Je koronavirus Božím trestem?

Biblické a historické zdůvodnění

Ano, všechny katastrofy, které lidstvo v dějinách potkaly, jsou nepřímo či přímo Božím trestem. Nepřímo jako důsledek dědičného hříchu našich prarodičů, který na nás stále dopadá, proto mohou navštívit i nevinné, jimž Bůh potom všechno vynahradí na věčnosti, když přijmou pohromu či neštěstí jako oběť na jeho úmysl. A přímo? Písmo sv. nás dostatečně poučuje, jak Bůh ve Starém zákoně potrestal hříšné lidstvo potopou, zničil Sodomu a Gomoru za gejovství a další sexuální zločiny, jak izraelský národ stíhal pohromami za jeho nevěrnosti a hříchy, a nejen izraelský, svatopisci píší také o trestech, jež přišly na Egypt vzdorující Boží vůli nechat Izraelity odejít ze země, a na další národy. I v Novém zákoně Ježíš Kristus na řadě míst mluví o hrozbě Božích trestů, když se lidé neobrátí a nebudou činit pokání, podobně i apoštolé a sv. Pavel.

Boží tresty vykonané nad určitým etnickým, náboženským či jiným společenstvím lidí mohou mít různou podobu: epidemie, válečné lítice s krveprolitím (to není prioritně Boží vůlí, nýbrž vůlí lidí, kteří sáhnou k hromadnému zabíjení, Bůh ale toto může dopustit jako trest), hladomoru aj. Katolická církev v dějinách vždycky chápala pandemie moru, cholery, skvrnitého tyfu apod. jako Boží trest a věrná slovům starozákonních proroků i samotného Krista se uchylovala k výzvám k pokání, k postu a k nápravě života podle Božích přikázání. Na tento úmysl se sloužily mše svaté, pořádaly se kající poutě a procesí. Mnoho morových sloupů a kapliček, jimiž je naše země doslova poseta, připomíná vyslyšení těchto proseb, v Itálii byly na poděkování za ukončení epidemií budovány chrámy.

Je přitom velikou lží, že Církev prý zároveň bránila rozvoji přirozených metod boje s epidemiemi a spoléhala pouze na mše sv., modlitby a kající pobožnosti. Již v raném středověku benediktini a poté cisterciáci vysušovali ve Francii a Německu bažiny s odůvodněním, že hmyz líhnoucí se v nich bývá často zdrojem infekce nebezpečných chorob. Rytířské řády johanitů a zejména templářů se zabývaly rozvojem lékařských poznatků pro likvidaci smrtících nákaz. Církev tomu nikdy nebránila, naopak lékařská varování v tomto ohledu brala vážně a sama je prosazovala. Když vypukla v Evropě ve 14. století rozsáhlá morová epidemie, církevní autority se připojily k varování lékařů, že infekce se mimo jiné šíří i společným koupáním vícera nahých osob (často mužů i žen dohromady) v lázni ve stojaté vodě, která nikam neodtéká. Později v 17. a 18 století, když medicína získala hygienické poznatky o nezbytnosti důsledně vyklízet z měst odpadky a zřizovat hřbitovy mimo hradby jakožto ochraně před morem, duchovenstvo to podpořilo, není znám jediný hlas proti.

Křesťanství ale přineslo novou morálku ve vztahu k nakaženým. Zatímco v antice při epidemiích byli nemocní ponecháni na holičkách, aby bez pomoci zemřeli (případně sami v zájmu obecného blaha si vzali život), neboť ti zdraví se báli infekce, křesťané se naopak obětavě věnovali ošetřování nemocných bez ohledu na možnost nákazy. To vyvolalo i u pohanů respekt, jak svědčí už v dobách pronásledování sv. Cyprián a sv. Dionýsius (srvn. Th. Woods: Jak Katolická církev budovala západní civilizaci, str. 139). V rámci pomoci bližnímu je někdy třeba riskovat i oběť vlastního života, tady se nelze ohlížet na mou vlastní ochranu před nákazou. Tím se řídila řada katolických světců, zejména milánský arcibiskup a kardinál sv. Karel Boromejský, který za proslulé morové epidemie v Miláně r. 1576 na rozdíl od světských hodnostářů neutekl z města, ale zůstal, aby přinášel nemocným svátostnou posilu a zároveň i zdravotnickou pomoc.

Chránit se před nákazou v době epidemií přirozenými léčebnými metodami je jistě nutné a uložené 5. přikázáním, ale nestojí na prvém místě. Prioritou je tady pomoc postiženým, akt lásky k bližnímu i za cenu oběti vlastního života, krásným vzorem je tady belgický katolický světec 19. století pater Damian de Veuster, jenž z křesťanské lásky odešel k nakaženým malomocenstvím na ostrov Molokai, kteří tam byli deportováni, aby bez pomoci zemřeli. Jeho služba byla nejen zdravotnická, ale hlavně duchovní, přinášela nakaženým pomoc shůry. Dobří biskupové a kněží v dobách epidemií dle vzoru starozákonních proroků upozorňovali neustále na pokání, zanechání života ve hříchu a usmiřování Boha postem, modlitbou, mší svatou a kajícími pobožnostmi. Proto vždycky až do 18. století, kdy morové epidemie definitivně přestaly (u nás poslední r. 1713), když byly zavřeny všechny veřejné instituce, kostely zůstávaly otevřené ke sloužení mše svaté a k osobní pobožnosti jednotlivců i skupin.

Bůh dobré odměňuje a zlé trestá

Církev, jak jsme napsali výše, chápala smrtící nakažlivé nemoci minulosti jako Boží tresty za hříchy. To odpovídá i druhé základní pravdě katechismu, že „Bůh je nejvýš spravedlivý“. Nejhorší je věčný trest, tj. zavržení v pekle. Pozemský trest za hříšný život má výchovný charakter: Bůh tím chce pohnout dotyčného k pokání a nápravě života, aby se do pekla nedostal.

Italský historik Roberto de Mattei, věrný tradiční katolík, tady poukazuje na jednu zajímavou a dosud málo známou okolnost. Na základě studií italských odborníků zjišťuje, že v křesťanské Evropě v období od cca 9. do 13. století se morové epidemie, předtím v pohanském antickém světě běžné, vůbec nevyskytovaly, alespoň o nich nemáme nikde žádný záznam. První velká téměř celoevropská morová pandemie se objevila až ve 14. století, kdy vymřely celé kraje.

Jak tomu máme rozumět ve smyslu Božího trestu? Že by před 14. stoletím lidé méně hřešili? Ale kdepak! De Mattei vidí podstatu v tom, že ne lidstvo, ale institucionální církev předtím vypadala jinak. Nositelé magisteria hlásali pravověrnou nauku, ctnost byla ve všeobecné vážnosti a autenticky katolické reformní proudy od clunyjského hnutí v 10. stol. až po františkány a dominikány ve 13. stol. korigovaly všechny mravní úpadky kléru, jichž rozhodně nebylo málo.

14. století znamenalo však zlom. Papežové opustili věčné město, kde byl pochován sv. Petr, a přestěhovali se do Avignonu, aby se tam stali loutkami v rukou francouzských králů, pozdějším důsledkem bylo potom velké papežské schizma let 1378-1415. Politika a hromadění majetku se staly prioritou, zatímco v Církvi se masově šířily hereze a totální úpadek mravů Bohu zasvěcených osob. Reformní hnutí končila většinou v kacířství (italští fraticelli, v Anglii Wickleff), autentická katolická reforma byla omezena pouze na jednotlivce a malé komunity (sv. Kateřina Sienská, sv. Brigita Švédská, sv. Vincenc z Ferrary, u nás arcibiskup Jan z Jenštejna aj.), modlitba a duchovní život se octly zcela na periférii. Duchovenstvo tady v důsledku totální převahy hříchu ve svých řadách ztratilo schopnost být reprezentantem Božského Spasitele a usmiřovatelem Boha za hříchy lidu. V tom vidí de Mattei příčinu Božího trestu ve formě tehdejší masivní morové epidemie. Ty se potom opakovaly až do 17. století.

Polský kněz a exercitátor Pawel Bortkiewicz dospívá potom k závěru, že Boží tresty ve formě různých pohrom byly intenzivnější pokaždé, když Katolická církev rezignovala na své prvořadé poslání. Ježíš Kristus při slavení mše sv., která je nekrvavým zpřítomněním jeho krvavé oběti na Kalvárii, Boha Otce usmiřuje za hříchy lidu, posvěcuje a sesílá hojnost požehnání a milostí. To ovšem vyžaduje opravdovou katolickou víru prostou všech herezí. I když kněz heretik nebo apostata může sloužit mši platně (musí mít ale úmysl konat to, co koná Církev), tak přece jen množství milostí je menší, proto se věřící v minulosti doslova hrnuli na mše sloužené svatými kněžími (sv. J. B. Vianney, sv. pater Pio apod.), neboť právě takoví jsou schopni „uvolnit“ maximum milostí, jež Pán v Eucharistii nabízí.

Když poklesne v samotné Církvi víra a svatost života kněží, poklesne i rozsah milostí a Boží ochrany, které Kristus ve mši sv. štědře rozdává. „Když se sůl zkazí, čím se osolí?,“ říká sám Božský Spasitel. Této absence využije satan, aby tady pronikl, neboť naprostá většina epidemií, válečných pohrom a dalších masových neštěstí je jeho dílem, Bůh to pouze dopouští, aby hříšné lidstvo potrestal, i když – jak víme ze Starého zákona – někdy i sám Pán může sáhnout k uplatnění trestu.

Dnes je situace v Církvi podstatně horší než ve 14. století, o němž píše De Mattei. Církev již degradovala natolik, že její usmiřování Boha za hříchy, posvěcování a vyprošování ochrany a milostí totálně propadlo a účinně funguje pouze u malého počtu Božích služebníků. Začalo to již protestantizací liturgie r. 1969, nastolenou NOM. Kněz, který ji slouží, pokud sám smýšlí katolicky a drží se přesně rubrik, celebruje sice platně, ale rozsah milostí je menší než u tradičního (nebo východního) ritu, který na rozdíl od NOM upíná pozornost všech přítomných k eucharistickému Kristu na oltáři, nehledě k dalším ochuzením způsobeným NOM. Ale u toho nezůstalo, následovalo přijímání na ruku a tím zneuctění Spasitele, poté pak různé svévolné a rouhačské liturgické kreace, jichž jsme dnes po celém světě svědky.

Ve Francii při jedné mši NOM přijel do kostela žokej na koni, aby předvedl své atrakce, ve Vídni se každoročně konají tzv. country mše, kdy se celý kostel změní v hospodu, jsou tam stoly, číšníci obsluhují, zatímco kněz vpředu předvádí něco jako celebraci, všichni ale půst nepůst od párku a piva vstanou a jdou k přijímání. Máme tady rouhačské rockové mše se satanskými písněmi a rituály, v Belgii dokonce někteří kněží do kánonu vkládají věty z buddhistických posvátných spisů nebo z Marxova Kapitálu, v Itálii někteří duchovní nechají při liturgii kázat muslimského imáma. Mohou takové „mše“ usmiřovat, posvěcovat a vyprošovat milosti? Ani omylem, protože ti, kteří takto „slouží“, rozhodně nemohou mít tento úmysl. Naopak tímto je Bůh, především Beránek Boží, rouhavě urážen, takže Církev tím sama na sebe svolává Boží trest, jakož i na celé lidstvo.

A neběží jen o liturgii, lex orandi lex credendi (zákon modlitby je zákonem víry). Nevolá snad po Božím trestu, když se podává sv. přijímání i osobám žijícím v těžkém hříchu cizoložství nebo homosexuálních svazků? Nevolá snad po Božím trestu modloslužba v samotném Vatikánu, kdy byla uctívána pohanská figura Pachamamy místo Boha a Matky Boží? Nevolá snad po Božím trestu, když se i ve Vatikáně podává sv. přijímání politikům, kteří žijí smilně a volají po totální liberalizaci potratů, jak ukázala nedávná návštěva argentinského prezidenta Fernandéze u papeže Františka? Nevolá snad po Božím trestu, když Svatý stolec uzavřel politický kompromis s komunistickou Čínou, která legalizuje masové potraty jako všeobecnou povinnost, čímž plivl do tváře věrným katolíkům, kteří vytrvali navzdory krutému pronásledování, a uznal kolaborantskou tzv. vlasteneckou církev jako svou nedílnou součást, ačkoliv ona prohlašuje odmítnutí potratu u třetího dítěte, nařízeného vládou, za „těžký hřích“? To všechno volá o pomstu do nebe, o Boží trest. Bůh se nenechá posmívat! (Gal 6,7). Bůh se nenechá rouhavě urážet. Neomodernističtí teologové a mnozí vysoce postavení církevní hodnostáři, kteří tvrdí, že Bůh je milosrdný a tudíž nikoho netrestá, buď vědomě nebo nevědomě lžou.

Faktická podoba trestu

Trest přišel. Není jím ale pouze samotný koronavirus, nýbrž ještě více všechno, co jej doprovází. Nevím, jestli tento virus byl uměle vyroben či nikoliv (pravověrný kardinál Ranjith ze Šrí Lanky toto tvrdí), není to ani vzhledem k našemu tématu podstatné. Tím je něco jiného. Kolem Covidu 19 totiž mainstreamová média šíří hysterii. Nezlehčuji tuto nákazu, uznávám všechna rozumná opatření zavedená vládou (povinné roušky, testování atd.) a také je svědomitě dodržuji. Jenže koronavirus není ani mor, ani cholera, ani skvrnitý tyfus, čili choroby, na něž v dřívějších dobách vymíraly celé rozsáhlé oblasti. Stačí jenom zdravým rozumem porovnat čísla. U nás počet nakažených je v řádu stovek, není vyloučeno, že se vyšplhá až přes čtyřciferný vrchol. I v tomto krajním případě se ale pohybujeme v řádu setin či desetin promile české populace, nota bene dosud (v čase, kdy píši tento článek) nikdo na Covid 19 nezemřel. Ani v Itálii, kde je situace nejdramatičtější a jsou tam úmrtí v počtu přes tisícovku, počet nakažených v řádu desítek tisíc nedosahuje ani jednoho promile obyvatelstva (země má 60 mil. lidí).

Jako starší člověk velice dobře pamatuji několik těžkých chřipkových epidemií, které zachvátily celou Evropu, ta nejhorší, pokud si vzpomínám, byla na počátku roku 1970. Počet nakažených činil u nás až 5 procent populace, z nichž zhruba dvacetina zemřela. Vláda tenkrát samozřejmě zavedla, jako při každé chřipkové epidemii, náležitá hygienická a karanténní opatření: zákazy návštěv v nemocnicích, ve školách se neučilo, zrušily se masové sportovní nebo kulturní akce. Tento zlý bolševik si ale nikdy nedovolil při veškeré perzekuci křesťanů sáhnout na bohoslužbu a kvůli nákaze ji omezit, neřku-li vůbec zakázat. Ani obchody a restaurace nebyly nikdy zavřeny, což platilo o všech evropských státech zasažených epidemií, komunistických i tzv. svobodného světa.

Takže vyvstává opět otázka nepříjemná pro naše – a vůbec evropské – potentáty: Jak to, že při chřipkových epidemiích, které vždycky infikují několikanásobně větší část populace než koronavirus při srovnatelné smrtnosti, nikdy úřady nesahají k tak drastickým opatřením? Proč jenom u koronaviru? Proč evropské vlády ukládají nevinným občanům domácí vězení, kdy křesťané nemohou ani na bohoslužbu, ačkoliv nákaza ani v těch nejvíce postižených státech nedosahuje jednoho promile populace? Proč média vyvádějí, jakoby se jednalo o smrtící „bílou nemoc“ ze stejnojmenného dramatu Karla Čapka? A ještě něco: Proč naše vláda nejednala už dříve, proč nezajistila dostatek roušek a respirátorů v lékárnách hned na přelomu února a března, proč se už tenkrát v hojné míře netestovalo, proč italské úřady již dávno předtím nezavřely lyžařská střediska na severu, ačkoliv věděly o nákaze?

Tak bychom mohli pokračovat, nicméně toto stačí k důvodnému podezření, že koronavirovou nákazu někdo skrytý v zákulisí a dirigující světovou politikou úmyslně chce. Jenže kdyby ona sama byla Božím trestem, pak by se jednalo ve srovnání s morovými epidemiemi 14.-17. století o trest absolutně nesrovnatelný. Mnohem horším potrestáním hříšného lidstva – a především Katolické církve, jež ztratila svoji katolickou identitu – je to následující. Koronavirus se stal záminkou k drastickému omezení lidské svobody, mocní této planety si testují, kam až mohou ve svém úsilí vzít člověku volnost zajít, co všechno si občan nechá líbit. Vzít bohoslužbu, modlitbu a mši sv., to je u těchto ďáblových pohůnků nejdůležitější.

Všimněme si ale dalšího detailu. Itálie, kde je koronavirem nejvíc nakažených a také nejvíc mrtvých, zavedla ten nejtvrdší režim, kdy obyvatelé nesmějí vůbec vycházet ven a veřejná liturgie je fakticky zlikvidována – a to jak NOM, tak tradiční, tak i východní. A pomáhá to? Ani v nejmenším. Počet nakažených a žel i mrtvých nadále roste stejným, ne-li ještě větším tempem. Vláda epidemii nezvládá. Jenže obraťme pozornost k jiným zemím. V Maďarsku, v Polsku, v Bělorusku a v Rusku k tak dramatickým zákonům vlády nesáhly, především mše sv. se veřejně slouží, byť s omezeními co do počtu účastníků. A počet nakažených je podstatně nižší než v Itálii, tamní vlády mají situaci pod kontrolou.

Objektivním faktem tedy je, že tam, kde se mše sv. přece jen veřejně slouží, je situace lepší. Naopak tam, kde úřady a žel také episkopáty zavedly ta nejdrastičtější opatření, je lidská věda zcela bezmocná. Vzít lidu mši sv. bylo největším trestem, který na lidstvo mohl přijít. Jistě, už slyším tu argumentaci, lze liturgii sledovat přes média, jenže nahradí to plnou aktivní účast? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nikoliv. Fyzická účast na mši sv. je duchovně pro mne jako potřeba dýchat.

Zákaz mše sv. je Božím trestem – a zároveň Boží očistou. Bůh si tady „zametl před vlastním prahem“. Již měl dost všech těch strašlivých rouhání při NOM, na něž se musel dívat. A to, že se nedostává posvěcení, usmiřování a milostí dobrým věřícím (kdo zbožně sleduje tradiční mši sv. v televizi, jistě o tyto užitky nepřijde, ale přece jen nejvíce jich plyne tehdy, když je člověk na nekrvavé oběti Kristově přítomen fyzicky), je proto, že Bůh dopouští jejich absenci, abychom si jich poté více vážili. Ano, katolíci obecně si nevážili mše svaté, neboť neomodernistická teologie zpochybnila její podstatu, transsubstanciaci (přepodstatnění), k níž dochází při konsekračních slovech, odmítala a hovořila o pouhém symbolickém aktu. To, že absolutní většina katolíků nebude nyní mít možnost fyzické přítomnosti na Nejsvětější oběti, povede k dalšímu pronikání metafyzického zla do života lidí. Usmiřování, posvěcení a získávání milostí, jak se děje při mši svaté, bude nyní tak slabé, že tomu těžko půjde zabránit. Nebojme se proto tolik koronaviru, bojme se spíše toho, co přijde po něm, ten budoucí trest bude ještě horší, když užitky mší sv. jsou takto zredukovány.

Někteří biskupové a kněží, kteří ještě neztratili víru, se k problému postavili čelem. V Itálii a na Slovensku vycházejí do ulic s Nejsvětější svátostí, v některých polských diecézích sedí celodenně ve zpovědnicích. Pořádají se různé modlitební a kající akce, samozřejmě pro nemožnost shromažďování většího počtu osob v omezené míře a přes internet. Jenže neomodernisté a vnitřní odpadlíci uvnitř Církve se rouhají dále a ještě hůř. Známý „teolog osvobození“ a poradce papeže Františka Leonardo Boff se nechal slyšet, že koronavirus je sice trestem, ale nikoli Boha, nýbrž „Matky země“, tj. pachamamy za naše pohrdání životním prostředím. A v sousedním Polsku se nyní zvedla masivní mediální kampaň tzv. „katolevice“, tj. neomodernisticky orientovaných rádoby katolíků, proti štětínskému arcibiskupovi Andrzeji Dziegovi, jenž nařídil ve své arcidiecézi podávat v čase epidemie výhradně a pouze do úst. Proč ale někteří naši biskupové nařídili na počátku epidemie naopak povinné přijímání na ruku, údajně „z hygienických důvodů“, a dokonce i při tradiční liturgii? Známý astanský světící biskup Athanasius Schneider, velký obránce katolické pravověrnosti, ve své nedávné studii podložené názory lékařských kapacit říká, že přijímání do úst je podstatně hygieničtější než na ruku, která tím, že se dotýká madel, bere do rukou peníze atd., je daleko větším shromaždištěm nakažlivých mikročástic.

Zkrátka a dobře: Dokud k přirozeným prostředkům boje proti koronaviru nezapojíme i nadpřirozenou pomoc, tj. dokud neotevřeme kostely pro veřejnou bohoslužbu, nezavedeme kající procesí, poutě a další zbožné aktivity, dokud se nezřekneme života ve hříchu, dokud se nebudeme více modlit a postit na úmysl odvrácení této epidemie a toho dalšího, co s tím souvisí, nečekejme zlepšení. Dokud duchovní pastýři se budou slepě podřizovat státním opatřením a nepokusí se bojovat o legální a veřejnou mši sv., byť za podmínek omezení počtem účastníků, nečekejme zlepšení. Řiďme se příkladem našich předků při morových epidemiích, které často přestaly až poté, kdy se zavedla hromadná kající procesí a sloužily se na tento úmysl mše sv., jako za pontifikátu sv. Řehoře Velikého koncem 6. století.

Že se tam mohou lidé nakazit? To mohou i ve veřejných dopravních prostředcích a na pracovištích, která fungovat musí, stejně tak ale musí pro katolické křesťany fungovat i veřejná bohoslužba. Nemožnost toho v současné době je Božím trestem, ale takovým, který jsme si způsobili sami, je důsledkem našeho hříchu ležérnosti a zanedbání. Některé tresty Bůh ani nemusí sesílat, vyplývají totiž automaticky z našeho hříšného způsobu života jako např. AIDS z hříšného nedovoleného sexu, zvláště homosexuálního. Kolumbijský katolický myslitel Nicolás Goméz Dávila napsal, že Bůh ani nepotřebuje svět trestat, on sám se totiž trestá svými hříchy. Ztráta mše svaté pro mnoho našich katolíků je takovým trestem, protože jsme si jí nevážili a nechali všechno dospět až ke její blasfémii. To bude mít v nadpřirozené rovině další trestající důsledky. Teprve když dáme jasně najevo, že nám na veřejné mši sv. záleží, především na té mši „všech věků“, že duchovně bez ní nemůžeme žít, když dosáhneme jejího obnovení a připojíme autentické kající smýšlení, potom teprve se „ledy pohnou“. Jinak se obávám, že budou následovat další a ještě horší tresty.

PhDr. Radomír Malý

Poznámka:

Článek nereprezentuje názor redakce.

Osobně mám velký problém především s jeho „medicínskou částí“ a se zcela neadekvátním a zcestným srovnáváním s chřipkou. Covid 19 je mnohem horší než chřipka co do smrtnosti i nakažlivosti. Nebýt současných drastických opatření, hravě by ji rychle předběhl v počtu nakažených i zemřelých.

Další věcí je, že skutečný počet nakažených bude mnohem vyšší než se uvádí, protože se testuje jen velmi omezeně (zajímalo by mne, zda to je úmyslná manipulace se statistikami, či zda je nedostatek testů opravdu tak katastrofální). Podívejte se do Itálie, Španělska, Francie či Spojeného království, jak to vypadá, když se to rozjede. Lékaři a zdravotníci tam nechávají lidi umřít, protože nemají kapacity na jejich záchranu. A sami se hroutí a umírají (včetně relativně mladých a zdravých). Itálie má stovky mrtvých denně a ještě není konec! Při tak malém počtu případů.

Ignác Pospíšil

127 Responses to Je koronavirus Božím trestem?

 1. Jan Kubula napsal:

  Děkujeme, pane doktore!

  • M.H. napsal:

   Lásku projevil 72 letý kněz v Itálii, který „svůj“ plicní ventilátor přenechal mladšímu pacientovi. …

   Bůh je LÁSKA.

 2. A.V. napsal:

  Ad Ignác Pospíšil: Vaše jisto-jistá prognóza „co by bylo, kdyby…“ neladí s historickou zkušeností. Čínský virus je nesrovnatelný co do smrtnosti s metlami minulosti, tj. španělskou chřipkou, morem, tuberkulózou, cholerou aj. Kdyby dnes nebylo mrtvých 3000 Italů, ale 3 000 000 Italů, pak bychom se teprve mohli pouštět do nějakých komparací. Na druhou stranu se Vám ale vůbec nedivím, že Vas takové myšlenky napadají, neboť takovou mediální masáž, jakou zažíváme v posledních týdnech, to tady opravdu ještě nebylo.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Že v minulosti byly i horší epidemie, což nijak nepopírám, nemění nic na tom, že tohle není věc srovnatelná s běžnou chřipkou. Je to velmi nebezpečná a smrtící epidemie, které nelze nechat volný průběh, jako běžné chřipce. Problém není u mn3 nebo v nějaké masáži, ale u Vás.

   • Hana Farná napsal:

    Ignáci, tentokrát se vzácně shodujeme. Mluvíte mi z duše a jsem moc ráda za tento Váš příspěvek v diskusi i za komentář k článku PhDr. Malého.

   • A.V. napsal:

    Ad Ignác Pospíšil: „Problém je ve mně“? Takový inteligentní člověk a hned ad hominem… To jako, abych přestala diskutovat a nebo …?

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad poznámka šéfredaktora: Děkuji za zveřejnění článku. Rozhodně se nehodlám přít, jestli je koronavirus horší než chřipka či nikoliv. To by museli rozsoudit epidemiologové, hygienici a další specialisté – a nikdo z nás dvou tím není, nota bene pokud jsem četl některá jejich vyjádření, tak by nejspíš stejně měli na to různé názory.
    Na základě srovnání s tím, jak se to dělalo v minulosti, jsem ale přesvědčen – a toto mi nikdo nevymluví a nepřesvědčí mne o opaku – že v mnohém je téma koronaviru nadsazené a probíhá kolem toho záměrná mediální hysterie, aby strach vedl lidi k rezignaci a přijetí těch nejdrastičtějších opatření, která eliminují jejich osobní svobodu. Biskup A. Schneider ve svém nejnovějším poselství toto nazývá trefným termínem „sanitární diktatura“, jež bude podle něj následovat po nedávných totalitních diktaturách (chystám se to přeložit).
    Já samozřejmě nepopírám, a v tom prosím ať je mezi námi jasno, že koronavirus není legrace, že jde o vážnou epidemiologickou hrozbu a každá zodpovědná vláda musí tady konat, souhlasím i s rouškami i dalšími opatřeními, zejména hygienickými, ale to nahnání lidí do domácího vězení a znemožnění bohoslužeb je přehnané a neadekvátní situaci! Právě tady mne nikdo nepřesvědčí o opaku, to avizuji předem. V minulosti i při horších epidemiích – a Vy sám v diskusním příspěvku souhlasíte, že byly horší, k tak drastickým opatřením vlády nesahaly – a přesto nákazu zvládly. Já si vzpomínám, když jsme s rodiči bydleli někdy v půlce 50. let ve Valašském Meziříčí (bylo mi cca 8 let), propukla tam lokální epidemie tyfu, která trvala asi měsíc, nakazily se stovky lidí a zhruba čtvrtina to zaplatila smrtí. Hygienická stanice nařídila nakaženým i rodinným příslušníkům povinnou přísnou karanténu, byly zavřeny školy, samozřejmě místní divadlo a kino atd., všude dezinfekce, voda se pila jenom převařená atd. Přitom ale ani tenkrát v drsných 50. letech si tamní bolševici netroufli zakázat mše sv., ty fungovaly bez jakéhokoliv omezení, byly otevřené všechny obchody a lidé mohli vycházet volně ven, jen nesměli pár dní cestovat mimo město. Asi za měsíc bylo po epidemii. Nepopřete, že se jednalo o horší chorobu než koronavirus – a přesto chrám zůstal otevřený a liturgie se konala bez omezení. Právě o to mi jde, o přehnanost těchto nařízení, která nemají v minulosti při mnohem horších epidemiích obdobu, v tom vidím Boží trest: nevážili jsme si mše sv., doslova ji prznili, takže nám ji Pán vzal skrze neadekvátní a přehnaná sanitární opatření, směřující k likvidaci lidské svobody, o tom je můj článek.

    • kolemjdouci napsal:

     Součástí výbavy historika zabývajícího se nedávnou minulostí musí být nedůvěra k očitým svědkům, protože i když se snaží vylíčit události co nejvěrněji, to, co si pamatují, může být různě zkreslené. Patrně je vhodné tento princip aplikovat i na sebe sama. :-)

     Např. zdroj https://www.mekvalmez.cz/wp-content/uploads/2014/02/kalendarium-3-2014.pdf mluví o více než 250 nakažených a 11 mrtvých, čili řekněme 4 až 5 %. V té Itálii, která zbytku Evropy ukazuje cestu, je úmrtnost je 10 %, nakažených i mrtvých je o více než dva řády víc a epidemii rozhodně těžko označit za lokální. Podle jakých přesně měřítek lze nepopřít, že ve ValMezu „se jednalo o horší chorobu než koronavirus“, v další větě dokonce „mnohem horší“?

     Nemluvě o tom, že čísla z Itálie jsou „zatím“, tedy mohou se ještě zhoršit (přinejmenším ještě jistě vzrostou), a to tam ta omezení už dva týdny platí a je myslím odůvodněné předpokládat, že bez nich by to bylo ještě horší — nicméně reálnou ukázkou „potenciálu“ koronaviru bude nějaká nějaká jiná země, kandidáti už se myslím bohužel klubou.

     • A.V. napsal:

      Ad kolemjdoucí:
      Ta Vaše nedůvěra k očitým svědkům je pozoruhodná. Vztahuje se i na svědky podávající svědectví v evangeliích? :-)

      Kdyby platilo to Vaše „o více než dva řády víc“, šlo by o úmrtnost ne 10%, ale 1000%. To možná bylo přání otcem Vaší myšlenky … :-)

      Ta Vámi vychvalovaná opatření omezující veřejné vysluhování Mší svatých mají podle Vás zabránit tomu, že se koronavirus v budoucnu nevrátí? Tomu skutečně věříte?

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad kolemjdoucí: To, co uvádíte jako písemný záznam z té tyfové epidemie ve ValMez, přece neodporuje tomu, co jsem uvedl. 250 nakažených – to přece jsou stovky lidí, o kterých píší, nebo snad ne? A ten úřední záznam mluví o „nejméně“ 11 mrtvých, já na základě toho, co si pamatuji a co mi líčili rodiče, bych řekl, že jich bylo daleko víc, i když možná ne čtvrtina, to byl můj hrubý odhad, ale o to ani tolik nejde.

      A propos: Když pořád mluvíte o té Itálii, tak to vezměte na procenta. Já se vzpírám na základě zdravého rozumu uvěřit všem těm hrůzostrašným zvěstem, jakoby tam řádil mor a lidé masově umírali. Nakažených je dejme tomu oficiálně dnes již 60 tisíc, neoficiálně dejme tomu s nadsázkou i třikrát tolik, ale pořád se pohybujeme ve zlomku procenta populace (země má 60 mil. obyvatel) – a ta smrtnost 10 procent nakažených, odečtěte z toho podstatnou část těch, kteří, sice nakaženi koronavirem, zemřeli ve skutečnosti na jinou chorobu, na niž by řádově během týdnů nebo možná měsíců zemřeli stejně, jako je tomu u našich 3 zemřelých, nota bene v Itálii je vysoké procento seniorů, z nichž mnoho různými chronickými smrtelnými nemocemi trpí. Používám vždycky zdravý rozum a beru kriticky bombastické strašáky médií.

