ svojí prostotou. A my máme podle jejich vzoru žít. Prostě to není nic pro takové, jako jste vy. 🙂

   • Takypijus napsal:

    Zdaleka ne každý prostý člověk (a to je velmi silný eufemismus pro logiku dotyčné) je světec.

   • anežkaB napsal:

    ad Takypius. Mám takovou logiku, jaké mě Církev naučila. Vím, že potřebuji Tridentskou mši, abych mohla žít pravdivě a přitom nechci dělat nic proti biskupovi. Můžete mi poradit, pane, jak bych podle Vás měla jednat? Zajímavé, biskup s mým postojem problém asi nemá, ale vy ano. Já Vám však svůj pohled na tuto věc nenutím, tak nevím, proč Vás to trápí.

   • anežkaB napsal:

    ad MVT. Abyste byl v obraze, můj farář Tridenstkou mši umí sloužit, je starší ročník, takže je tu zřejmá neposlušnost kléru vůči papeži, který tento ritus chtěl znovu zavést. Poslouchat papeže je víc než poslouchat biskupa, který papeže neposlouchá. Mimochodem, hiearchie sestupuje zvrchu dolů, ne zespod nahoru. Těžko budou mít neposlušní biskupové poslušné ovečky, že, a těžko bude mít papež, který se zpronevěřil Kristu poslušné biskupy. Nemám v úmyslu nechat se ukřižovat svým svědomím, jestli Vy na to povahu máte, tak je to Vaše věc.

   • Michal napsal:

    Myslím, že u Anežky je klíčové, že u svého biskupa žádala o možnost tridentského ritu ve shodě s vůlí Sv. Otce, a když jí nebyl schopen vyhovět, tak svým způsobem logicky nezakazuje návštěvu FSSPX. Pokud je v daném místě možnost tradičního ritu, pak má biskup po ruce silnější argumenty.

   • topajík napsal:

    Takypijus napsal:
    08/03/2013 v 10:40
    Zdaleka ne každý prostý člověk (a to je velmi silný eufemismus pro logiku dotyčné) je světec.
    @ Někdo tu někde tvrdil opak, že to máte potřebu TAK silně zdůrazňovat?

  • MichalD napsal:

   Při vší úctě, důstojný pane Špačku, překvapuje mě, že se nemůžete udržet, a musíte si ještě takto veřejně do pana Valašťana, i kdyby byl jakýkoliv, kopnout (tímto reaguji jen na morální rovinu Vašeho komentáře, která ovšem vrhá i podivné světlo na komentář samotný, zejména jeho závěr).

  • FSSPX nepopírá PLATNOST pokoncilní liturgie. A celkově nevím o nikom, kdo by její platnost popíral, kromě lidí zcela mimo realitu.

  • nino napsal:

   Ja si takisto myslim, ze dane sviatosti ste udeloval platne, a pri vsetkej dobrej voli, avsak pochybujem, ze ,,reformovane“ a umelo, novo vytvorene rity sviatosti su vzdy uzitkuplne. Veriaci by mali dostat viac.

   • nino napsal:

    no, ak pan Špaček je ten na fotke (nizsie v diskusii) s ministrujucim dievcatom (ak som v tejto nocnej hodine spravne pochopil), kde chlapec-laik podava prijmanie (a zrejme do ruk), a je pravda ze velebil knieza, tak musim opravit cast ,, a pri vsetkej dobrej voli“- lebo naozaj, tam uz mam pochybnost 🙁
    Asi lepsia reklama na trident a FSSPX ani nemoze byt

  • solipso napsal:

   Osobně mě výplody biskupů a kněží, kteří zcela očividně upadli do komplexní herese modernismu, jako třeba mons, Cikrle nebo zde přítomný P. Špaček, a tudíž je lze spravedlivě považovat za vyobcované, zajímají pouze do té míry, do jaké se nad nimi s chutí zasměju.
   Argumentace poviností poslušnosti k autoritě, jejíž jurisdikce vyplývá z domicilu bez ohledu na to, že se tato autorita flagrantně zpronevěřuje zdroji své legitimity, mi v dnešní situaci připomíná argumentaci členů Sonderkommanda SS, že zaživa upalovat ukrajinské ženy a děti přece dostali rozkazem.

   K případu Valašťan:
   JV se podle mého názoru snaží suplovat chybějící aktivitu FSSPX vzhledem k diecéznímu kléru, který je apoštolátem FSSPX zřejmě zcela opomíjen a přitom by bylo jeho podchycení velmi potřebé.

  • Karel napsal:

   Otče Špačku bojujete proti větrným mlýnům, ale vydržte, oni jednou k rozumu dojdou, :-)))
   A´t se Vám daří. 🙂

   • topajík napsal:

    Podle Vás je tedy o. Špaček Don Quiotte, který bojuje proti větrným mlýnům? To máte pravdu. A je to ztráta času i energie, které se dají využít mnohem lépe pro Boží Království. Ale pokud si dobře pamatuji (už jsem to dlouho nečetl), tak D.Q. tenkrát žádného rozumu nedošel a vytrval ve své pošetilosti až do konce. To jste P. Špačkovi moc nepolichotil…

   • Karel napsal:

    P. Špaček má rozumu dost, už podle toho, že se postavil proti tomuto poblouznění, myslel jsem to spíš tak, že proti bezduchým zmíněným mlýnům se bojuje marně a vyhrát se nad nimi nedá, jsou prostě bezduše hnáni větrem. Přesto P. Špačkovi držím palce, jestli mu to bude co platné,….tímto zdravím… :-)))

   • MichalD napsal:

    Postavit se proti knězi, který veřejně síří pomluvu, nebo upozornit na to, že na svých stránkách veřejně podporoval osobu, hlásící se ke katolictví a budící pohoršení – to znamená být poblouzněncem, bezduše hnaným větrem? Taková poklona opravdu potěší od člověka, který patrně nevidí nic špatného na výše odkázané fotografii.

 3. Nadvelegrázl špatný napsal:

  Považuji za rozumné, zeptat se i druhé strany, jak to je. Stará římská zásada aby byla slyšena i druhá strana je i zde na místě.

  • solipso napsal:

   No, nevím, nakolik je internetové fórum vhodným prostředím pro řešení takto citlivých problémů. Být otázán, řekl bych, že nejspíše nijak zvlášť.

   • Nadvelegrázl špatný napsal:

    Nehodlám to tady řešit. Pouze konstatuji, že jsem dost starý na to, abych jakékoliv kampani proti komukoliv nekriticky věřil, aniž bych si věci ověřil aspoň citlivým doatzem v okolí.

    O sobě už jsem z různých stran slyšel že jsem fašoun, nácek, (krypto) komunista, bohatý, socka, liberál, sedisvakantista, a to ačkoliv si ničeho z toho nejsem vědom…

   • solipso napsal:

    Mně přijde, že PTS prostě vydal prohlášení, kterým se FSSPX distancuje od Jardových aktivit. To mi přijde vcelku jasné a prakticky je jedno, jaké konkrétní aktivity to byly a/nebo zda apoštolátu FSSPX ve skutečnosti prospívají nebo škodí. Myslím, že v případě tohoto druhu prohlášení není jeho jednostrannost nijak škodlivá. Samozřejmě osobně by mě docela zajímalo co na to pan Valašťan. Doufám, že v úterý večer dojde na mši svatou a po ní dáme řeč.

   • topajík napsal:

    Nic nového. To je nás víc, akorát se lišíme druhy označení, ač ani tak mezi nimi není významný rozdíl.

   • solipso napsal:

    „O sobě už jsem z různých stran slyšel že jsem fašoun, nácek, (krypto) komunista, bohatý, socka, liberál, sedisvakantista, a to ačkoliv si ničeho z toho nejsem vědom…“
    — Ono není od věci reflektovat mínění druhých lidí o vlastní osobě. Jednak to může dát užitečnou zpětnou vazbu a druhak to umenšuje výčitky svědomí když pak třeba dáme někomu po hubě.

 4. Paul Max napsal:

  Pan biskup Cikrle vytahnul starého populárního strašáka pro „záchranu“ svých modernismem dezorientovaných oveček.
  …Podobné výhružky mne již delší dobu ponechávají naprosto chladným. Mám dojem, že drtivé většině věřících jsou tyto výhružky rovněž ukradené. Pokoncilní plky a nepastýřské „pastýřské“ listy dnes už stejně nikoho nezajímají.

  • Takypijus napsal:

   Lefebvristům nezbývá nic jiného než že je slova biskupa nechávají chladnými, protože jinak by se svým pyšným chováním museli přestat. A to pyšný člověk dokáže jen málokdy.

   • Teofil napsal:

    anebo, koho chleba jíš, toho píseň zpívej

   • Hamish napsal:

    Co konkrétně je na čem pyšného?
    Člověk toužící po katolickém ritu je pyšný? Má s „pokorou“ příjímat dvojznačný NOMík a držet ústa?
    Ale ale…

   • MichalD napsal:

    Takypijusi, vy si s těmi pomluvami o pýše nedáte pokoj. Pokud byste se s problémem apoštolátu FSSPX namáhal seznámit blíže, zjistil byste, že to z hlediska kanonického práva není tak jednoduché, jak si představujete. Zásadní otázka je, zda je stav nouze, nebo není. To, že početní většina v církvi je přesvědčena, že není (nebo si ho někteří, třeba i bez vlastní viny, neuvědomují), Vám nijak nezakládá právo posuzovat svědomí těch, kteří jsou opačného názoru. Já třeba, když musím být někdy svědkem, jak je s Nejsvětějším Tělem Našeho Pána zacházeno na většině NOM obřadů, o stavu nouze nepochybuji.

   • Takypijus napsal:

    MichalD: Moji reakci na váš nesmysl o jakési pomluvě Ignác z mně nepochopitelného důvodu zcenzuroval, tudíž tady debata končí.

   • Karel napsal:

    Přesně tak, pýcha být „papežtější než papež“ na ně sedí jako ulité. Ať se jim to líbí nebo ne (spíš ne :-)) ), pro mě je athoritou pan biskup legálně ustanovený k řízeni diecéze, než nějaké, s prominutím, pokoutní hnutí, která se snaží být, viz výše :-)))

   • Hamish napsal:

    Můžete to konkretizovat?
    Takto jsou to jen plané plky, který navíc zavánějí pomluvou a nactiutrháním.

   • anežkaB napsal:

    Pro mě je Karle, největší autoritou Ježíš Kristus a ti kněží, kteří žijí ve shodě s ním. Pokud biskup dělá špatné věci- např. staví věci tohoto světa nad Krista, tak je modlář a i když ho respektuji díky jeho svěcení, nemohu ho následovat. Církev není automat, že by svěcení lidé měli automaticky vždy pravdu, tak to tedy nefunguje. Vy, pokud oplýváte rozumem, byste měl rozlišovat a nenechat se vláčet do pekla. Desatero přece znáte, a víte jak dopadne každý, kdo se nesnaží žít podle něho.

   • solipso napsal:

    Karle, nejde o to být papežštější než papež, ale být katoličtější než papež. Za současné situace to nedá ani příliš námahy, takže o nějakých důvodech k pýše nemůže být řeč.

  • MVT napsal:

   Mne zajímají také a to velmi! Především proto, že jsou pro diecézány jednolivých biskupů určeny a dle závažnosti meritu závazné a také proto, že chaosem a případnými urážlivými poznámkami na adresu platně vysvěcených a řádně papežem ustanovených biskupů naší Církvi rozhodně neprospíváme.

   • Teofil napsal:

    řádně, neřádně po zákulisních jednáních a hlavně ti co plní beze zbytku závěry DVK a nemají námitek proti NOM a podávání na ruku

   • nino napsal:

    To boli i v Skandinavii stanovene diecezy, a papezom ustanoveni biskupi, ked katolicki biskupi tam zacali zavadzat lutherov blud. Asi ti katolici, co tam kritizovali lutheranizmus,ktory im bol nanucovany, tak sa previnili proti papezom riadne ustanovenym biskupom?
    U nas pokrokovi knazi verejne vyzyvaju na schizmu voci Rimu, a nasi biskupi mlcia, a ziadno ich nepotrestjau, ako mame vediet, ze ci sa nieco nechysta?

   • Takypijus napsal:

    To se ale milý Teofile dostáváte někde na úroveň partyzánšiny Jana Husa. Protože byl biskup ustanoven po zákulisním jednání (No a co? Samozřejmě, že se výběr biskupa nedělá před televizní kamerou nebo dokonce demokratickou volbou.), tak ho nemusím uznávat a můžu si dělat co chci?

    I kdyby se mi biskup stokrát nelíbil, tak tím, že chodím na mše FSSPX jednám proti jeho vůli a rozhodně nepřispívám naší Církvi a její jednotě.

   • topajík napsal:

    „I kdyby se mi biskup stokrát nelíbil, tak tím, že chodím na mše FSSPX jednám proti jeho vůli a rozhodně nepřispívám naší Církvi a její jednotě.“
    Pletete pojmy s osobními dojmy aaaa snažíte se z toho udělat obecně platnou pravdu pro celou Církev – to je naprosto zcestné, bludné a heretické.
    a) tady nikdo mimo Vás neřeší téma „biskup se mi líbí/nelíbí“;
    b) Mše Svaté sloužené FSSPX jsou řádně platné v souladu s dokumenty IIVK – Tridentský ritus nebyl nikdy oficiálně zrušený;
    c) jednotu Církve zničila protestantská sekta zaváděním nekatolických novot, tak mi tu neplácejte pitomosti o nejednotě v jiné souvislosti, než že jste jedním z těch, kdo katolickou jednotu rozkládá.
    Pokud takovéhle pitomosti hlásá kdokoli z kněží nebo z biskupů (počítám, že jen ze své hlavy tu pitomost určitě nemáte, ale plně zodpovídáte za její ventilování na internet), dopouští se stejně těžkého hříchu rozkladu Církve.

   • Karel napsal:

    Nemám strach, že by mě kterýkoli biskup „vláčel“ do pekla, to opravdu ne a vy se toho zajisté také nemusíte obávat, za to dám krk, jak mám jen jeden; a k tomu :“být katoličtější “ než papež, nerozumím vůbec Katolický, zamená Obecný, a být obecnější než papež,…..to bych opravu nedokázal :-))

   • topajík napsal:

    Karle, děkuji za perfektní příklad zaslepené ovce. Přeji Vám, abyste měl pravdu. Ale mít jistotu, že je spása jistá, je pouze a jen opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství. A pokud Vás to takto učí jakýkoli kněz nebo biskup, ke spáse Vás rozhodně nevede. Vy máte ještě povinnost poslouchat Boha, když se kněz mýlí. Ostatně – mýlit se je lidské, ale zůstávat v omylu je ďábelské.

   • Karel napsal:

    Možná, že jsem zaslepená ovce, ale proč bych měl věřit, že zrovna Vy,(nebo kdokoli jiný), rozeznáte že kněz, biskup, papež se mýlí. Jaká Pýcha(hrozný hřích), Vás k tomu opravňuje.
    To raději budu za prosťáčka a spolehnu se na fundovaného, vzdělaného, vysvěceného, kněze, biskupa, papeže, než Vás a Vám podobné, o vašich vzděláních nic nevím.
    Trochu použijte rozumu, odhoďte Pýchu(hrozný hřích, fuj), poučte se a Hlavně modlete se za zdravý rozum. Ať Vám Bůh žehná.
    Pro prosťáčky má Bůh pochopení a shovívavost. A toto platí pro mne ale i Vás. Ať se daří.

   • anežkaB napsal:

    Karle, kdybyste si pravidelně opakoval alespoň desatero, možná byste viděl, že nejsou všichni svěcení lidé svatí. Tady přece nevrdíme, že jsme lepší, ale jen, že máme rozum k rozlišování a pokud nejsou skutky kněží a biskupů hodné následování, tak je naší povinností se tomu vnitřně vzepřít. Soudit je i nás bude samozřejmě Bůh, osobně nikoho nesoudím, ale skutky bez víry si nezaslouží ospravedlnění z naší strany. A spoléhat máte především na Boha, člověk Vám spásu nedá, jedině Ježíš Kristus.

   • Michal Kretschmer napsal:

    Ad Karel: Chápu Vaše obavy z hříchu pýchy. Potíž je v tom, že kněží, biskupové a dokonce i papežové si sobě i v závažných věch odporují. Takže chce-li se někdo dobrat pravdy, musí používat zdravý rozum a zkoumat, co opravdu církev de fide prohlásila. Nebo se může upnout, se všemi nebezpečími s tím spojenými, k autoritě někoho, komu uvěří pro jeho zbožnost a vzdělání.

   • topajík napsal:

    To je pravda. Z čeho vlastně byste měl poznávat Pravdu, když Vás nezajímá učení katolické Církve a stačí Vám rozkladná propaganda. To mne nenapadlo.

  • Paul Max napsal:

   Podívejte se na danou skutečnost objektivně: pokud biskupové se nechovají jako pastýři svého stáda, ale jako vlci (arogance a zvůle moci, výprodej katolického majetku – fary, kostely, hřbitovy, devastace sakrálních objektů násilnými a v drtivě většině případů farníky nevyžádanými úpravami, násilné zavádění přijímání na ruku, netrestání morálně i teologicky úchylných kněží a jejich pouhé přesouvání z místa na místo, vyhazování nadějných kandidátů ze seminářů a naopak protěžování modernistů či snadno zmanipulatelných blbů, pak se skutečně nemůže nikdo divit, že tu FSSPX je a že svoji aktivitu úspěšně rozšiřuje. Nejsou-li biskupové a kněží schopni poslouchat papeže a pastýřsky naslouchat i oprávněným žádostem věřících o jejich legitimní právo (zúčastňovat se katolické mše sv. a přijímat svátosti od katolicky věřících kněží – nikdo z katolíků přeci nemůže být nucen navštěvovat nutně svoji farnost jen kvůli domicilu, přestože tamní kněz zjevně nezastává katolickou věrouku a liturgickou praxi), nezbývá než věřícím od těchto špatných pastýřů a vlků odejít jinam, kde nehrozí zkáza pro duši a zhouba pro výchovu jejich dětí. V těchto oblastech bych se orientoval dle zásady sv.Ignáce z Loyoly: „Lepší když je stádo bez pastýře, než když má za pastýře vlka.“ Druhovatikánská garnitura sama není schopna nést břímě věrnosti Kristu a Církvi a za to ještě žádá loyalitu svých věřících???! Zkrátka bych se zbavil černobílého vidění světa – tj. je zde dobrá „hierarchie“ a špatní lefebvristé kteří ji neprávem neposlouchají.

   • MVT napsal:

    Ad Paul Max. Trochu se plete v tom, co jsem napsal anežceB v reakci na její příspěvek. Nepsal jsem vůbec nic o tom, že by měla navštěvovat (jen) svoji farnost podle domicilu. O domicilu jsem mluvil v souvislosti s tím, že na jeho základě (tj. na základě svého bydliště, tak jak je chápe CIC) podléhá určité hierarchické posloupnosti (laik – farář – biskup – pro celou Církev papež) a tím i příslušným nařízením a rozhodnutím svého faráře, resp. biskupa (a samozřejmě papeže). Tolik k domicilu. Vaši logiku na závěr Vašeho příspěvku bohužel nepovažuji za korektní. Na jedné straně brojíte proti černobílému rozlišování na „dobrou hierarchii“ a „zlé lefebristy“, avšak současně tím, mluvíte-li se zjevným despektem o „druhovatikánské garnituře“, přinejmenším nemístně zevšeobecňujete. Jistě, vždy byli, jsou a bohužel zřejmě i budou v církvi laci, kněží a biskupové výborní, dobří, méně dobří a bohužel i špatní, a to bez ohledu na to, o jakou „garnituru“ nebo „lefebristy“ jde. To je důsledek dědičného hříchu a lidské slabosti. To ovšem neopravňuje nikoho, aby bral kdeco do vlastních rukou, i když má – možná i oprávněný – dojem, že leccos není v pořádku. Na to bohužel doplatil např. Hus (a náš národ v následcích jeho jednání do nemalé míry s ním…). Dá se rozumně uznat, že měl v některých bodech své kritiky tehdejších církevních poměrů pravdu. Jenže tu „svou“ pravdu hájil tak zarputile a nepoučitelně, že se nakonec „odvolával“ k samotnému Kristu. Absurdita takového postupu je snad evidentní. Analogicky k tomu: Pokud se tedy někdo domnívá (s dobře odůvodněnou morální jistotou), že např. v jeho farnosti není něco v zásadních(!) věcech v pořádku, má především povinnost usilovat dle svých možností přiměřenými a legálními prostřekdy o nápravu tam kde je. Současně (nebo následně) mu nikdo nebrání, aby se zapojil, účastnil mše sv. a přijímal svátosti v jiné farnosti, kde jsou poměry objektivně lepší. Uznávám, že na venkově toto může být někdy i značným problémem, ale to je jiné téma. To však neznamená, že dotyčný „půjde“ za kněžími (biskupy), kteří slouží – dle jasného stanoviska papeže (a jeho biskupa) – nedovoleně! Oprávněnost jednání ve „stavu nouze“ apod. ve snaze legitimizovat např. biskupská a kněžská svěcení a udílení některých svátostí v FSSPX nechť posoudí příslušná církevní autorita – v tomto případě opět papež. A dokud papež neodvolá svoje dosavadní stanovisko a závazně neprohlásí, že svěcení a svátosti udělované biskupy a kněžími FSSPX jsou udělovány platně i dovoleně, tak se s tím prostě nedá nic dělat a věřící katolík se podle toho (až na případné opravdu nouzové situace v nebezpečí smrti apod.) prostě má a musí zachovat. To není žádné „černobílé“ vidění věci. To je, po mém soudu, nutný katolický postoj, jehož nerespektování může opravdu vést jenom k naprostému chaosu a nekontrolovatelnému „kupení“ schismat (a jak historie Církve ukazuje následně obvykle i herezí…).

   • nino napsal:

    MVT, Vy vravite, ze problemy su a vzdy boli a su dosledkom dedicneho hriechu, len nechapete, ze tu nejde o normalne nedostatky knazov, ale likvidacnu liniu zhora.
    Dnes je problem najst vobec pravoverneho knaza a vobec tie hrozne veci, co sa robia s eucharistiou, no hroza na to pozerat na NOM.
    Nejde o zlyhania knazov, ale politiku zhora. A i ked uz odmyslime tie pokoncilove bludy (odklon od ucenia v koncilovych dokumentoch), tak uz ani toho, co sa po Koncile este aspon donedavna drzali, tak uz aj to hadzu za hlavu.
    Ved si zoberte u nas Bezaka, a jeho ,,excelentne“ znalosti nabozenstva. Viete si potom predstavit, co potom ucia bezni knazi?
    Uz neexistuje pre nich dogma, nauka, ale to, co si precitam niekde, a zrovna sa mi paci, aj ked to protireci Cirkvi.
    Sermujete hierarchiou, mi pripominate tych, co nou sermovali, ked Jozef II. zhora likvidoval Cirkev, a dnes, ked podobne veci casto robi katolicka vrchnost, tak zase sa len na to odvolava.
    Len zabudate, ze ta hierarchia bola na nieco ustanovena, a ma nejaky ucel. A ona nebola ustanovena na to, aby likvidovala Cirkev. to snad je jasne kazdemu, a ziaden katolik sa nesmie podielat na niceni Cirkvi, ani uz vobec pri tom nesermujte nejakou hierarchiou, neexistuje hierarchia, ktorej ma katolik povinnost posluchnut a postavit sa proti Cirkvi a nabozenstvu, ci prist o spasu.

   • anežkaB napsal:

    Přečtěte si laskavě, MTV, co jsem napsala jako reakci na vaše obviŇování výše. Můj biskup žádné prohlášení nevydal a můj farář UMÍ sloužit Trident ale nechce, dokud mu to nepřikáže biskup, a biskup mu to nepřikáže, protože NECHCE aby se trident sloužil, protože NECHCE poslouchat papeže. A já mám být ta, která tady poslouchá svého ordináře? Spadl jste z hrušky? Ať si to pánové v hiearchii vyřídí mezi sebou a naučí se poslouchat a potom bude jedna mše a já nebudu mít problém. Do té doby mě NIKDO nedonutí- a především ne vaše komentáře, abych nenavštěvovala katolickou mši, třeba slouženou FSSPX. Kdyby mému biskupovi šlo o spásu nesmrtelných duší, tak to dávno pochopil, ale tady jde jen o politiku, a s tím já nic nenadělám a podporovat to nebudu. A poučte raději biskupa, ať poslouchá nařízení papeže, protože jaká hlava, takoví věřící.

   • Paul Max napsal:

    V podstatě s Vámi souhlasím. Ovšem Vaše slova jsou krásným příkladem toho realistického rozdílu mezi teorií a praxí.
    Ano teoreticky můžete se snažit řešit věci na úrovni s biskupem či dotyčným knězem, potažmo i Římem (vše jsme mimochodem i zkoušeli), ale ničeho si tím nepomůžete, protože kněz je kryt modernistickým biskupem, biskup neřeší problémy či nereaguje a zahrává vše do autu, nebo i naopak i před dalšími kněžími lživě pomlouvá ty, kdo tyto zlořády chtějí křesťansky řešit. Řím také nepůjde kvůli laikům proti biskupovi, vzpomeňme třeba jak „rychle“ skončil arcibiskup Milingo a to už byl nějaký kádr! Prostě Řím daleko a Pán Bůh vysoko, nehledě na to, jaký Řím zkorumpovaný dnes je – v tomto si nemusíme nic nalhávat.
    Výsledkem jest pak skutečná nouze, nebo i pokušení nevěřit a nekamarádit se s touto sebrankou. Tím samozřejmě nepopírám, že i v Nom církvi jsou vynikající lidi. U vesel však tito lidé nejsou.

  • Jindra napsal:

   Pan Cikrle by měl nejprve vysvětlit, kam se poděli peníze ze sbírek na církevní nemocnici.

   • topajík napsal:

    A kde jsou vykradené oltáře z kostelů.

   • Takypijus napsal:

    Myslíte pan biskup Cikrle? Nebo prostě jenom Vojta Cikrle, protože beztak byl biskupem jmenován na základě podivných zákulisních kompromisních dohod, takže jeho svěcení nemá žádnou váhu a kdoví, je-li vůbec platné?

   • MVT napsal:

    Ad Jidra: Když Vás zajímá, kam se peníze poděly (trošku pozornosti v pravopisu, prosím…), tak se na to zeptejte!

   • MVT napsal:

    Ad Takypijus: Jste dost nechutný… Nevím jak Vy, ale já si dobu, kdy byl biskupem jmenován a následně vysvěcen dost dobře pamatuji. Jmenován byl rozhodnutím papeže a toto rozhodnutí se vždy více či méně opírá o zkoumání jednotlivých kandidátů. Příslušná kongregace na to má poměrně dost striktní postup. Zpochybňovat platnost jeho svěcení je, pří vší úctě, ubohé, ba sprosté. Jeho hlavním světitelem byl arcibiskup Vaňák (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcikrle.html) od kterého vede dále apoštolská posloupnost na biskupa Lišku, biskupa Matouška (tajně vysvěceného v r. 1949), světícího pražského biskupa Eltschknera a kardinála Kašpara. Více snad k tomu není třeba… Jeho svěcení má tudíž stejnou apoštolskou „váhu“ jako kteréhokoliv biskupa, apoštoly počínaje.

   • Paul Max napsal:

    Abychom si rozuměli: nikdo zde Takypijusi nezpochybňuje svěcení b.Cikrleho. Zpochybňuji jen správnost a legitimitu jeho strašení.
    …Proč biskup Cikrle nestraší nomkatolíky třeba tím, že dávno mají navštěvovat Nom-mše s autentickými proměňovacími slovami, či nestraší před ČBK, která se otevřeně postavila v nařízeních proti římské kurii????? Proč se neustále hnojí pouze jedním směrem? Pokud to dříve bylo všechno tak špatné a dnes je všechno tak ideální (zvláště po zprofanovaném 2.vatikánu), kde je to tedy to slibované pokoncilní jaro? Nalijme si čistého vína!

   • Takypijus napsal:

    MVT: Nechutný? Proč? Ironizuji pouze přístup mnohých diskutérů zde, kteří o bl. Janu Pavlu II. píší s despektem jako o jakémsi Wojtylovi s hůlčičkou, k biskupovi Cikrlemu rovněž nemají žádnou úctu stejně, jako ji nemají k nikomu z církevní hierarchie, kdo se jim nelíbí.
    Takže aby bylo jasno – můj příspěvek byl míněn jako čistá ironie.

   • MVT napsal:

    Ad Takypijus. V tom případě se Vám omlouvám. Váš příspěvek jsem jako ironii opravdu nepochopil…. Nicméně exkurs do apoštolské posloupnosti snad neuškodil a může být poučný i v jiných případech.

 5. Martin napsal:

  … Jaroslava Valašťana, který (…) nedbá na kněžská napomenutí….

  Ale co to? Lefebvristé, kteří nedbají ani na biskupská či dokonce papežská napomenutí se pozastavují nad tím, že nějaký „jarda“ nedbá jejich kněžských napomenutí? Není to trochu k smíchu?

  • cinicius napsal:

   Není, protože podstatou věci podle prohlášení je, že se na FSSPX má pan Valašťan odvolávat…

   • Takypijus napsal:

    FSSPX ale dělá něco velmi podobného. Odvolává se na církev a nedbaje autority jejích řádně ustanovených služebníků se často nad jejich autoritu nadřazuje (samozřejmě se vzletnou argumentací).
    A když něco podobného udělá pan XY, najednou se tomu diví. Mně to prostě přijde trochu komické.

   • topajík napsal:

    Mně zas přijde komické, že někdo, kdo do problematiky nevidí dál, než dovoluje jeho vlastní špička nosu, ze sebe dělá odborníka na liturgii. (Vlastně – čemu se divím – u NOMáků zcela běžná věc.)

   • nino napsal:

    Takypijus, Vy viete, preco Bratstvo kona ako kona. Ze ho obvinujete z nejakych veci? Viete, Kristus nam dal peknu pomocku, a tou je, ze po ovoci pozname, kde je pravda. A myslim, ze to je tak jednoduche a jasne, ze neni co dodat.

   • Takypijus napsal:

    Pokud se do role odborníka na liturgii pasuje někdo, kdo oltáři, na němž se slaví platná oběť mše svaté, říká hoblponk, je to jistě na místě, že?

    • cinicius napsal:

     Říkat „pokoncilnímu zařízerní“ hoblponk je ve většině případů jne trochu drsnější projev elementárního vkusu…

   • topajík napsal:

    Takypijus napsal:
    09/03/2013 v 01:06

    Pokud se do role odborníka na liturgii pasuje někdo, kdo oltáři, na němž se slaví platná oběť mše svaté, říká hoblponk, je to jistě na místě, že?
    @ Ne tak docela. Správnější název zní „Luthertisch“ (slangově lutherák) a vychází z podstaty tohoto čistě protestantského zařízení omylem zataženého do Boží Církve. „Hoblponk“, což je též lutherák, výrazně upřesňuje nevhodný materiál, který neodpovídá liturgickým předpisům a jde o podřadnou náhražku vytvořenou z méně hodnotného dřeva, povětšinou z neohoblovaných či jen otesaných fošen podložených stolařskými kozami.

   • Pan Contras napsal:

    Rovněž příhodné označení je Bügelbrett – žehlící prkno.

 6. Upřímně, stránky českého převorství FSSPX mi grafikou i stylem psaní připomínají stránky Henryka Laholy.

  Pokud sami kritizují NOMinalistické kněze za to, jak se veřejně prezentují, měli by toto zlepšit. Webdesignerů je mezi jejich příznivci dost.

  • topajík napsal:

   Ale jděte. A klidně k šípku nebo i jinam! Webdesignem se zabývám taky, nabízel jsem i pomoc. A pokud Vás zaráží forma webu a nehledíte na obsah, pak to o něčem podstatném u Vás vypovídá. Ostatně mám informaci, že redesign je již ve vývoji. Jenže co jeden dělá za 25.000Kč, to druhý dělá zdarma a z lásky k Bohu. Co zůstává, je počet hodin potřebných k této práci. Jestli si myslíte, že je tak snadné najít volný čas v pracovním zápřahu, nabídněte své služby a proveďte to!

   • Takypijus napsal:

    Já osobně rozhodně preferuji obsah nad formou. Nicméně u lefebvristů, kteří to mají krapet jinak, bych čekal větší důraz na kvalitu formy. 🙂

   • Takypijus napsal:

    Cinik: No vždyť to říkám. Mně osobně by až tak nevadilo, že forma je mizerná, když obsah je kvalitní. Ovšem tato skupina lidí to má jinak, proto se divím, že jí mizerná forma nevadí.
    Anebo máte ze stránek FSSPX pocit, že obsah a forma jsou v souladu (= mají srovnatelnou kvalitu). :-))

   • topajík napsal:

    Takypijus coby čistokrevný NOMák nezklamal. Zaměňuje dokonce formu liturgie s formou webovek. Měl by si zajít na faru pro odměnu od pana předsedajícího (pokud tam nějakého mají a pokud už nemají faru prodanou). :o)))

   • Takypijus napsal:

    Topajík: Já jsem tady psal něco o formě liturgie?

   • topajík napsal:

    A ne? Ani slovíčko narážky ne? Vy dokonce postrádáte kontrolu nad tím, co píšete? To jdete hodně rychle dolů. NOM ani jinam nevede.

  • MichalD napsal:

   Zkusil jste napsat svoje připomínku na kontaktní mail, tam uvedený?

  • Hamish napsal:

   Argument ad hominem jak prase 🙂

 7. topajík napsal:

  Pana Valaštána znám osobně. Znám ho jako klidného a velmi rozvážného člověka. Označení za fanatika panem farářem Špačkem, který veřejně velebí nebo velebil nekatolíka Schwarzenberga na webu farnosti, považuji za veřejnou podpásovku.

  • Takypijus napsal:

   Rovněž jsem toho názoru, že vystupovat proti panu Valaštánovi není vhodné a už vůbec ne ze strany FSSPX. Myslím, že mnoho lidí blízkých FSSPX má blízko i k panu Valaštánovi a jeho názory považují za správné.

  • MichalD napsal:

   Obávám se, že důstojný pán si ani neuvědomuje, že takováto veřejná pomluva o jeho světě (viz třeba http://goo.gl/tWWT8) vypovídá více, než by čekal.

   • Paul Max napsal:

    Tak toto je vskutku hnus, velebnosti!

   • topajík napsal:

    Jaký důstojný pán, prosím Vás? Co já pamatuji, tak nejméně 35 roků je u NOM doba důstojných pánů nenávratně pryč a jsou to (parafrázuji brněnského biskupa Cikrleho) pouze služebníci Božího lidu, kteří jsou povinni podávat hostie tak, jak si lid přeje. Nejvýš jsou tak ještě předsedající. (Ale důstojní pánové? Pozor – někdo z nich to ještě vezme jako staromilství… Pan Tomáš Halík jako první.)

   • nino napsal:

    Vdaka za hrozivy obrazok… ministrujuce dievca, chlapec-laik rozdavajuci sv. prijmanie, a este do ruk, ak dobre vidim…
    To je pan Špaček z tejto diskusie??

   • Paul Max napsal:

    Ok – Topajík. To je hnus, pane předsedo.

   • MichalD napsal:

    ad topajík: já se snažím rozlišovat úctu k posvátnému úřadu kněze a chyby a provinění konkrétní osoby. Pokud to oslovení někdo vezme jako staromilství, je to jeho problém, ne můj.

    ad nino: ano, podle všeho je to on.

   • topajík napsal:

    Já to myslel dobře, MichaleD, já jsem totiž za oslovení „důstojný pane“ už mockrát v životě doplatil a nepřál bych Vám slyšet to, co jsem za to od takových „kněží“ slyšel. Ale jak myslíte – každý svého štěstí strůjce.

   • MichalD napsal:

    Topajíku, já vím, že jste toto myslel dobře a chápu, co máte na mysli. Přesto kněze oslovuji, jak oslovuji, ono i pak lépe vynikne, zda se svému zpronevěřuje, či ne. Mnohem lépe, než když ho označím za předsedajícího.

   • topajík napsal:

    Omyl, MichaleD: „Předsedající“ není žádný osobní nebo podujatý slang, ale je to jejich vlastní oficiální označení staré (alespoň co já bezpečně vím) asi 2 nebo 3 roky.

   • topajík napsal:

    Paul Max: přeji brzké posunutí do „třetí fáze“ tohoto citátu:
    „Při pohledu na dnešní Církev (klérus – liturgie – teologie) je tradiční katolík nejdříve pobouřený, poté zarmoucený, a nakonec propuká v smích.“
    M. Gomez Davila, kolumbijský katolický spisovatel (1913 – 1994)
    Převzato odsud: http://kronika.ecclesia-tv.cz/

    Já už jsem nějaký ten měsíc z Boží milosti v ní a je to ohromně uvolňující, osvěžující a duši osvobozující stav.
    Svatý Filipe Neri, oroduj za nás.

   • Michal Kretschmer napsal:

    Ad topajík: O „předsedání“ se píše již ve Všeobecných pokynech k římskému misálu, 3. vyd. z roku 2002 (ke stažení z http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/v-eobecne-pokyny-k-rimskemu-misalu/ ). Rovněž verze z roku 2000 – http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/institutio2000.htm – užívá v bodě 4 slova „praesidet“. Jak to bylo v předchozích vydáních, jsem nezkoumal.

   • topajík napsal:

    Děkuji, pane Kretschmere.

   • MichalD napsal:

    ad topajík: ale to já moc dobře vím, že oni si takto sami sobě říkají, mně to ale nejde přes jazyk.

  • solipso napsal:

   Podle mě je dobře, že tu všeliajké podobné heretické zrůdy veřejně odkrývají své pomazané ledví.

  • Paul Max napsal:

   Nechci zde nikoho urážet a hanit, ale některá vyjádření pana faráře Špačka spíše připomínají špaččí povyk?, než rozumný názor katolického monarchisty. Od katolického kněze – monarchisty bych čekal cosi zcela jiného.
   Co se týče pana Valašťana – osobně jej příliš neznám, ale nepochybuji o jeho úctě k autoritám (i NOM hierarchii) o které by se v řadách příznivců FSSPX mohlo mnohdy jet tupě pátrat.
   Ignáci, nedal bys prostor i druhé straně (p.Valašťan) k veřejnému vyjádření.

   • Paul Max napsal:

    Abych nebyl podjatý vůči Fsspx, pater Špaček, jak patrno z obrázku naprosto nebere v potaz instrukce z Říma ohledně podávání sv.přijímání laiky.
    Takové jednání je extrémní a fanatické, navíc ve spojenitosti a odvolávání se na monarchii i hrubě kontraproduktivní.

   • topajík napsal:

    Nevysvěcení „laici“ nemají co podávat. Pak to dopadá tak, že biskup klidně sedí na místě svatostánku jak v Národním divadle a lajky s lajkama nechá za sebe běhat po kostele. 😉

   • Pan Contras napsal:

    Uvítal bych vyjádření pana Valašťana taky, znám jej jako slušného a zbožného člověka.

   • topajík napsal:

    On jen těžko něco takového napíše. Právě proto, že je takový, jaký je. Akorát je docela unfair tahat jeho jméno veřejně, ač i nad takovou věc se, jak ho znám, dokáže povznést. Já jsem nezaznamenal, že by se o FSSPX vyjadřoval nějak zle a v Černovicích jsem ho potkal mnohokrát. Kdoví, proč si to s paterem nevyříkali osobně, že to muselo vyletět do světa. Nevidím do toho, takže nemohu správně posoudit, ale takové věci bych velmi pravděpodobně řešil interně.

   • MichalD napsal:

    ad Pan Contras a topajík: také ho znám tak, jak píšete a považuji za nevhodné ho veřejně propírat. Respektuji ale i to, že P. Stritzko se rozhodl vyjasnit pozici FSSPX k určitým záležitostem.

   • MichalD napsal:

    ad topajík „Nevysvěcení “laici” nemají co podávat.“: ono to možná některým už také dochází, jeden kněz mi vyprávěl, že byl v Rakousku na mši kde koncelebrovali dva biskupové a žádné laické podavatele tam už neměli. Biskupové seděli v presbytáři a pod ním byla na stolečcích „eucharistická samoobsluha“ (dokonce pod obojí), kde se každý obsloužil sám.

   • topajík napsal:

    Ještě to mohli vylepšit – dát hostie a víno do automatu:
    – hostie 0,50€ – víno 1€. :o)))

 8. MichalD napsal:

  Někteří diskutující výše se snaží navodit dojem, že inkriminovaný dopis otce biskupa je v brněnské diecézi závazný. Je tomu skutečně tak? Text dopisu se mi nepodařilo najít jinde, než na stránkách žďárské farnosti a z jeho obsahu je zřejmé, že se ani nejedná o text úplný (dvakrát je tam část textu vytečkována, což pochybuji, že bylo v originále). Z toho mi vyplývá, že se jedná o soukromý dopis adresovaný konkrétní farnosti. Navíc uveřejněná část textu ani neobsahuje nějaký explicitní zákaz, jen konstatuje určité skutečnosti, které s ohledem na kanonické právo vysvětluje prior FSSPX. Kdyby měl otec biskup úmysl něčím zavázat celou diecézi, předpokládám že by postupoval jinak.

  • topajík napsal:

   Praktiky žďárského faráře mi nejsou neznámé. Ač pisatele vyloženě nejmenuje, umí odpovídat na soukromé dopisy veřejně v „kázání“.

  • Takypijus napsal:

   Ten dojem, dle mého soudu, navozuje sám pan Stritzko, když proti němu vydává nějakou obhajobu. Je evidentní, že se jedná o dopis určený farnosti/farnostem v Žďáru nad Sázavou. Plyne to jednoznačně hned z první věty.

   Zřejmě jste dopis nečetl moc důkladně a proto se s velmi vysokou pravděpodobností pletete v tom, že dopis není úplný. Výpustky jsou pouze v citacích z dopisu Benedikta XVI. biskupům a je vysoce pravděpodobné, že tyto části vynechal přímo autor dopisu – biskup Cikrle.

   • MichalD napsal:

    Vaší logice nerozumím – tím, že P. T. Stritzko reaguje na dopis, který otec biskup poslal žďárskému faráři, navozuje dojem, že je jeho obsah závazný pro celou diecézi?

    Jinak ale máte pravdu, že tečkami je zkrácena citace z papežova dopisu, a že s největší pravděpodobností to mohlo být i v originále.

 9. Michal Kretschmer napsal:

  18.ledna 2003, tedy ještě před snětím údajných exkomunikací biskupů Bratrstva Pia X, odpovídal Msgr Camille Perl na otázky Una Voce ohledně toho, zda je možné a dovolené splnit nedělní povinnost účastí na mši sv. sloužené knězem Bratrstva. Potvrdil že ano, a že to není hříchem, je-li někdo veden úmyslem se zúčastnit mše sv. podle misálu z roku 1962 a nemá v úmyslu se oddělit od papeže. Viz např. http://www.cfnews.org/sspx-obl.htm .

  • anežkaB napsal:

   Přesně tak jsem to napsala svému biskupovi, že potřebuji tu mši svatou, ale nemám v úmyslu dělat nic proti jednotě Církve. Možná proto to toleruje, v případě že by byl proti, bych musela věc řešit jinak.

  • jjstodola napsal:

   Nejde o mši, ale o zpověď a svatbu, jejichž platnost podle CIC vyžaduje jurisdikci. Princip Ecclesia supplet nelze v tomto případě užívat tak velkoryse, jak by si FSSPX přálo.

 10. solipso napsal:

  Mě by spíš zajímal ten biskup Oravec. Víte o něm někdo něco bližšího? Nebo o té jeho přednášce?

  • Rocky Marciano napsal:

   Jistě.

   Velmi stručně:

   Slovenský zubař, kterého v rámci tzv. podzemní církve vysvětil schizofrenní blázen a teilhardista F.M.Davídek, který později vysvětil nejméně 4 ženy. Už tady vzniká první pochybnost. Pokud již v době, kdy světil Oravce (1968), zamýšlel světit ženy (1970), lze s úspěchem pochybovat, že chtěl „činit, co Církev činí“, jinak řečeno, lze zpochybnit jeho intenci a tudíž i platnost svěcení Oravce na kněze. Oravec následně utekl do ciziny, působil chvíli u jezuitů, pak spolupracoval s FSSPX a skončil jako sedeprivacionista. Byl dubiózně vysvěcen (?) na biskupa. Buď jak buď, jeho teologické vzdělání je nekonzistentní a neúplné.

   Následně se vrátil na Slovensko, kde žije v Popradě, kde mu dnes už zbylo jen pár věřících. Působil i v Polsku, než jej místní poslali někam a skončili u P. Trytka, který Oravce využil a nakonec skončil jako „učedník“ bp. Sanborna. V Česku rozhádal sede komunitu v Jablonci. Pokud vím, když na něm pan Klominský požadoval doložení jeho biskupského svěcení, nebyl toho schopen. Vzhledem k tomu, že pan Klominský je respektovaný v sede komunitě v Německu (a i tam se svého času známé postavy Dr. Heller a Hiller postavili v Einsicht proti Oravcovi), věřil bych spíše panu Klominskému.

   Dnes Oravec zajíždí tuším 1x za měsíc sloužit mši sv. do Prahy pro nějakých 15 věřících..

   Jinak je Oravcova historie mnohem mnohem pestřejší a kontroverznější, ale proč se tím zabývat..

   Když to shrnu, jsou sedesvakantisti, kteří mají úroveň a teologické vzdělání, byť s nimi nelze souhlasit a pak jsou Oravcové..

   Smutné je, pokud se dezorientovaný katolík klonící se k Tradici, který si nedokáže odpovědět na některé otázky sám, dostane do ruky podobným sektářům a díky panující krizi skončí za hranicí.
   Ani Pán Ježíš (viz chování k starozákonnímu veleknězi), ani Panna Maria (viz Fatima) nebyli sedesvakantisti.

   A ještě drobnost, účast na sede mši sv. se rovná schizmatu, protože pak se jako věřící dobrovolně odděluji od jednoty s právoplatným papežem i od Církve. Myslete na to, než se tam někdo vydáte..

   • Michal Kretschmer napsal:

    Díky za zasvěcený komentář ohledně Oravce.

    Jen si nejsem jist posledním tvrzením o tom, že účast na mši sedevakantisty představuje schisma. Domnívám se (protože je platná), že v případě, že by jiná mše nebyla dostupná, v nouzi dovolená, neboť úmyslem jejího účastníka by bylo účastnit se oběti Kristovy a ne se oddělovat od papeže. Ale to je jen moje domněnka, rozhodně ne kategorické tvrzení. Ale to pro nás zde jen teoretické úvaha, neboť takový stav ohledně dostupnosti mše tu není.

   • Rocky Marciano napsal:

    Ad MK: Ale jistě, jsou tam nuance, ale do toho výkladu bych se tu už vůbec nepouštěl. To samé s liturgií u pravoslavných. .. Lidem to akorát blbne hlavu a přináší to víc nebezpečí, než užitku.. Jinak řečeno, chodit tam, riskovat bludy při kázání a potom se pohybovat v milieu, které mě manipuluje dle svého..to není dobrý nápad.

    Každopádně díky za doplnění. Primárně mi šlo o varování lidem, že tohle není ta cesta, kudy jít..

   • Hamish napsal:

    Dík, zupa.
    Kdysi jsem si s Olinkem psal a byla to legrace. Naprosto shodně jsem mu argumentoval o jeho biskupském svěcení, ale on to pochopitelně neakceptoval.
    Jakkoli jsou sede do jisté míry sympatičtí, nelze je následovat. Je to vážně sekta.

   • solipso napsal:

    Jasně, díky za objasnění. Podzemníků je mi líto; stateční lidé – a jak dopadli.

 11. hostyn napsal:

  Další docela štvavý článek a jakou „diskusi“ vyvolal… Napiš něco klouného

 12. Rocky Marciano napsal:

  Neodpustím si krátkou souhrnnou reakci už jen pro blazeovanost takypijusů a podobných, kteří bohužel mají pocit, jak jsou nad věcí a jak se mohu v podstatě vysmívat obyčejným věřícím, kteří hledají, a jak velice utřeli „lefebvristy“, protože mnozí prostě jen neumí vyargumentovat pravdu.

  Takže asi takto:

  Jurisdikce u FSSPX se zásadně odvíjí od toho, zda stav nouze v Církvi je nebo není. O tom, zda reálně v Církvi je, si lze udělat vcelku slušný obrázek pohledem kolem sebe a nemusí to být extrémní případy liturgických zneužití či bludy nezřídka hlásané z těch nejvyšších míst. Bohatě postačuje vidět onu nejednotu. Kdyby třeba biskup správně konal svou povinnost, nemusela by anežkaB pracně hledat pravdu sama a bez pomoci duchovního pastýře, jemuž bylo svěřeno stádce.

  Jak bylo mnohokrát řečeno, i kdyby stav nouze reálně nebyl, ale akty vykonané FSSPX byly z upřímného přesvědčení o tom, že tento stav nouze nastal a nebyly ke škodě duší, pak jsou dle CIC veškeré tresty neplatné. Tady jen připomínám podstatnou věc, která mnohým unikla v prohlášení P. Stritzka (nikoliv „pana Stritzka“, jak se tu jeden člověk neuctivě vyjádřil, neboť ať je, jak je, svěcení je platné a úctou jsme povinováni všem kněžím, byť se mohou mýlit) – církevní právo nelze chápat pozitivisticky.

  FSSPX tedy má dostatečnou jurisdikci v případě, že u něj dotyčná osoba žádá kvůli stavu nouze udělení tradičních svátostí. Tady ovšem mají leckteří problém, protože buď stav nouze je, a pak mohu vyhledat FSSPX a platí při tom zásada ecclesia supplet, ale de facto pak už nemám co pohledávat na NOM apod., nebo chodím na NOM, ale pak tím nepřímo říkám, že stav nouze není a nemám co pohledávat u FSSPX. Stav nouze buď je, nebo není, Církev není supermarket, kde si dle libosti vybírám, co chci. Problém jurisdikce se primárně týká svátosti pokání a manželství. U zpovědní jurisdikce to až tak problém být nemusí (to bych se ovšem musel rozepsat), u sňatků je to komplikovanější, dubium o úplatnosti tam sice není, ale u snoubenců to předpokládá přesvědčení o stavu nouze (kněz je samozřejmě jen svědkem ex officio). V případě, že snoubenci pravidelně z důvodu stavu nouze navštěvují mši sv. u FSSPX, pak zcela opodstatněně uzavírají u FSSPX sňatek. (Opět by tu bylo více, co říci, zvláště s ohledem na lidi navštěvující indult, ale to taky ponechám stranou.)

  Co se týče obřadů (ad D. Hibsch), musí být zachována nejen forma a intence, ale i materie a musí se jednat o platně vysvěceného kněze. To jen na připomenutí.

  Dále argumentace hierarchickým uspořádáním Církve (ad MTV) je samozřejmě dobrá, smutné ovšem je s ní argumentovat v době, kdy se sama nejvyšší hierarchie svých pravomocí zbavuje, nebo je zpochybňuje. Těžko argumentovat laikovi, že neposlouchá biskupa, když biskupové neposlouchají papeže a když sám papež deleguje pravomoci na biskupské konference, nebo kdy jednotlivý biskup má ztíženou pozici uplatňovat svou pravomoc jako jednotlivec bez nutnosti respektovat národní biskupskou konferenci. Nadto existuje nejen plné právo, ale dokonce i povinnost každého katolíka odporovat nadřízenému, pokud po nás požaduje věci, které uposlechnout nemůžeme a nesmíme (viz napomínání sv. Pavla vůči sv. Petrovi). Detaily nechám stranou. Pikantní by jistě bylo zjišťovat, nakolik biskup Cikrle respektuje nařízení papeže. Počítám, že už se všude v jeho diecézi slouží NOM s opraveným „pro multis“.

  Ad NOM: Validita mše zaručená splněním 4 podmínek (platně vysvěcený kněz, intence, forma, materie) a zachování nutného minima, aby to ještě vůbec byla mše sv., neznamená automaticky, že je taková mše Bohu-milá a vhodná. Podstatou věci je neporušená nauka, jejímž je mše sv. vyjádřením. NOM vyjadřuje pravdy Víry zastřeně, nejednoznačně, nebo je potlačuje do pozadí a to zcela úmyslně, aby se vyšlo vstříc protestantům, kteří nesdílejí základní pravdy a především nevěří na transsubstanciaci. Proto je taková mše nebezpečím pro celistvost katolické Víry. Možná před pár desetiletími, kdy lidé ještě byli vychováni na tradičním katechismu a měli solidní katolické základy a kněží ještě byli de facto pravověrní, bylo toto nebezpečí menší. V dnešní době je enormní.

  Opět ad takypijus: Citujete větu anežkyB: „Můj biskup o mém postupu ví, a nic na to nepraví. Takže asi neposlušná nebudu, že.“ A mluvíte o odzbrojující logice. Totéž ale platí pro vás. Je přímo tragické, že biskup už dnes rázně nezakročí, to by totiž měl, jako strážce pravdy, je-li přesvědčen o tom, že anežkaB koná špatně. Potíž je v tom, že dnes je všechno tak relativní, že se nezakročí prakticky nikdy resp. občas se jen směrem k těm zlým „lefebvristům“ provede nějaký ten výstřel do tmy. .. Jinak souhlasím, že prakticky žádný prostý člověk není světec a na to se odvolávat je nesmysl. Spíše je smutné, když ovce hledá a pastýře nenachází.

  Argument, že potřebuji tridentskou mši, abych žila pravdivě, a zároveň nechci udělat nic proti biskupovi, je blbost. Takhle se rozhodovaly miliony katolíků po DVK a skončilo to tragicky. Mnozí kněží rozpolcení mezi tím, co je naučili jako pravdy Víry a láskou ke mši svaté, a mezi falešnou poslušností vůči hierarchii se po DVK doslova utrápili k smrti. Uvést by šly případy i v Česku.

  Ad causa Valašťan: Proč se mají potřebu k tomu mnozí vyjadřovat? Znáte zákulisí? Slyšeli jste druhou stranu? Mně z toho vyplývá jasně jen jedno: pokud vystupoval pan Valašťan jménem FSSPX a neměl k tomu mandát, pak se musel P. Stritzko jako prior vyjádřit. O ostatním těžko soudit (viz Oravec). Jinak se mi nechce věřit, že by se bezesporu inteligentní člověk jako pan Valašťan chtěl dát dokupy s knězem Oravcem, jehož biskupské svěcení je dubiózní, a který má neskutečné mezery v katolické nauce. Nadto je to sedesvakantista, což nemá smysl snad ani komentovat. Tam tedy je mše taky platná, ovšem schizmatická..

  Ad Jan Hus. Ten doplatil především na viklefovské bludy. Byl to každopádně výborný krajní sedesvakantista, který tuto tezi rozšířil na světskou moc. Nelze se pak divit, že ho světská moc odměnila.

  Ad MVT a stav nouze: Tak ten opravdu neposuzuje papež. Věc ošetřuje CIC. Jako stručný exkurz doporučuji nedoceněný (protože obtížný) článek: http://rexcz.blogspot.cz/2012/09/suplovana-jurisdikce-tradicni-knezi-1991.html

  Ad Jindra: Možná by biskup Cikrle měl ledacos vysvětlovat, ale platí totéž, co pro oslovování otce Stritzka. Oslovení zní biskup Cikrle, i kdyby byl heretik. To už tak v Církvi chodí. Vzácně se jednou shodnu s takypijem. Ovšem na okraj, ono se to miloučké, slaďoučké „Vojta Cikrle“ nabízí samo s ohledem na ty soudružské tykací způsoby v dnešní novocírkvi..

  Ad Martin, takypijus: To, že „lefebvristé“ něčeho nedbají, pokud jde o poslušnost vůči (modernistické) hierarchii ovšem nevychází z nějaké svévole, ale je nějak odůvodněno (ať už s tím druhá strana souhlasí nebo ne). Tudíž to z principu není nepodložená svévole. Což asi bude trochu jiný případ, než „jarda“, jak píšete. Vaše neznalost CIC na tom nic nemění.

  Trapné – v pravém smyslu toho slova – poznámky ohledně formy a obsahu, ještě pak vztažené na webdesign snad ani nemá cenu komentovat. Jen pozor, aby se přezíravost a pýcha, která se začasté vytýká tradičním katolíkům (v mnoha případech bohužel oprávněně), nestala mou vlastní chybou..

  Ad M. Kretschmer: Díky za odkaz k věci. Nejde jen o účast na mši sv. sloužené knězem FSSPX, ale i o donace.

  • anežkaB napsal:

   Děkuji za věcný komentář komentářů, máte pravdu, psala jsem svému biskupovi o mši u FSSPX především proto, že jsem čekala nějakou reakci, pozitivní nebo negativní – v tom případě bych se ptala proč, ale jak říkám, oni sami neví, co je správné, pravda je zastřená i pro ně a tápou. Tady pomůže jen modlitba za Církev.

  • topajík napsal:

   Dobré shrnutí.

  • MichalD napsal:

   Děkuji za perfektní shrnutí. Jen bych si dovolil upřesnění k „Tam tedy je mše taky platná, ovšem schizmatická.“ Spíše asi bude „možná platná“, pokud svěcení dotyčného je dubiózní.

   • Rocky Marciano napsal:

    Kněžské svěcení je u P. Oravce platné, dubiózní je svěcení biskupské. Myšleno to bylo ale obecně: sedesvakantistická mše sv. (při splění oněch 4 základních podmínek) je validní, ovšem schizmatická, neboť není sloužena „Una Cum“.

   • MichalD napsal:

    To o kněžském svěcení jsem nevěděl, pak je to jasné.

  • David Hibsch napsal:

   Výborný a fundovaný komentář. Děkuji za něj, člověk se stále učí.

 13. topajík napsal:

  Snažně a důrazně prosím věrné katolíky o modlitbu jak za p. Valaštána, tak za P. Striczka. Důvod nejsem oprávněn zveřejňovat ani jiným způsobem ventilovat, ale oba ji velmi naléhavě potřebují. Děkuji všem, kdo se k nám přidají.

  • Hamish napsal:

   Důvodem je, že PTS hubne a není to ani tak proto, že by chtěl.
   Zkuste být příště trochu konkrétnější, ono modlit se a nevědět vlastně za co, je tak trochu…nomácké.

   • topajík napsal:

    Nomácké je především nerespektování faktů a vyžebrávání informací za každou cenu – opět spejšl opakovačka pro Vás:
    „Důvod nejsem oprávněn zveřejňovat ani jiným způsobem ventilovat…“
    (Co bych pro bludné nomáky všecko neudělal…)

   • Armin Cordianus napsal:

    „modlit se a nevědět vlastně za co, je tak trochu…nomácké.“
    Přesně!

    • Michal Kretschmer napsal:

     No někdy my nevíme, co ten druhý konkrétně potřebuje. Lze ale prosit např. takto: Bože, posvěť ho, uděl mu milosti, které potřebuje, a časná dobra, která mu budou k užitku.

   • topajík napsal:

    Tak jo. Konečně jste mne oba odhalili. Máte z toho aspoň radost?
    :o)))))))))))))))))))))

   • topajík napsal:

    Soudný a rozumný člověk by si řekl – dobrá, oba se nějak rozhádali, tak se za ně pomodlím, aby zůstali na dobré katolické cestě. Tím nic nepokazím. (Jenže soudnost a rozumnost by u některých zdejších jeden marně hledal…)

  • Teofil napsal:

   OAMDG

 14. Ivan František napsal:

  Tady je názorně vidět, jaký zmatek vnesl DVK a modenistická hereze do církve. Jak ta zednářská hydra metastázuje.
  Janě vidím, že pravou obranou je držet se Tradice a pravého učení, které nemůže býti proti Pravdě. Pokud má někdo pochybnosti, nechť se poučí u sv.Pavla, který se neobával odoporovat sv.Petrovi ač respektoval jeho primát hlavy církve.

  • Pan Contras napsal:

   Jak už jsem napsal jinde, nestačí se držet pravého učení. I ďáblové přece věří a třesou se. (Jakubův list). Je třeba taky podle toho žít naplněním zákona je láska. Kdo ji nemá k Bohu, nemá ji ani k lidem a vice versa. Takovému člověku je pak znalost tradice k tíži, protože tím tvrději bude na strašné soudu Kristově vážen.

 15. Ivan František napsal:

  „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Ga 1,8)

 16. jjstodola napsal:

  Jaroslav Valašťan je brněnský Lahvoun.

  • Pan Contras napsal:

   To jste trošku přehnal …

  • solipso napsal:

   H H
   🙁
   Navíc není brněnský, ale to už je jen takový detail…

  • MichalD napsal:

   Toto je tvrzení (resp. pomluva nebo nactiutrhání) na úrovni P. Špačka výše, jen je více kryptické. Od Vás jsem to opravdu nečekal.

  • topajík napsal:

   Pane Stodolo, proč jste vlastně pomáhal založit DaH?

  • jjstodola napsal:

   Já jsem nechtěl říct nic jiného, než že se Jaroslav zjevuje všude, kde se něco děje a pokud jsou chlebíčky – tím lépe. To není pomluva ani nactiutrhání, to je zkušenost, kterou jsem udělal. Nevím, kde Jaroslav bydlí, ale vím, že se zjevuje v Brně.

   • MichalD napsal:

    Nezlobte se, ale zjevovat se „tím lépe“ tam, kde jsou chlebíčky, není zrovna dvakrát ctnostné. I kdybyste s tím měl já nevím jakou zkušenost, třeba Vám i někdy snědl všechny chlebíčky před nosem, rozhlašovat to do světa bez zjevného důvodu je nactiutrhání. Nebo rozumím tomuto pojmu nějak špatně?

   • topajík napsal:

    No a? To je snad jeho věc kde a proč se „zjevuje“. Vaše starosti bych opravdu nechtěl mít. To už jsme jak v Klepáčovicích.

   • jjstodola napsal:

    Rozumíte tomu špatně. Nactiutrhání je zveřejnění něčeho, co bližnímu neslouží ke cti, bez vážného důvodu. Já vážný důvod mám: myslím si, že JV je nebezpečný sektář, který vyvíjí činnost vedoucí ke zkáze duší. Ale vy už nejste ochotni poslouchat nikoho. Ani řádného biskupa, ani kněze FSSPX, nikoho.

   • topajík napsal:

    To jsou závažná obvinění diskutujících, pane Stodolo.

   • MichalD napsal:

    ad jjstodola: já osobně, jak jste si mohl všimnout, zde vůbec neřeším podstatu sporu, o kterém nic nevím a v těchto věcech bych vždycky poslechl katolický názor kněze nebo biskupa.

    Jsem rád, že se shodujeme na definici nactiutrhání. Pokud byste chtěl veřejnost varovat před nebezpečným pojídačem chlebíčků, pak by to nactiutrhání nebylo. Pokud bylo cílem varovat před nebezpečným sektářem, pak důvod k vypuštění inkriminované informace nevidím. Jaký je mají vztah mezi chlebíčky a sektářstvím?

 17. Jakub napsal:

  Mohu se zeptat v čem je je konktérně Oravcovo vysvěcení na biskupa dubiózní? Z veřejně přístupných zdrojů, i vůči Oravcovi odsuzujících, čtu, že jej vysvětil v roce 1988 Robert McKenna (sám vysvěcem Guerardem des Lauriers a ten zase Ngô Ðình Thucem).

  • jjstodola napsal:

   Patrně v tom, že jej na kněze vysvětil Davídek, o jehož intenci existují velmi vážné pochybnosti.

  • Rocky Marciano napsal:

   No právě. Tak si ještě zjistěte něco o Thucovi a jeho životních peripetiích (návraty a odchody z/do Církve) a taky o tom, jak je Thucova linii svěcení přijímáná mezi mnoha sedesvakantisty. O svěcení des Laurierse by se taky dalo ledacos vyprávět…

   Ale i kdyby byl platným biskupem, určitě tento člověk není dobrou volbou pro lidi, kteří tápou. Myslím, že (písemné) debaty s ním vedli nejen Mr. Difficult či Hamish. Nestojí to za to. Chodit k němu ke svátostem, asi bych se obával o svou spásu..

 18. Michal Kretschmer napsal:

  To navozuje theologickou otázku: Zda může být někdo platně vysvěcen biskupem, když jeho předchozí kněžské svěcení ve skutečnosti nebylo (bylo neplatné)? Určitě to již theologové řešili, ale zda je o tom nějaké závazné vyjádření církve, nevím. Biskupství není nějaká samostatná svátost, ale plnost kněžství, takže bych se spíše domníval, že lze platně (neříkám dovoleně) vysvětit jako biskupa muže, který předtím nepřijal kněžství.

  • :) napsal:

   Platně lze udělit biskupské svěcení pouze knězi. František Žák SJ k tomu píše v 3. dílu své Věrouky týkající se svátostí toto (str. 593-594):

   „Bohoslovci učí všeobecně, že biskupem může býti toliko kněz, takže svěcení na biskupa je neplatné, není-li svěcenec knězem. Důvod je, že biskup je nejvyšším knězem, ale při svěcení na biskupa nedává se moc proměňovati tělo a krev Páně, moc především kněžská. Svěcenec nebyl by knězem, neřku-li nejvyšším knězem, neboť nemohl by proměňovati. … Biskupství je větší moc nežli kněžství, když je má kněz, neboť kněžskou moc v knězi rozmnožuje, ale myšlena bez kněžství je menší, nebo jsouc bez práva proměňovati nemá moci na světě nejvznešenější. Proto mnozí měli nezrušitelný znak biskupský jen za rozmnožený znak kněžský. My jsme řekli, že je znakem zvláštním. Ale je jím tak, že bez předcházejícího znaku kněžského nelze ho do duše vtisknouti.“ Naráží v té stati na názory některých starších bohoslovců, kteří biskupské svěcení vůbec nepovažovali za svátostné (podobně jako svátostnými nejsou tzv. nižší svěcení a svěcení podjáhenské).

   • Jakub napsal:

    A co Lev Veliký a Řehoř Veliký, kteří při biskupském svěcení byli jáhny či dokonce Ambrož Milánský nebo Nectarius, biskup z Konstantinopole, kteří byli dokonce katechumeny?

   • Michal Kretschmer napsal:

    Ano, díval jsem se teď do Diekamp: Katholische Dogmatik a ten píše, že je téměř všeobecnou naukou, že biskupské svěcení je bez kněžského neplatné. Vyšší moc biskupa není založena na zvláštním mu vtisknutém charakteru.
    Třeba se stále učit.

   • :) napsal:

    Jakube, je to úplně jednoduché. Nikdo nesvětil jáhny nebo katechumeny rovnou na biskupa. Svěcení udělovali postupně. V případě, že to byl katechumen, tak byl nejdřív ještě pokřtěn a biřmován. Je vůbec absurdní nesmysl udělit nějakou svátost před křtem. To nepůjde, i kdyby to někdo zkoušel třeba tisíckrát ve všech ritech.

 19. P. Jan Špaček napsal:

  Pro pana Karla:

  Už jsem nechtěl nic psát, protože jsem zhnusen tím, co tady čtu. Ale Vám, pane Karle, chci poděkovat za to, že jste se mne zastal. Nejsem Don Quijote de la Mancha – nehodlám bojovat proti větrným mlýnům. Spíš se držím slova našeho Pána „Neházejte perly před vepře“. Proti zaslepenosti těžko bojovat, to by nezvládl ani již uvedený Don Quijote.

  Nepotřebuji se nikterak obhajovat (ani vzhledem k fotografii, která je z mých oficiálních www stránek). Mé svědomí je naprosto čisté. Kdo mne zná osobně z mého působení duchovního pastýře, tomu nemusím nic vysvětlovat.

  Pane Karle, nejen mi držte palce, ale především – jak nakonec velice krásně řekl i Svatý otec František – modlete se za mne!

  Bůh + žehnej všem lidem dobré vůle!

  • topajík napsal:

   Těmi vepři míníte koho, prosím?

   • P. Jan Špaček napsal:

    To jste se snad dovtípil, ne? Za tímto biblickým citátem jsem uvedl slova „proti zaslepenosti těžko bojovat“. Tedy nebudu zde polemizovat s lidmi, kteří jsou „papežštější než papež“.

    Nemusel jsem ovšem používat citát ze Svatých Písem. Stačilo to říci i lidově: nebudu zde házet hrách na zeď…

    P.S. Doufám, že se nezeptáte, koho míním tou „zdí“…

    Pax et bonum!

   • Rocky Marciano napsal:

    Ad P. Špaček: Ale samozřejmě, že se budete muset obhajovat … jednoho dne před Ním, stejně jako my všichni. Jenže vy navíc z pozice kněze, který má na starost farníky a odpovědnost za spásu duší.

    Ne, že bych souhlasil se vším zde a s formou kritiky, ale proč jste sem zavítal, nechcete-li být Donem Quijotem Víry? A naopak, proti „zaslepenosti“ vy máte povinnost bojovat. Buď zde chcete misijně přesvědčit lidi, že právě vy zastáváte pravdy Víry neporušené a nebo sem jako kněz nechoďte a věnujte se práci ve farnosti namísto zevlování na internetu, když nechcete přesvědčovat.

    Jinak řečeno, stihnul jste bez nutné potřeby plivnout na J. Valašťana, zanadávat na sedesvakantisty (tuto pozici zde nikdo nezastává) a pak jste nás poučil, že pokoncilní obřady jsou užitkuplné, protože vy sám jste oddal mnoho snoubenců etc. a jste přesvědčen, že jste je udělil platně. Pominu-li, že užitkuplně není totéž, co platně, tak zdůvodnění, že vy jste o něčem přesvědčen, takže je to tedy platné, naprosto přesně odpovídá míře relativismu a subjektivity v dnešní Církvi. Pak jsme ještě zaznamenali cosi o házení perel sviním, řekneme-li to bez příkras.

    Jste-li zhnusen a odmítáte-li zde misijně působit, nechoďte sem. Jestli vám jde o Víru a Církev, argumentujte. Budete-li argumentovat slušně, slibuji, že vám odpovím stejně slušně. Jste-li přesvědčen, že se zde lidé mýlí, podložte to. Jsem vám kdykoliv k dispozici.

    Protože jinak: Jan 18:23.

   • topajík napsal:

    Jeden žasne, žasne, žasne a nezmáhá se na jediné slovo. Za posledních 35 roků mého života žádný posun v mentalitě NOM předsedajících ke křesťanství. Jen pyšná nadutost a arogance. „Já mám pravdu, čisté svědomí, tak si mohu klidně dělat, co chci a nějaký hloupý farník mi do toho nebude kecat.“
    Bože, buď milostiv mně hříšnému, trestej mne podle svého uvážení a dej nám dobré pastýře. Amen.

   • solipso napsal:

    Každé tělo, není-li o něj dobře pečováno, napadnou všelijací parazité. Mystické Tělo Kristovo není výjimkou.

 20. catolicus napsal:

  přátelé, přátelé, opět diskuse plná emocí a zášti a naprosto zbytečná ! Za pontifikátu Jana Pavla II. vydala kongregace pro nauku víry závazné rozhodnutí, že mše FSSPX je možno navštěvovat, pokud to není výraz sedisvagance, tehdejší papež toto rozhodnutí kontra – signoval. R. 2000 bylo umožněno FSSPX vykonat velikou pouť do všech římských basilik a r. 2009
  Benedikt XVI. Sejmul z FSSPX všechny tresty,byly li kdy uloženy. takže mše bratrstva může každý navštěvovat legálně ! FSSPX nikdy nebyly a nejsou sedisvakantisté ! Podle kanonického práva biskupské magisterium je platné jen pokud je v jednotě se Svatým stolcem. Takže pokud biskupové ignorovali Summorum Pontificum, nebo jiné dokumenty, nebyly v jednotě a je naše povinnost je neposlechnout !

  • solipso napsal:

   I kdyby se nic z popsaného nestalo, na legitimitě působení apoštolátu FSSPX by se nezměnilo ani zbla. Je to užitečné pouze jako prostředek k uklidnění manželek a tchýní, jinak to postrádá jakéhokoliv významu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *