Biblická abeceda svatosti

Svatý týden a Velikonoce jsou čas, který mimo jiné slouží k obnovení křestních slibů a duchovního života vůbec. Těm z vás, kteří se toho snaží využít, třeba nějak pomůže Biblická abeceda svatosti, sepsaná otcem Juchelkou.

Ať se mi stane podle tvého slova (Lk 1,38).

Buď vůle tvá (Mt 6,10).

Cokoliv vám nařídí, učiňte (J 2,5).

Dobré je vzdávat Hospodinu chválu (Ž 92,2).

Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří (Ř 1,16).

Filip … zvěstoval Krista (Sk 8,5).

Gedeón … vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin (Sdc 6,27).

Hledejte nejprve Boží království (Mt 6,33).

Chudá vdova dala víc než všichni ostatní (Mk 12,43).

Izraeli, doufej v Hospodina (Ž 115,9).

Jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec (Mt 6,14).

Každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán (Fil 2,11).

Láska nechť je bez přetvářky (Ř 12,9).

Milujte své nepřátele (Mt 5,44).

Nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní (Sk 4,32).

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Ef 5,9).

Podřiďte se tedy Bohu (Jak 4,7).

Radujte se v Pánu vždycky (Fil 4,4).

Stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní (1 Kor 16,13).

Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku (Lk 22,19).

Utíkejte před modlářstvím (1 Kor 10,14).

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách (Ef 6,18).

Yzopem mě očisť a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh (Ž 51,9).

Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! (Sk 2,40).

P. František L. Juchelka

One Response to Biblická abeceda svatosti

  1. […] vyšlo na Duších a hvězdách. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Příspěvek byl […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *