Navedení k životu zbožnému XXIII.: Že jest třeba očistiti se od náklonnosti k věcem neužitečným a nebezpečným

Sv. František Saleský

Rozmanité hry a zábavy, divadla, plesy atd. nejsou věcí svou povahou špatné, nýbrž lhostejné, člověk pak může jich užívati dobře nebo špatně. Nicméně vždycky tyto věci jsou nebezpečné a ještě nebezpečnějšími jest příliš si v nich libovati. Pravím tedy,  Filotheo, že ačkoliv jest dovoleno tančiti, oblékati se podle módy, choditi na slušné divadelní hry, účastniti se hostin atd., nicméně míti k takovým věcem náklonnost jest věc, která čelí proti zbožnosti, a věc velice škodlivá a nebezpečná. Není zlé účastniti se takových zábav, ale zlé jest milovati je. Škodí našemu srdci, když do něho zasíváme marné a silné náklonnosti, protože ony odnímají místo dobrým dojmům a překážejí naší duši, aby míza její nebyla obracována na náklonnosti dobré.

 

Tak staří nasireové se zdržovali netoliko od všelikého nápoje opojného, nýbrž i od rozinek a hroznů, ne proto, že by hrozny a rozinky byly opojné, ale že když by jídali hrozny, byli by v nebezpečenství, že se jim zachce hrozinek, a když by jedli hrozinky, zachtělo by se jim mestu a vína. Nuže, nepravím, že nesmíme užívati oněch věcí nebezpečných, o nichž svrchu mluvím, ale ovšem pravím, že k nim nesmíme srdcem svým lnouti, chceme-li si uchovat zbožnost. Když jeleni příliš ztloustnou, uchylují se daleko do houštin, vědouce, že tloušťka je obtěžuje, takže by nebyli způsobilí k rychlému běhu, kdyby byli napadeni. Když se srdce lidské obtíží takovými neužitečnými, zbytečnými a nebezpečnými zálibami, zajisté nemůže hbitě, lehce a rychle běžeti k Bohu, v čem právě a vlastně zbožnost záleží. Děti honívají se horlivě a se zálibou za motýly; nikdo jich nekárá, protože to jsou děti. Ale není směšno nebo spíše žalostno, viděti dospělé lidi, ani si tolik libují v takových malichernostech, jako jsou věci výše jmenované, a které mimo to, že jsou neužitečny, ještě nás uvádějí v nebezpečenství, že ženouce se za nimi, vybočíme z míry a mravní rovnováhy? Proto ti tedy, milá Filotheo, pravím, že je třeba očistiti se od takových zálib a náklonností; a ačkoliv věci řečené nejsou samy v sobě vždy protivny zbožnosti, přece míti v nich zalíbení jest jí vždycky škodlivo.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

2 Responses to Navedení k životu zbožnému XXIII.: Že jest třeba očistiti se od náklonnosti k věcem neužitečným a nebezpečným

  1. Petr Hahn napsal:

    Je mi to trapné, že tu neustále horuji pro další pokračování sv. Františka Saleského, ale už to bude zase měsíc, co nic nevyšlo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *