Monthly Archives: Červen 2024

Narůstají zvěsti o „konečném řešení“ tradiční mše svaté

Vážení čtenáři,

Jako už dvakrát v minulosti (před zákrokem proti Františkánům Neposkvrněné a během dvanácti měsíců před vydáním Traditionis custodes) je Rorate Caeli opět prvním, kdo musí s lítostí referovat o závažných, intenzivních a vytrvalých zvěstech pocházejících z kruhů blízkých kardinálu Rocheovi a liturgických radikálů kolem římského Domu svaté Marty.

Dochází k pokusu co nejdříve vydat vatikánský dokument zavádějící striktní, radikální a konečné řešení, které by zakázalo tradiční latinskou mši svatou. Titíž ideologové, kteří prosadili Traditionis custodes a jeho realizaci a kteří stále nejsou spokojeni s jeho evidentními pomalými výsledky, zejména ve Spojených státech a ve Francii, chtějí tradiční mši zakázat a zlikvidovat všude a hned, dokud je František ještě u moci. Chtějí, aby zákaz byl co nejširší, nejdefinitivnější a nejnezvratnější.

Tyto zvěsti pocházejí z velmi důvěryhodných zdrojů* v různých světadílech. Vyzýváme vás, abyste je brali velmi vážně a udělali, co můžete ve svém postavení laiků, kněží, biskupů, kardinálů, řeholníků a řeholnic, aby se z tohoto zákazu nestalo konkrétní opatření.

Úvaha k novéně k Panně Marii Guadalupské 7

V tomto měsíci budeme rozjímat o čtvrtém zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi.

Svatý Juan Diego nesplnil požadavek Panny Marie; nevrátil se na horu Tepeyac, protože se chtěl postarat o svého těžce nemocného strýce. Jistě se za to velice styděl, poněvadž když šel umírajícímu strýci pro kněze, zvolil delší cestu, aby se Panně Marii vyhnul. Naše blahoslavená Matka se však nedá přelstít, a tak sestoupila z Tepeyaku a setkala se s ním, i když šel oklikou.

Zamysleme se na okamžik nad slovy Panny Marie, možná nejznámějšími ze všech těchto zjevení. Místo aby Juana Diega pokárala, utěšuje ho. Naše Paní také ví o všem, co trápí nás: její slova ke svatému Juanu Diegovi hovoří i k nám o téměř pět set let později, abychom z nich i my mohli čerpat útěchu.

Biskup Strickland: Do Církve proniklo zmatené chápání autority

List emeritního biskupa z Tyleru v Texasu Josepha Stricklanda z 3. května 2024 

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Roma locuta; causa finita est!” „Řím promluvil, věc je skončena!“

V pastýřských listech, které zveřejňuji, jsem psal o mnoha problémech, jimž čelíme v souvislosti se stále narůstající krizí v Církvi i ve světě. Jako katolického biskupa mě vždy zajímá v první řadě Církev – mystické tělo Kristovo, je však jasné, že současná krize, v níž se nacházíme, se netýká jen Církve, nýbrž všech aspektů lidstva. Když je Církev slabá a její pozemské vedení vážně zkažené, je v důsledku toho lidské společenství po všech stránkách zranitelné vůči zlu, a tuto zranitelnost vidíme na každém kroku. Třebaže všechny problémy, o nichž píšu, jsou závažné, nic není vážnějšího než překroucené chápání autority a poslušnosti, které se dnes tak rozbujelo. Schází-li nám jasné porozumění tomu, z jakých zdrojů vychází legitimní autorita, hrozí vážné nebezpečí svévole a zkompromitování poslušnosti. Pokud k tomu dojde, pak sama poslušnost, Bohem určená k tomu, aby všechny lidi směrovala k pravdě, může být někým skutečně zneužita pro jejich vlastní zájmy a nic netušící lidi od pravdy odvádět. Proto musíme vždy setrvat v pravdě a před takovýmito svody se mít na pozoru.

Dějiny Církve jsou plné líčení případů a událostí, kdy vznikl nějaký konflikt a Řím správně použil svou autoritu, promluvil a záležitost vyřešil. „Roma locuta; causa finita est.“ Katolíci se této kotvy božské autority v Katolické církvi moudře drželi. Bohem daná autorita, plně přítomná pouze v Katolické církvi, by měla být pro věřící útočištěm. Poslouchat božskou autoritu znamená poslušnost vůči Kristu, neboť on je tím, kdo danou osobu povolal k úřadu, s nímž je spojena. Ve svaté struktuře Církve je poslušnost božské autority nezbytná a významná, neboť nám pomáhá růst ve svatosti. Naneštěstí však skutečnost, že se na božskou autoritu Církve pohlíželo jako na „danost“, v mnoha případech vedla věřící v jejich poslušnosti k lenosti a lhostejnosti. Mnozí zapomněli, že jak řekl svatý Tomáš Akvinský, Boha je třeba poslouchat ve VŠEM, lidské autority v URČITÝCH VĚCECH.

Úvahy k novéně k Panně Marii Guadalupské 5-6

Pátá úvaha

Rozjímejme o třetím zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi.

Když se Juan Diego vrátil k biskupovi, aby mu zopakoval záměry Panny Marie, biskup žádal znamení. Panna Maria slíbila, že znamení přijde následujícího rána.

Biskupova žádost o znamení, jakkoli se může zdát rozumná, v naší hluboce materialistické společnosti podivně rezonuje. Náš svět tak hladoví po znameních něčeho vyššího, že se žalostně a marně snaží hledat hlubší významy v politice, v ideologiích, v materiálních rozkoších – ve věcech tohoto světa, které uspokojení nepřinesou. To však není tím, že znamení Boží lásky neexistují, nýbrž proto, že jsme ztratili schopnost je vidět.

Zjevení Panny Marie nám dává protijed proti tomuto materialismu: jsme povoláni být znameními přítomnosti našeho Pána v dnešním světě. Když jsme srdcem sjednoceni s jejím Srdcem Neposkvrněným v Nejsvětějším Srdci Ježíšovu, náš Pán doprovází naše svědectví dalšími znameními, která nás mají utvrdit a podporovat na naší pouti.