      A ještě k té nedůvěře k očitým svědkům: To byste potom musel mít nedůvěru i k výrokům soudů a k naprosté většině úředních dokumentů, neboť to vše je založeno na očitém svědectví lidí, které samozřejmě nutno vyhodnocovat na základě jejich věrohodnosti. Rovněž tak písemné prameny, z nichž čerpáme informace o naší minulosti.

      • M.H. napsal:

       Pane doktore,

       myslíte si, že věřící člověk, který Boha zná, chodí pravidelně do kostela i ke svátostem a je SLUŠNÝ, má u Boha „protekci“?

       Za co jsou trestání ti hodní, slušní a obětaví lidé? A třeba i kněží?

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad M.H.? V článku na to odpovídám hned na počátku.

       • M.H. napsal:

        Aha, přehlédl jsem to.

        JK však odpověl na dotaz po vině, že nezhřešil nemocný ani jeho předkové, že nemoc je proto, aby se na něm zjevily Boží skutky. Nepřijde Vám váš text v rozporu s tím, co učí Ježíš Kristus?

        Mně (z časti) ano – minimálně ten první odstavec.

      • Lucie Cekotová napsal:

       Portál LifeSiteNews včera zveřejnil článek amerického lékaře, který se zabýval tím, proč jsou problémy s koronavirem v Itálii horší než jinde. Kromě vysokého podílu staršéch lidí v populaci uvádí také velice živé, ba nadstandardní styky Itálie s Čínou, stav italského zdravotnictví (konkrétně malý počet lůžek na jednotkách intenzivní péče) a v porovnání s jinými zeměni vyšší podíl kuřáků v populaci. https://www.lifesitenews.com/opinion/explaining-why-italy-has-such-a-huge-problem-with-coronavirus

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad Lucie Cekotová: Ještě si dovolím doplnit z nadpřirozeného hlediska, že Itálie má z evropských zemí nejvyšší počet čarodějů a čarodějnic, věštkyň, „zázračných“ uzdravovatelů, mágů, okultistů všeho druhu a také satanistických sekt, upozorňoval na to svého času mj. i známý dnes už zesnulý vatikánský exorcista Gabriele Amorth, který odmítal nové modlitby exorcismu jako neúčinné a držel se starých. To se přece muselo v nadpřirozené rovině nějak projevit větší intenzitou pekelných sil!

        A v přirozené rovině to mělo ten efekt, že mnoho lidí nakažených koronou tak jako v případě jiných nemocí se vyhýbali lékařům a léčili se u výše zmíněných okultistů, satanistů atd. To muselo mít také svůj dopad.

       • kolemjdouci napsal:

        Obávám se, že hlavním otazníkem takových úvah je, z jakého důvodu si autor myslí, že v Itálii jsou problémy s koronavirem horší než jinde. Vždy je potřeba uvažovat faktor času (ostatně, sama jste, byť v trochu jiném kontextu, psala, že na čísla bude zajímavé se podívat, až to celé pomine). V Itálii je to nejhorší v aktuálních absolutních číslech, protože je „nejdál“, zatímco ostatní země mají určitý počet dní zpoždění. Je tedy vhodnější se dívat na průběh v čase.

        Například ve Španělsku mezi překročením 1000 pozitivně testovaných a současnými 47000 uplynulo 16 dní, zatímco v Itálii 20. Mohlo by se to svést na jinou metodiku testování, ale třeba mezi 10 mrtvými a 3400 mrtvými, což už lze považovat za objektivní čísla (zejména, o Itálii se říkalo, že do toho počítají každého mrtvého s virem, ať už umřel na cokoli — pak ovšem Španělsko těžko může započítávat ještě víc, takže horší čísla skutečně znamenají horší situaci) je ve Španělsku 18 dní, zatímco v Itálii to bylo 24 dní. Možná to ve Španělsku nějak zázračně opadne (pak patrně díky restrikcím), ale zatím to vypadá, že horší problém mají třeba v tom Španělsku.

        Platí ale agrumentace odkazovaného článku, ty uváděné faktory, stejně tak i pro Španělsko? A to ještě ani Španělsko dost možná nebude zemí s nejhorším průběhem…

      • kolemjdouci napsal:

       Podstatnou částí Vaší argumentace bylo, že u té tyfové epidemie šlo o horší chorobu než koronavirus. Není ale zřejmé, co je měřítkem tohoto „horší“, protože podle všech mně známých čísel je horší ten koronavirus. Kdyby ta smrtnost skutečně byla čtvrtinová, měl byste pravdu, že by v tomto byla horší, ale pokud platí čísla v odkazovaném textu (a ano, říká „nejméně“ 11 — ale také „více než“ 250, takže myslím, že podíl těch dvou čísel je rozumnou aproximací reality), je z tohoto pohledu naopak „dvakrát“ horší ta Itálie.

       Ale jistě, co do počtu mrtvých to nijak omračující není, kdybychom i řekli, že třeba polovině už mnoho nezbývalo, pořád bude zbytek zhruba odpovídat počtu mrtvých na silnici — a nemají karanténu na ježdění autem ap., z tohoto pohledu by reakce byla nepřiměřená. Rozdíl je, že to přetěžuje až pak rozkládá to zdravotnictví. No a co se týče zlomku procenta populace — to se nejlépe uvidí na zemi, která tu epidemii skutečně nechá bez restrikcí proběhnout, v Itálii by někdo mohl říkat, že jen zlomek je to díky těm omezením svobody pohybu.

       Že je potřeba ke svědectvím pamětníků přistupovat kriticky, v tom snad není spor (a zrovna soudy to ukazují v první řadě, ale při nich je myslím apriorní spíše nedůvěra ke svědkům, zatímco historik předpokládám preferuje zdroje, k nimž má apriorní důvěru). Ale přišlo mi humorné, že je-li pamětníkem historik sám, měl by kriticky přistupovat i ke svým vlastním vzpomínkám. :-)

       • A.V. napsal:

        Ad kolemjdoucí a všichni ostatní:
        „Ale přišlo mi humorné, že je-li pamětníkem historik sám, měl by kriticky přistupovat i ke svým vlastním vzpomínkám.“
        Všimli jste si, že tento kolem chodící autor se ostatním diskutujícím neustále vysmívá a ironizuje je? Když už kolem kroužíte, vážený pane, tak zachovavejte elementární úctu k ostatním. Jako akademik byste si uctivost v polemice měl více pěstovat.

       • kolemjdouci napsal:

        Není mi moc jasné, co máte s těmi akademiky, „akademické“ vzdělání sice mám, ale to dnes kdekdo. Nicméně jak (doufám aspoň většinou) mezi akademiky, tak jistě vždy mezi křesťany by měla velkou úctu požívat v první řadě pravda. Čili pokud laik napíše „Nepopřete, že se jednalo o horší chorobu než koronavirus“, který třeba v té Itálii má smrtnost cca 10 %, a uvedu čtvrtinovou smrtnost, zatímco skutečná byla cca 5 %, jde o docela zásadní chybu, zvlášť, když na tom stála další argumentace. Pokud se něčeho takového dopustí historik (a přinejmenším bývalý akademik, jak připomínáte), těžko se hledají slova. Právě proto, že mám dr. Malého ve velké úctě, snažil jsem se reagovat s humorem. Možná nepovedeným, to se samozřejmě subjektivně těžko posuzuje. Rozhodně se mi ale těžko věří, že kdyby se takto zásadně zmýlil třeba v odborném článku, že by reakce jeho kolegů akademiků byla ještě vstřícnější, uctivější než byla ta má.

    • M.H. napsal:

     Dobrý den,

     realita je pouze JEDNA, přesto ji každý z nás nahlížíme z jiného „úhlu pohledu“. Že jsme si mnoha věcí nevážili a brali je jako samozřejmost – to si zřejmě uvědomíme dříve či později každý.

     Nazývat epidemii „Božím trestem“ je nešťastné z několika důvodů: Jednak to svádí k nepravdivému pohledu na Boha, který MÁ LIDI RÁD. Když řeknu, že ON „trestá“ (a třeba i nevinně) minimálně budu vůči Němu „ostražitý“. To je „ďábelská taktika“ nedůvěry vůči Bohu. Druhým nebezpečím je OSOBNÍ POSTOJ: CHCI aby epidemie NEBYLA? Nebo (abych si „dokázal“, že Bůh trestá) budu jen „nestranně“ čekat, „jak to dopadne“?

     POŽEHNÁNÍM (od Boha) se nám situace stane, když přehodnodíme, na čem SKUTEČNĚ v našem životě záleží – a to třeba i ve světle toho, že můžeme umřít snadněji a dříve „než si myslíme“, újmou se nám může stát, když neuhneme ze SVÝCH představ, které možná ani nejsou představami Božími, ale možná jen představou NAŠÍ.

     Jde o slovíčka. Co když nejde o Boží trest, ale naopak o šanci, výzvu a Boží APEL pro nás ???
     _________________

     Nežijeme (dosud) v Nebi a minimálně je užitečné na to nezapomínat.

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad M.H.: Že Bůh trestá, je pravdou naší katolické víry. Hned 2. základní pravda katechismu říká, že „Bůh je nejvýš spravedlivý“. Samozřejmě že má lidi rád, jinak by za jejich spásu nepodstoupil strašlivou smrt na kříži, chce, aby všichni lidé došli největšího dobra, tj. věčné spásy. Je také nekonečně milosrdný ke všem, kteří litují svých hříchů a mají vůli v nich nepokračovat. Když toto někdo odmítá – a dnes je to žel absolutní většina lidí včetně mnoha katolíků – pak Boží milosrdenství sice zůstává nezměněno, ale je naprosto neúčinné, protože ten, komu je určeno, o ně nestojí, svým setrváváním ve hříchu jím pohrdá.

      Že Bůh za hříchy trestá, dokazuje Písmo sv. Každý trest má ale svůj výchovný charakter. Sv. Petr ve svém 1. listu píše, že Kristus po své smrti (ještě před Vzkříšením, tj. pouze s duší) sestoupil do šeolu, aby odtud vyvedl duše těch, kteří zde čekali na otevření nebe „ještě z Noemových časů potopy“. Ten krutý trest potopy pomohl tedy těm hříšníkům, kteří zahynuli, aby se vzpamatovali, litovali svých hříchů a byli na věky spaseni,neboť největším dobrem pro člověka je věčná spása, nebe. A když utrpení v souvislosti s Božím trestem se dotkne spravedlivého, máme tady příklady světců, kteří to dokázali obětovat za spásu druhých, tedy za jejich největší dobro. A když mluvíte o utrpení a „nespravedlnosti“ trestajícího Boha, tak se Vás ptám: Myslíte, že někdo v dějinách trpěl víc než Boží Syn na Velký pátek?

      • M.H. napsal:

       Nesouhlasím s Vámi. Katechizmus nic takového netvrdí, jde pouze o vaše POCHOPENÍ (představu). Bůh je „nejvýš spravedlivý“. Z toho však NEPLYNE, že „trestá“.

       Bůh MILUJE.

    • Renda napsal:

     Pan Malý zde nezlehcuje situaci. Před 50 lety byla hongkongská chřipka , mnohem vic nemocných , u nás celá rodina. Bolševik kostely neuzavřel , mše neomezil. R.69 se sloužil jakýsi kočkopes , Bugniniho obřad ještě nebyl zaveden. Když byla epidemie jen v Číně , u nás byla koronaviru plná média. Při jiných epidemiích taková hysterie nebyla. Už tehdy mi to bylo divné. V Itálii nakažení , dlouho se nic nedělo , v Bergamu na lize plný stadión. Jako by to byl záměr .

    • kolemjdouci napsal:

     Docela náhodou (zajímala mě tam úplně jiná záležitost) jsem narazil na příklad který úplně nepodporuje tvrzení, že v „minulosti i při horších epidemiích […] k tak drastickým opatřením vlády nesahaly“. Dokonce ani není třeba chodit daleko, ani místně, jde o Olomouc, ani časově, nejde o žádný středověk, ale roky 1715–1716:

     Z počátku byla uzávěra tak přísná, že obyvatelé museli vytahovat potraviny přes hradby po provaze, později byly k tomu účelu otevřeny brány Hradská a Dolní. Špatně chápaná zbožnost den ode dne zvyšovala úmrtnost, po každém veřejném průvodu, při němž jezuité nosili ostatky sv. Pavlíny, po každé mši, na niž byly předkládány zdravým i nemocným ostatky této světice k líbání, vždy se úmrtnost zdvojnásobila. Mor se rozšiřoval také tím, že nalákáni lácí vzácného prádla či oděvů zemřelých, jež si přivlastnili jejich ošetřovatelé, opovážili se je lidé od nich kupovat. Rada, podle níž je třeba domy infikovaných osob uzavřít, nemocné opatřit ošetřovateli a potravinami, starat se o osobní lékaře a ranhojiče, konat pohřby a majetek nešťastníků spálit, vedla nakonec k tomu – poté, když všechny kláštery byly uzavřeny, nekonala se žádná veřejná mše, nikdo nesměl po zemřelém nic kupovat ani cokoliv vlastnit, nebylo povoleno žádné shromáždění ani v kostele ani na veřejných prostranstvích, také že nikdo se nesměl k druhému přiblížit na méně než čtyři kroky –, že zbytek zdravých přežil.

     Očitý svědek ujišťuje, že v tu dobu nebylo ve městě vidět ani jednoho vrabce a že on i jeho blízcí věřili, že se zachrání, jestliže si budou co čtyřiadvacet hodin natírat tělo olejem. Příznakem nemoci byla náhlá ztráta všech sil, chrlení krve a trvalý spánek. Od těch, u nichž se nemoc projevila tzv. morovými hlízami, se nakazili mnozí další.

     Jinak v té době byly opuštěny soudy i zpovědnice, nikdo neměl žádného nepřítele, nevládla žádná pýcha a bohatství nemělo žádnou cenu. Během šestatřiceti týdnů prý zemřelo přes čtyři tisíce lidí, spáleno a zničeno bylo šatstva, prádla, domácího nářadí a cennosti za více než 300 tisíc zlatých.

     https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/03/25/byli-jsme-od-5-cervna-v-exilu-kvuli-moru-postupujicimu-ve-meste-po-osm-mesicu/

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad kolemjdoucí: Ten Franz Georg Eberl, z jehož Pragmatických dějin tato informace o moru v Olomouci pochází, byl vysoce postaveným městským i zemským potentátem josefinské a postjosefinské éry. Tím se tenkrát nemohl stát nikdo jiný než osvícenec a svobodný zednář. Ti viděli největší nepřátele „osvíceného rozumu“ v jezuitech, kterýžto řád byl r. 1773 zrušen. Josefinští osvícenci nevynechali jediné příležitosti, aby si do jezuitů „nerýpli“. Líčení Eberlovo je tedy neobjektivní v tom, že de facto vinu za rozšíření epidemie hází na pobožnosti pořádané jezuity, zato však mnohem méně na lakomce a kořistníky, kteří se chtěli „nabalit“ svršky po zemřelých. Přitom zcela určitě, pokud by i docházelo k líbání ostatků sv. Pavlíny (nevím, jestli sklo schránky s ostatky otírali rouškou, někde se to už tenkrát dělalo), tak pravděpodobnost nákazy logicky byla mnohem menší než v případě, když někdo si vzal šaty po zemřelém na mor a chodil v nich – a takových bylo mnoho, jak i sám Eberl píše. Je pravdou, že někdy v konečné fázi v případech morové epidemie městská správa i zakazovala bohoslužby, jenže bylo to celkem bezpředmětné, neboť stejně je neměl kdo celebrovat, většina kněží pomřela. Milánská radnice r. 1576 také chtěla bohoslužby zakázat, ale arcibiskup kard. sv. Karel Bor. se postavil proti.

 3. George Smiley napsal:

  Řekl někdo chřipka?
  https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/chripka-je-tady-prichazi-pravidelna-epidemie-nemoc-uz-zabijela
  Drasticka opatření se měla týkat především rizikových skupin.
  Ne nahnat celý národ do karantény a omezovat všechny nesmyslnymi a škodlivými (takzvané „rousky“n ve skutečnosti „ustenky“, které neochrani mne ani tebe) a pravděpodobně neplatnymi příkazy.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   To zkoušeli v UK a již to vyhodnotili jako obrovský omyl, co je bude stát spousty mrtvých. I mezi zdravými mladými.

   • George Smiley napsal:

    Ono se tomu stejně nakonec nevyhnem. Iluze o tom, že se najde vakcína – na virus, jenž již nyní masivně mutuje, je zkrátka jen vejicka pro ovečky.
    S největší pravděpodobností se tyto „pandemie“ budou vracet.

    • VJJ napsal:

     Ad George Smiley

     Ano, toto je realistický pohled na průběh pandemie.

     Ale pandemie se nebudou vracet, nýbrž pandemie bude trvale přítomna ve světě (teprve přijde na řadu Afrika, Indie, USA, a opět Čína a Evropa), protože to není sezónní chřipka,
     ale SARS 2 -syndrom náhlého selhání dýchání.

     Samozřejmě je to vše na počátku a všichni Ti zdejší naivní suverenní posměváčci se budou divit a při pravidelném nošení roušek a zavádění častých karanténních opatření, a při postupném vymírání starých i mladší střední generace.

     A bude to trvat roky, než vznikne Übermensch, a z nás to určitě nikdo už nebude.

     Tak takto to dnes vypadá, že to mají tak naplánované, ale jak víme, Bůh má jistě jiný záměr, takže opět vše dopadne jinak, než je tento plán NWO.

     Samozřejmě to bude mít dopad na ekonomiky. Protože Boží trest byly vždy nemoci, epidemie, bída a hlad a války o jídlo a o život.

    • Hraničář napsal:

     virus, jenž již nyní masivně mutuje …….. Kecy!
     http://www.osel.cz/11094-loterie-osudu-jak-sars-cov-2-mutuje.html

     • George Smiley napsal:

      Děkuji za odkaz.
      Kde přesně se v něm tvrdí něco, co je v rozporu s tím, co jsem napsal?

      • Hraničář napsal:

       V době šoku z pandemie se mnozí lidé obávají, že virus choroby COVID-19 rychle mutuje, a že se objeví ještě nebezpečnější, více virulentní kmeny. Naštěstí to tak doposud není. Právě díky zmíněné exoribonukleáze koronavirus SARS-CoV-2 ve skutečnosti mutuje, na poměry RNA virů, velice málo, přestože letí lidskými populacemi jako stepní požár, což vede k obrovskému množství replikací.

       To neznamená, že by SARS-CoV-2 nemutoval vůbec. Tu a tam se nějaká mutace objeví. Je jich ale opravdu jen zanedbatelné množství. Jak v těchto dnech uvedl Peter Thielen, molekulární genetik americké Johns Hopkins University, vědci celého světa mají k dispozici již přes tisíc přečtených sekvencí tohoto koronaviru a pečlivě je studují. Rozhodně tedy vědí, o čem mluví. Podle Thielena se v tuto chvíli liší sekvence viru z pacientů ve Spojených státech od sekvencí získaných na počátku pandemie v čínském Wu-chanu zhruba ve 4 až 10 mutacích.

       To je velmi nízký počet a lze říct, že koronavirus SARS-CoV-2 je slušně stabilní.

   • kirkmen napsal:

    Nevyhodnotili, médiím se podařilo i tam vyvolat paniku. Dnešní politici jsou především otroci veřejného mínění. Chřipka u nás letos zabila přes 50 lidí. Před cca 10 lety zde byl nějaký silnější vir, hospitalizováno (neplést s nakaženými) bylo cca 500 a 250 jich zemřelo. Před 3 roky v Itálii tkzv. trojchřipka, zemřelo cca 68000 lidí. Doporučuji poslechnout si skutečné odborníky. Např Soňa Peková, Václava Adámková a z těch známějších velmi zajímavý rozhovor s dr. Šmuclerem na dvtv. Co se týče smrtnosti, tak předpoklad počtu nakažených v Itálii je cca 10x víc takže není 10%,ale 1%. Je to víc než chřipka, ale není důvod kvůli tomu uvrhnout lidi do ekonomické bídy a brát jim další práva. Myslím, že za půl roku tohoto cvičení budete mluvit jinak. Udělejte si čas a podívejte se na to. Ještě doporučuji „prorocke video“ epidemiolozky Hany Tkadlecove, která ještě před vypuknutím tohodle blázince říká, že když už to propukne ve větším měřítku nemá taková karanténa vůbec účinek a nebo to bude na půl roju

    • Hraničář napsal:

     Zkuste se podívat na toto video ze Španělska – pokud se vám otevře: https://www.facebook.com/ostefik/videos/10216460870859806/?t=0 Souhlasím, že úmrtnost v celku nemusí být až tak vysoká, ale pokud nemocnice přestávají ošetřovat pacienty nad 65 let, protože už nemají přístroje, léky ani síly, pacienti jim umírají na chodbách, protože nárůst nemocných překračuje kapacitu zdravotnictví, tak možná začnete uvažovat jinak!

     • kirkmen napsal:

      A možná nezačnu a zeptám se na fakt, jak to dělají v případě chřipky, kdy umře více lidí nebo jak to udělali v té Itálii při té trojchřipce, kdy umřelo cca 68000 lidí. Hlavně bez médií. Nechci to zlehčovat, ale díky té vyvolané panice, kolabuje zdravotnictví i u nás a to máme cca 3000 nakažených

  • VJJ napsal:

   Ad George Smiley

   A Vy jste odborník epidemiology, nebo infektolog, nebo znalec krizového řízení během epidemií a pandemií.

   Byl jste alespoň na vojně, nebo na infekčním oddělení v nemocnici?

   Nebo máte jen nějaký pocit, že všechny státy dělají jen propaganda, a ti zdravotníci si hrají na záchranáře tak, jak jste na to zvyklý z televizní reality show??

   Nebo jste tí chtě říct něco důležitého a já jsem to nepochopil?

   • A.V. napsal:

    Ad VJJ: Brzděte pane, více pokory a uctivosti by Vám slušelo.

    • VJJ napsal:

     Ad Europroduk A.V.

     Já jsem pokorný a uctivý jen před Bohem, nepoklonkuji nikomu.

     Ale Vy nejste Bůh, to máte jen pocit nadřazenosti vyvolené rasy, a proto tady pokřikujete, abyste si dokázala, kdo je tady pánem, a myslíte si, že kdo křičí víc, ten má větší pravdu. To jsou metody eristiky. A já na to nepřistoupím.

     To Vám chybí úcta ke starším a moudřejším a zkušenějším, a obecně k lidským bytostem, protože tak jste formována tímto systémem do egoismu a pýchy. A to je taky důvod, proč se dostal svět do této katastrofy. Je to ztráta víry v Boha, a taky ztráta lidskosti člověka. Toto jsou postupné kroky k naplnění podmínek pro zavedení NWO a New Age, univerzální zednářské víry, náboženství bez Boha.

     To Vám chybí úcta k lidským bytostem, jinak byste nemohla napsat větu:

     „Kdyby dnes nebylo mrtvých 3000 Italů, ale 3 000 000 Italů, pak bychom se teprve mohli pouštět do nějakých komparací.“

     Odepsal jsem na Váš první příspěvek, ale pan Pospíšil to nezveřejnil. Z něho vyplývalo, že nejste partner pro diskuzi, alespoň se mnou ne.

     Taky jsem napsal, že jste touto větou sama sebe odsoudila. Vy zacházíte s lidskými bytostmi a s mrtvými lidmi, jako s dobytkem, jako s číslem a počtem, jako s masou odepsaného materiálu. Bůh to vidí. Ale Vy to nechápete.

     Lidská bytost je definovaná mimo jiné lidskostí, v chování, jednání, vystupování k sobě i ostatním.

     To, že píšete pejorativně o čínském viru, a chcete být „IN“vypovídá o Vašem konjukturálním smýšlení, dle momentálního pulzu doby. Ale Čína jako jediná poskytla pomoc.

     Žádná EU, NATO, USA, GB ani Deutschland (ti všichni myslí jen na své zájmy) nikomu nepomůžou, ale spíše zabaví ostatním potřebné věci.

     Dále porovnáváte naprosto nesouměřitelné věci, epidemie ve středověku a v dnešním globalizovaném světě. Vůbec neberete ohled na počet lidí na světě tehdy a nyní a způsobu života, cestování, provázání, dále nerozlišujete mezi bakteriální a virovou infekcí, to vše jsou známky nepochopení a neznalosti, o to více máte sebevědomé vystupování.

     To vše je důsledek úpadku ve školství, nivelizace a snižování nároku na kvalitu vzdělání a tím postupná „debilizace“ majitelů maturitních vysvědčení a majitelů diplomů vysokých škol.

     V praktickém životě je to vidět. Nejsou vhodní lidé, kteří by splňovali kritéria požadavků.

     • Ignác Pospíšil napsal:

      Dovoluji si nesouhlasit s tvrzením, že Čína nám poskytla pomoc. Neposkytla. Prodala nám předražené a minimálně pokud jde o testy dosti pochybné produkty, když předtím od nás přijala zadarmo pomoc a podílela se na vzniku nedostatku ochranných pomůcek tím, že organizovala skrze čínskou komunitu v ČR jejich masové zkupování a odesílání do Číny.

      • VJJ napsal:

       Ad Ignác Pospíšil

       Samozřejmě jsem měl na mysli Itálii.

       Pomohli jen Čína a Rusko, nikdo jiný ze svazového „bratrského“ společenství. To jsou fakta.

       My zatím takovou pomoc asi nepotřebujeme.

       Když se topíte, taky určitě nebudete odmítat pomocnou ruku a kádrovat, čí je ta ruka? A budete vděčný za každou pomoc!

       Píšete, že nám Čína, neposkytla, pomoc, ale prodala nám to.

       No a Vy byste to chtěl mít zadarmo, a ještě do té ruky hryzat, že vám poslali nějaké šmejdy. Ale to nejsou žádné šmejdy, všichni ostatní mají ty samé šmejdy.

       Já vím, že to není z Vaší hlavy. Jste jen obětí propagandy jako mnozí.

       A co nám darovala, nebo prodala, nebo alespoň nabídla ta skvělá EU a nejbohatší Deutschland, nebo USA, nebo, GB a další spojenci.

       Nic. Vůbec nic. Nula.

       Máte jen politicky zabarvené jednosměrné myšlení. To je jako za minulého režimu, propaganda, jen v obráceném gardu.

       My, co jsme si zažili tu éru, jsme zvyklí číst mezi řádky.

       Samozřejmě jsem nemyslel, že by nás někdo obdarovával bez zaplacení, to přece nemůžete myslet vážně, že nám někdo bude z lásky něco darovat, nota bene, když na něj vrháme sliny a špínu z Prahy od primátora Hřiba a spol., a dalších politických bojovných oportunistů.

       A od koho bychom si dnes koupili tyto prostředky, když je nám dnes nikdo nechce ani nabídnout. Možná Rusko, ale to by byl oheň na střeše, že ano, a co nato BIS a NATO?

       Ale letadla z Číny lítají a zdravotnický materiál přichází, na poslední chvíli, ale zaplať Pán Bůh za to.

       Co by asi dělali zdravotníci? Riskovali by své životy pro takové politické gaunery?

       V Itálii už je 17 ošetřujících lékařů mrtvých.

       Stojí tato oběť za pohrdavé komentáře k vážnosti pandemie od některých zdejších písálků?

       Jsou i oni připraveni položit životy nakažením se při ošetřování cizího člověka, tak jako oni?

       Jim ale nic nehrozí, a proto tady machrují. A ani se nad tím nezamyslí, jinak by nemohli tady psát takový ….!!

       Vy jste asi špatně informován. Druhé letadlo, s naším darem do Číny, ani neodletělo z našeho letiště:

       https://www.forum24.cz/proc-nejsou-v-cesku-rousky-a-respiratory-vlada-je-nechala-odeslat-do-ciny/

       A co se týká testů tak nevím, zda testy jsou předražené, to musí posoudit jiní, ale ty testy slouží k testování osob, u kterých se už projevily příznaky onemocnění, a pak jsou použitelné a k tomu účelu určené. Tato informace byla k dispozici už dříve, než ty testy přišly.

       To pouze jedna potrhhlá očkovací aktivistka ředitelka Svrčinová, zřejmě dobrý oddíl a kvalitní kádrová rezerva, z Krajské hygienické stanice dělala něco, co neměla, a testovala lidi ještě před projevením příznaků, kdy v krvi ještě protilátky nejsou.

       Je to její úžasná ostuda, která je přehlušena mediálním krytím všeobecnou válkou s Čínou a to za každou cenu. Jinak by ta dáma, měla chodit kanálama, ale ona je splachovací, slyšel jsem ji hovořit v rádiu, no to by běs.

       A jak se zachovala BRD Deutschland, která zabavila skladovaný zdravotnický materiál patřící Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku a dalším ukradla.

       Západní svět je prosycen hamižností, lakotou, mamonem a lichvářstvím, tak co po nich chcete, až teprve v nouzi se projeví, kdo je přítel. A to určitě nikdo z těch od nás na západ není.

       Ale nevěřte našim čučkařům a velkému mediálnímu bublině, jak to, že nevěděli, že jsou tady nějaké tajné sklady, k čemu pak je ta BIS, a komu tedy slouží. Vždyť oni si vedou svoji tajnou osobní válku v zastoupení.

       A copak nám všem v EU provedla ta naše nikým nevolená komise, tedy ti komisaři:

       Evropská komise úmyslně vyvezla z Evropy v lednu a únoru 2020 desítky tun ochranných masek!

       https://www.youtube.com/watch?v=I-FQeRM9aNs

       Takže není všechno tak, jak uvádějí naše propagandistická media, popravdě je to ještě horší, a je potřeba si to vždy prověřit.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        První letadlo do Číny ovšem odletělo. Zadarmo. Předražené ochranné pomůcky nižšího stupně ochrany z Číny (když ta se předtím podílela na zapřičinění jejich nedostatku jejich tajným masovým skupováním a vývozem za hranice – samozřejmě díky hlouposti naší vlády, která jí to umožnila) nepovažuji za pomoc, ale za pro nás značně nevýhodný obchod, který bychom za normálních okolností nikdy neuskutečnili. (Čína prostě využívá svého monopolu, kdy jako jediný velký výrobce schopný i v současné krizi vývozu, navyšuje mnohonásobně ceny). Tady nejde o propagandu, ale o fakta. Naproti tomu ruská pomoc Itálii je zadarmo. (Resp. jen za PR superbonus a naději, že Itálie se někdy později postaví dalšímu prodlužování těch nesmyslných sankcí proti Rusku – což se ovšem v žádném případě nestane dřív než po volbách, kdy vládu převezme Salvini.)

        EU nabídla peníze – no, realisticky si řekněme, že je to její maximum, protože jinak nemá co nabídnout. Německo se zachovalo sviňsky, ale mám za to, že po zabavení ukradené zásilky ochranných prostředků pro Itálii jim to těžko můžeme vyčítat.

       • VJJ napsal:

        Ad Ignác Pospíšil

        Je mi líto, ale není to tak. Nepochopil jste to.

        Ta zásilka do Číny to bylo jen symbolické vyjádření podpory (i když pozdě), během epidemie v Číně. Čína tuto pomoc už nepotřebovala.

        Je naprosto scestné si myslet, že ČR může nějakým způsobem pomoci Číně.

        Bylo to gesto smíření za urážky, které padají od nás na Čínský stát, který na nás vůbec neútočí.

        Je to z politických důvodů, protože, když nám to náš pán poručí, tak štěkáme a vrčíme na Čínu, jako poslušný služební pes, a tak se vrháme na kohokoli, na koho nás náš pán poštve, a na koho ukáže, a pak nás náš pán pochválí, a za odměnu nám prodá vrtulníky, které jsou pro nás nepoužitelné, nebo jiný šrot, kterého se potřebuje zbavit.

        Jsme nástrojem cizí propagandy, není to v našem zájmu poškozovat vztahy s Čínou, a ta zásilka byla symbolem smířlivosti. Čína to samozřejmě ví, v jaké jsme situaci a postavení, ale nemůže se chovat tak, že to bude tolerovat, a že nebude reagovat na naše štěkání.

        Takže nic není zadarmo

        A protože Čína už materiál nepotřebovala, tak se určitě státy dohodnou na nějaké refundaci, přece to nebudou posílat zpět přes celý svět, že ano.

        Píšete: Předražené ochranné pomůcky nižšího stupně ochrany z Číny

        Být na místě Číny tak bych takovému obchodnímu partnerovi, neprodal ani knoflík, pokud by se neomluvil.

        A kdyby mi pak řekl, že je to předražené, tak bych mu tu cenu s úsměvem „snížil“ přirážkou o 100%, nebo více, za jeho neomalenou drzost.

        A stížnost na stupeň ochrany dodaných pomůcek je jen směšné osočení ve stylu absurdní stížnosti: „a navíc ještě nenávistně mlčeli.“

        Předražené? Kde to žijete? V centrálně řízeném socialistickém hospodářství?

        Cena je tvořena poptávkou a nabídkou. Tak to platí na svobodném trhu.

        Zdá se Vám to předražené, tak to nekupujte. A pokud to není k mání, tak buďte rád, že Vám to někdo vůbec prodá.

        O ceně brbláte jako o předražené, tak ať Vám to prodá levněji USA nebo EU – ti naši spojenci, nebo třeba marťani.

        Jenže ti nám ani nic nenabídnou, a ani nic neprodají.

        Píšete: ….pomůcky nižšího stupně ochrany:

        To je přece absurdní výtka.

        Každý stát potřebuje ochranné pomůcky různých stupňů ochrany, nejvíce těch s nižším stupněm pro občany, pouze pro specializované služby potřebuje prostředky vysokého stupně ochrany.

        Píšete: ….značně nevýhodný obchod, který bychom za normálních okolností nikdy neuskutečnili.

        To je přece demagogie

        Vy chcete říci, že nám Čína držela nůž pod krkem, a pokud bychom na ten obchod nepřistoupili, tak by nás jako stát ČR zařízla?

        Píšete: ……Čína prostě využívá svého monopolu, kdy jako jediný velký výrobce schopný i v současné krizi vývozu, navyšuje mnohonásobně ceny.

        To je přece demagogie

        Copak Čína zlikvidovala světovou konkurenci sama od sebe jako rozvojová ekonomika? Nebo to bylo tak, že do té Číny přesunuli všichni západní výrobci svou výrobu proto, aby ziskuchtivě využili levné pracovní síly čínského pracujícího otroka, a takto se postupně Čína stala továrnou světa?

        Kdo tedy z Číny udělal továrnu světa?. No přece ten lichvářský západ. A nyní si vylámal zuby.

        Píšete: …..EU nabídla peníze – no, realisticky si řekněme, že je to její maximum, protože jinak nemá co nabídnout.

        To je přece demagogie.

        EU žádné své peníze nemá, tak nemůže nic nabízet a ještě se za to chválit. To je výsměch všem.

        To jsou přece peníze daňových poplatníků, tedy všech lidí ze všech států Evropy, které jsou donuceny povinně posílat do Bruselu, aby z toho mohla zpětně EU korumpovat pomocí úplatků -dotacemi-vyvolené a poslušné jedince a neziskovky v jednotlivých státech, kteří budou ochotně podvracet národní státy a vykonávat tlak na plnění jejich direktiv, a nemalá část těchto peněz z daní složí k tomu, aby za to mohl být placen ten Moloch zbytečných byrokratů EU v Bruselu.

        To je lichvářský systém zotročující národy dluhem.

        Takto se Čína nechová. Je to jiná kultura.

        Podívejte se do Afriky, jak tam prosperují vzájemné vztahy.

        Čína nekolonizuje a nerabuje země, tak jak to dělají banky západu v třetím světě, vnutit půjčky, zadlužit, předlužit, způsobit platební neschopnost, a pak přivést k bankrotu a zmocnit se majetku, a půdy, a přírodního bohatství.

        Píšete: …Německem ….ukradené zásilky ochranných prostředků pro Itálii jim to těžko můžeme vyčítat

        To je úžasný dvojí metr, že ano?

        Německo může okrást bližního spojence, a tak když nás Německo okrade, tak mu za to ještě s úklonou poděkujeme?

        Ale čínský obchodník skupující zdravotnické pomůcky, které posílá do své vlasti je zločinec.

        Pokud nějaký stát, nebo jedinec, zaujme takovou pozici, tak je mentálně a ideologicky připraveného k autodestrukci.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Ad VJJ:

        Čína je zločinecký stát, který si rozhodně nemá důvod stěžovat na to, že bychom se k ní chovali nějak špatně.

        Celý Váš přístup je evidentně zcela neobjektivní.

       • Renda napsal:

        Ještě větší legrace je , že najednou začala “ pomáhat “ EU. Prý nám dají 25 mld. Jen nesdělili ,na co nám omezí dotace.

       • VJJ napsal:

        Ad IgnácPospíšil

        Napsal jste: Čína je zločinecký stát.

        To je výrok ideologický, je to jen plivnutí, nálepka, a to je vše.

        To neznamená, že to je fakt, a už vůbec ne, že ten, kdo to říká, je menší zločinec, nebo ten dobrý.

        Čína, pokud vím, nikdy neoznačila ČR jako zločinecký stát. Takže na nás neplivla. Prodává do celého světa své výrobky, a i Vy píšete na výrobku zločinců z Číny!!! No fuj!! To je pokrytectví.

        Postavil jste se do role soudce, ale do role ideologického soudce. Přesně tak se odsuzovalo v 50 letech, kdy probíhaly politické procesy.

        Napsal jste: ….který rozhodně si nemá důvod stěžovat na to, že bychom se k ní chovali špatně.

        Ale já jsem nic takového nenapsal, že by si měla důvod stěžovat, nebo že by si stěžovala, na nás, za naše poštěkávání. Protože je to světová velmoc a chápe naše postavení 10 milionové země, a je si vědoma, jakou máme váhu, a jakou hrajeme roli, a taky nás tak bere, ví, že jsme okrajový stát.

        Zločineckých států je na světě spoustu, a Čína určitě není na čele seznamu, jsou tam státy, které Vy v tichosti adorujete, a které jsou v úzkém propojení s Čínou a vůbec jim nepřekáží, že spolupracují se zločinci. To je realita. Vrána k vráně sedá.
        Já to vím, a proto je můj komentář objektivní a realistický, a hlavně není ideologický.

        Ty informace v tom příspěvku, co jsem napsal, jsou fakta. To se prostě stalo, a je to doložitelné. Musíte sundat ideologické brýle.

        Pro nás ČR neexistuje dobrá volba v tomto světě, ale jen špatná, nebo ještě horší. Tak to prostě je.

        Jste v zajetí propagandy, ideologie a demagogie.

        P.S.

        Vaše slova jsou jako vzpomínka na ideologickou propagandu v televizi za minulého režimu.

        Tehdy se na nás hrnula slova z TV obrazovky o zločinecký státech USA a jejich přisluhovačích a útočném paktu NATO, a o kořistnických západních imperialistech a reakcionářích a revizionistech, kteří útočí na mírový SSSR a tábor socialistických republik a které pod vedením Komunistických stran, které stojí neochvějně v čele pracujícího lidu dělníků, rolníků a pracující inteligence a tak dále….., a to v podání nezapomenutelných politických ideokomentátorů ČST Jambora, nebo Brože.

        Zeptejte se rodičů, určitě si vzpomenou na tu ideologickou dobu.

        Dnes je to stejné jenom v opačném gardu.
        To je vše co jsem k tomu chtěl říci.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Jistě jsou dnes téměř všechny státy nějak zločinecké, ale Čína se vymyká jako extrazločinecký na samé špici, daleko nad běžný rozsah.

        Viz nucené potraty, obchod s orgány nepohodlných a ne dost cenných lidí, pronásledování křesťanů. To vše je fakt, žádné plivnutí, žádná ideologie.

       • M.R. napsal:

        Asi se těžko hodnotí, zda je větší zločinec ten, kdo ničí vlastní občany (za takovou označujete Čínu) nebo ten, kdo ničí jiné kultury válečně (Irák a jiné) i duševně (podpora duhových pochodů např. v Praze a účastí na nich, převratů v jiných zemích např Egypt, pokus v Turecku). Proto bych Čínu nikdy za největšího zločince nemohl označit.

       • M.H. napsal:

        Myslím si, že když se lidé budou vzájemně označovat za „zločince“, že tím ničeho nedosáhnou. Každý „to“ vidí z toho svého „úhlu pohledu“ a to určitě i Čína a kdokoli jiný.

        Ježíš Kristus mluvil o tom, že se lidé mají DOMLUVIT „dokud jsou spolu na cestě“.
        _____________________

        To je zřejmě to NADČASOVÉ poselství Evangelia.

       • Hraničář napsal:

        K té Číně: Když si tamní vláda konečně přiznala jakým průšvihem ten koronavirus je, neváhala uvrhnout do karantény na 20 milionů obyvatel. Jenže v Číně žije 1,3 miliardy lidí. A ti všichni byli uchráněni a ekonomika celé země normálně šlapala a šlape dál. Kdežto státy Evropy, ale nejen tam, momentálně jsem na Novém Zélandu a zdejší vláda uvrhla, zatím „jen“ na měsíc, do přísné karantény celý stát, když počet nemocných překročil stovku, tak tyhle státy pak mají vážné ekonomické potíže.

       • Hraničář napsal:

        Předražené? Kde to žijete? V centrálně řízeném socialistickém hospodářství?

        Cena je tvořena poptávkou a nabídkou. Tak to platí na svobodném trhu. …………..
        Nevím, co je na tom pravdy. Ale četl jsem, že když začaly problémy ve Francii, tak že prez. Macron zakázal výrobním podnikům prodávat ochranné pomůcky jiným než určeným (zdravotním?) podnikům a za stanovenou (rozumnou?) cenu. Bylo to správné, nebo je lepší to, co bylo u nás, když „šmejdi“ prodávali respirátor za 1000 Kč s tím, že když to někdo chce, ať si to zaplatí? A nebo, když pražská nemocnice měla dojednanou dodávku roušek za 50 hal. a firma najednou požadovala 25 Kč?

      • Hraničář napsal:

       Ochranné prostředky skupovali i naši Vietnamci. Jednak byli informováni z domova a brali to vážně, druhak jsou, na rozdíl od nás, zvyklí roušky nosit a třeťak – naše vláda, i my všichni, jsme informace z Číny i od epidemiologů nebrali vážně. Čína je přece daleko! A pak, žijeme přece v kapitalismu. Takže všichni prodejci s radostí prodávali komukoliv kdo byl ochoten zaplatit – zisk je zisk. A za čtvrťak – jak řekl ministr vnitra – naše vlastní předpisy a zákony nedovolují rychle reagovat, např. aby nemocnice mohly rychle nakoupit ochranné pomůcky a vláda aby mohla nařídit jejich výrobu.

     • A.V. napsal:

      Ad VJJ: Voláním po zabrždění se mi podařilo odbrzdit pěknou lavinu „argumentů“ ad hominem. Dobře mi tak.
      Když mi podle Vás „chybí úcta ke starším a moudřejším a zkušenějším,“ tak se, prosím, představte, ať víme s kým máme tu čest.

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       Ad M.R.: USA ani jiné státy západního světa, ačkoliv o nich žádné iluze nemám, na rozdíl od Číny nezavedly povinné potraty (zatím) a nezakazují mládeži pod 18 let účast na křesťanských bohoslužbách. Čína skutečně je spolu se Sev. Koreou a Saudskou Arábií nejzločinnějším režimem světa.

       • jl napsal:

        Účast mládeži se sice nezakazuje, ale také nesmíme zapomínat, že na západě došlo k perverzi liturgické a věroučné v míře, na kterou čínský postmaoistický otrokář nemůže ani pomýšlet.

   • George Smiley napsal:

    Ano
    Ano
    Ano
    Chtěl jsem tím říci, že zdaleka nejde o tak vážnou hrozbu, jak se tvrdí ve většině médií a řešení, jež přijala vláda, jsou řešením despoty, v důsledku kontraproduktivní.

  • jl napsal:

   Dnes se lehce řekne to či ono, ale musíme pamatovat, že dva měsíce nazpět se beznadějně snilo o celé paletě hloupostí od svaté Grety, rušení hranic, šestatřicátém genderu až po ženu za ambonem a celebrujícím společenství.

   Na takového základu se prostě nedá dělat nic jiného než to nejprve zkusit vysedět a poté se snažit o nějaká plošná opatření.

   Skutečně racionální přístup se naproti tomu povedl jihokorejcům – hlídat cizince, testovat hodně lidí a postarat se o diagnostikované.

 4. David napsal:

  Já bych byl opatrný s hodnocením celé této patálie. Nemusí být nutně „Božím trestem“. Copak by si dnešní svět nezasloužil těžší tresty než Sodoma a Gomora? Rozumím tomu, že někteří apokalyptičtí vykladači 3. fatimského zjevení se jistojistě nemohou dočkat, aby nám mohli sdělit, že nám to už dávno říkali, ale stačí se podívat na situaci v dnešní církvi, ta je dostatečným trestem sama o sobě, o migrantech platí to samé.

  • A.V. napsal:

   Ad David: Hřích sám o sobě není trestem za hřích.

   • A.V. napsal:

    Ad David: Musím se opravit a Vám omluvit. Uznávám, že i hřích může být sám o sobě svým trestem, tak jako jste uvedl na příkladu církevní krize či migrační krize. V Písmu svatém čteme, že potrestán bude každý tím způsobem, jakým hřeší (Moudr. 11,16). Stejnou myšlenku, že trest za delikt je delikt sám, vyslovil i pohan Seneca (della fortuna II, kap 3).

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad David: Však já v závěru článku říkám totéž, nicméně víme z Písma sv., že Bůh může i sám aktivně zasáhnout, aby potrestal.

   • M.H. napsal:

    Možné je vše, co je možné. …

    Nemyslím si však, že je MOUDRÉ vydávat naše lidská přání za přání a chtění Boha.

 5. Hraničář napsal:

  Ako sa dá liečiť COVID-19?
  Keď príde k najhoršiemu, potom ťažko.

  http://www.osel.cz/11083-ako-sa-da-liecit-covid-19.html

 6. M.R. napsal:

  Děkuji za pěkné shrnutí situace v češtině.
  Podobné je i na https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4809-here-we-go-again-the-virus-of-mass-destruction

  Na druhou stranu je komentář ohledně „zcestného srovnáváním s chřipkou“ jasným důkazem, že i rozumní lidé (jako je pan Ignác) v tomto strašném propagandistickém tlaku podlehnou usilovně šířené panice. Protože o nic jiného nejde.
  Dost pěkně o tom mluví argentinský doktor na
  https://youtu.be/e8-MSY7XPqQ
  Co se týče podobných epidemií v minulosti, cílem bylo vždy zejména zamezit možné panice. V této epidemii se spíše zdá, že se povedlo prakticky uskutečnit dlouho nefunkční embargo na Čínu, nyní i na Evropu, plus k tomu další dopady ve smyslu „cui bono“ – kdo na tom vydělá – a v prvé řadě to budou banky, neboť jak jinak se pokryje schodek rozpočtů (státních či firemních/soukromých).

  • Realista napsal:

   Souhlasím. Podobně mluví i někteří u nás. Např. MUDr. Šmucler: https://video.aktualne.cz/dvtv/smucler-bude-mi-blbe-a-mozna-umru-ale-nedelejme-z-koronaviru/r~9148b4e86c8f11eab115ac1f6b220ee8/ .

   Je jen udivující, že na to skočilo i takové množství lidí, kteří jsou jinak vůči propagandě poměrně imunní (např. navštěvovatelé a autor zdejšího webu). Inu, někteří se na té krizi samozřejmě dobře napakují a posílí svou moc.

    • Realista napsal:

     To nepoznáte, že se ptáte? Není to ani propaganda, ani věda. Jen dokola opakovaná mantra, které uvěřilo mnoho lidí a pouští to jak papoušci dál, ovšem zcela upřímně.

     V článku, na který odkazuje M. R., je citován virolog, který situaci vystihl trefně: “I’ve been through MERS, SARS, Ebola, the first Gulf war and the second, and I don’t recall anything like this. There’s unnecessary, exaggerated panic. We have to calm people down…. [E]everybody is whipping everybody else up into panic — the leaders, via the media, and the wider public — who then in turn start to stress out the leaders. We’ve entered some kind of vicious cycle.”

     Nikdo rozumný netvrdí, že na COVID-19 nikdo neumírá. Akorát ten, kdo umí počítat a není vyděšený, chápe, že vážnost tohoto onemocnění si jistě nezaslouží tak přehnanou reakci, jakou předvádí většina států za podpory tupého obyvatelstva, které bude následně naříkat nad spouští, kterou to způsobí. Ve výsledku tak těmi opatřeními bude způsobeno mnohem více utrpení a škod, než kterým se mělo zabránit.
     Dále je třeba podotknout, že jsou skupiny lidí (zejména ti nejbohatší), kteří na takových ekonomických krizích velmi vydělají, takže i kdyby tu paniku úmyslně nevyvolávali, rozhodně nemají důvod rozjetý vlak jakkoliv brzdit.

 7. Marek Winogrodzki napsal:

  Pro zajimavost: Dle serveru Polonia Christiana byl cinsky lekar Dr. Li, ktery koronavirus objevil katolikem: https://www.pch24.pl/odkryl-koronawirusa–zostal-potepiony–dr-li—katolik–ktory-zginal-ratujac-innych-przed-zaraza,74854,i.html

 8. Semosius napsal:

  Dobrý den, asi to sem nepatří, ale zkusím zde položit dotaz: nevíte někdo něco bližšího o zázraku svaté krve ve Waldkirchenu? Ať dělám co dělám, nemohu na internetu o něm nic najít.

 9. Semosius napsal:

  Omlouvám se za překlep, je to správně Waldringen. Jedná se o případ, kdy kněz při mši nedopatřením převrhl kalich s vínem na korporál, načež z kalicha vytékala svatá krev. Na každém z jedenácti pramínků krve se objevila korunovaná hlava Krista, a uprostřed celá postava ukřižovaného Spasitele.

 10. kolemjdouci napsal:

  „V Maďarsku, v Polsku, v Bělorusku a v Rusku k tak dramatickým zákonům vlády nesáhly, především mše sv. se veřejně slouží, byť s omezeními co do počtu účastníků. A počet nakažených je podstatně nižší než v Itálii, tamní vlády mají situaci pod kontrolou.“

  Tak v Polsku už také dramaticky omezují, v podstatě jako u nás — a když člověk jejich čísla vydělí čtyřmi, vidí, že jsou zhruba o týden „pozadu“, no a i s opatřeními nás následují zhruba po tom týdnu. Samotný menší počet nakažených nemusí mnoho znamenat, je potřeba porovnávat vývoj v čase, jinak může rozdíl znamenat jen tolik, že se virus začal šířit později.

  Co se týče mší, neuměle přeložím relevantní odstavec z https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosze-o-uwzglednienie-ograniczenia-do-5-uczestnikow-zgromadzen-religijnych/ : „V souvislosti s epidemií koronaviru vláda rozhodla, že Mše Svaté či jiných náboženských obřadů se nebude moci účastnit více než 5 osob nepočítaje osob ‚sprawujących posługę‘ [to netuším, jestli zahrnuje kněze, nebo i ministranty].“

  Oproti nám nevidím zásadní rozdíl: u nás mše biskupové zrušili ještě před karanténou (a zároveň je tu věřících mnohem menší podíl), tak není divu, že pak už o nich nebyla řeč, aby dostávaly nějakou extra výjimku, prostě to už nikdo neřešil. Věřím, že i zde bylo možné něco podobného uhádat, že třeba tam, kde je dost prostoru atd. atp., akorát to nikdo ani nezkusil.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad kolejdoucí: Vím, tato informace o nařízení polské vlády ohledně mší sv. je nová, teprve včerejší nebo předvčerejší, když jsem psal článek, bylo aktuální to, co v článku stojí.

   • kolemjdouci napsal:

    No samozřejmě, stran faktů jsem to myslel jen jako doplnění Vašeho článku — pravda, stran interpretace bych se obával, že „všeho do času“ i ve Vámi zmiňovaných zemích. Aktuálně např. Putin vyhlásil týdenní „pauzu“ (lidi budou doma za plný plat) a mluví o vážnosti situace: https://ria.ru/20200325/1569140258.html (mší se toto předpokládám nijak netýká, ale obávám se, že je málo pravděpodobné, že by byli ve vážné situaci a zároveň byla týdenní pauza postačujícím řešením, takže spíš lze čekat, co bude následovat).

 11. A.V. napsal:

  Někdo v katastrofách vidí Boží trest, ale PP František rozhodně nikoliv. V rozhovoru minulou neděli prohlásil, že příčinou katastrof je, že se příroda hněvá a že se o ni musíme lépe starat. Zdroj: https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-blames-coronavirus-on-nature-having-a-fit-over-environmental-damage?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=fcbea44a34-Catholic_3_24_2020&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-fcbea44a34-403649953

  Tož tak.

 12. karmelita napsal:

  Ad Semosius:
  Vámi popisovaný zázrak se udál r. 1330 v Německu, v obci Walldürn. Bližší viz kniha „Eucharistické zázraky vo svete“ vydalo ve slovenštině studio LUX. Vřele doporučuji, měla by to být „povinná četba“ pro všechny modernisty a pochybovače! Není jen o středověku,jsou zde zdokumentovány i eucharistické zázraky z 90. let min.století (Argentina) a z prvních let století 21.(Polsko).Pán už pro nás fakt nemůže dělat víc…

  Ještě z jiného soudku:
  Kdepak je nyní „superhumanista“ miliardář Sörös, že o něm není ani vidu ani slechu ? Fedroval potraty, eutanazii, homosexualismus, sex:“výchovu“,zakládal tzv. Globální universitu – samozřejmě vše jen a jen „pro dobro lidstva“… Ale když je nyní lidstvo v totální průšvihu s pandemií coronaviru, tak je ticho po pěšině. Že by třeba dal na své náklady vyrábět respirátory, roušky, zaplatil jejich dopravu do nejpostiženějších oblastí, finančně podpořil výzkum a příp.distribuci léků ?? – tak to ani omylem, pan humanista :-((.
  Putina 2x nemusím, ale i když v tom samozřejmě bude i politický kapitál, tak před ruskou pomocí Itálii smekám.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Přehláska se na většině počítačů dělá tak, že zmáčknete klávesu vlevo vedle enteru a následně patřičné písmeno.

  • Semosius napsal:

   Moc díky. Knihu se pokusím sehnat. Na TV Lux se občas objeví i seriál Eucharistické zázraky, velmi pěkně udělaný. Ještě jednou děkuji.

 13. Divák napsal:

  Koronavirus nemůže být Božím trestem, jako jím nemůže být žádné divalo. Jinou věcí je, jak praví klasik, že kdo se na tomto divadle nepodílí, je synem smrti. Hrát musejí všichni.
  Ohledně modernismu:
  „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ty nosiče napadne, že je to potřeba nějak zreformovat. A tak dloho se o tom hlasuje, až reforma projde a jsou bez vody.“

 14. A.V. napsal:

  K článku na téma čínského viru jako Božího trestu bych doplnila pár myšlenek od prof. de Matteiho:

  1. Virus zasadil ránu globalistickým snahám sekulárních globalistů i globalistů církevních vč. papeže.
  2. Církev je virem sebepronásledována. Nejde o pronásledování ze strany vnějších nepřátel – např. uzavření svatyně v Lurdech, místu par excelence pro fyzické i duchovní uzdravení, z obavy, aby někdo neonemocněl, když prosí Boha za uzdravení.
  3. Novocírkev odsouvá ideu Božího trestu.
  4. Trest je důsledek hříchu. Pokání za vlastní hříchy může odvrátit trest, který hříchy s sebou nevyhnutelně přinášejí, protože narušily řád všehomíra. Když jsou hříchy kolektivní, jsou kolektivní i tresty. Vražedné zákony ospravedlňující vražedné chování (potraty) svolávají trest na národy, které si takové zákony svévolně daly.
  4. Odmítat spatřovat za velkými dějinnými katastrofami Boží ruku je symptomem naprosté ztráty víry.

  Zdroj: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=cerna-labut-2020-2

  • Divák napsal:

   Vážený, vážená A. V., ad 1.: Váš omyl nemůže být hlubší a více katastrofální – Virus NEzasadil ránu globalistickým snahám sekulárních globalistů, NEBOŤ je to jejich dílo. Následky společenské budou strašlivé, vč. ve srovnání s následky zdravotními. Uznávám, že opakujete názor mnohých alternativních médií, ta se mýlínzrovna tak. Odtud plyne i mé předchozí tvrzení, že NEJDE o Boží trest, ale o dílo lidských rukou. Měl bych samozřejmě radost, pokud byste měl pravdu, jde ale jen o útěšný (a naivní) sen.

   • michald napsal:

    ad Divák: to co tvrdíte (nemůže jít o Boží trest, protože je to „dílo lidských rukou“) je falešné dilema – stejně tak, jak Pán Bůh může dopustit „dílo ďábelsych rukou“, může dopustit i „dílo lidských rukou“ a obojí použít jako součást svého spravedlivého trestu.

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad Divák: Božím trestem může být – a velmi často tomu v minulosti bylo, doklady máme jak ve Starém zákoně, tak i např. v případě zničení Jeruzaléma Římany r. 70 po Kr. – i dílo lidských rukou. Také si myslím, že koronavir je dílem sekulárních globalistů či jak se nazývají, ale jejich ďábelský plán Bůh může použít – a jsem si jist, že v tomto případě je i použil – jako trest. Ten ale může, ačkoliv oni si to nepřipouštějí, být nakonec trestem i pro ně, jako byl pro Nabuchodonosora ve Starém zák., v tom má de Mattei pravdu. Jejich zločinné jednání se nakonec samo obrátí proti nim.

    • Divák napsal:

     Jsem rád, že v tom podsttném se shodujeme, příčině. Ale ohledně kvalifikace jako Boží trest to není tak jednoduché. Koho trestal Bůh zkázou Jeruzaléma? Byl to kolektivní trest? Nebyli trestáni i nevinní (ne všichni utekli, stačili utéct?) Uzavřel bych to s tím, že o Božím trestu se v takovém případě musí mluvit velice opatrně, dokonce raději individuálně (ale kdo si to z lidí může dovolit?). V Jeruzalémě byla zkáza životů, ale také zkáza nemovitostí. V laické řeči se sice říká, že to byl Boží trest, ale těžko to konkretizovat, specifikovat. Máte to i s válkou. V některých ohledech to může být Boží trest, pro vládce napadeného státu je to ale spíš úkol agresora porazit a zahnat. Což jsme viděli třeba v r. 1942 v zimě. Navíc, teď je agresor skrytý, ke svému dílu se nehlásí.

 15. Lukáš Pospíšil napsal:

  Vy jste neuvěřitelný zákoník. Teď se v neděli četla devátá kapitola ze sv. Jana…

 16. A.V. napsal:

  Ad Divák: A máte pro své tvrzení i nějaké důkazy?

 17. Maria napsal:

  Chápu ty co se podivují nad přísnou karantenou a poukazují na to ,že počty mrtvych tolik nevybočují ze statistik jiných příčin úmrtí. Nedá se to však porovnávat protože ještě nákaza neskončila . To však není tak důležité a není to ten pravý důvod pro přísnou karantenu. Bydlím kousek od Bergama a vím o čem mluvím. Nejde totiž o to kolik lidí celkem zemře, ale jak při této nákaze zemře. Taky jsem situaci podceňovala dokud jsem neslyšela doktora z Bergamske nemocnice jak popisuje co prožívají doktoři a zdravotni sestry a jak prosí lidi aby zůstali doma. Pokud se nepodaří zpomalit nástup nákazy, budou naši drazí umírat v bolestech v zoufalé snaze nadechnout se a to jen proto,že pro ně prostě nebude dýchací přístroj. Takto zemřel tatínek našeho kamaráda i tatínek našeho souseda. Proto sedím doma,abych nerozšířila počty nemocnych a abych těm co mají těžký průběh nemoci dala šanci dostat se z toho nebo aspoň umřít bez větší bolesti.

 18. karmelita napsal:

  Ad A.V. a Divák
  – Roberto de Mattei má pravdu, sorry. Boží tresty se ne nadarmo také nazývají Boží dopuštění. Kdyby se napříč lidskou společností nerozšířily v nevídané míře tzv. strukturální hříchy, neměli by ani ti globalisté tak umetenou cestičku – pokud tedy je to skutečně jejich dílo…Bůh se nenechá posmívat. A mimo to jim to nemusí ve všem všudy tak docela vyjít – řada lidí si uvědomí, že je tu Někdo, kdo je nade vším a na koho je třeba se obracet,stejně tak jako prázdnotu EU a její pomalost v chápání i její akceneschopnost, když jde skutečně do tuhého.

 19. M.H. napsal:

  Zaujala mne slova ekonoma Tomáše Sedláčka. V podstatě nevnímá současnou situaci jako „trest“, ale jako vlídné pobídnutí (od Boha) k tomu, abychom si odpočinuli:

  „Civilizace je přepracovaná. Pokud bychom to vnímali symbolicky, tak je to signál, ať si odpočineme.“
  ______________

  https://video.aktualne.cz/dvtv/sedlacek-jde-o-kejhak-padneme-hluboko-ale-prezijeme-to-jako/r~c19f59bc6bb811ea9c800cc47ab5f122/

 20. jl napsal:

  V každém případě platí, že nastávající ekonomické problémy, které na mnohé v těchto a následujících dnech a měsících dopadají a dopadnou s existenční silou, nemají původ snad v naplněných kropenkách či svatém přijímání nepodávaném do rukou, jak by mnozí rádi, ale v rakouských a italských letoviscích, na sjezdovkách, v restauracích a barech, kde mnozí ze svobodného rozhodnutí trávili předpostí a dobu svatopostní.

  V obecné rovině se pak nejedná snad o „trest přírody“, ale i virové částice, urychlující smrt těla, spadají do situace po vyhnání z ráje. Sv Pavel píše: „Víme zajisté, že všecko tvorstvo spolu sténá a trpí bolest až dosud“. Víme také, jak k takové situaci došlo, a že existuje přímá souvislost se svobodnou vůlí tvorů: had v ráji, který je vše jen ne „symbolická postava“, následovaný lidmi s nakousnutým jablkem ve svých rukou. A víme také, jak proti zlu zakročil Bůh obětí svého Syna.

  Církevní krize se krom jiného projevuje i tím, že přes veškerou nadprodukci tiskou, rozhlasovou, internetovou, …, se pro tyhle základní vztahy nenachází místa.

 21. Dr. Radomír Malý napsal:

  Teď jsem četl novou zprávu na pch24.pl: Tanzanský prezident John Mugufuli, praktikující katolík, prohlásil před celým národem, že po dobu koronavirové epidemie se nebudou žádné kostely zavírat a žádné mše rušit, rovněž tak nebude věřícím ztěžována účast na bohoslužbách (rozuměj: stanovené limitní počty účastníků). Dodal: „S Ježíšem v Eucharistii se cítím bezpečný.“ Myslím, že toto jsou slova opravdového katolíka.

  A ještě zpráva z Běloruska. Prezident A. Lukašenko, jehož obdivovatelem v žádném případě nejsem, zaujal na rozdíl od jiných zemí světa opačnou extrémní pozici. Zatímco jiné země sahají na základní lidské svobody včetně svobody jít na bohoslužby, v Bělorusku, kde je oficiálně přes stovku nakažených na 10 mil. obyvatel (aktuální stav, skutečnost nejspíš bude mnohem horší, neboť testování v této zemi je nedostatečné, navíc tamní média nejspíš záměrně snižují počty nakažených, v zemi vládne cenzura), prezident považuje za nejúčinnější lék proti koronaviru saunu, vodku a jízdu traktorem. Poněkud úsměvné. V zemi nadále fungují velká shromáždění, školy i hospody, dokonce se hraje i fotbalová a hokejová liga, samozřejmě pravoslavné a katolické kostely jsou v normálním provozu bez omezení. Jsme zvědav, jak dlouho to Lukašenkovi vydrží a jestli nedojde ke kolapsu tamního zdravotnictví, nicméně jsem nucen si přát, ač považuji jeho postoj za extrém „na druhou stranu“, aby mu to vyšlo – i v zájmu nemocných. Já jsem svůj názor vyjádřil v článku i v diskusních příspěvcích jasně: pro rozumná opatření proti nákaze jsem a podporuji je, každá vláda to musí udělat, ale opatření absolutní většiny vlád světa, zejména zákaz bohoslužeb, je extrém a sanitární diktatura, jak napsal biskup Schneider.

 22. Honza Kohoutek napsal:

  Radomír Malý: „Jako starší člověk velice dobře pamatuji několik těžkých chřipkových epidemií, které zachvátily celou Evropu, ta nejhorší, pokud si vzpomínám, byla na počátku roku 1970.“ Srovnávat tehdejší dobu s dnešním globalizovaným světem je dost mimo. V roce 1970 se vám těžko mohlo stát, že si ve frontě v obchodě ve Valašském Meziříčí stoupnete za člověka, který se den předtím vrátil z obchodního jednání v Soulu. Ono se to běžně nestávalo ani v tom západním svobodném světě. Lidé tolik necestovali, letadel do zahraničí létal pouhý zlomek oproti dnešku. Příčinou enormního šíření je propojený globalizovaný svět – to nebylo v době žádné epidemie v minulosti.

  • M.R. napsal:

   Ad H.Kohoutek: Jenže tahle panika ohledně nějakého virusu není otázkou rychlosti šíření samotné infekce (a zejména ne jejího nebezpečí, které je pod úrovní běžné chřipky) ale je to problém toho, jak rychle různí lidé účelově podporují konstantní paniku. Četli jsme třeba někde vloni, nebo ještě v lednu, například že „v ČR právě zemřeli dva lidé na chřipku“, nebo v USA jen v lednu na chřipku zemřelo v jednom dni 250 lidí? Asi ne, tak se zamysleme nad tím, proč nám média každodenně servisují počty mrtvých v Itálii jakoby tam už lidé na nic jiného neumírali. Mimochodem, měsíčně v Itálii umírá přes 50 000 lidí…

   • kolemjdouci napsal:

    Já tomu nerozumím: z jakých přesně čísel či jiných zdrojů vycházejí ta tvrzení o „nebezpečí, které je pod úrovní běžné chřipky“? Podle https://www.seznamzpravy.cz/clanek/88249 zemře v ČR ročně na chřipku „v průměru téměř dva tisíce“. Dle Wikipedie má Lombardie o půl milionu obyvatel méně a na tenhle virus tam za poslední měsíc zemřelo přes šest tisíc lidí. I kdybychom počítali, že chřipkové období není celý rok, ale třeba tři, čtyři měsíce, je to o řád horší. Jaké měřítko tedy používáte Vy, aby Vám vyšel opačný závěr, že chřipka je nebezpečnější?

    K druhé půlce Vašeho příspěvku: přece vůbec nejde o o jednotlivé mrtvé, tam by to samozřejmě absurdní bylo, jde o zhroucení zdravotnického systému, které vinou epidemie nastalo v mnoha postižených oblastech (a které pak m.j. ovlivňuje nejen nakažené virem, ale všechny, co potřebují JIP — i všechny ostatní nemocné, prostě nejsou kapacity). Každoroční chřipková epidemie rozhodně nezpůsobuje nemocné ležící na chodbách nemocnic, nutnost rozhodovat, že někdo už je na dýchací přístroj příliš stár, stavbu polních nemocnic o tisících lůžek atd. atp., takže srovnání, které uvádíte, je naprosto zavádějící.

    Lze samozřejmě tvrdit, že lidský život nemá velkou hodnotu a není povinností společnosti snažit se ochránit populaci před smrtícími dopady viru, třeba i za cenu určitých ekonomických obětí. Od křesťana by ale takový postoj byl překvapivý, ani v té Číně tak daleko nedošli. Pokud to tvrdit nechcete, je logické, že se společnost snaží zhroucení zdravotnictví předejít. Lze pak diskutovat o jednotlivých aspektech této snahy, lze dokonce myslet, že ta snaha je předem marná, a tedy zbytečná, protože se to stejně všude zhroutí i tak, ale tvrdit, že je to lehčí než chřipka, prostě naprosto neodpovídá známé realitě.

   • Honza Kohoutek napsal:

    M.R.: Ty počty mrtvých v Itálii jsou přece způsobené tím, že jsou nemocnice natolik zahlcené, že jim nemůže být věnována potřebná péče. Kdyby ti lidé byli nemocní průběžně a postupně (což u chřipky, která se objevuje opakovaně v průběhu let, jsou, neonemocní všichni naráz), zemřela by možná jen třetina a nebylo by potřeba o tom nijak zvlášť mluvit. Virus se šíří agresivněji než u chřipky a pokud by se nedělala žádná opatření, onemocní v řádu měsíců téměř celá populace. Pokud by byla smrtnost 1 % (což nevíme, může být i vyšší), znamená to v Itálii více než půl milionu mrtvých. Kdy naposledy umřelo na chřipku v jednom roce v Itálii půl milionu lidí?

    • M.R. napsal:

     Ad H.K.: To co zde píšete je shrnutá propaganda kombinovaná se spekulací: co by-kdyby. Kdy jste slyšel, že v ČR od začátku roku zemřelo 30 000 lidí? A přitom je to (zhruba) dnešní číslo. Jenom takto umírají „normálně“, 10 000 měsíčně. Nebo to lze podat jako propagandu „v ČR měsíčně vymře jedno menší město“.
     Zatím to ale vypadá tak, že v přímém důsledku infekce uvedeným virusem umírá podstatně méně lidí než na chřipku, a to procento je dle odkazů, které byly uvedeny dříve možná někde kolem 0,01%.
     Je úplně úžasné, jak se značná část národa stala přes noc odborníky na virusy, epidemiologii a statistiku.

     • kolemjdouci napsal:

      V sousední reakci na mě jste bohužel nereagoval na jádro mého příspěvku a opět zde opakujete tvrzení, že chřipka je horší. Zkusím tedy (podle mě) podstatná čísla ještě vrátit do diskuse: Lombardie má kousek méně obyvatel než ČR, za jeden měsíc tam na virus zemřelo přes 6000 — to je z naprosté většiny navíc k těm zhruba 10000 měsíčně, co umírají „normálně“. Na chřipku ve srovnatelně velké ČR umřou 2000 za rok. Jak lze tvrdit, že 6000 za měsíc je „podstatně méně lidí“ než 2000 za rok? A to jsou čísla z regionu, kde ta karanténa a mnohá omezení už nějakou dobu platí, čili je oprávněné je, jak píšete, kombinovat se spekulací co by-kdyby, že jinak by se nákaza šířila ještě rychleji.

      Nebo tvrdíte, že čísla uváděná Wikipedií jsou nepravdivá, že ve skutečnosti je tam mrtvých o řád méně, aby to bylo alespoň srovnatelné s chřipkou, či spíš o dva řády méně, aby šlo tvrdit, že chřipka je podstatně horší? Vaše tvrzení se zdá být v naprostém rozporu s dostupnými daty, tak by bylo pro diskusi přínosné, kdybyste to tvrzení jen neopakoval, ale spíše ten rozpor zkusil vysvětlit.

      Dále, můžete prosím znovu uvést, kde konkrétně se dokládá, že „v přímém důsledku infekce uvedeným virusem“ umírá 0.01 %? Uniká, z jakých čísel by to vůbec mohlo být spočítáno, jak se určí „jmenovatel“, když skutečná promořenost populace není známa a jen se o ní spekuluje. Pro Itálii to číslo neplatí ani za předpokladu, že by se za nakažené počítali úplně všichni, protože už zemřelo skoro 12000 (a jistě nejde o konečné číslo), tedy téměř 0.02 % všech obyvatel země.

      Nebo by to 0.01 % šlo vysvětlit tak, že nepočítáte ty „komorbidity“, ty chronicky nemocné. Pro srovnávání s chřipkou by pak ovšem bylo nutné stejným způsobem očistit i počet úmrtí na chřipku, která taky „kosí“ hlavně chronicky nemocné. V takovém případě by bylo nutné uvést, kde se takto očištěná data pro chřipku dají získat. Navíc by takovéto srovnání znamenalo jisté pohrdání životy chronicky nemocných, kdybychom smrtnost počítali bez nich, což by bylo od křesťana zvláštní.

      Drobnost na závěr: v reakci na mě o kousek výše odkazujete experty, kteří proti restrikcím argumentují statistikami z Wuhanu. Na ten ale byly uvaleny maximálně přísné restrikce, takže taková argumentace nedává smysl, pokud zároveň nevysvětlí, jak tedy by se zajistilo, že se se stejných čísel dosáhne i bez těch restrikcí.

      • M.R. napsal:

       Možná začneme tím, že tohle není fejsbúk aby se muselo reagovat na každý dotaz.
       Budeme pokračovat matematikou, neboť se zdá, že u expertů na virusy nemusí být matematika nejsilnější stránkou. Dáme příklad Číny a Itálie, takže miliarda plus 60 milionů obyvatel, oběti zaokrouhlíme na celé statisíce nahoru (abyste neřekl, že jsem něco podhodnotil, takže 100 tisíc dohromady), výsledek je 0,0001%. Abychom to vytáhli na ta 0,2 %, necháme výpočet za domácí úlohu abychom zbytečně nešířili paniku.
       Dále mě fascinuje, jak se operuje s termíny smrtnost a úmrtnost, přitom 99% populace ještě před měsícem netušilo, že termín smrtnost existuje a ani dnes by se nenašlo mnoho lidí, kteří by bez Wikipedie dali definici dohromady (na rozdíl od termínů lethality and mortality).

       • kolemjdouci napsal:

        Přiznávám, že na toto nelze reagovat jinak než poděkováním za originální lekci, co vše lze označit za matematiku. Napadlo mě ještě připočíst Indii, to by čísla ještě vylepšilo. Jen u té značky „%“ by bylo lepší, kdyby neměla při každém použití jiný význam: nejprve prostého podílu, pak promile (já psal 0.02 %, což je podíl mrtvých za poslední měsíc proti populaci Itálie či Španělska) a napotřetí procent.

        I když tedy ale čísla raději přenecháme matematikům, stále zůstává ta jaksi „logická“ závada, že nedává dobrý smysl proti restrikcím argumentovat čísly z krajin zavedších přísné restrikce.

        Se smrtností máte pravdu. Ani já to slovo pár týdnů zpět neznal. Člověk se holt snaží při komunikaci snaží používat jazykové prostředky, o nichž si myslí, že z pohledu ostatních nejlépe vystihnou, co chce sdělit. Nemusí se vždy trefit. Zkusím si pamatovat, že preferujete cizí termíny.

      • Realista napsal:

       Odpovím Vám za M.R. Počty mrtvých na COVID-19 v Itálii (a stejně i u nás) jsou hausnumera vzniklá tím, že se do nich počítá každý, kdo umřel s koronavirem podle logiky „srazilo ho auto, ale měl koronavirus, tedy zemřel na koronavirus“. Kdybyste trochu prošel ty zde několikrát dané odkazy, také byste na to přišel. Kromě toho to lze dnes už snadno vypozorovat i z našich médií, kde v titulcích píší, že další člověk zemřel na koronavirus, abychom se se pak v článku dozvěděli, že to není pravda. Na druhou stranu u chřipky se standardně počítají jen ti, kteří mají chřipku jako příčinu (byť většinou ne primární) v úmrtním listě. Je to novinářská honba za senzací a kliky lidí. V ovcích to vyvolává iracionální strach, což se zpětně promítá i do rozhodnutí politiků, kteří musí na hlas lidu dát, jinak by je lynčoval. Začarovaný kruh.

       • M.R. napsal:

        Ad Ignác – ČT není schopna ani objektivně informovat o dnešním počasí, a Vy se odvoláváte na jejich informace o frontách u krematorií kdesi v Číně! Údaje o mrtvých zdravotnících v Itálii jsou špatně interpretované (počet mrtvých se neliší od podobných období), a o počtech v ČR se snad ani nemusíme vůbec bavit od prvních dvou případů, a od mediálního šílenství ohledně první zdravotnice, jejíž hroznou virózu média vydatně využila na posilování paniky, a o které vlastně víme jen to, že na virózu nezemřela (a možná ji ani neměla).
        Když tedy tyto ověřitelné údaje nesouhlasí, máte nějaký důvod věřit tomu, že souhlasí ta ostatní data?

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Tak ČT je pořád o několik řádů spolehlivější, než Britské listy.

        „Údaje o mrtvých zdravotnících v Itálii jsou špatně interpretované (počet mrtvých se neliší od podobných období)“ – tohle tvrzení bych prosil opravdu věrohodně doložit.

       • kolemjdouci napsal:

        M.R. sám napsal, jak číslo získal — a na to bych tedy nepřišel ze žádných odkazů, to jsem opravdu víc expert na virusy než na ten druh matematiky, z něhož mi výše udělil lekci.

        Co znamená „příčina (byť většinou ne primární)“ v kontextu diskuse? M.R. při srovnávání psal „v přímém důsledku“ — je to totéž? A pokud tedy chronicky nemocného (s mnoha komorbiditami — další slůvko vedle smrtnosti, jímž doba koronavirová obohatila můj slovník) dorazí chřipka, počítá se, nebo ne? Směřuji k tomu, jestli, je-li to tak, jak píšete, lze ta čísla aspoň nějakým hrubým odhadem upravit tak, aby vyjadřovala totéž a dávalo tedy smysl je porovnávat.

       • kolemjdouci napsal:

        No a zvlášť k tomu, co je ve skutečnosti podstatné: s Vašimi posledními třemi větami se rozhodně nepřu.

        Ale i pokud od toho všeho odhlédneme, předpokládám nepopřete stav nemocnic nejprve ve Wu-chanu, pak/teď v severní Itálii, Madridu, New Yorku, zřejmě už i v Londýně (a asi ještě nejsme na konci). I v těch případech lze samozřejmě myslet, že je to různě mediálně zveličené (viz třeba https://blisty.cz/art/99398-strizlivy-pohled-na-situaci-v-italii.html). Na druhou stranu se ten „vzorec“ událostí opakuje natolik, že si těžko představit nějaké zdravotnické spiknutí „je to jen trochu větší zápřah, ale budeme naříkat, že je to to nejhorší, co jsme zažili“ (což celkem unisono říkají). Čili pak myslím není projevem paniky či iracionálního strachu se ptát, jestli jsou uvedené obrazy přece jen nějakými lokálními problémy, které nám nehrozí, jestli je to naopak něco, co nás tak jako tak čeká nezávisle na případných protiopatřeních, — nebo jestli to lze nějak odvrátit. No a v tom třetím případě pak lze se snažit poměřovat zisky a ztráty konkrétních možných způsobů odvracení.

       • Realista napsal:

        Tak to zkusíme jinak: Německo – cca 72 000 potvrzených případů, cca 800 mrtvých, cca 18 000 uzdravených. Itálie – cca 106 000 případů, cca 13 000 mrtvých, cca 16 000 uzdravených. Z porovnání těchto dvou evropských zemí musí snad každému dojít, že jeden počítá hrušky a druhý jabka. Žádnou rozdílnou zdravotní péčí totiž takový rozdíl vysvětlit rozumně nejde, i kdyby jedno byl vyvinutý stát a druhé banánová republika. Na závěr dva citáty. Joseph Goebbels: „Nevěřím žádné statistice, kterou jsem si sám nezfalšoval.“ Sucharit Bhakdi (více o něm viz něm. wiki): „[Opatření vlád proti COVID-19] jsou groteskní, absurdní a velmi nebezpečná. Očekávaná délka života milionu lidí se zkrátí. Děsivý dopad na světovou ekonomiku ohrožuje existenci nespočtu lidí. Důsledky pro zdravotní péči budou zásadní. Již nyní se omezují služby pacientům, kteří je potřebují, ruší se operace, čekárny praktiků jsou prázdné, nemocniční personál ztenčený. Toto všechno bude mít zásadní dopad na celou naši společnost.“ Jestli kvůli něčemu umírá víc lidí, tak kvůli těm opatřením. Všichni ti lidumilové, kterým najednou tak strašně záleží na italských důchodcích, zatímco je vůbec nikdy nezajímalo, že denně umírají desetitisíce lidí po světě hladem a miliony dalších na nemoci způsobené chudobou a špatnou hygienou, by měli být první, kteří budou volat po stáhnutí těch opatření, protože tím se situace těchto nebožáků zhorší ještě více a mnoho dalších se mezi ně zařadí. Z čeho pak v budoucnu tito géniové s rouškami chtějí financovat i vlastní zdravotnictví v Evropě, je mi záhadou.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Odpověď panu Realistovi:

        a) Ad „Žádnou rozdílnou zdravotní péčí totiž takový rozdíl vysvětlit rozumně nejde, i kdyby jedno byl vyvinutý stát a druhé banánová republika.“ — Toto lze vysvětlit velmi dobře:

        a1) Máme zde různá fáze epidemie (němečtí pacienti jsou většinou nemocní kratší dobu, proto jich zatím umřelo méně – mnozí ještě prostě „nestihli umřít“)

        a2) Německé nemocnice ještě nebyly zahlceny (takže každý, kdo potřebuje plicní ventilaci, ji dostane a má šanci přežít, otázka je ovšem, v jakém bude stavu, až se „uzdraví“) – v Itálii, kde už to mnohde neplatí, takový lidé prostě masově umírají (protože péče, která by je udržela při životě, už pro mnohé není dostupná)

        a3) V Itálii je epidemie více koncentrovaná místně i v celkové populaci (což znamená častější vícenásobné expozice a tím pádem ve vícero případech signifikantně horší průběh choroby).

        b) Ad „Důsledky pro zdravotní péči budou zásadní. Již nyní se omezují služby pacientům, kteří je potřebují, ruší se operace, čekárny praktiků jsou prázdné, nemocniční personál ztenčený.“ — Je třeba uvážit, jací lidé potřebují operace a kdo je má léčit.

        b1) Většinou jde o starší a nemocné pacienty, kteří by se tím pádem měli od nemocnic držet co nejdál, protože jsou hlavní kořistí koronaviru – takže by si spousta z nich šla pro operaci a pro smrt koronavirem. Ostatně tam, kde jsou ještě kapacity k dispozici (tj. nemocnice nejsou plné těžkých případů koronaviru) se akutní případy operují dál. Odkládá se jen to, co se odložit dá bez větších škod.

        b2) Naší lékaři jsou v průměru dost přestárlí (tj. ohrožení koronavirem), navíc v případě normálního ordinování by dříve či později dostávali dávky viru opakovaně od většího množství pacientů, což silně zhoršuje průběh choroby – takže ta v takovém případě mnohem závažněji ohrožuje i osoby zdravé a mladé. To by znamenalo obrovský masakr zdravotnického personálu (lékařů, sester) a zničení našeho zdravotnictví na ne dobu trvání epidemie, ale na desetiletí po ní.

        Závěr: To, co jste napsal, postrádá logiku a popírá fakta. Stáhnutí těch opatření (těch, která fungují a mají smysl) nikomu v ničem nepomůže – ani nemocným, ani zdravotnictví, ani ekonomice. Naopak, všem to strašlivě uškodí.

       • M.R. napsal:

        Souhrn: s čísly si můžete hrát, jak chcete – a zejména ve statistice bude výsledek takový, jak si jej stanovíte v zadání, není to nic neobvyklého. Pro panikáře je to ideální prostředí – když nevyjde jeden postup, řekne se – ty procenta počítáte nějak divně, to musíte takhle….chybí mezera mezi číslem a % a proto je to špatně.
        S panikou je to obdobné – už to říkal někdo dříve – 100x opakovaná lež se stane pravdou. Bylo zadání mít rychle mrtvé, tak se vytvořili – 95-letá „oběť“ a jedna zdravotní sestra pod tlakem, a už to přibývá, pěkně nám to roste, a když někdo jen naznačí, že to může být jinak, je nejlépe jej utlouct „fakta-nefakta“. Kdybych tady napsal, že v jedné italské vesnici kdesi Benátek na virus zemřelo 15% lidí, tak by o tom snad nikdo ani nezapochyboval, ale když se napíše něco jen trochu pozitivního, například to, že virus podle různých nezávislých zdrojů není nebezpečnější než chřipka, je to hned špatně.
        Dostali jsme se tak daleko, že můžu říct – je to jak za komančů: v práci musím držet ústa, neb jsem dostal výstrahu protože tolik optimismu (osobně bych to nazval spíš „realismem“) v současné době je naprosto nevhodné. Lidé běhají s náhubky po lese, někteří si šátek vyhrnou na poslední chvíli, protože nikdy nevíte, jestli vás blížící se turista neudá.
        I na tomhle webu panika laiků převážila nad zdravým rozumem, šílíme u informací o přetížených a umírajících lékařích kdesi v Itálii a nevidíme vlastní přetížené lékaře a absolventy, kteří raději posledních 15+ let opouštěli hned po promoci Česko, protože pracovní podmínky zde byly nelidské Možná ale považujete plný pracovní úvazek lékaře hodnocený nižší mzdou než má prodavačka za normální, některé mzdy lékařů jsou ale i na pouhých 6000 Kč – detaily jak to nemocnice dělají si přečtěte v Tempus medicorum. Koho z vás kdy zajímalo, že doktor má směnu od pátku ráno do pondělka (56 hodin) bez přestávky a jen tak může mít ve výsledku trochu lepší než průměrný plat? Po 5 letech praxe jsou rádi, když dosáhnou plat jako má prodavačka v Lídlu při nástupu.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Ad „Kdybych tady napsal, že v jedné italské vesnici kdesi Benátek na virus zemřelo 15% lidí, tak by o tom snad nikdo ani nezapochyboval, ale když se napíše něco jen trochu pozitivního, například to, že virus podle různých nezávislých zdrojů není nebezpečnější než chřipka, je to hned špatně.“ — Možná to bude tím, že je to evidentní pitomost.

       • M.R. napsal:

        Jestli je něco totální hloupost, tak je to v prvé řadě slepá propagace paniky. Z naprosto nejasné příčiny tato stránka, která má úplně jinou tematiku se postavila do role obhájce a podporovatele paniky, a to bez ohledu na výrazné rozdíly mezi jútúbery a politiky na jedné straně a odborníky na druhé.
        Pokud si některá strana není ochotna aspoň přečíst něco trochu odborného, tak jsou jakékoli argumenty zbytečné. Pokud někomu dělaly problém odkazy na stránky v angličtině nebo španělštině, zde jsou jiné – třeba informace na Robert Koch Institut jsou zajímavá, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1, např. informace, že „In den anderen chinesischen Provinzen lag der Fall-Verstorbenen-Anteil deutlich niedriger (am 26.02.2020 0,8 % (103 Todesfälle / 13.004 Fälle)), außerhalb Chinas (1,5 % (44 / 2.918)). Der (korrigierte) Fall-Verstorbenen-Anteil bei den Passagieren des Kreuzfahrtschiffs „Princess Diamond“ wurde auf 2,3 %, der (korrigierte) Infizierten-Verstorbenen-Anteil auf 1,2 % geschätzt (32).“, nebo „3,5 % (2.747 / 78.514)“. To jsou procenta z těch, kteří byli prokazatelně napadeni virusem, a je zdůrazněno, že to není % z celé populace oblasti a v počtech nejsou ti, u nichž proběhla viróza bezpříznakově.
        Tato připomínka je moje poslední, protože je jasné že ti, kdo chtějí šířit paniku ji budou šířit i dále bez ohledu na fakta.

       • Realista napsal:

        Ad kolemjdouci: Nelze se divit, že jsou nemocnice přetížené, když každý druhý, který chytne kdejaký virus a má rýmu a kašel hned řeší, zda to není „smrtící“ COVID-19, o němž mu od rána do večera vtloukají do hlavy, jak je strašně nebezpečný. Virová onemocnění dýchacích cest jsou vůbec nejčastější chorobou mezi populací, takže když pak téměř všichni s těmito chorobami najednou panicky shánějí lékaře a lékařskou péči, nelze se divit, že zdravotnictví nestíhá. Je to však především způsobeno onou mediální masáží a panikou, která ovce ovládla. Ta je skutečně mnohem nebezpečnější a nadělá daleko víc škody, i kdyby ten virus byl smrtící jak španělská chřipka v r. 1918 (což snad i Ignác Pospíšil uzná, že není). Za normálních okolností byste si prostě pár dní utíral nos a nic by se nedělo. Teď absolvujete testy za tisíce korun, zaměstnáte tím dalších 10 lidí a pak zjistíte, že si stejně budete dva dny utírat nos, akorát víte, že máte nebo nemáte COVID-19. Skutečně podstatná informace…

       • Ignác Pospíšil napsal:

        „Ad kolemjdouci: Nelze se divit, že jsou nemocnice přetížené, když každý druhý, který chytne kdejaký virus a má rýmu a kašel hned řeší, zda to není „smrtící“ COVID-19, o němž mu od rána do večera vtloukají do hlavy, jak je strašně nebezpečný.“ To je prostě pitomost. Takhle to nefunguje. Nemocnice jsou zahlcené pouze těmi s těžkými případy COVIDU, protože ostatní čekají na testy (či jejich výsledky) doma.

       • kirkmen napsal:

        https://www.seznamzpravy.cz/clanek/neni-kolaps-jako-kolaps-situace-v-italii-se-prikrasluje-rika-cech-zijici-v-zemi-97335
        Je to smutné, že i tak poměrně vzdělaný člověk naletí na vyvolanou paniku. Opět opakuji, jak to Itálie zvládla před třemi lety při trojchřipce a 68.000 mrtvých

 23. A.V. napsal:

  Souhlasím s autorem článku, že z hlediska posouzení, zda se jedná o Boží trest za kolektivní hřích(y), není významné, odkud se virus vzal. Z hlediska právní a politické odpovědnosti za škody a imateriální újmy (pokud Pán dá, abychom ji v budoucnu řešili) však může být významné zjištění, zda je virus přírodního původu („Číňan sežral netopýra“) nebo původu umělého (laboratorní genetickou modifikací) a zjištění místa původu (tj. zjištění původce). Mainstream nenechává nikoho na pochybách, že platí verze s netopýrem, ale již se objevili odborníci, kteří na to mají politicky nekorektní názory, např. MUDr. Soňa Peková: https://vimeo.com/398777907
  V budoucnu bude ještě zajímavé sledovat, jak se velmoci s touto otázkou popasují. Podle Číňanů je nový virus umělého původu a pochází z vojenského laboratorního výzkumu laboratoře NAMRU-2 v Silver Spring v Marylandu, USA, a zavlekli jej do Wu-Chanu amer. vojáci účastnící se armádních sportovních her (Military World Games) v říjnu 2019. Zdroj: https://www.rt.com/news/482990-china-coronavirus-us-come-clean/

 24. Jiří napsal:

  Díky za článek! Je děsné dneska slyšet od těch, kteří chtějí víru zjednodušovat o tom, že Bůh netrestá, toto není žádný trest, tresty v podstatě nejsou….. těm lidem je i Fatima proti srsti, že přece to o trestech by Panna Maria nikdy neříkala…..
  Souhlasím s bratrem Ignácem – Koronavirus není obyčejná chřipka, ta se víc drží nahoře. Korona je stavěn tak, že „jde hned po plicích“ av tom je jeho nebezpečí a důvod úmrtnosti tam, kde selháním plic zahltil nemocnice.

  • jl napsal:

   Proti srsti je dnes i Starý zákon. Hovoří se o jeho nevěrohodnosti, neinspirovanosti, atd.
   Ovšem výborná četba pro lidi odvracející se pod záminkou boha-trestače od živého Boha zjevujícího se v dějinách k dehistorizovanému bohu-lásce, který se ani neumí hněvat, je právě stručný, leč pádný starozákonní Habakuk.

  • M.H. napsal:

   Jde o úhel pohledu. Mnoho lidí říká, že součaná situace od vnějškového prožívání víry, vede k osobnímu prožívání.

   Zajímavý je např. počin batrů z Taizé, který se každý den scházzejí k modlitbě a sdílejí na internetu:

   „Ze solidarity s lidmi, kteří jsou upoutáni ve svých domovech, jsme se rozhodli k přímému přenosu večerní modlitby z místnosti, kterou obýval bratr Roger. V půl deváté večer se modlíme v různých jazycích, abychom tak vstoupili do společenství s lidmi v mnoha zemích.“

   https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30874

 25. A.V. napsal:

  Počet biskupů, kteří vidí ve virové pandemii Boží trest, nadále roste (nedávno např. kazašský biskup A. Schneider či německý kardinál Paul Josef Cordes). Naopak bamberský arcibiskup Ludwig Schick je toho mínění, že by bylo „cynické“ považovat pandemii za Boží trest.
  Biskup Schneider označil i příčinu Božího trestu, o které je v případě aktuální virové pandemie přesvědčen, a to vatikánskou idolatrii s Pačamamou, heretickou Amoris laetitia a svatokrádežné svaté přijímání na ruku. Své přesvědčení zdůvodnil tím, že nynější situace je natolik jedinečná a vážná, že se za ní dá vidět hlubší význam. Papež a biskupové by měli vnímat znemožnění veř. bohoslužeb a častého sv. Přijímání jako Boží pokárání za 50 let eucharistického znesvěcení a trivializace a jako jako milosrdnou výzvu po eucharistickém obrácení v celé Církvi.

  Zdroj: https://www.lifesitenews.com/news/another-high-ranking-bishop-calls-coronavirus-pandemic-chastisement-for-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=48ea399032-Catholic_3_31_2020&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-48ea399032-403649953

 26. Dan5 napsal:

  Děkuji pane Malý za vynikající článek. Zejména ten postřeh s obavou o tom co může nastat po delším období beze mše svaté je skutečně na zamyšlení.
  Víte, když to začalo být COVIDEM vážné a všechen ruch a shon utichl, vzpomněl jsem si v tom podivném pocitu na Garabandal a popis Božího varování, které ti vizionáři popisovali, a sice že se vše na krátkou dobu zastaví a nám bude dána chvíle, abychom se podívali do svého nitra. Tak jsem si ty události dohledal a nabyl jsem názoru, že to je právě přesně ono. Já jsem typický průměrný člověk pracující v automobilovém průmyslu. Poslední dobou před COVIDem mi přišlo, že se vše tak strašně zrychluje, že není čas na nic, na vztahy, na příbuzné, na přátelé, na rodinu, na Boha , že nás ten šílený svět stále žene víc a víc do propasti. No a nejednou TICHO, Božské ticho. V práci volno na pohodových 70%, každý den modlitba s dětmi + povídání o věcech na které nebyl čas, každý den svaté příjímání a adorace u nejsvětější svátosti.. A tím vším se vracím zpět k víře a praktikám, na které jsem díky tomuto šílenému světu a hlavně své osobní slabosti, jaksi pozapomněl a se slzami v očích nyní děkuji dobrému Bohu za tuto mimořádnou chvíli milosti. Víte krom toho že Matka Boží v tom Garabandalu říkala, že to bude trvat krátce tak také říkala, že to bude dobré pro duši. A dle mého úsudku to tak skutečně je. Proto bych Vás a všechny čtenáře chtěl povzbudit Jejími slovy předaným vizionářům „tehdy pocítíme velikou lásku k našim nebeským rodičům..“
  http://garabandal.cz/p_varovani.php
  Taky jsem si na jiném místě všiml, že říkala že varování přijde v době kdy události budou nejhorší a komunismus v nich bude hrát roli. Dnes jsem někde na webu našel výrok že EU v dnešních dnech opět pokračuje v komunismu ale teď již ne na úrovni mocenské ale na duchovní. A to je naneštěstí fakt. No a k těm nejhorším událostem soudím patří výstav pohanského boha Molocha u vchodu do Kolosea v Římě. Zajímavé je že křivka úmrtí na COVID v Italii přestala růst přesně když výstava s Molochem končí. To je fakt zajímavé…
  http://svobodnenoviny.eu/u-vchodu-rimskeho-kolosea-byla-postavena-obri-socha-molocha/
  https://www.youtube.com/watch?v=QeqZT6OcjJ0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *