Navedení k životu zbožnému XXIX.: O citech a předsevzetích jakožto třetí části rozjímání

Sv. František Saleský

Rozjímání probuzuje a má probuzovati dobrá hnutí v naší vůli neboli v žádací mohutnosti naší duše, taková totiž hnutí jako lásku k Bohu a bližnímu, touhu po nebi a věčné blaženosti, horlivost o spásu duší lidských, žádost následovati Krista Pána, útrpnost, podiv, radost, strach, abychom neupadli v nemilost boží, strach před soudem a peklem, nenávist k hříchu, důvěru v dobrotu a milosrdenství boží, zahanbení pro náš minulý hříšný život, a jiné touhy a city. Takovým pak citům má se duše naše oddávati jak nejvíce a nejpilněji dovede. Také to bylo naznačeno v oněch několika rozjímáních, jež jsou obsažena v první části tohoto Navedení.

Ale nesmíš, Filotheo, zůstávati při pouhých těchto citech, nýbrž z nich musí pak vycházeti určitá a zvláštní předsevzetí, že v té a v té věci se chceš polepšiti. Na příklad první slovo Páně na kříži jistě v tobě vzbudí ochotu následovati Pána, to jest ochotu, odpouštěti svým nepřátelům a milovati je. Pravím tedy, že tato ochota, tato pouhá dobrá vůle málo váží, nepřidáš-li k ní např. takového určitého rozhodnutí:

Nebudu se již rozčilovati pro takové a takové nepříjemné věci, které ten neb onen můj soused, ta a ta sousedka moje, má služka, neb ten a ten člověk o mně říkají, ani pro pohanu, kterou ten neb ten … mi učinil, nebo učiní; naopak budu si počínati a mluviti tak a tak …, abych si toho určitého člověka získala a udobřila.

A podobné předsevzetí musíš činiti v jiných podobných případech. Takovým způsobem se za krátký čas polepšíš od svých chyb, kdežto kdybys v sobě vzbuzovala jenom některé dobré city bez určitého předsevzetí, bylo by tvé polepšování zdlouhavé a obtížné.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *