Monthly Archives: Květen 2012

Biskup Fellay v Brně

Biskup Bernard Fellay FSSPX

Posvícení nezažíváme každý den. A ještě více nás potěší, spojí-li se naše radost s návštěvou osobnosti, na jejíchž bedrech leží spoluzodpovědnost za budoucnost naší Matky Církve.

V sobotu 19. května Léta Páně 2012 navštívil brněnskou kapli Královny posvátného růžence v Černovicích generální představený Kněžského Bratrstva sv. Pia X. J. E. Bernard Fellay, aby udělil svátost biřmování přibližně třiceti věřícím. Je to počet velmi potěšující a mnohé moderní farnosti by ho mohly FSSPX tiše závidět.

Rozhlédnutí 2012/05/20

Seslání Ducha svatého

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle po Nanebevstoupení Páně. V týdnu nás čekají především památky mexických mučedníků (21), Julie z Kartága (22), Panny Marie, Pomocnice křesťanů (24), svatých papežů Urbana I. a Řehoře VII. (25) a sv. Filipa Neriho (26).

Příští týden zahajuje Hod Boží svatodušní (jinak též Letnice či slavnost Seslání Ducha svatého).

Na závěr bych jako vždy připomněl naše pronásledované bratry a sestry. Tentokráte se soustřeďme na ty trpící ve zločinných komunistických režimech, které nalezneme v zemích, jako jsou Severní Korea, Čína, Vietnam a další.

Slavíme Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

Dnes slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně, událost zaznamenanou v 1. kapitole Skutků apoštolů, k níž došlo čtyřicet dnů po Zmrtvýchvstání Páně.

Je pro nás symbolem a připomínkou toho, že Ježíš Kristus převzal veškerou moc na Nebi i na zemi.

Tímto svátkem zároveň začíná devítidenní období před Letnicemi (slavností Seslání Ducha svatého).

Více:

Nanebevstoupení Páně na Pastorace.cz

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8ZNRyQgFY0o]

Promluva o knězi

Sv. Jan Maria Vianney

Nyní se dostáváme, milé děti, ke svátosti kněžství. Zdá se, že se tato svátost nikoho z vás netýká, a přece se týká každého. Tato svátost pozvedá člověka až k Bohu. Kdo je kněz? Člověk, který zastupuje Boha, člověk, který je pověřen celou božskou mocí. „Jděte ke knězi,“ říká náš Pán. „Jako mne poslal můj otec, tak i já posílám vás. Je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Jděte a učte všechny národy. Kdo vás slyší, mne slyší. Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.“
Když kněz odpouští hříchy, neříká: „Bůh vám odpouští hříchy.“ Ale: „Uděluji ti rozhřešení.“ Neříká: „To je Tělo našeho Pána.“ Ale: „Toto je moje Tělo.“ Svatý Bernard říká, že vše dostáváme skrze Marii. Můžeme také říci, že úplně všechno dostáváme skrze kněze. Ano, všechno požehnání, všechny nebeské dary.

Je mezinárodní den rodiny

Svatá rodina

Na dnešek připadá mezinárodní den rodiny, který k 15. květnu v roce 1992 přiřadila OSN. Než začneme slavit, možná bychom si měli připomenout, že právě rozličné instituce spojené s OSN, dnes pevně ovládané aktivistickými radikály z řad feministek a sodomitů, patří mezi největší nepřátele rodiny…

Rodina, která je mnohde (i v ČR) stále ještě formálně nazývána základem státu, je dnes napadána ze všech stran ve jménu rozličných pseudopráv a „obecného dobra“. Podmínky formované státem a pracovním trhem ostatně nejsou příliš přátelské k dlouhodobějšímu setrvávání matek doma či domácímu vyučování. Rodiče jsou státem a rozličnými pošahanými aktivisty připravováni o svá práva učit a vychovávat děti.

Kresťanský komunizmus lásky v paraguajskom jezuitskom štáte 1609-1768

Ruiny redukce Santísima Trinidad del Paraná

Po búrlivom roku 1989 sa zdalo, že vytvorenie sociálne spravodlivej spoločnosti je utópiou, ktorú nie je možné realizovať v praxi. A predsa už pred niekoľkými storočiami takúto spoločnosť vytvorili jezuiti, teda misionári Spoločnosti Ježišovej (skratka SJ), v ďalekom Paraguaji. Spoločné vlastníctvo, bezplatné školstvo, bezplatná zdravotná starostlivosť vrátanie liekov zadarmo, osemhodinový pracovný deň, päťdňový pracovný týždeň, plná zamestnanosť obyvateľstva, dobre organizovaná poľnohospodárska veľkovýroba, plánovaný rozvoj remesiel a priemyslu, špecializácia a koordinácia hospodárskej činnosti jednotlivých redukcií v rámci jezuitského štátu, toto všetko boli výdobytky, ktorými jezuiti výrazne predbehli svoju dobu!

Obyvatelia jezuitmi budovaných indiánskych obcí, takzvaných redukcií, z ktorých sa skladal jezuitský štát v Paraguaji, si boli rovní. V redukciách nemali peniaze a všetko, čo Indiáni potrebovali pre život, predovšetkým potraviny a šatstvo, dostávali zadarmo. Neexistovalo súkromné vlastníctvo nehnuteľností a takmer všetok majetok redukcií bol spoločným vlastníctvom ich obyvateľov. V jezuitskom štáte nikto nežobral, nikto nebol opustený, cudzí, zbytočný. Neexistovali bohatí ani chudobní. Mladomanželia dostávali po svadbe od svojich obcí do užívania dom so základným zariadením a kusom poľa. Náklady na svadbu hradila komunita príslušnej redukcie.

Rozhlédnutí 2012/05/13

Nanebevstoupení Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí. Je pátá neděle po Velikonocích a my slavíme památku Panny Marie Fatimské a zároveň den matek, což spolu podle mne nádherně ladí. V týdnu nás čekají především oslavy památky sv. Jana Nepomuckého (16) a Nanebevstoupení Páně (17).

Na závěr bych jako vždy připomněl naše pronásledované bratry a sestry: tento týden bych doporučil vašim modlitbám především křesťany v Mali a v Číně. I nadále se též modleme za Čchen Kuang-Čchenga s celou rodinou a přáteli.

Promluva o modlitbě

Sv. Jan Maria Vianney

Hleďte, milé děti, poklad křesťana není na zemi, je v nebi. Naše mysl má vždy směřovat tam, kde je náš poklad.

Člověk má krásný úkol, totiž modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte. V tom je blaženost člověka. Modlitba není nic jiného než spojení s Bohem. Kdo má čisté srdce a je s Bohem spojen, ten v sobě pociťuje balzám, sladkost, která plní rozkoší, světlo, které vždy osvěcuje. V tomto těsném spojení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy vosku. Nelze je už rozdělit. Toto spojení Boha se svým maličkým tvorem je něco velmi krásného. Je to štěstí, které nedokážeme pochopit.

Boj liberálů proti Církvi v Polsku: Proč byla odmítnuta licence katolické televizi Trwam?

Varšavská demonstrace proti neudělení licence TV Trwam

Již několik let vysílá v polské Toruni katolická televize Trwam, těsně spojená s rozhlasovou stanicí Maryja, jež působí v zemi už víc jak 20 let. Obě média jsou řízena redemptoristou P. Tadeuszem Rydzykem.

Radio Maryja je již dlouho v Polsku pojmem. Jeho pořady byly často předmětem nevybíravých útoků levicového a liberálního tábora. Objevovaly se lži, které otec Rydzyk vždycky snadno vyvrátil: například že vysílač je „antisemitský“ a „šovinistický“ – což vyplynulo z diskusního pořadu, kdy posluchači měli možnost přímého volání do vysílání a někteří se prezentovali neomalenými výpady proti Židům. Redakce ale pokaždé tyto výstřelky uvedla na pravou míru a příslušný moderátor pořadu vysvětlil katolickou nauku o nepřípustnosti rasové nenávisti (toho jsem byl očitým svědkem při svém osobním vystoupení v tomto radiu r. 2008).

Věda a počátky vesmíru VII

3.3 Metodologický monismus

Každá speciální věda postihuje vlastními metodami určitý aspekt reality, přičemž od ostatních aspektů vědomě abstrahuje. V určité fázi výzkumu je to samozřejmě možné a žádoucí. Stěží však můžeme říci, že vědec, pokud se jeho práce otázky vzniku vesmíru netýkají, je metodologickým monistou, jeho postoj je spíš postojem indiferentním – otázky se práce netýkají, proto je neřeší. Situace se rapidně změní ve chvíli, kdy se dané otázky samy začnou nabízet, jak tomu je kupříkladu v kosmologii, v biologii a jiných disciplínách.

Řada vědců je toho názoru, že v takové chvíli je třeba užít principu Occamovy břitvy, podle které je třeba hledat vysvětlení, která jsou funkční a zároveň užívají méně principů, tj. jsou jednodušší. Stvořitel je chápán jako jakýsi princip navíc, který se nemá zavádět, dokud jsou věci vysvětlitelné bez něj. Problémem je, že vědci často, aby se obešli bez tohoto principu, jsou nuceni přicházet s poměrně krkolomnými vysvětleními, která jsou v konečné fázi proti duchu Occamovy břitvy – Stvořitel je sice odsunut  mimo vědu, ale kvůli tomu je zavedeno mnoho různých nových principů, často ad hoc (Einsteinova kosmologická konstanta, Hoyleova teorie ustáleného stavu, Hawkingův přechod na euklidovský čas).  Occamova břitva zde může popírat sama sebe – pomocí ní je odřezán jeden princip, a aby se bylo možné mu vyhnout, jsou zaváděny principy nové.