Očkovat, či neočkovat?

Ponechme pro tuto chvíli stranou otázku, zda šíření koronaviru parametry pandemie splňuje či nesplňuje a zda potenciální nebezpečnost pro některé skupiny k drastickým omezením celé společnosti opravňuje či neopravňuje. Nepochybné je, že se existující situace masivně zneužívá k rozšiřování a utužování moci státu nad občany i v oblastech, kde je vliv státu třeba držet na uzdě (rodinný život), k propagaci takzvané „nové normality“ a k šíření všelijakých prapodivných nápadů, například možnosti zavádění „covid-pasů“, které by svobodu cestování omezovalo jen na občany s prokázanou vakcinací proti koronaviru. Vakcína byla ostatně vzývána jako jediné skutečné řešení téměř okamžitě poté, co se virus začal šířit.

Farmaceutické společnosti se celkem pochopitelně chopily příležitosti slibující nesmírné zisky a do roka a do dne od chvíle, kdy jsme o nemoci covid-19 poprvé slyšeli, se začínají objevovat zprávy slibující vakcínu připravenou k použití v horizontu několika měsíců, přičemž zároveň propukají i diskuse, zda by očkování nemělo být povinné, případně jaké sankce hrozí občanům, kteří by ho odmítli (již zmíněné omezení možnosti cestovat, diskriminace v zaměstnání či ve škole). Česká republika prozatím počítá s očkováním hrazeným z veřejného zdravotního pojištění jen pro vybrané skupiny občanů, ovšem vzhledem k rychlosti, s níž čeští vládní představitelé mění názory, na dobrovolnost očkování u nás nelze zcela spoléhat.

Pro obránce života nenarozených dětí pak ke všem řekněme obecným problémům s vakcínou, jako je otázka bezpečnosti produktu vyvinutého a odzkoušeného tempem, jehož jsme v tomto případě svědky, přistupuje ještě značný morální problém související s tím, že přinejmenším některé nadějné vakcíny vznikají na bázi kmenových buněk z potracených dětí. Pro laika v daném oboru – eventuálního příjemce očkování – je samozřejmě nesmírně obtížné se v jednotlivých látkách nějak zorientovat.

Pro nás neodborníky může být při odpovědi na otázku v titulku jistým vodítkem rezervovanost důvěryhodných odborníků, která se neomezuje jen na užívání buněk potracených dětí. Německý list Die Tagespost například 27. srpna uveřejnil článek předsedy organizace Lékaři pro život v Německu prof. dr. Paula Cullena, jehož podstatnou část uvádíme: „Nemoc, proti níž se očkuje, musí být tak vážná, že to ospravedlňuje očkování velkého počtu lidí. Proto se očkují zdraví lidé, kteří s patogenem možná nikdy nepřijdou do kontaktu. Musíme si tedy být jisti, že přínos s vysokou jistotou a ve značné míře převýší rizika. Pokud tomu tak není, představuje očkování poškození zdraví. Princip předběžné opatrnosti vyjádřený výrokem primum nihil nocere (především neškodit) byl hlavní zásadou každého lékařského zásahu po víc než 2000 let. … Patogen se také nesmí měnit. Pokud dochází k častým mutacím, je očkování jako střelba z pevné pušky na pohybující se cíl: možná se trefíte do černého, ale obvykle minete. Za třetí se má patogen vyskytovat jen u lidí, protože jeho vymýcení je možné jen tehdy, když se neuchová ve zvířatech. A konečně musí očkování poskytovat dlouhodobou a komplexní ochranu proti dané nemoci.

Vývoj nové vakcíny obvykle trvá šest až deset let. Vakcína musí být nejprve vyrobena na buněčných kulturách, slepičích vejcích nebo pomocí molekulárních biologických postupů. To však představuje jen malou část celého vývoje. Obzvlášť náročné je testování, které v předklinické fázi probíhá ve zkumavce a na zvířatech. Následují tři klinické fáze na testovaných subjektech. V první fázi se obyčejně zkoumá tolerance vakcíny na méně než stovce lidí. Odpovídá se na otázky jako: Dochází k zarudnutí nebo bolestivosti na místě vpichu? Vede ke vzniku zánětu? Dochází k úmrtí?

Pokud vakcína projde touto fází, která trvá několik týdnů až několik měsíců, přejde se k druhé fázi. Ta zahrnuje až tisíc testovaných subjektů a zjišťuje se, zda očkování vyvolá vůbec nějakou imunitní reakci. Pokud ano a pokud nemá žádné vážné vedlejší účinky, následuje třetí a nejdelší fáze. Ve většině případů se třicet až padesát tisíc testovaných subjektů rozdělí do dvou skupin, z nichž jedna dostane novou vakcínu a druhá placebo. Obě skupiny jsou pak obvykle čtyři až šest let vystavovány danému patogenu. Po uplynutí této doby se zkoumá, zda bylo v očkované skupině méně případů onemocnění nebo v ní měla nemoc mírnější průběh než u skupiny s placebem. Dlouhodobé pozorování rovněž slouží ke zjištění vzácných závažných vedlejších účinků. …

Téměř všechno, co se týká vývoje vakcíny proti viru SARS-CoV-2, se od zásad pro vývoj vakcín odchyluje. Aby byl patogen vhodným kandidátem vakcinace, musí představovat významné riziko pro všechny. Je nicméně stále zřejmější, že těžký průběh COVID-19 se s nemnoha výjimkami omezuje na staré lidi s dalšími onemocněními. U zbytku populace je průběh mírný a často asymptomatický, zejména u dětí. Virus má navíc extrémní sklon k mutacím a v živočišné říši je téměř všudypřítomný. Nedávná data rovněž naznačují, že dosáhnout imunogenicity vakcíny může být obtížné. Není tedy jasné, zda před onemocněním chrání samotné protilátky, nebo zda je hlavním cílem takzvaná buněčná imunita. Kromě toho se zdá, že hladina protilátek po infikování rychle klesá a je ještě pravděpodobnější, že bude klesat po vakcinaci. V důsledku toho všeho se jeví jako pochybné, zda je SARS-CoV-2 vůbec kandidátem masového očkování nebo požadavku na něj.

V současné době se vyvíjí přibližně 200 kandidátních vakcín proti SARS-CoV-2, z nichž nejméně deset je již ve fázi klinických zkoušek. Ve všech případech platí, že zkracování testovacích fází je vysoce problematické. Je pravdou, že čas je možné získat odstraňováním byrokratických překážek a výroba mRNA či DNA vakcín vyžaduje méně času než u konvenčních očkovacích látek. Víc než asi rok se však ušetřit nedá. Jakékoli zkracování následných testovacích fází je spojeno s vyšším rizikem vedlejších účinků a horším hodnocením účinnosti. Tomu se nelze vyhnout žádným sebesofistikovanějším zkušebním postupem – je to biologický fakt.
Konec formuláře

Mnohé vakcíny jsou problematické i z jiných důvodů – například vakcína, kterou vyvíjí Oxfordská univerzita a farmaceutická společnost AstraZeneca a která je již ve třetí fázi klinických zkoušek, … je vyrobena pomocí buněčné linie získané z buněk dítěte potraceného pravděpodobně v roce 1972. …

Pět dalších vakcín, které jsou v současné době ve fázi klinických zkoušek, spočívá v molekulách mediátorové RNA (mRNA), které se vpíchnou pod kůži nebo do svalu a jsou absorbovány vlastními buňkami těla. mRNA, molekulární sestřenice DNA, přenáší genetickou informaci DNA do ribozomu, „montážní linky na výrobu bílkoviny“ v buňce. mRNA ve vakcíně, která je strukturovaná jako RNA ve viru SARS-CoV-2, „obsadí“ naše buňky a přiměje je produkovat a vylučovat části viru SARS-CoV-2. Teoreticky se tím spustí ochranná imunitní reakce proti viru.

Princip mRNA vakcinace, na němž se pracuje už přes dvacet let, zní slibně, ale nese s sebou značná rizika. Proto byly mRNA vakcíny dosud schváleny jen ve veterinární medicíně (losos a prase), nikoli u lidí. Hlavním rizikem je možné nastartování vážných autoimunitních reakcí, kdy se imunitní obrana zaměří nikoli proti patogenu, ale proti součástem vlastního těla. Před časem byly vyvinuty vakcíny proti plicním onemocněním SARS a MERS, jejichž původci jsou koronaviry podobně jako u COVID-19. Nejenže neměly dlouhodobou účinnosti, ale rovněž vyvolávaly těžké autoimunitní reakce v plicní tkáni, a proto neprošly klinickými zkouškami.

Další kandidát v klinických zkouškách není založen na mRNA, ale na genetickém materiálu DNA, který se vpichuje přímo testovaným osobám. Způsob fungování je podobný jako u mRNA vakcín, přičemž DNA se do informačního řetězce vkládá o jeden krok dříve než mRNA. DNA vakcíny proto s sebou nesou nejen stejná rizika jako mRNA vakcína, ale ještě i další. Například může vzniknout imunitní reakce proti samotné DNA, s nejasnými účinky. Ještě významnější je, že nadto existuje možnost, že se část DNA vakcíny spojí s naší vlastní DNA. Vložení na nesprávné místo může vést k vážným nezamýšleným účinkům, například vzniku rakoviny. …

Požadavky na bezpečnost a účinnost jsou u vakcíny mnohem vyšší než u léků. To platí tím více, diskutuje-li se o tom, že příjemcem bude celé lidstvo. Virus SARS-CoV-2 není zvlášť vhodným kandidátem na masové očkování. Uspěchaný program vývoje nemůže zaručit požadovanou bezpečnost. Téměř všechny vakcíny, které jsou v současné době v klinických zkouškách, jsou buď neetické, nebo jsou založeny na aktivních principech, jejichž dlouhodobé účinky a účinnost nebyly nikdy vyzkoušeny na lidech. Při výrobě vakcín se ďábel skrývá v detailech. Přes intenzivní výzkum trvající několik desetiletí dosud nemáme vakcínu proti HIV či malárii. Účinnost každoročního očkování proti chřipce je pouze deset až třicet procent. Horkou jehlou šitá vakcína proti prasečí chřipce v roce 2010 se ukázala jako fiasko, jak pokud jde o vedlejší účinky, tak co se týče účinnosti. Je možné, že vakcína proti SARS-CoV-2 nebude nakonec vůbec nalezena. Tento výsledek by však byl mnohem lepší než polovičatý a neúčinný produkt způsobující masivní škody na zdraví, za něž by museli platit – na to nezapomínejme – nikoli výrobci vakcíny, ale občané. Při zpětném pohledu by se takový scénář mohl ukázat jako největší chyba v celé epizodě kolem covidu.“ Tolik prof. Cullen. Celý jeho článek v angličtině je dostupný na portálu LifeSiteNews (viz odkaz níže).

Vakcíny, které s největší pravděpodobností přicházejí v úvahu pro použití u nás, uvádí „Národní strategie očkování proti nemoci covid-19“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: „Jako nejvíce nadějné se zatím jeví vakcíny druhé generace (proteinové, rekombinantní, vektorové) a třetí generace (genetické vakcíny). Nejnadějnější se jeví vakcína německé firmy BioNTech-Pfizer (genetická mRNA vakcína), americké firmy Moderna (genetická mRNA vakcína), firmy Astra Zeneca – University of Oxford (vektorová vakcína) a americké firmy Novavax (rekombinantní vakcína).“

Podle informací prolife organizace Children of God for Life, která usiluje o ukončení praxe, kdy se tkáně potracených dětí využívají k výrobě vakcín a léků (neboť zdaleka nejde jen o koronavirus), používá společnost Moderna při výrobě své vakcíny fetální buňky. Výkonná ředitelka Children of God for Life Debi Vinnedgeová uvedla, že firma při vývoji vakcíny využívá protein spike (S) vyrobený z fetálních buněk HEK 293. Jde o buněčnou linii získanou z renálních buněk děvčátka zabitého umělým potratem v Holandsku v 70. letech. Další vakcínu uvedenou v Národní strategii – AstraZeneca/Oxfordská univerzita – jmenuje ve stejné souvislosti prof. Cullen. Podle paní Vinnedgeové nabízí z pohledu ochrany života etické řešení vakcína společnosti Sanofi Pasteur, která používá vlastní rekombinantní DNA platformu založenou na hmyzích buňkách, stejnou jako pro výrobu vakcíny proti chřipce.

Zbylé vakcíny jmenované v Národní strategii (BioNTech-Pfizer, Novavax) žádný z citovaných článků neuvádí. Bylo by jistě přínosné, kdyby se i k nim podařilo získat vyjádření katolických lékařů. Obecná rizika, která ve svém článku vyjmenovává prof. Cullen, nicméně zřejmě platí i pro ně.

Přinejmenším pro tuto chvíli Národní strategie počítá s očkováním hrazeným z veřejného zdravotního pojištění pouze pro některé skupiny obyvatel, a dále pro samoplátce za úhradu, a dokonce výslovně uvádí, že „očkování bude dobrovolné“. Úvod k Národní strategii nicméně přece jen zní poněkud hrozivě: „Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění covid-19 je očkování. Součástí prevence šíření nákazy v populaci a ochrany jednotlivce je očkování, které bude probíhat v souladu s přijatou národní vakcinační strategií. Jakmile bude očkovací látka proti onemocnění Covid- 19 registrována pro použití v Evropě a dostupná v ČR, bude nezbytné tuto strategii implementovat do běžné praxe a využívat v organizaci očkování. Strategie očkování byla odborně navržena Českou vakcinologickou společností ČLS JEP, projednána klinickou skupinou Covid II MZ a schválena Národní imunizační komisí ČR. Hlavním cílem vakcinace proti Covid-19 je ochrana obyvatel před onemocněním a zabránění šíření nákazy v populaci, což vede k minimalizaci počtu úmrtí, minimalizaci přetížení akutních a intenzivních lůžek ve zdravotnických zařízeních, předcházení nozokomiálním přenosům a ochraně složek kritické infrastruktury země.“ Je-li cílem „zabránění šíření nákazy v populaci“, co se stane, jestliže obyvatelstvo odmítne spolupracovat a bude (za drahé peníze nakoupenou) vakcínu odmítat?

Obavy z povinného očkování proti covid-19 panují i jinde. Nedávnou petici proti němu ve Velké Británii podepsalo 125 tisíc lidí. Vláda signatářům odpověděla, že neuvažuje o sankcích pro ty, kdo očkování odmítnou, že však „pečlivě zváží všechny možnosti pro zvýšení počtu očkovaných, bude-li to nutné“. O jaké možnosti by se mělo jednat, britská vláda nespecifikuje. Jinde jsou přímočařejší: Australský stát Západní Austrálie už schválil zákon, který umožňuje policistům nebo jiným „oprávněným činitelům“ omezit volný pohyb jednotlivce a v případě potřeby mu násilím sundat prádlo, aby bylo možno aplikovat vakcínu. Australská mediální síť ABC v článku na toto téma na svých webových stránkách uvádí, že „tyto pravomoci lze využít pouze v situaci nouzového stavu, jaký byl např. vyhlášen v Západní Austrálii 23. března 2020 v reakci na pandemii COVID-19.“ To ovšem příliš uklidňujícím dojmem nepůsobí. Australský ministerský předseda se přitom nechal slyšet, že „vakcína proti koronaviru bude tak povinná, jak to bude možné.“ Později svá slova poněkud zmírnil s tím, že nepůjde o povinné očkování, ale „o spoustu povzbuzování a opatření ke zvýšení počtu očkovaných.“ V rozhlasovém rozhovoru dokonce výslovně uvedl, že „nemůžeme někoho srazit na zem a dát mu to“ – což je v zajímavém kontrastu s dikcí výše uvedeného zákona státu Západní Austrálie.

Ještě jinde se na vnucení vakcíny zpozdilému lidu jde vědecky: Yaleova univerzita v současné době provádí výzkum účinnosti různých sdělení, která mají lidi přimět k očkování proti COVID-19 a která sahají od důrazu na vlastní zájem člověka až po nátlak na váhavé. Studie na čtyřech tisících účastníků zkoumá deset různých sdělení a „porovnává deklarovanou ochotu dát si aplikovat vakcínu proti COVID-19 tři a šest měsíců poté, co bude k dispozici.“ Sdělení apelují na „ekonomickou svobodu,“ „vlastní zájem,“ „zájem společnosti,“ „ekonomický přínos,“ „pocit viny,“ „ztrapnění,“ „hněv,“ „důvěru ve vědu“ a „statečnost.“ V některých případech jde o argumentaci, ale jiná naznačují ochotu využívat k vynucování povolnosti veřejného zahanbování. Jedno například „žádá účastníka, aby si představil vinu, kterou bude pociťovat, pokud se nedá očkovat a bude nemoc šířit,“ přičemž varianty místo viny uvádějí hněv nebo pocit trapnosti. Další sugeruje, že ten, kdo odmítá očkování, „nechápe, jak se šíří infekce, nebo ignoruje vědu.“ Ještě jiné prohlašuje, že „ten, kdo se rozhodne nedat se očkovat proti COVID-19, je zbabělec.“ Výsledky studie pravděpodobně ovlivní způsob komunikace státních úředníků a akademických institucí, které o nařizování očkování diskutují, i reklamní kampaně k vakcíně, až bude dokončena.

Podle LifeSiteNews sestavila a přeložila Lucie Cekotová

Zdrojové články:
https://www.lifesitenews.com/news/leading-coronavirus-vaccine-development-using-cells-of-aborted-babies

https://www.lifesitenews.com/opinion/german-doctor-covid-19-vaccine-could-prove-to-be-the-biggest-mistake

https://www.lifesitenews.com/news/uk-govt-will-consider-all-options-to-improve-covid-vaccination-rates

https://www.lifesitenews.com/news/australian-state-law-empowers-officials-to-forcibly-remove-underwear-to-administer-vaccine

https://www.lifesitenews.com/news/australian-prime-minister-covid-vaccine-will-be-as-mandatory-as-you-can-possibly-make-it

https://www.lifesitenews.com/news/yale-investigates-how-to-guilt-trip-people-into-taking-controversial-covid-vaccine

146 Responses to Očkovat, či neočkovat?

 1. George Smiley napsal:

  Ono to bude, samozřejmě, naprosto dobrovolne.
  Jenom teda ten, kdo se nepodrobi, bude vyhozen z práce, jeho děti ze školy, nebude smět cestovat, vstupovat do míst, kam stát určí, atd.
  Ale bude to dobrovolná volba, o tom neni sporu.
  Totalita na postupu, už máte vybráno, kam přes kopečky zmizet?

  • Realista napsal:

   Toto už tu v menší míře nějaký ten pátek máme. Neočkované děti (příušnice, obrna, spalničky a další) nesmí do školky, na školu v přírodě, sportovní soustředění, tábory, apod… A málokdo proti takovým nesmyslům vznáší námitky. Tohle bude stejné. Vždyť i DaH podléhají COVIDovému náboženství, tak co teprve zbytek populace.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    DaH nepodléhají žádnému COVIDovému náboženství. Namísto podobných hloupých výpadů bych si na vašem místě zopakoval základy matematiky, například exponenciální růst, a s obnovenými základoškolskými znalostmi si prohlédnout dosavadní vývoj pandemie a pokusit se odhadnout vývoj počtu nakažených a těžkých případů (s vědomím, že: a) uzdravený těžký případ neznamená ani tak uzdravený, jak spíše přeživší s těžkými následky, b) i přeživší s relativně lehkými příznaky mohou utrpět skryté závažné následky, co se proobjeví později – např. poškození srdce). Jakkoliv od počátku volám po zdravém rozumu a rozvážnému posuzování, jaká opatření jsou vhodná, lidi, co při všech snadno dohledatelných informacích o dosavadním vývoji pandemie Covid 2019 nepovažují za vážný problém minimálně pro některé velké skupiny obyvatel, považuji přinejmenším za lidi, kterým to v hlavě šrotuje nějak hodně divně a bokem. To už není avantgarda či nonkonformnost, to je totální ignorance a zatmění mysli.

    • George Smiley napsal:

     Domnívám se, že v tomto příliš sporu není. V čem se lidé neshoduji, jsou opatření vyhlášena vládou a jejich přiměřenost.
     Podle mého názoru jsou tedy absolutně neprimerena, špatná a zbytečně omezující všechny bez rozdílu.

    • jl napsal:

     To s tím exponenciálním růstem není pravda. Graf hodnot blíže nespecifikované „epidemologické situace“ vypadá takhle:
     https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
     Pokud by měl být tento graf proložen na základě období 1. 8. – 1. 10. grafem příslušné exponenciální funkce (2902.67*exp(1.1776*x)), potom by ona „epidemiologická situace“ musela nabývat k 1. 11. hodnoty 100 tisíc, k 1. 12. 320 tisíc, k 1. 1. 900 tisíc, k 1. 2. přes dva miliony, k 2. 2. pět a půl milionu, atd.

     https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+2902.67*exp(1.1776*x)+(x+from+-2.5+to+6.5)

     Toho ovšem bohdá nebude…

     • Jaroslav Klecanda napsal:

      To máte prosím to vědění o budoucnosti dáno shůry nebo je to Vaše ne tak úplně přesná racionální úvaha? Ta nepřesnost spočívá v ovlivnitelnosti parametru exponentu – pokud dojde k plošné karanténě, tedy natvrdo řečeno, k zákazu vycházení, nutně se exponent tímto nařízením radikálně změní a jak vidíme z Itálie, bude směřovat k desetinám procent … naštěstí, protože jinak by došlo ke zhroucení zdravotního systému …
      K Vašim bujaře optimistickým nadějím mohu dát jen jedno doporučení – zkuste prosím návštěvu Bergama a pár hovorů s místními lidmi … :-)

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       Ad J. Klecanda: Do Bergama se nechystám (vy jste tam byl a s místními lidmi mluvil?) a nějakým zprávám masmédií v tomto směru vůbec nevěřím. Jestliže (proti)koronavirová mafie a mašinérie (WHO, Gates a jim podléhající většina vlád a mainstreamových médií světa) je schopna tak sprostého, drzého a cynického podvodu, jakým byla prezentace snímku rakví připravených pro oběti ztroskotání lodi u Lampedusy v r. 2013 jako snímku rakví připravených údajně pro oběti koronaviru v Bergamu zemřelé v jednom dni, potom těm zločineckým prolhaným grázlům, ať už se jmenují jakkoliv, nevěřím ani pozdravení, i kdyby tisíckrát mluvili o „nebezpečnosti“ viru. A mohl bych jmenovat ještě řadu dalších podvodů z jejich strany.
       Pokud v Itálii s počty lůžek a ventilátorů měli problémy, tak je to jejich binec ve zdravotnictví. Nota bene se ptám, jak to dělali r. 2018, kdy v Evropě běžela velká chřipková vlna a právě v Itálii s chřipkou zemřelo přes 60 tisíc lidí, zatímco letos s koronavirem přes 30 tisíc, tedy o polovinu méně? Logicky muselo být před 2 lety i podstatně více lidí ve špitálech – to zdravotnictví nekolabovalo? Jak to, že se tenkrát nekonal žádný lockdown? To mi musí někdo vysvětlit.
       A k těm obavám, že když se normální život v ničem neomezí, tak prý nebudou stačit nemocniční lůžka: platí totéž, co pro Itálii, jak uvádím o řádek výš. Nota bene ve dvou zemích k žádným omezujícím opatřením nesáhli, jsou to Bělorusko a africká Tanzánie. Lidé normálně žili, pracovali, věnovali se rodině, sdružovali se, chodili do divadel, na koncerty, na bohoslužby atd. – a k žádnému kolapsu zdravotnictví nedošlo, všechno normál a pohodička. Mimochodem – tanzanský prezident Magufuli, praktikující katolík, odhalil nespolehlivost, ne-li dokonce podvod testů PCR, dostal jsem video, kde o tom hovoří.

       • matěj napsal:

        Jako vědec a historik se jistě úzkostlivě držíte doložitelných faktů: můžu tedy poprosit např. o doložení, že pan Gates někde prezentoval snímky z Lampedusy jako snímky rakví obětí viru? Jistě se shodneme, že kdyby někdo takto vážně obviňoval bez dostatečných důkazů, nemělo by smysl mu věřit „ani pozdravení“, natož věnovat jakoukoli váhu jeho dalším slovům.

      • jl napsal:

       Tak dnes bezpečně víme, že mnou uvedené hodnoty exponenciální funkce se zcela vymykají situaci menšího státu v horizontu několika měsíců… To není otázka shůry daného vědění budoucnosti, jako spíše srovnání čísel, třeba těch z USA, kde takových hodnot nedosáhli za rok – na území rozlohou odpovídající kontinentu a navíc v delším časovém období. A to zde velkoryse pomíjíme fakt, že ani jedna čísla neříkají nic o počtu nemocných nemocí Covid-19 a v podstatě ani nic smysluplného a s ohledem na jiné patogeny se zásadně nepoužívají – nikoho by nenapadlo kultivovat z takto odebraných vzorků navíc např. stafylokok.

       Čili nehovořme o „exponenciálním růstu“, „ovlivnitelnosti parametru“, atd. – dávno není březen – ale ptejme se po těch stovkách miliard, ke kterým by nás normálně neobměkčil ani spojený postup pacientů s nádorovými onemocněními a jinými skutečně závažnými problémy, mnohdy i bolestivými a nepříznivě ovlivňujícími kvalitu života.

       A především se ptejme, jak je taková šalba vůbec možná. Jinak se budou měnit leda kulisy a síla dotažení šroubů.

     • Felix Leo napsal:

      Nejen šíření Covidu popisuje velmi dobře logistická křivka, jejíž dolní „koleno“ se dá velmi přesně aproximovat právě exponenciálou. Ale nak následuje lineární růst a křivka se posléze saturuje – není přece možné, aby bylo nemocných lidí více než lidí vůbec.

      Proto můžeme použít exponeciální aproximaci pouze pro blízkou extrapolaci, ale ne pro dalekou!

      Problém je v tom, že se k šíření Covidu vyjadřují lidé mající potíže s malou násobilkou – Pirka se Šmuclerem nevyjímaje.

      • jl napsal:

       To je právě ono: exponenciální růst, exponenciální růst, exponenciální růst a hle, logistická funkce.

       Kouzlení tohoto prymulovského typu vystihuje klasická anekdota o investičním poradci, který svého klienta zasvěcuje do světa nádherně rostoucích trendů, a když tento jednoho krásného dne příchází s holým zadkem, dostane se mu odpovědi: „Cožpak nevíte o hospodářských cyklech?“

       • matěj napsal:

        Ach, to jako vážně má být argumentem, že nelze mluvit o exponenciálním růstu, protože při dostatečně dlouhé extrapolaci by začali chybět lidi? Případně, že explicitní nezmínění tohoto triviálního faktu je nějaké „kouzlení“? To jsme se mentálně přesunuli do pomocné školy nebo co? Věřte si trochu, máte na víc! :-)

       • jl napsal:

        @Matěj
        „protože při dostatečně dlouhé extrapolaci by začali…“

        To není můj argument. Proč mi podsouváte takové věci? S tím přišel jiný diskutující…
        Já osobně si nedovedu představit ani těch 100 tis. k 1. 11. Prostě žádný „exponenciální růst“, je mi líto.

       • matěj napsal:

        Že není? Jak tedy lze interpretovat Vaši dlouhou extrapolaci z příspěvku 3.10.2020 (kde uvádíte i konkrétní čísla), aby té funkci ti lidi nezačali chybět? (A ovšemže, pokud počítáte nesmyslné věci, jako třeba exponenciálu přes sedm měsíců, vyjdou Vám nesmyslné výsledky, o použitelnosti exponenciály pro model aktuální situace to nic nevypovídá, leda o autorovi úvahy. :-)

       • jl napsal:

        @matěj
        „to nic nevypovídá, leda o autorovi úvahy“

        Na takového výroky si dávejte bedlivý pozor.
        http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=COL&k=Mt&kap=5&v=22#v22

    • Realista napsal:

     V únoru, březnu a dubnu nás bylo skutečně málo, kteří jsme zůstali při zdravém rozumu. Tenkrát to zatemnění mysli potkalo i dost tradičních katolíků, kněží a zdejších čtenářů a dá se to lidsky pochopit, i když to tenkrát bylo nepříjemné překvapení. Ale na druhou stranu je třeba přiznat, že už od samého počátku existovali tu a tam i jednotlivci z řad odborníků i laiků, věřících i nevěřících, kteří poukazovali na pravý stav věcí. Během března a pak hlavně v dubnu už začaly vycházet i články od amerických tradicionalistů (na The Remnant a Tradition in Action), které odhalovaly pravou tvář všech těchto nesmyslů. V létě jsem při různých rozhovorech s lidmi choval drobnou naději, že po té komedii, jaké byli svědky na jaře, to už také prokoukli a nenechají ze sebe znovu udělat pitomce. Jejich heslem se na tu dobu stalo „na jaře jsme ten virus a jeho nebezpečí ještě přesně neznali, takže ta opatření byla na místě, i když se pak ukázala jako přehnaná“ nebo „po bitvě je každý generál, ale na jaře nikdo nic nevěděl“, což sice není pravda, ale aspoň že tak. Prostě nechtěli přiznat, že se chovali jako idioti, když pobíhali všude jak šílenci s hadry přes obličej, nepodávali si ruce a odkašlání si na veřejnosti bylo vrcholem neohleduplnosti a drzosti. Mluvili tak i politici, našeho premiéra nevyjímaje („Žádná plošná opatření už nebudou.“). No a pak přijde září a stačí 14 dní až měsíc stejné iracionální masírky, tak jako na jaře, a už zase všichni natahují hadry na obličej a jsou místy snad i militantnější než na jaře, takže když se jejich kabaretu neúčastníte a odmítáte se oblékat jako muslim, mají tendenci být drzí, agresivní nebo vám rovnou vyhrožují či odmítnou prodat potraviny nebo poskytnout zaplacené služby. Exponenciály, reprodukční čísla, italské scénáře, zahlcení zdravotnického systému nahradila jarní úmrtnosti, smrtnosti, ochranu rizikových skupin a kdovíco všechno. Za pár měsíců nebo let budou zase za blbce, ale nepochybuji, že si to opět nějak omluví. Třeba tím, že kdyby si bývali nenasadili ty hadry přes obličej a nepřestali chodit do divadel a na bohoslužby, tak by tady nebylo kam dávat pacienty a lidé by nám masivně umírali na chodbách a tak dále a tak dále. Zoufalost. Utěšuje mě, že znám alespoň několik tradičních katolických kněží, kteří se i nadále chovají normálně a jako se nedali zmanipulovat na jaře, nedají se ani na podzim. Bohužel zdejší příspěvky jen potvrzují má slova, že i DaH podléhají COVIDOvému náboženství, což nebylo myšleno jako hloupý výpad.

     • Lenka napsal:

      několik tradičních katolických kněží, kteří se i nadále chovají normálně…
      normální chování je neporušovat 5.přikázání -nezabiješ, neohrozíš sebe ani druhého (nejen duši, ale ani tělo)ani nabádáním nebo laxním přístupem

  • josef napsal:

   všude to bude stejné, snad jen klaněči Mohamedovi si ze své ostré nátury udrží pozice, katolíci jsou určení k pronásledování, ne ti, kteří se podrobí

  • pan Labe napsal:

   Do Běloruska, je to jediný křesťanský stát v Evropě.
   Kdo nevěří, ať se zeptá Jiřího Karase (KDU-ČSL), lidoveckého politika ze znojma, ktarý tam dělal velvyslance.
   Otec jejich vlasti, Lukašenko, samozřejmě žádné mediální virové histerie nepodporuje, ani teď ani před 5ti roky, kdy náš stát nakoupil za miliony vakcínu proti „pandemii viru SARS“ a pak ji samozřejmě vylél do kanálu. Děkovné dopisy přišly od bigpharmy z Usa.

 2. Dr. Radomír Malý napsal:

  Odkazuji na http://www.echo24.cz, je tam dopis předních lékařských odborníků vládě pod titulem „Přestaňte strašit lidi….“. To plně podepisuji, to je realistický pohled na situaci.

  • Lenka napsal:

   Pane doktore Malý, proč jsou pro vás odborníci zubař, srdcař, psychiatr a rehabilitační lékař(autoři dopisu) kompetentnější než odborníci epidemiologové, virologové a hygienici?

   • michald napsal:

    Řešit, kdo je jak velkým odborníkem v epidemiologii by bylo možné v případě, že by o věci probíhala odborná debata. V současnosti, co se týká koronaviru, je to však debata vesměs politická (viz např. zde probíraný případ, kdy ministr zdravotnictví, sám označován za epidemiologa obklopeného týmy odborníků, je schopný pro zvýšení účinku svých mediálních prohlášení udělat takové odborné faux pas, jako je spočítat průměr ze dvou učelově vybraných dnů).

    • matěj napsal:

     Prosím, Prymulovi můžete vyčítat leccos, klidně skoro úplně všechno, ale jistě ne tento konkrétní výrok: měsíc od doby, kdy dlouhodobý průměr byl 2, jsou aktuální čísla od začátku října (21+22+12+24)/4 = 19.75. Pokud tu Realista jinde píše, že už na jaře někteří poukazovali na pravý stav věcí a na jejich slova došlo, tak je jistě nutné i Prymulovi připustit, že zná pravý stav věcí, zvlášť, když na jeho slova evidentně dochází. I když v tomto případě ani nebylo třeba žádných speciálních křišťálových koulí: že je ten výrok adekvátní „pravému stavu věcí“, bylo a je na první pohled zřejmé každému, kdo se na dostupná čísla podíval nepředpojatým okem. S politikou to nemá nic společného.

     Ostatně, všechna ta čísla jsou volně k dispozici, jak pozitivně testovaných, tak zemřelých, tak časový posun mezi nimi. K jejich zhodnocení žádný Prymula vůbec není potřeba, každý si snadno může udělat vlastní obrázek. Pokud někomu vyjde totéž, co Prymulovi, jistě nemůže protestovat, že on jako ministr svůj výsledek řekl nahlas. Pokud Vám skutečně vychází něco jiného, budiž, počkejme třeba týden a pak můžeme zhodnotit, jestli jste prokázal schopnost objektivního zhodnocení dostupných dat, nebo jestli, abych ještě použil Realistova slova, Vás jen „potkalo zatemnění mysli“.

    • Lenka napsal:

     Pane Michalde, vyplývá z toho, že zlomenou nohu vám lépe vyléčí urolog, neboť chirurg je obklopený politickými předsudky? Nebo by bylo lépe počkat na výsledek odborné debaty a zajít se zlomenou nohou k babce kořenářce, neboť ta ví, že není „bylina, aby na něco nebyla?“

     • michald napsal:

      Ne, to jste mě špatně pochopila. Naopak, říkám, že je jistější si zlomenou nohu nechad dát do gypsu od obyčejného lapiducha, než si ji nechat „léčit“ třeba i od věhlasného chirurga, který by Vám z „politických“ důvodů doporučoval nohu polévat odvarem z dračího ocasu.

   • Realista napsal:

    Ano, je třeba slyšet a dávat prostor jen těm správným stranickým odborníkům, jejichž názory jsou předkládány ve stádním tisku. Dříve někteří argumentovali obdobně: „Psali to v Rudém právu!“ A přitom ani nevadí, že i ti Vaši uznávání odborníci se správným názorem tvrdí jednou to a jindy ono, plukovníka s neslavnou rozkrádací minulostí a asi i budoucností nevyjímaje. Je to náboženství COVIDU. Má své fanatiky, věřící, vlažné věřící, ateisty, konvertity a symbol.

    • matěj napsal:

     To zní zajímavě: můžete osvětlit, proč přesně by mělo vadit, že se odborníci neshodnou v hodnocení nové a dosud detailně nepoznané záležitosti? Fanatičnem a náboženským přístupem mylně aplikovaným na přírodní vědy vypadá být naopak Váš postoj, který tuto přirozenou různost názorů a priori odmítá.

     A k tomu stádnímu tisku, stranickým odborníkům a Rudému právu: bylo by jistě škoda, kdyby pro takové nálepky nezbýval prostor na racionální argumenty, jako se naneštěstí stalo zrovna Vám. Abychom se nebavili abstraktně, vezměme aktuální konkrétní příklad takového článku https://www.idnes.cz/A201004_125733_veda_vov — můžete prosím říct, jak takovým článkům tedy rozumět? Máte za to, že je to celé vylhané a citovaný pneumolog vůbec neexistuje? Nebo podle Vás existuje, ale on od začátku do konce lže? Nebo přímo nelže, ale nerozumí svému vlastnímu oboru, který je přitom tak jednoduchý, že mu dobře rozumí kdekterý stomatolog?

     • Veronika napsal:

      V dnešní době je módou zneužívat pojem fašismus k urážení kohokoliv, kdo se nám nelíbí. Tak jen pro osvěžení definice z Wikipedie: Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí vedené Benitem Mussolinim a vzniklé po 1. světové válce, které ovládalo Itálii v letech 1922 až 1943. Již ve 20. letech 20. století se však označení rozšířilo na příbuzná politická hnutí, strany a státní režimy v jiných zemích, a stalo se tak označením typu politické ideologie. Typickými rysy fašistických ideologií jsou zejména autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu.

      Snad žádný normální člověk nezlehčuje, že některé nemoci, Covid nevyjímaje, mají širokou škálu průběhů, od pouhého nosičství infekčního agens po nutnost řízené ventilace. Na druhé straně nenechme se až moc manipulovat. Pro připomenutí přidávám starší článek.
      Já proti očkování nejsem, resp. donedávna jsem s tím neměla problém. Až když jsem se dozvěděla tohle:
      https://www.radiovaticana.cz/…496 čtěte rychle, než to někdo smaže…

      • Veronika napsal:

       dodatek: kdyby lidé se stejnou vehemencí, s jakou bojují za zdraví (či údajnou péči o tělesné zdraví), bojovali za spásu nesmrtelných duší, to by byl Ráj na zemi! A věřím, že Pán Bůh by jistě zasáhl, aby nám i zde na zemi bylo lépe.
       V tomto vidím úkol nás křesťanů: více se modlit a vždy mít na paměti, že o nesmrtelnou duši tady jde především. Můžete získat všechna bohatství světa, ale co vám to prospěje, když ztratíte (zatratíte) svou duši?

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad Lenka: Mezi podepsanými jsou zejména praktičtí lékaři – a ti o virových onemocněních vědí možná víc než vámi vyzdvihovaní imunologové, epidemiologové a hygienici. Nota bene mezi těmi 21 tisíci podpisy tohoto dopisu (podepsal jsem jej také, ač nelékař) byste našla i tyto odborníky, jenže jejich hlas není slyšet, jsou „politicky nekorektní“. Ostatně koho z provládních imunologů či epidemiologů pokládáte za autoritu? Prymulu, který je více politikem než lékařem? Nebo mediální hvězdu vládních opatření prof. Václava Hořejšího, který je oficiálně sice imunologem, ale je RNDr., není lékařem, medicínu nikdy nestudoval? Tady je přece zapotřebí hlavně doktora medicíny. Nebo snad dr Flégra či prof. Grubhofera (toho znám z doby svého působení na univerzitě v Čes. Bud.) s jejich emotivními až hysterickými výkřiky? To jsou ti praví odborníci podle vás? Za takové pokládám především lékaře z praxe a specialisty na respirační choroby a na viry, kteří mají za sebou množství vědecké práce na dané téma. Proč se neuskutečnila nikdy odborná debata před tváří veřejnosti na tuto problematiku? Tam by se ukázalo, kdo je a kdo není skutečným odborníkem.

    • matěj napsal:

     Pokud chcete „lékaře z praxe a specialisty“, ti na ten dopis reagovali: https://neovlivni.cz/lekari-z-prvni-linie-pisi-pirkovi-a-spol-radeji-mlcte/

     Přijmete tedy jejich stanovisko, nebo ve skutečnosti nevoláte po lékařích z praxe, ale po lékařích, kteří Vám potvrdí to, co si o tom chcete myslet?

    • matěj napsal:

     A ještě k odbornosti autorů petice: hned první podepsaný (jsou ovšem podle abecedy, takže to jen náhoda) je předseda České lékařské homeopatické společnosti [https://www.clhs.cz/o-nas/], další homeopaté jsou http://www.katerinalucka.cz/aktuality/kategorie/pro-pacienty/ či https://www.painsro.cz/profil_vondrich.html (od 1993 „na plný úvazek praktikování akupunktury a homeopatie“).

     Když se ptáte „To jsou ti praví odborníci podle vás?“, skutečně jsou těmi pravými odborníky z katolického pohledu homeopaté?

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad matěj: Směšujete dvě věci. Já nejen jako katolík, ale i jako člověk informovaný trochu blíže, co je to homeopatie, ji odmítám. Tito lékaři homeopaté však neléčí jenom homeopatií, to by asi těžko obstáli, ale praktikují i normální medicínu. Když budete v nebezpečí života, tak vás nebude zajímat, jestli lékař, který k vám byl přivolán, praktikuje či nepraktikuje homeopatii, neboť půjde o důležitější věci podle hierarchie hodnot. To, že tito signatáři praktikují homeopatii, neschvaluji, ale to nic nevypovídá o tom, jestli mohou nebo nemohou mít v názoru na koronavirové šílenství pravdu, a také nic o jejich odbornosti. Nota bene i homeopat může být v medicínském oboru, jemuž se věnuje, odborníkem, i když homeopatii, jíž se zabývá vedle toho, nutno odmítnout.

    • Lenka napsal:

     Pane doktore Malý, nikoho nepreferuji,vnímám lékaře praktiky, kterých se sám dovoláváte (viz můj před chvílí odeslaný odkaz na vaše oblíbené Echo). Ale ani si nemyslím, že tvář veřejnosti je kompetentní k posouzení veřejné odborné debaty. Každý se totiž přidává k tomu, co mu konvenuje.

    • matěj napsal:

     Ještě mi to nedá: jste vědec a jistě byste nešířil fámy a máte svá tvrzení dobře podložená, protože jinak byste diskreditoval svou důvěryhodnost. Prosím proto o vysvětlení, z čeho přesně vychází Vaše tvrzení o dané petici, že „mezi podepsanými jsou zejména praktičtí lékaři“ a že mezi podpisy by bylo možné najít „i tyto odborníky“, čímž jsou předpokládám myšleni v předchozí větě zmiňovaní „imunologové, epidemiologové a hygienici“.

     Petice šla zase okolo mě, tak jsem na ni klikl a v prvním cca 1000 komentářů (lze je procházet výrazně snadněji než podpisy) jsem našel pouhé čtyři „mudr“, jinak jsem žádné známky toho, že by to podepisovali praktičtí lékaři, natož „zejména“ nezazamenal. Z jakých přesně údajů vycházejí Vaše tvrzení?

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad matěj: Jsem v kontaktu s organizátory petice, ti nota bene se opírají též o názory vynikajících domácích i zahraničních odborníků, specielně virologů a epidemiologů, vide toto:http://bit.ly/PRIPOMINKYMZCR40BODU. Něco jiného jsou komentáře a ěnco jiného podpisy samotné, sigantáři většinou nemají příliš důvodů účastnit se diskuse.

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       ad matěj: A ještě něco: Teď právě jsem četl na pch24.pl, že stovky světových odborníků – právě virologů a epidemiologů – zveřejnily otevřený dopis, který už podepsaly desítky tisíc lidí, v němž žádají vlády světa, aby okamžitě uvedly život do normálu a zcela uvolnily veškerý duchovní, školní, kulturní, sportovní a ekonomický život, neboť jakákoliv omezení škodí zdraví populace výrazně více než Covid. Náležitá hygienická opatření by se měla podle nich provést pouze v domovech seniorů a jiných sociálních zařízeních.

      • matěj napsal:

       (To není diskuse, jen může každý signatář může ke svému podpisu připojit nějakou poznámku.) Ale ještě jsem na to koukl a zjistil jsem, jak to lze projít všechno. Aktuálně si tam titul MUDr. napsalo 221 signatářů, když počítám i ty komentáře (10 lidí se podepsalo bez titulu a uvedlo jej až v tom komentáři). Proto si dovolím zeptat se ještě jednou: na základě jakých faktů jste zde tvrdil, že „Mezi podepsanými jsou zejména praktičtí lékaři“?

       V odkazu vidím, že fact-checkingovým organizacím by se mělo dostat „bezprecedentní prověření“ a „a zejména
       důkladné prověření jejich financování“. Pozoruhodné. Já si naopak myslím, že pokud někde někdo něco tvrdí, je užitečné prověřit, jestli to odpovídá faktům. (Ale prověřil jsem to zcela zdarma, žádný šóroš ani gejts mě neplatí. :-))

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad matěj: Dostávám pravidelné zprávy od petice.com na svém emailu, tam psali, že mezi těmito signatáři jsou lékaři nejrůznějších specializací včetně imunologů, praktičtí lékaři atd. Ostatně sám jste objevil 221 lékařů mezi signatáři, to myslíte, že mezi nimi tito specialisté a praktici chybějí? Já nemohu zkoumat u všech těchto podepsaných jejich specializaci, to po mně chcete moc. Spokojuji se s tím – a nemám důvod, proč nevěřit, co mi petice.com napsali.

       • matěj napsal:

        Psal jste „Mezi podepsanými jsou zejména praktičtí lékaři“. Pokud realita je taková, že z 55 tisíc podepsaných je 221 lékařů a mezi nimi i nějací praktičtí, je to stejné, jako kdybych řekl, že v České republice žijí zejména černoši. Pokud se slovy nakládáte takto volně, nemůžete se mi divit, že i jiná Vaše tvrzení považuji za svědčící spíše o Vašich názorech a preferencích, než o realitě a faktech.

 3. Lucie Cekotová napsal:

  Prymula se dnes nechal slyšet: „Za poslední měsíc počet zemřelých denně 10krát vzrostl ze 2 na 20.“ Zkoušela jsem to googlovat a nějak mi to nesedí. Když pominu terminologické jemnůstky, jako je „úmrtí na koronavirus/s koronavirem“, včerejší číslo je 5 zemřelých, ne 20. Notabene kdyby jich bylo dvacet denně, jak to, že údaj od počátku epidemie – tedy za 6 měsíců – je 711? Pořád mi z toho vychází, že to je buď přímá lež, nebo přinejmenším hodně zvláštní žonglování s čísly. V obou případech se ptám: „cui prodest?“

  • matěj napsal:

   Toto ale asi netřeba nějak složitě googlovat, předpokládám, že prostě mluví o oficiálních datech, kde to tak je: před měsícem skončilo poměrně dlouhé období, zhruba celé prázdniny, kdy denní průměr zemřelých byl celkem přesně 2. No a teď, po měsíci, začal říjen čísly 19 a 21, průměr 20. Je to z jeho strany jistě zjednodušující formulace, ale snad nečekáte, že ve vyjádření tohoto typu to bude specifikováno a přesně vyměřeno do posledního detailu, to by ta věta byla desetkrát delší, aby nemohl být žádnou stranou obviněn z nepřesnosti. Ale protože by byl zjevně neodůvodněný optimismus předpokládat, vzhledem ke zpoždění křivky úmrtí za křivkou nových případů, že těch dvacet nebude od teď dál průměr, dává to smysl i jako predikce.

   • michald napsal:

    Oficiální data říkají, že hodnot přes 20 bylo dosaženo jen 2x (23.9. a 4.10.), přičemž průměr za poslední dva týdny je 14. Aby mohl pan plukovník spočítat průměr 20 z po sobě jdoucích dní, musel si jedině vybrat 1. a 2.10. Toto nazývat „zjednodušující formulací“ je eufemismus, já bych to spíše nazval manipulací.

    Smrtnost je půl procenta (na jaře 3,3%), u seniorů pak 10% (na jaře 30%) – což jsou nyní víceméně parametry sezónní chřipky. Neříkám, že sezónní chřipka je nějaká banalita, ale pořád nějak nemohu pochopit tu disproporci mezi současnými opatřeními a opatřeními při předchozích epodemiích chřipky. Je přece zřejmé, že zavedená opatření nejsou „zadarmo“, a to nejen ekonomicky, ale i zdravotně a psychicky (zcela záměrně teď zůstávám jen na rovině přirozeného řádu věcí).

    Obecně bych při hodnocení statistických čísel doporučil vzít v úvahu také následující informace z poslední doby: 40% hospitalizovaných v ČR nevyžaduje žádnou léčbu – jedná o tzv. sociální lůžka (viz odpověď ministra zdr. na interpelaci ve sněmovně) a otázka falešné pozitivity testů (viz. např. zde).

    • matěj napsal:

     https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19#js-total-died-table

     4.10., kdy to měl plukovník říct, už je uprostřed tabulky, kdy průměr denních nárůstů je přes 22, takže už je předpokládám nemůže být pochybnost, že jeho výrok byl zcela adekvátní tehdejší situaci (dnes už je to samozřejmě dávná minulost). Jsem docela zvědav, nakolik jsou ti, kdo se považují za ty skutečné katolíky, schopni hrát fér a vzít v tomto konkrétním případě zpět svá slova o manipulacích, odborných faux pas, přímých lžích atd. atp. :-)

     • michald napsal:

      Předpokládám, že 4.10. pan plukovník mluvil o datech, která byla k dispozici toho 4.10., nikoliv o datech, která jsou k dispozici dnes (všimněte si prosím poznámky na stránkách ministerstva, na které odkazujete, že data o úmrtích jsou dodatečně upravována). Ke dni 4.10. tam byla data, na která jsem reagoval 5.10., nikoliv data, která tam vidíte dnes. Z tohoto pohledu nemám co měnit ta tvrzení, že vybrat si z časové řady nějaké dva dny a z toho dělat závěry je neprofesionální manipulace s daty. Je to podobné, jako by zcela oprávněně bylo označeno za manipulaci, kdybych teď začal tvrdit, že počet úmrtí exponenciálně klesá, protože v posledních třech dnech MZ uvádí 43, 38 a 22. Je možné, že pan ministr k této „zjednodušující formulaci“ sáhl, že chtěl na veřejnost zapůsobit „jen“ nějakým lehce pochopitelným údajem, to ale nic nemění na tom, že se takový postup nazývá manipulace a že, alespoň z pohledu katolické morálky, špatných prostředků nelze používat ani k dobrému cíli.

      Pozn.: MZ v komenáři ke svým statistikám uvádí: „Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni“, tzn. že do oficiální statistiky bude zahrnut i nešťastník, který, zcela fit a bez příznaků, byl cestou z „pozitivního“ testování přejet autem. Pokud někoho zajímá, jaký je rozdíl mezi pozitivním výsledkem PCR testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, onemocněním COVID‑19 a jeho infekčností, doporučuji k přečtení článek prof. Beneše z Bulovky.

      • matěj napsal:

       Jak už jsem psal, je to stejný princip, co popisoval Realista v příspěvku 5. 10. 2020 (0:43): na jaře „existovali tu a tam i jednotlivci […], kteří poukazovali na pravý stav věcí“, heslem těch ostatních se později stalo mj. „„po bitvě je každý generál, ale na jaře nikdo nic nevěděl“ […] Prostě nechtěli přiznat, že se chovali jako idioti“.

       Toto je úplně stejné. Prymula správně poukazoval na „pravý stav věci“, to je teď nesporné. Pokud teď tvrdíte, že po bitvě každý generálem, ale na jaře, chci říct 5.10. to v těch datech nebylo vidět, znamená to jen tolik, že jste to v těch datech neviděl Vy. To je ale irelevantní, nanejvýš to ukazuje, že tomu nerozumíte a příště byste měl lépe vážit slova. Prymula to viděl, pravý stav věci správně popsal, byl za to nadávanej do lhářů ap. — a ti, co ho tady osočovali, teď ani nejsou schopni se k tomu férově postavit. Pak už lze jen odkázat na poslední část toho, co jsem si dovolil citovat od Realisty, byť já bych jeho slovník nepoužil.

       K odkazovanému článku: „Důvody k obavám by vznikly ve dvou situacích […] Důsledkem obou těchto situací by byl rychlý nárůst počtu těžkých případů.“ Což je přesně to, co se teď děje.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Lucie Cekotová: Podpořím vás ještě další informací. Před několika dny Prymula tvrdil, že účinnost restriktivních opatření se projeví za 10-14 dní, rozuměno poklesem počtu pozitivně testovaných denně. Zhruba dva dny poté ale tvrdil, že denní počty tzv. „nakažených“ dál porostou, mluvil o 4500 a koncem měsíce října dokonce o 8000. Takže kterému Prymulovi mám věřit? Asi si budu muset hodit korunou.
   Ne, je to neskutečný gauner, neumí nic jiného než lhát a vyhrožovat. Teď jsem četl na seznamu.cz, jak se vztekle obul do signatářů petice „Přestaňte strašit lidi…“, na niž jsem upozornil v předchozím příspěvku. O solidní diskusi na toto téma, jak by žádala vědecká tolerance a dobrý mrav, samozřejmě ani slovo. Vyhrožuje obyvatelstvu dalšími opatřeními, rozuměno další buzerací ke škodě fyzického i duchovního zdraví nás všech, což přinese nárůst úmrtí ne na koronavirus, ale v důsledku opatření proti koronaviru, ekonomickému propad a zchudnutí nás všech, psychické deprese atd. Obávám se, že tito grázlové nás nakonec připraví i o Vánoce právě tak, jako nás připravili o Velikonoce.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Vidím, že „Pinochet“ čte Vaše příspěvky a už včera nechal lhát o 4457 nakažených za včerejší den …

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad J. Klecanda: Ano, dnes je to dokonce skoro 5 a půl tisíce. Lež spočívá v tom, že značná část z těchto pozitivních, jak bylo už v diskusi k tomuto článku řečeno, vůbec nejsou nemocní a nakažliví. Je otázkou, jestli měli v sobě skutečně virus, nebo pouze virovou nálož, nebo jak se to jmenuje, nejsem lékař. V tom druhém případě jde o naprosto zdravé lidi, kteří nikoho nenakazí. Proč tedy musí být oni a všichni, s nimiž se blízce stýkají, v karanténě? To je sprostá buzerace a porušení základních přirozených práv člověka.

     A ještě něco: Mne to vysoké číslo pozitivních znepokojuje z jiného důvodu, než vás. Já se nebojím, že to způsobí kolaps ve zdravotnictví, ani že sám mohu být nakažen (viry a jimi způsobené nemoci tady byly, jsou a budou), ale toho, že tomu grázlovi to poskytne argumentaci k ještě tvrdším opatřením, jak se právě dnes stalo.

     Těm vysokým číslům vůbec nevěřím, neboť – jak jsem napsal v diskusi výše – lháři se věří jen jednou. Rektor UK prof. Zima v ČT v rozhovoru s Jílkovou zhruba před necelým měsícem jasně řekl, že čísla nakažených a také hospitalizovaných a údajně zemřelých s koronavirem jsou hausnumera, kterým nemáme věřit, že vůbec nic nevypovídají o skutečném stavu věci.

     • Jaroslav Klecanda napsal:

      Tak Vy se pane Malý nebojíte kolapsu našeho zdravotnictví? :-) Ještě stále? :-)
      Nežijete náhodou v Brně, kde ve Fakultní nemocnici už chybí tolik personálu, že z 25 operačních sálů jich už jede jen 13? Zkuste si zajít zítra ráno dojít k praktickému lékaři, že s něčím potřebujete právě do fakultní nemocnice – a uvidíte, jak Vás rychle vyprovodí ze své ordinace …
      P.S. Doufám, že nepotkáte mou sestru, která tam už druhý týden valí dvanáctihodinovky každý den … to by jste asi pak potřeboval urgentní příjem na chirurgii :-) :-)

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    A včera už bylo 5537 a dneska do 18:00 3199 – to vypadá na nový rekord :-(. A včera zemřelo 41 lidí. Ještě, že to jsou podle Vás falešné statistiky …

    • matěj napsal:

     Že jsou statistiky pozitivně testovaných falešné, o tom netřeba pochybovat, jenom teda jsou špatně opačným směrem, než si tu patrně někteří myslí. Svědčí o tom vysoké procento pozitivních mezi testovanými. Z osobní zkušenosti můžu přidat, že tam, kde hygiena a testování nestíhají (což se ale zřejmě liší kraj od kraje, třeba na severní Moravě to prý funguje dobře), byly v mém okolí případy, kdy měli jasné příznaky včetně ztráty čichu ap., ale na testy se dostali tak pozdě, že už byli čistí — a mnoho jiných na testy vůbec nešlo, protože nechtěli riskovat, že se na ně dostanou kdovíkdy a karanténa (byť ji dodržovali) následně nařízená hygienou je nějak nesmyslně omezí, případně třeba měli příznaky celá rodina, ale na testy šel jenom jeden z nich atd. atp.

     Ale lze se na to dívat i pozitivně, že pokud předpokládáme počet pozitivních (a tohle jsou ti skuteční, ne bezpříznakoví) vyšší, je vlastně podíl s vážným průběhem a mrtvých naopak menší. :-) V každém případě, tvrdá data jsou hlavně ti mrtví a hospitalizovaní s vážným průběhem, tam se to neokecá — a zároveň je to vlastně to hlavní, o co jde, pokud teda abstrahujeme od údajných možných dlouhodobých následků.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Abychom za těch 8000 na konci října nakonec nebyli velmi vděčni …

 4. Michal Semín napsal:

  Byl bych velmi opatrný i při používání pojmů pandemie/epidemie. Ve všech odborných textech se píše, že epidemie u respiračních chorob se vyhlašuje tehdy, když je 1600-1800 nemocných na 100 000 obyvatel. V případě covidu se u nás toto číslo pohybuje někde nad 300, a to se navíc jedná o počet pozitivně testovaných, nikoli nemocných.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Michal Semín: Jestli se nemýlím, tak podle naší legislativy právě teprve poté, až počet nakažených respiračními chorobami překročí 1600 na 100 tis. obyv., může stát přistoupit k jistým omezujícím opatřením pro obyvatelstvo, jinak ne. Ale nejsem právník, rád se v tomto dám od juristů poučit.

   • David napsal:

    Zpravidla stav epidemie vyhlašuje hygiena a jedná se pouze o zákaz návštěv v nemocnicích a dalších ústavech, pokud počty nakažených žáků přesáhnou určitou hranici, může být zavřena i škola, či školka. To můžeme slyšet vždy, když přichází sezónní chřipka.

 5. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad Matěj: Myslím, že chcete dokládat evidentní skutečnosti, ale budiž!
  Někdy za dob lockdownu jsem viděl v naší televizi – a proběhlo to ve všech televizních stanicích světa a také v nejčtenějších denících, ty snímky rakví z Bergama, o nichž hovoříme. Zpráva dále uváděla, že se k tomu vyjádřila italská vláda i WHO, jak je to prý strašné a obyvatelstvo světa jak musí zachovávat lockdown a další opatření. Mně ale bylo už tenkrát jasné, že musí jít o podvod, protože vím, že za normálních okolností umírají denně v jedné české nemocnici 0-2 lidé, v případě chřipkové či jiné epidemie o několik jednotek víc. A tady desítky, ne-li stovky rakví pro nebožtíky za jeden den – to přece by znamenalo, že během měsíce by to bylo celé jedno město! A to nesedělo ani v případě oficiálních italských dat o úmrtí osob s Covidem.

  Potom jsem narazil na zprávu polského novináře trvale žijícího v Anglii, který předložil důkazy o tom, že se jedná o snímek z r. 2013, tedy o podvrh. Uvádím souřadnice k tomu ve svém článku „Poslušnost státu za každou cenu?“ na internetovém Tedeum hodie. Signifikantní ale je, že teď na tom youtube to nemohu najít, možná to smazali z důvodu „politické korektnosti“, což by zdaleka nebyl u youtube první případ tohoto druhu.
  Mám však ještě další zdroj. Církevně schválený čtrnáctideník RCMonitor zveřejnil letos 9.8. článek italského novináře Luky de Neta „Náboženství viru a krize rozumu“, v němž doslova píše: „Vzpomeńme si na známou scénu vysílanou na všech televizních kanálech, která ukazovala rakve v Bergamu. Později se ukázalo, že záběry zachycují událost starou několik let….Nebo na kriminalizaci mladých lidí, kteří se v době omezení vycházení osob pohybovali na ulici, přičemž byl použit tentýž snímek pro případy v Cremoně, v Brescii, v Bergamu. Nebo na náhlá a nevysvětlitelná úmrtí mladých lidí na Covid, zatímco šlo o důsledky předchozích vážných patologií. Kdokoliv se pokusil upozornit na tyto skutečnosti, byl okamžitě obviněn z „popíračství“….“

  WHO těmito lžemi argumentovala při svých požadavcích zavést co nejtvrdší omezení svobod a práv občanů, to bylo vysíláno i naší televizí. Totéž dělala i mainstreamová média. WHO i tato masmédia jsou financována Gatesem, což je dostatečně známo, ostatně Gates se s tím netají a mnohokrát se tím dokonce chlubil. Když vyšlo najevo, že je to podvod, ani WHO, mimochodem řízená komunistickým zločincem Ghebreyesusem z Etiopie, ani světová masmédia se za šíření této sprosté lži neomluvily, neuvedly toto na pravou míru a naopak dál mluvily a psaly o „smrtelném nebezpečí“ viru, jakoby šlo o morovou epidemii. Chcete snad na základě těchto údajů popřít, že právě Gates, WHO a mainstr. média jsou zodpovědni za tento podvod, že vzešel z jejich dílny?

  • matěj napsal:

   Ovšem touto logikou by byl i každý, kdo dal kdy nějaký dar Církvi, zodpovědný za chování údů Církve kdekoli po světě a jeho nepřátelé by mohli tvrdit, že případné nepravosti těchto údů vzešly z dílny daného dárce. Takže to s dovolením zůstanu u přesvědčení, že používání takové logiky je zhola absurdní.

   • michald napsal:

    Přehlédl jste jednu maličkost: Gatesova nadace není nějaký „každý, kdo dal kdy nějaký dar“, ale jeden ze čtyř největších dárců WHO (vedle USA, UK a SRN).

    • matěj napsal:

     To jsem sice nevěděl, ale na věci to přece nic nemění. Nebo máte za to, že větší dárci Církve jsou zodpovědnější za případné hříchy jejích nezdárných údů než dárci drobní? Že třeba, pokud by nějaký miliardář všechen svůj majetek věnoval na svatopetrský haléř, kupoval by si tím možnost (protože těžko si představit zodpovědnost bez možností) úkolovat papeže, co s tím smí dělat? To prostě nedává smysl, že dárce by měl být zodpovědný za všechny činy členů obdarované organizace. :-)

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad matěj: Odpověděl vám už pan michald, díky. Já bych jen k tomu doplnil: Nečetl jste dobře ani jeden z mých příspěvků. Gates a jeho nadace nejenže vydatně financuje WHO (a kdo financuje, ten také diktuje), ale i značnou část mainstreamových médií, což je všeobecně známo a říká to mj. i on sám. Jestliže tato média píší uvedené lži a WHO jím financovaná o ně opírá svoji argumentaci, pak je zodpovědnost Gatese zcela zřejmá – a nejen zodpovědnost, nýbrž i významná spoluvina, ne-li dokonce hlavní vina na nich.

     Já naopak pokládám vaši logiku za totálně absurdní a zmatenou. Gatesovo financování WHO a médií vůbec není – jak vám doložil pan michald – „nějakým darem“, ale finanční základnou, bez níž by byla jejich existence obtížná. A naprosto zmatenou je i vaše argumentace nepravostmi údů Církve. Vždycky to byli pouze jednotlivci, kteří jednali v rozporu s její naukou, morálkou a disciplínou, zatímco v tomto případě celá WHO i mainstr. média jednají podle jistého scénáře, který je jako celek v rozporu s přirozeným mravním zákonem a přirozenými právy člověka.

 6. Anna Lavrova napsal:

  Řada podezření o zneužití korony ze strany plukovníka a jiných českých politiků, ale především ze strany globálních hráčů, je docela názorně shrnuta zde: https://gloria.tv/post/bjtsji2ZPS2h4KGCpDxsq77hr

  Nebojte, matematické argumenty tam také nechybějí… :-)

 7. David napsal:

  Před nedávnem jsem četl o chřipkové epidemii z přelomu let 1995/96, zemřelo tehdy 12. tis. lidí, tak alespoň tvrdil článek. V diskusi pod ním někdo uváděl, že 12 tis. zemřelých nebylo pouze na chřipku, ale jednalo se o celkový počet zemřelých v době trvání chřipkové epidemie. Podíváme-li se na data z ČSÚ tak zjistíme, že počet úmrtí je dokonce nižší, než za srovnatelné období s minulými roky. Obdobně je to i v Itálii.
  Správně to uvedl p. Semín, že epidemie se vyhlašuje při 1600 – 1800 nemocných na 100 tis. obyvatel, nyní jsme zhruba na polovičním počtu positivně testovaných.
  Článek uvádí, že virus má navíc extrémní sklon k mutacím a v živočišné říši je téměř všudypřítomný. S tím souhlasím také, myslím, že koronavirus máme všichni a „něco“ jej spouští. Otázkou je, zdali to „něco“ někdo vytvořil, nebo jej dokonce ovládá, nebo zdali to je pouhá shoda okolností, že se někde vyskytuje více, než jinde.
  Tristní však je přístup církve, ale o tom bylo řečeno už mnohé a nechci to opakovat, ale podařilo se, co nikdy v historii – zavřela! Ano, církev poprvé za celou dobu svého trvání měla kompletně zavřeno. Ani války, ani mor, se 70% úmrtností, ani diktatury – nikdy nebylo zavřeno, až nyní.
  Za to ovšem může jiný virus, který je v hlavě a v mnohých údech a ten je daleko nebezpečnější než nějaký koronavirus, toho je třeba se bát.

 8. Renda napsal:

  Neočkovat! Snímky z Lampedusa vydávané za snímky z Bergama jsou k dispozici. Jako video z ostrova Hart , kde pohřbívali prázdné rakve.

  • matěj napsal:

   Teď mi padl zrak na toto, tak jsem si říkal, že to teda zkusím najít — a neuspěl jsem. Můžete prosím odkázat pár příkladů z toho množství mainstreamových médií? Nebo to ti podvodníci už zase všude smazali, takže kdo to neviděl, musí tomu bez důkazů věřit? Může v takovém případě aspoň někdo, kdo to tedy viděl na vlastní oči v nějakém mainstreamovém médiu, uvést, kde a kdy takový článek četl?

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad matěj: Vy jste ale úplný ignorant! Odkazuji na svůj příspěvek z 5.10. ve 12,36, kde přesně cituji z RCMonitoru, přečtěte si to, patrně jste to vůbec nečetl. Ten snímek z r. 2013 vydávaný za snímek zesnulých „na Covid“ r. 2020 jsem v televizi osobně viděl, mohu to odpřisáhnout, a spolu se mnou i řada dalších lidí, obraceli se na mne s tím, co na to říkám. Stejně tak jsem viděl v televizi i ten snímek z ostrova Hart, o němž píše Renda. Je možné, spíš pravděpodobné, že už to smazali, když byl odhalen tento podvod, aby je někdo nemohl usvědčit. Pokud ignorujete svědectví řady lidí, kteří to viděli včetně novináře, jehož článek zveřejnil RCMonitor, pak promiňte, ale není s Vámi rozumná řeč.

    • matěj napsal:

     Právěže RCMonitor jistě nejsou ta maistreamová média dirigovaná Gatesem a WHO. Já bych ale rád viděl originál, tedy ten podvod samotný, ne tvrzení někoho, že se podvod stal. Pro takové tvrzení ostatně nemusím chodit až do RC Monitoru, to mi stačí jít k Vám. Když to bylo „ve všech televizních stanicích světa a také v nejčtenějších denících“, tak po tom v dnešním digitálním věku nezůstala ani stopa a nezbývá než věřit? Nelze odkázat ani jeden z těch článků v nejčtenějších denících, všechny zmizely? V žádné z těch všech stanic po tom nezůstala ani stopa, ani si to nikdo nenahrál a nevystavil na nějakém Youtube ap.? Jediné, co se mi k tomu daří nalézat, jsou naopak zprávy m.j. agentur typu AFP či Reuters, že po sociálních sítích kolují obrázky rakví z Lampedusy vydávané za fotky z Bergama a ať tomu lidi nevěří, např. https://factcheck.afp.com/these-photos-show-coffins-victims-boat-disaster-2013

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Chtěl jste „originál“, tady ho máte. A ještě vám pošlu další.

      FB_IMG_15868564326821895 (1).jpg

     • Anna Lavrova napsal:

      Ad matěj:

      Asi nevíte, že je možné rekonstruovat historickou podobu většiny webových stránek. Jednoduchý postup je popsán zde: https://jnp.zive.cz/archiveorg-historicke-verze-vasich-oblibenych-stranek

      Tak s chutí do toho, milý Watsone!

      • matěj napsal:

       To já samozřejmě vím. I proto doufám, že aspoň někdo z těch, kdo tvrdí, že takových stránek byly mraky, bude schopen nabídnout nějaké doklady. Zatím tu šly jen odkazy na to tvrzení samotné, že to tvrdí i jiné zdroje. Nebo ti loutkovodiči WHO mají tak dlouhé prsty, že promazali i všechny webarchivy (archive.org samozřejmě není jediný)?

    • Jaroslav Klecanda napsal:

     Z ostrova Hart nebyly snímky, ale záznamy, jak chladírenské vozy nouzově použité přivážejí hromadně těla zemřelých a vězňové, k tomu se dobrovolně přihlášivší, je přímo na hřbitově ukládají do rakví a ty okamžitě „ještěrkami“ ukládají do hromadně vyhloubených hrobů. Videa byla stažena na přání přímých pozůstalých, kterým nebylo vůbec dovoleno se nějakých pohřebních rozloučení se svými drahými zúčastnit, jejich právníci prosadili, aby tyto videa neměla veřejný charakter. Dá se ale snadno najít dost videí, jak nosí zabalené zemřelé do chladících vozů na rušných ulicích například New Yorku …

     • Renda napsal:

      Existovalo video , kdy rakev nesou dva lidi , spustí ji do jámy , jeden člověk s ní hýbe .

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad J. Klecanda: Já jsem viděl v televizi něco jiného z ostrova Hart – a sice jak dva týpci proti sobě, patrně vězni, jak říkáte, brali do rukou rakve, byly jich tam desítky, a házeli je do připravené jámy. Přitom ale bylo nápadné, že tyto rakve brali do rukou jako peříčka, což v případě, kdyby tam byli nebožtíci, by bylo nemožné. Vím z pohřbů, že rakev se zesnulým musí nést minimálně 4 silní chlapi – a to mají co dělat.

    • Felix Leo napsal:

     Snímky z Lampedusy vydávané za snímky z Bergama je hoax a většina agentur o něm jako o hoaxu informovala. Bohužel řada lidí nepochopila (nebo nechce pochopit), že agentury prezentovaly hoax a ne skutečnost. Blíže https://manipulatori.cz/pribeh-jednoho-hoaxu-ktery-obletel-svet-lampedusa-2013-bergamo-2020/

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad Felix Leo: Ale co naše televize a televize celého světa? Já jsem to na ČT viděl, jak jsem napsal jinde v této diskusi, a rozhodně to nebylo prezentováno jako hoax, ale jako reálný stav, dokonce dle zpravodajství ČT tím argumentovala i WHO. Že to bylo ve většině televizních vysílání, uvádí i ten italský novinář, jehož článek zveřejnil RCMonitor (viz můj příspěvek 5.10. ve 12,36).

      • Felix Leo napsal:

       I já jsem to v ČT viděl – prezentováno jako hoax. Pokud jste to viděl prezentováno jako pravdivou informaci, nemůže být problém to dohledat v archivech.

       I po včerejšku si stále nyslíte, že se jedná o bezvýnamnou chřipečku? Přečtěte si bajku o zrníčkách a šachovnici: na první políčko jedno zrníčko, nadruhé dvě, na třetí čtyři, celkem 2^64 -1 zrníček…

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad Felix Leo: Já jsem to naopak viděl v televizi prezentováno jako pravdivou informaci a jako takovou ji prezentovala i většina tel. kanálů světa, viz má odpověď H. Kohoutkovi 13.10. v 0,37.

        Já jsem nikde netvrdil, že Covid je „bezvýznamná chřipečka“, říkal jsem pouze, říkám to stále a budu říkat, že je to nemoc plně srovnatelná s chřipkou s téměř stejnými negativními účinky na lidské zdraví (i s chřipkou lidé mající nějakou souběžnost dalších vážných chorob umírají). Jestliže se při chřipkových sezónách žádná omezující opatření s výjimkou zákazu návštěv v nemocnicích a domovech důchodců nedělají (v případě většího výskytu se dají i školákům na nějakých 14 dní prázdniny), pak není důvod dělat to při Covidu a pokud to stát dělá, je to bezprecedentní útok na naše práva a svobody.

       • Anna Lavrova napsal:

        Ad Felix Leo:

        Nesouhlasím s Vámi, že se nejedná o banální chřipečku. Výrazem chřipečka odkazujeme na prokazatelnou skutečnost, že viróza covid-19 není nebezpečnější než chřipka dosud známých typů. Zdrobnělinou pak provokujeme zastánce korona-hysterie, protože odmítáme hrát jejich hry na katastrofické scénáře typu „panikaaa!“ s nedozírnými následky pro současnou a budoucí společnost. Ano, to, co právě prodělávám (covid, chřipka či jiná viróza), je obyčejná chřipečka!

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Tvrzení, že viróza covid-19 není nebezpečnější než chřipka dosud známých typů, není „prokazatelná skutečnost“, ale naopak prokazatelná a jednoznačná KRAVINA.

       • Fhcgchvhfhchv napsal:

        Vím, o co Vám jde. Zeptám se proto jinak: Co byste dělal, být biskupem diecéze, kde se vyskytlo něco kapánek horšího, třeba variola že sibiřských hrobů, a úřady by zakázaly mše se svědky a svátosti, protože by dost skafandrů neměli ani lékaři a na kněze by nezbylo?

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Tak už došlo na „chřipečku“? :-) Byl bych s tím termínečkem opatrný, s „chřipečkáři“ to tak úplně moc dobře nedopadlo (Johnson, Trump, ….) :-(

       • Marek Winogrodzki napsal:

        Ad Ignac Pospisil:
        Je spousta vedcu, kteri tvrdi opak. Treba zrovna dnes se nemecky mikrobiolog a virolog a kritik „opatreni“ Prof. Bhakdi vyjadril o tom, ze umrtnost je srovnatelna s influenzou, tedy chripkou. Zdroj zde: https://www.fuldaerzeitung.de/panorama/coronavirus-massnahmen-sucharit-bhakdi-professor-immuniteat-covid19-pandemie-karina-reiss-kiel-90028917.html

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Kombinace nakažlivosti a úmrtnosti ovšem běžnou chřipku evidentně mnohonásobně překonává. Musel byste srovnávat se španělskou chřipkou.

       • Felix Leo napsal:

        Ad Dr. Malý:
        Mluvil jsem s několika lidmi, kteří byli zprávou „vyplašeni“, neboť poslouchali „na půl ucha“ a všimli si jen těch rakví. Až teprve při pečlivém poslouchání dalších zpráv jim došlo, že je to hoax.
        „Já jsem nikde netvrdil, že Covid je bezvýznamná chřipečka.“
        Line se to všemi vašimi dřívějšími příspěvky, až k posledku obracíte.

        Ad Anna Lavrova:
        „Nesouhlasím s Vámi, že se nejedná o banální chřipečku.“
        Proč tedy musí doktoři rozhodovat, komu dají šanci s ventilátorem a komu ne? (to u chřipky není).
        Proč se zřejmě budou stavět lůžka na stadionech? (viz ranní zprávy – to také u chřipky nikdy nebylo).

        Je mi moc líto lidí, kteří čerpají informace výhradně z hoaxů – v domnění, že jen to je „opravdová nezamlčovaná pravda“.

       • Anna Lavrova napsal:

        Ad Ignác Pospíšil:

        Když už si zde nebudeme vyměňovat důkazy (stejně už tolikrát omleté), tak nechť zůstane u našeho ping-pongu. Souhlasit se dá s Vaším názorem, že je korona nebezpečnější než chřipka, pouze částečně: nebezpečnější totiž není sám virus, ale všechno, co osoby z Deep state a jejich „vnímaví pacienti“ kolem něj rozpoutali. To je naprosto bezprecedentní, to nemá v historii obdobu a nad tím zůstává rozum stát. A je o to smutnější, že mezi „vnímavé pacienty“ se zařadila spousta katolíků a dokonce i několik z těch poněkud konzervativnějších.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Jedna věc je přiměřenost a vhodnost některých opatření, což lze v mnoha případech (a což jsem zde opakovaně dělal). Zcela jinou věcí je ale popírání a bagatelizce reálné hrozby. To není adekvátní reakce, to je šílenství a cesta do pekel. Je smutné, že toto obluzení zachvátilo tak velký díl tradičních katolíků.

       • Marek Winogrodzki napsal:

        Ad. Ignac Pospisil
        Vetsina kritiku opatreni z rad epidemiologu, virologu a mikrobiologu se shoduje na tom, ze nebezpecnost viru lze srovnat se stredne tezkou chripkou, coz vsak neznamena, ze chripka je bagatelni onemocneni. Jen nikdy kvuli chripce ve svete nenastal takovy humbuk.
        Z pravniho hlediska je posuzovani primerenosti opatreni az na druhem miste. Pro to, aby stat mohl naridit nejake omezeni, tak je potreba mit pro to nejaky podklad. A v pripade korony jsou podklady velice diskutabilni.
        A co se tyce bagatelizovani – o to by se jednalo, pokud by lide sve vyroky cinili bez jakychkoliv podkladu, coz ve vetsine pripadu zde diskutujici, kuprikladu Dr. Maleho tak neni.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Pokud vím, na chřipku umírají po celém světě ročně statisíce lidí. S CoVidem-2019 jsme už letos o řád výše, navzdory opatřením, která normálně proti chřipce nepřijímáme. Tvrdit za těchto okolností, že CoVid je srovnatelný se středně těžkou (průměrnou?!) chřipkou, je prostě něco mezi úletem a zjevnou lží.

       • Marek Winogrodzki napsal:

        Ad. Ignac Pospisil
        Dobra, tak se zeptam jinak. Odpurci opatreni z rad epidemiologu nejsou pripousteni k verejne diskusi, pripadne jim je davan pouze marginalni prostor. Neprijde Vam to cele dost podezrele?

       • Marek Winogrodzki napsal:

        V mnoha zemich navic vlady rozhoduji ad hoc. Ceska vlada si prinejmensim nejake ´´experty´´ sehnala. To v takovem Polsku je situace nadmiru komicka. Pri uterni interpelaci zadal poslanec sejmu Jakub Kulesza za hnuti Konfederace premierovi Morawieckemu, ministru zdravotnictvi Niedzielskemu a hlavnimu rediteli higienickeho uradu Pinkasovi nekolik dotazu. Z nich vybiram dva:
        2. Jake jsou vedecke duvody pro opatreni (…)? Na zaklade jakych expertiz, vedeckych praci ci epidemiologickych modelu byla Vami zvolena takova a ne jina strategie?
        Odpoved Morawieckeho: ´´Ano, radi nam epidemiologove.´´
        3. Analizovala vlada strategii boje proti epidemii jinych vlad – treba Svedska? (…)
        Odpoved ministra zdravotnictvi Niedzielskeho: ´´Svedsky model pocita se smrti nekterych osob. Toto ja jako lekar nemohu akceptovat.´´
        Odpoved hlavniho hygienika Pinkase: ´´Jste jeste velmi mlady. Myslete na Vase prarodice. Volba je na Vas.´´

        Zdroj: https://www.facebook.com/KuleszaPL/posts/2695096627469465

        Toto mi opravdu jako seriozni diskuse neprijde…

       • Anna Lavrova napsal:

        Ad Ignác Pospíšil:

        Dovolím si malou korekci k Vašemu užívání slova „lež“ „lhát“, „lživý“ apod. Tvrdit, že někdo lže, není jen tak. Výrokem se mohu mýlit, a přitom nemusím lhát. Rozdíl je v intenci a znalostním základu výroku. Prosím, abyste tento rozdíl respektoval v diskusi s ostatními.

        A pokud jde o Vaše přesvědčení o nebezpečnosti korony, je Vám ke cti, že Vás jako redaktora nesvádí k cenzuře opačných názorů, na rozdíl např. od FB nebo Twitter, které cenzurují dokonce i výroky prezidenta USA.

       • matěj napsal:

        Já bych si ještě dovolil doplnit, že šéfredaktorem nabízené srovnání je pořád ještě „nefér“ vůči covidu, protože rok ještě zdaleka neskončil a evidentně mrtví ještě budou přibývat, takže i pokud si to pochybovači podělí vhodnou konstantou, aby vyloučili úmrtí „s covidem“, ale ne na covid, pořád to bude výrazně překonávat chřipku — a to i přes ta všechna opatření a všechen ten humbuk, jak teprve by to bylo bez nich.

        Ale znovu opakuju svou otázku: nemocnice se zjevně zahlcují těžkými případy, příslušná křivka má stále výrazně rostoucí trend — jak se tedy tato situace má správně řešit podle „chřipečkářů“, když restrikce jsou špatně?

 9. lékařka napsal:

  Pracuji ve zdravotnictví, ale nejsem specialistka na imunologii, infekční nemoci, ani na vakcinaci. Nuže, zeptejme se odborníků: „Požadavky na vakcíny jsou mnohem větší než na léky, protože se podávají zdravým pacientům. Běžně se vyvíjí několik let.“
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-irena-storova-vakcina-remdesivir-leky-sukl.A200505_183016_domaci_vov

  Vhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-rozhovor-zdenek-havlas-vakcina-ceska-cesta-pravidla.A200506_151528_domaci_brzy

  https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/cim-budeme-lecit-koronavirus-bezi-500-testu-moznych-leku-a-vakcin-rika-sefka-suklu

  https://www.vitalia.cz/clanky/jak-vznikaji-vakciny-prvni-je-bezpecnost-az-ve-treti-fazi-ucinnost/

  Další příspěvek se netýká vakcíny, ale léku Contergan. Možná jste slyšeli o „Conterganové aféře“ – 17.000 postižených dětí! https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalidomid
  V odkazu se můžete mj. dočíst, že „předchozími testy nebylo zjištěno, že by látka „K17“ v pokusech na zvířatech i v rámci klinických studií na dobrovolnících měla nějaké negativní vedlejší účinky. Studie obsahovala vzorek 300 pacientů ve zkušební sérii v letech 1955 až 1956.“
  Stejně tak doposud nevíme, jaké dopady na zdraví bude příp.vakcína proti Covidu mít. Já za sebe budu rozhodně velmi obezřetná a raději si počkám na výsledky retrospektivních studií. Na tom není nic přehnaného ani diletantského.
  To, že někdo není v daném oboru specialista, ještě neznamená, že je neschopný si informace získat. A už vůbec není nic špatného na tom, že jsme opatrní.
  Proto prosím, omezte či eliminujte rýpavé poznámky o odbornosti některých zdravotníků. Opravdu mi to vadí. Není třeba napodobovat mainstreamová média, tady jsme na křesťanském webu.

  • Anna Lavrova napsal:

   Ad lékařka:

   Zdá se mi, že dva (různí) lékaři mají na koronu tři (různé) názory. Je to asi jako s těmi právníky… :-)
   Obezřetnost je určitě na místě. Není rozumné podstupovat rizika očkování, dokud existují. Existovat budou ještě dlouho, takže pro mě má očkování na celou tuto dobu jednoznačnou stopku. Navíc připomínám slova mons. Viganó, že eticky pochybné vakcíny nutno odmítnout i za cenu případného mučednictví.

   • lékařka napsal:

    To je ale zcela pochopitelné :), že mají různé názory, jednak virus mutuje, jednak projevy nákazy zahrnují velmi široké spektrum od bezpříznakového nosičství až po těžké umírání.
    V medicíně obecně nejde jen o názory, ale i o zkušenosti. Ve stejném oboru stejně zkušení kolegové mohou mít různé zkušenosti, názory na léčbu, konkrétní léky. Lidé si to někdy představují hodně jednoduše, ale léčba zpravidla není ve stylu: „hodím minci, vypadne zboží“. Také na léky lidé reagují různě. Pokud se chceme dobrat nějakých výsledků, je třeba věci zkoumat, dělat studie, vyhodnotit je, a ani po vyhodnocení nemusí být jednoznačný výsledek, že např.některý postup je jednoznačně lepší.
    Stejně tak s covidem – je stadium zkoumání. Čas ukáže čísla i zkušenosti, a ty nebudou jednoznačné.

    Jinak samozřejmě platí princip „primum non nocere“ – především neškodit. Čili volíme menší zlo či větší dobro. A tady je tolik nuancí, každý člověk je originál, každý může mít jiné vedlejší účinky léků, někdo může náhle zemřít i po banální operaci, jiný má pevný kořínek…

    S tou vakcínou ať si to každý po zvážení rizik a etických dilemat vyřeší ve svém svědomí.

  • Lenka napsal:

   Paní lékařko, znalosti o covidu se každý měsíc rozšiřují (stejně o něm víme hodně málo), ale něco novějšího (ne z novin)nemáte?
   Aféra conterganu je všeobecně známá a hrůzná. Nicméně u každého! léku je příbalový leták, který oznamuje, čím vás může zničit, přesto i vy jistě jíte acypyrin=vředy a aspoň jednou v životě i velmi nebezpečná antibiotika….

 10. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad Matěj – pokračování

  TaFB_IMG_15861730207577060 jpg (1) (2).

  Toto je ta druhá část

  Vy jste typický antický sofista Zenón, který popřel, že by Achilles dohonil želvu a argumentoval krkolomnými nesmylsnými sofismaty.Sám ve svém příspěvku píšete, že AFP či Reuters samy uznávají tyto snímky jako lživé,, což je argument jednoznačně pro mě. není ale pravdou, že tyto snímky kolovaly pouze na sociálních sítích, já jsem uvedl své svědectví i svědectví jiných, vide můj příspěvek 5.10. ve 12,36, že to proběhlo v televizních stanicích téměř celého světa, bylo to i v tištěných médiích italských )Corriere dela Serra, Republica aj.), ale i v New York Times, ve Frankfurter Allgemeine Zeitung atd. Tento podvod, jak už jsem výše napsal, posloužil WHO jako argumentace pro nátlak na vlády ohledně zpřísnění sanitární diktatury, jak jsem na vlastní uši slyšel v televizi. Že WHO je financována Gatesem (financování je něco jiného než jednorázové poskytnutí daru), o tom jsem tady nepsal pouze já, ale i jiní. S vámi skutečně se nedá debatovat, neboť vy neustále jizlivě pitváte každou větu toho, s kým nesouhlasíte, jen abyste nemusel uznat pravdu takovou, jaká je.

  • Rostislav Vlček napsal:

   Namísto paranoidního třeštění o tom, kdo ovládá WHO a proč, bych si dovolil z renomovaného zdroje nabídnout:

   https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/11/trump-who-withdrawal-china/616475/

   Poměrně dlouhé čtení ale přinejmenším paní Cekotová si s ním jistě poradí. Pravda, ve všech podstatných souvislostech, se dobývá těžce. Což ví každý poctivý badatel, historiky nevyjímaje. Lež je naopak tím účinnější, čím kratší a údernější větou se šíří. Jakož i slovník … grázl … neskutečný gauner… buzerace … patří do jejího typického instrumentáře.

   Prymulu neznám a tuto vládu nemusím, leč dělá to, co by v tomto okamžiku musela každá. Zda dobře nebo špatně, posoudí budoucnost. Nebezpečí zahlcení JIPek je podle všeho reálné. Jakož i možnost si jít poté odzkoušet váhy rakví a podebatovat si přitom , jaký je ten Covid hoax.

  • Honza Kohoutek napsal:

   Ta fotografie s rakvemi pro údajné oběťi koronaviru, ve skutečnosti s rakvemi pro utonulé uprchlíky, byla skutečně sdílena pouze na sociálních sítích. K tomu byla přidána lež, že fotografii ukazovala německá veřejnoprávní televize ARD a další média, což nebylo nijak prokázáno:
   https://manipulatori.cz/pribeh-jednoho-hoaxu-ktery-obletel-svet-lampedusa-2013-bergamo-2020/
   Nicméně v mainstreamových médiích se objevily jiné záběry se skutečnými rakvemi pro oběti koronaviru v Itálii: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3064384-rady-rakvi-a-zadne-dustojne-louceni-italske-bergamo-nestiha-pohrbivat-mrtve

   Ty záběry nebo fotografie řady rakví v italských nemocnicích nebo kostelech, které se na několik vteřin objevily na obrazovce, mohly být některými lidmi včetně pana Dr. Malého zaměněny s falešnou fotografií rakví z Lampedusy, která se pak objevila na internetu. Ve skutečnosti nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by se v médiích objevil záběr z Lampedusy.

 11. Lucie Cekotová napsal:

  Článek, k němuž se tato diskuse váže, měl být primárně o očkování. Ale když už se tady bavíme o protikoronavirových opatřeních a postoji k nim obecně, stojí snad za zmínku i to, že v USA podepsalo více než devět tisíc lékařů výzvu, která drastická omezení kritizuje. Říká se v ní mj.: „Nejsoucitnějším přístupem, který vyvažuje rizika a přínosy dosažení kolektivní imunity, je umožnit těm, u nichž je riziko úmrtí minimální, normálně žít svůj život a vybudovat si imunitu vůči viru přirozeným setkáním s nákazou a současně lépe chránit ty, u nichž je riziko nejvyšší. Nazýváme to cílenou ochranou.“ Deklarace dále nazývá zavírání škol „těžkou nespravedlností“ na dětech a upozorňuje na zdravotní rizika protikoronavirových omezení. Mezi signatáři jsou lékaři přednášející na Harvardu, Oxfordu a Stanfordu, které by snad i zde přítomní zastánci prymulovských opatření mohli uznaz za dostatečné odborníky v oboru. https://www.lifesitenews.com/news/9000-medicalprofessionals-criticize-lockdowns-argue-for-focused-protection-and-return-to-normal-life
  Tvrdím, že celá tato záležitost není odborná – vzhledem k tomu, že i názory odborníků se různí – ale politická, třebaže se to zastánci silné ruky státu snaží za odborné přístupy skrývat. Tedy aspoň u nás: v Americe prohlásil Trumpův vyzyvatel Joe Biden otevřeně, že pokud vyhraje, a) prosadí právo na potrat jako celostátní zákon, b) zavede celonárodně (tj. pro celé USA) povinné nošení roušek. Což je poměrně výmluvné spojení ukazující na to, že jedno i druhé patří k jedné agendě. https://www.lifesitenews.com/news/biden-promises-nationwide-mask-mandates-if-elected

 12. jl napsal:

  Pro osvěžení paměti, 10 let starý díl „globálního seriálu“, vč. vědecko-koronavirové diskuze plné „faktů“ a odkazů:
  https://jakl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=150393

  Anebo 5 let starý, divácky oblíbený, díl:
  https://petrakisova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=476431
  https://hewlit.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=475278

 13. Lenka napsal:

  …několik tradičních katolických kněží, kteří se i nadále chovají normálně (pozorování realisty)….
  zřejmě ti, kteří Dekalog/V. nevnímají i jako odpovědnost za zdraví své a druhých?

 14. jl napsal:

  Lékař Martin Balík, věnující se od jara nejtežším případům nemoci COVID-19, vč. podávání léku Remdesivir. VFN a 1. LF v Praze:

  * Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás jich je šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu intenzivní obezitologie. Pět z nich má invazivní plicní ventilaci, a jeden je dokonce na ECMO (mimotělní membránová oxygenace). Chřipka dokáže být destruktivnější než koronavirus.

  * Lze říci, že už v současné době pracujeme s počty hospitalizovaných odpovídajícími tomuto vysokému počtu nakažených a dostáváme se do situace, že začínáme uvažovat o omezení péče, a rozhodně zatím není na pořadu dne, abychom kvůli počtu nemocných museli omezit ostatní péči na 30 procent, jak tomu bylo na jaře. To se očekával náraz nemocných, který ve finále vůbec nepřišel.

  * Existuje riziko v tom, že by se nám personál ve větším množství nakazil, a to tak, že by opravdu nemohl pracovat, a pak ve hře zůstává riziko, že se zavřou školy a nám kvůli tomu několik zaměstnanců zůstane doma s dětmi. Popravdě zavřených škol se v tomto směru bojíme více než covid pozitivních.

  * Koronavirus je vážná choroba, a to zejména pro to jedno procento, které se dostane na intenzivní péči. Pro tyto nemocné se rozhodně nejedná o žádnou legraci a to podtrhuji, ale zároveň tvrdím, že závažné formy chřipky jsou úplně stejný malér.

  * Osobně si myslím, že by se lidé měli nechat testovat, pokud tak určí hygiena na základě trasování či pokud mají příznaky onemocnění, případně žijí v domácnosti s rizikovou osobou a chtějí mít jistotu, že ji nenakazí. Testování je důležité i proto, abychom měli co nejméně lidí v karanténě, která je poškozuje v zaměstnání a běžném životě. Pak vidím smysl v testování, pokud to lidé potřebují pro výkon svého povolání, případně kvůli cestování. Ale aby se nechali testovat jen pro svůj dobrý pocit, že jsou negativní, či proto, že mají rýmu, tak si myslím, že je to špatně.

  * Osobně bych tedy lidem spíše doporučil, aby se především zaměřili na vyváženou stravu, měli dostatek pohybu zejména venku, a tedy i na sluníčku, protože pak je velký předpoklad, že budou mít v těle dostatek všech potřebných vitaminů i minerálů pro správné fungování imunitního systému.

  … můj osobní odhad k tématu článku je, že očkování dopadne stejně jako pokaždé: vakcíny – budou-li, čož není vůbec jisté – se za nemalý peníz koupí a poté se většina pro naprostý nezájem a zbytečnost znehodnotí.

  • Lucie Cekotová napsal:

   To by byla ještě ta lepší varianta. Ta horší je, že se přinejmenším části obyvatelstva vnutí povinně, nebo „dobrovolně-povinně“ pod záminkou ztráty zaměstnání nebo zákazu cestovat.

  • matěj napsal:

   I když pomineme, že MUDr. Peková je ve věci komerčně zainteresovaná, takže mediální známost se jí vrátí finančně, čímž může být motivovaná říkat, co lid chce slyšet — jaktože Prymula (vůbec ho nechci hájit, ale byl tu takto zmiňovaný) je dle dr. Malého „neskutečný gauner, neumí nic jiného než lhát“, když si dovolil zároveň doufat, že „účinnost restriktivních opatření se projeví za 10-14 dní, rozuměno poklesem počtu pozitivně testovaných denně“ (jako by snad měla vláda dělat restrikce, v něž ani sama nevěří) a zároveň varovat, „že denní počty tzv. „nakažených“ dál porostou, mluvil o 4500 a koncem měsíce října dokonce o 8000“ (což se naplnilo ještě mnohem dřív) — a tahle paní hlásala, že žádná druhá vlna nebude, „jsme z toho venku“ a tak podobně, a místo aby byla také označena za prohlanou gaunerku, někdo jí naopak věří?

   Protože dobře, může říkat (a říká), že testování je jen hysterie a stačilo by prostě přestat testovat, podobně by šlo říkat, že nárůst mrtvých je jen fiktivní, protože, jak výše zmiňuje „michald“, se počítají úmrtí s covidem, ale ne úmrtí na covid, a taky by se mohlo říkat, že nárůst hospitalizací je jen důsledek té hysterie, když jsou ve špitálech lidi, které jen nechtějí přijmout zpět do domovů důchodců ap. Neoddiskutovatelná tvrdá data, která ji ale usvědčují ze lži (a z nerozumu všechny, kdo ji berou vážně), jsou čísla hospitalizovaných těžkých případů. Na ty žádná výmluva není, na jaře bylo maximum 100, v době jejích výroků kolem 10, no a teď to prudce stoupá, aktuálně přes 400. Opravdu souhlasíte, že 40násobný nárůst je potvrzením predikce „jsme z toho venku“ a taky byste „řekla, že ten virus už tady prostě není“ [konec https://cnn.iprima.cz/myslim-si-ze-do-vanoc-z-toho-budeme-venku-veri-nadale-pekova-10676%5D?

   To je mimochodem otázka na všechny, co se argumentují proti restrikcím — jaký je tedy správný recept na to, aby nerostly počty hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči? https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci

   PS: doc. Balík, kterého cituje „jl“ hned nad Vámi, říká (také v rozhovoru v Reflexu) „Koronavirus nezmutoval ani nezeslábl, průběh vidíme pořád stejný“ [https://www.reflex.cz/clanek/103155]. To odpovídá i odborným článkům, některé jsem tu myslím i odkazoval. Komu budete věřit, dr. Pekové, že „virus výrazně zeslábl“ a velmi rychle mutuje, nebo doc. Balíkovi a zbytku odborného světa? Kdyby svá tvrzení uměla doložit, udělala by díru do vědeckého světa, škoda, že stojí spíš o věhlas v Reflexu…

   • Anna Lavrova napsal:

    Ad matěj:

    „…škoda, že stojí spíš o věhlas v Reflexu…“ Zdá se, že tato korunovační věta charakterizuje myšlenkový svět, prezentovaný ve Vašem příspěvku. Co vy všechno nevíte, co vy všechno nevycítíte? Měl byste méně dávat na odiv své nadpřirozené schopnosti, nesluší Vám to.

    • matěj napsal:

     Na to přece není potřeba nic vyciťovat nadpřirozenými schopnostmi: pokud jeden odborník tvrdí, že jiný odborník či odborníci se mýlí, standardním prostředkem komunikace jsou odborné články. Kromě toho se samozřejmě ta zásadní zjištění často i popularizují v médiích. Dr. Peková to samozřejmě ví, je (spolu)autorkou desítek vědeckých článků. Přesto teď svá zásadní a potenciálně celosvětově významná tvrzení publikuje pouze v těch médiích. Odborné poznání se ale rozhodně neposouvá články v Reflexu, to tak prostě je, ať už si o tom myslíte cokoli. Čili z tohoto pohledu je to zjevně škoda — popravdě, z celého mého příspěvku je tenhle kousek ten poslední, u které bych čekal, že s tím bude někdo nesouhlasit. :-)

  • Felix Leo napsal:

   Peková: „Žádná druhá vlna není a nebude.“

   Takže u mnoha tisíc lidí v ČR se denně prokáží „zaražené prdy“ a desítky lidí na to děnně umírají, že?

   Kdyby si aspoň, chuděra, zjistila, co se u virů patentuje…

 15. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad Honza Kohoutek: To není pravda, co píšete. Na těch záběrech, které ukazujete, jsem napočítal 7 rakví a čtyři lůžka s nebožtíky pod plachtami, což odpovídá počtu zemřelých za den v jedné velké nemocnici. To není to, co jsem tenkrát v březnu v televizi viděl, tam byl snímek s desítkami, ne-li stovkami rakví. Navíc výše odkazuji na článek v RCMonitoru, kde se italský novinář odvolává na to, že tento podvodný snímek byl „na všech televizních kanálech“, čili viděl přesně to, co já.

  • Honza Kohoutek napsal:

   Ad Dr. Radomír Malý: Vy tvrdíte, že jste viděl přesně ten snímek rakví, který pak koloval jako hoax po sociálních sítích a šlo ve skutečnosti o rakve z roku 2013 pro mrtvé u Lampedusy, a byl prezentován jako skutečné rakve pro oběti Covidu, nikoli jako hoax? Nejprve jste ho viděl v televizi (v jaké prosím? v České televizi?) a pak jste ho viděl znovu, když jste zaznamenal upozornění na skutečný původ fotografie? Jak víte, že to byl tentýž záběr? Ten záběr v mém odkazu nebyl jediný záběr s rakvemi pro mrtvé na koronavirus v Itálii – objevilo se jich ve zprávách několik. Jak víte, že jste si některý z nich nezaměnil se záběrem z Lampedusy, který jste viděl později?

 16. MIVAS napsal:

  Říkal jsem si, že diskusi na těchto stránkách se už moc věnovat nebudu, protože diskutující obecně chápou konkrétně toto diskutované téma zcela chybně, protože nechápou která bije, jak se říká. Jsou jako žáby, které diskutují o hloupostech, zatímco pod kotlem, ve kterém plavou, se topí a pomalounku přikládá.
  Připadá mi neuvěřitelné, že ti, kteří by si měli být vědomi v jaké fázi vývoje světa se nacházíme, nemají ani zbla tušení, co se vlastně děje. Jste opravdu všichni tak slepí nebo snad h…..?
  Je třeba, aby spící Kristovo stádo někdo probudil, protože pastýři ne klimbají, ale spí hlubokým, smrtelným spánkem, zatímco ten hlavní si mne ruce a se zloději, podvodníky a vrahy smlouvá, za co je prodá…
  Evidentně se nezajímáte, nečtete, nehledáte, protože ani nevíte ve hluchotě a slepotě davu co a kde byste měli hledat. Máte hledat, žít, hlásat a bránit Pravdu Kristovu až k prolití krve. Jenže jako to vypadá, vůbec nevíte, že na krev už dochází a pravdu ani netušíte. Tak já vám napovím.
  Uvádím úryvek poselství Pána pro Ester Eagle na https://444prophecynews.com/. Snad vám pomůže si protřít oči a probudit se, protože hodina je velmi pozdní.
  ………..
  Sen jsem dostala, když jsem se modlila a postila ohledně vakcíny na Covid-19.
  Ve snu mě Bůh vzal do blízké budoucnosti Ameriky. Hleděla jsem na Ameriku jakoby z ptačí perspektivy. Po pravici Eastside a s výhledem na stát New York. A viděla jsem miliony lidí v Americe, jak přijali vakcínu na Covid-19.
  A také jsem viděla po celé Americe 5G věže VELMI důkladně monitorovat očkované jedince (oběti) Covid-19.
  Jak jsem to uviděla, hned jsem se ptala Boha: „Jak to celé propojili, ty lidi a věže 5G?“ Hned nato, jak jsem se na to Boha zeptala, mě vzal do nemocnice v New Yorku.
  Tam jsem viděla lékaře podávat pacientovi vakcínu na Covid-19. (Lékař ani pacient mě nemohli vidět.)
  Při vpichu vakcíny do pacientovy paže jsem viděla stovky/tisíce malých mikročipů [nanobotů] VE vakcíně Covid-19 pronikat jehlou do pacienta.
  Sen pokračoval.
  Co mě okamžitě upoutalo, bylo, že těm, kdo přijali vakcínu na Covid-19, celé tělo zářilo zvláštní zelenou barvou. Zeptala jsem se Boha: „Co to znamená?“ Uviděla jsem slovo „radioaktivní“.
  A jak jsem se dívala, uviděla jsem také, že k nim byla připojena extra super temná energie – tedy super démonická energie!
  Také slovo „LEGIE“ … na nich bylo napsáno!
  …….

  • jayef napsal:

   Nezaspal tu moderátor? Vážím si toho, že Ignác zastává ve věci covidu normální postoj, ale proč tedy propouští církevně neschválená zjevení nějakých pošuků?

   • MIVAS napsal:

    Izaiáš 6:
    9Tehdy řekl: „Jdi a vyřiď tomuto lidu:
    ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte,
    hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘
    10 Zatvrď srdce tohoto lidu,
    zacpi jim uši a zavři oči,
    aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,
    srdcem nepochopili a neobrátili se,
    aby nebyli uzdraveni.“
    11Zeptal jsem se: „Na jak dlouho, Pane?“ a on odpověděl:
    „Dokud se města nestanou troskami,
    v nichž se nebydlí,
    dokud nebudou domy bez lidí
    a země obrácená v sutiny.
    12 Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč,
    takže tu zemi všichni opustí.
    13 Kdyby v ní zůstala i jen desetina,
    musí být znovu vypleněna.
    Ale jako dub, jako mocný strom
    zanechá pahýl, když je poražen,
    tak je svaté símě oním pahýlem.“

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Výborně! Takže poselství Pána pro Ester Eagle je pro Vás na úrovní Božího slova? Tak to jo, to je pak Váš příspěvek jasně zařaditelný.

  • Jaroslav Klecanda napsal:

   Tak tady jsem velmi, velmi nejistý – jde o snahu si z DaH udělat srandy mač, případně trhací kalendář z nauky Církve nebo jenom se autor příspěvku dostal k nějakému obzvlášť kvalitnímu „matrošu“?

   • Nahodou ve srovnani s procesim na svatek „svateho Jana Husa“ v rezii „Byzantskeho katolickeho patriarchatu“ je to jeste dosti slaby odvar.

    • jl napsal:

     Konkurence je v tomto ohledu nemalá: zaživa uctívaný světec „TGM“ v režii „Československé církve“, balzamovaný Lenin uctívaný pokrokovými silami celého světa, sociálně spravedlivá Kuba obdivovaná jihoamerickými biskupy, …
     Ovšem nikoho to neomlouvá.

 17. Lenka napsal:

  Pane Pospíšile-….Je smutné, že toto obluzení zachvátilo tak velký díl tradičních katolíků-…. myslím, jak už jsem psala výše, katolíků, kteří asi nevnímají a neuznávají 5. přikázání Dekalogu o povinnosti člověka chránit zdraví své i druhých.

  • Realista napsal:

   Vy věřící v COVIDové náboženství, ochraňovatelé lidských životů, kteří abyste prý zachránili pár lidí, podporujete devastaci životů, hlad,. chudobu a umírání milionů lidí po celém světě, budete něco vyprávět o 5. přikázání… Podobáte se někomu, kdo by se snažil vyhubit hlodavce ve městě tím, že by na něj svrhl atomovou pumu. A když vám někdo řekne, že hlodavec skutečně nepředstavuje takové nebezpečí, abychom si kvůli němu zničili celé město, řeknete: „A vám jako nevadí, že ti hlodavci jsou vážným ohrožením našeho a i vašeho zdraví a xy lidí už kvůli tomu umřelo? To vám na životech lidí nezáleží? Říká vám něco 5. přikázání? Kdybychom tu pumu neshodili, tak by tady těch hlodavců bylo 6× tolik a umřelo by ještě 6× víc lidí!“ Po svrhnutí oné pumy se pak radujete, jak to ty hlodavce omezilo. A když hlodavci znovu vylézají, vyřeší to samozřejmě další atomovka a litujete, že jste ji neshodili už dřív. A ti, co mají profit z toho, jak si nadšeně bouráte vlastní město, se vám smějí do obličeje, podávají vám další atomovku a vy jim za ni budete ještě líbat ruce. Takhle iracionálně jako dnešní vyděšená společnost a COVIDoví věřící, se snad lidi ještě nikdy nechovali a to se setkávali s nebezpečím daleko horším, takže by na ten strach zatemňující úsudek měli i větší právo. S odstupem času vám to možná taky dojde, až si vaši potomci budou nad prázdným talířem bez střechy nad hlavou klepat na čelo, jak jste to mohli takhle zmastit.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Říkáte si Realista, ale na Vašem přirovnání (které je ostatně spíše urážkou) není nic realistického, je to výplod choré/zaslepené mysli, která ztratila schopnost rozumně uvažovat. Jistě, některá opatření jsou nepřiměřená, ale ne v rozměru, který zde rýsujete. Navíc jsem nezaznamenal, že by zde Lenka kterékoliv z nich podporovala. Pokud bych použil Vaše přirovnání, vy přivolání deratizátorů srovnáváte s hozením atomovky a ještě tu (za trvání krysami roznášené epidemie) opakovaně tvrdíte, že krysy jsou neškodná zvířátka, která žádné relevatní nemoci neroznášejí, takže je netřeba hubit. A přitom se titulujete jako realista a urážíte své oponenty.

    Doporučuji Vám, abyste svoji pochroumanou mysl léčil jinak, než podobnými diskusními splašky. A pokud ne, změňte lokál. Tohle jsem ještě pustil, ale další podobné výlevy už nepřipustím.

    • Anna Lavrova napsal:

     Ad Ignác Pospíšil:

     Pozoruji, že se snižujete k čím dál podlejším invektivám vůči diskutujícím, kteří nemají stejné názory, jako jsou ty Vaše. Realista nepoužil ani jediný urážlivý výraz, nanejvýš zjevnou a neagresivní ilustrační nadsázku. Naopak Vaše častování diskutujícího výrazy typu „výplod choré mysli“, „léčit pochroumanou mysl“ je pro mne naprosto nepřijatelné a uvažuji, že tyto kdysi čisté vody nyní víc a víc zapáchající opustím.

     K věci: Vám připadá racionální a vědecky podložené, když vláda omezila usnesením č. 1021 účast na bohoslužbách limitem 6 osob, ať jsou konány ve vnitřních prostorách anebo ve vnějších? Mně rozhodně ne, zvlášť když když předchozí usnesení vlády ještě dokázalo rozlišovat rizikovost přenosu nákazy stanovením přísnějšího limitu na vnitřní prostory (10) a mírnějšího na vnější (20). Nynější usnesení vlády je pro Církev atomovkou par excellence, to neoddiskutujete.

     • matěj napsal:

      Vláda neomezila bohoslužby, vláda omezila setkávání lidí, což se bez rozdílu vztahuje na hromadu různých situací včetně bohoslužeb. Že bohoslužby nemají nějakou výjimku, která by něco zohledňovala, není problém vlády, té jsou přece nějací katolíci úplně u pozadí, je jich pět a půl a stejně volí opozici. Je to problém církevních představitelů, kteří se ani nesnažili lobovat —podívejte se na fotbalisty, hokejisty, v Brně dokonce jakési obskurní zápasníky, jak tlačí a výjimky získávají. Církev netlačí, tak nic nemá. Spíláním vládě ale pláčete na špatném hrobě.

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad A. Lavrová a I. Pospíšil:

      Snad abych se pokusil debatu trochu zklidnit:

      1) Ono je totiž velmi snadné označit srovnání chřipky s Covidem za „kravinu“, jenže reálná tvrdá fakta mne přesvědčují sine ira et studio, že skutečně co do následků není tady žádný rozdíl. Já koronavir nezlehčuji, u lidí se souběhem vážných chorob on opravdu může mít fatální následky vedoucí až ke smrti, jenže – jak jsem si ověřil u známých lékařů – praktiků i infektologů – chřipka je schopna udělat přesně totéž a také to dělá, u Covidu neexistuje nic horšího navíc, co by chřipka postrádala. Proto slýchám z úst lékařů velice často, že Covid je chřipkový nebo chřipce podobný virus se stejnými účinky. Tuto „kravinu“ pane Ignáci nemám ze své hlavy, ale právě z hlav lékařů odborníků, těch uvažujících svobodně a řídících se čistě fakty, nikoli těch uvažujících politicky korektně.

      2) Jediným argumentem, který zastánci názoru, že Covid je horší a nebezpečnější než chřipka, je:

      Letos s koronou zemřelo ve světě přes 1 mil. lidí, zatímco s chřipkou v posledních vlnách ročně umírá 500-700 tisíc. To ovšem není relevantní srovnání. Covidem podle oficiálních zpráv se nakazilo ve světě celkem k dnešku 39 mil., ale chřipkou v posledních cca 5 letech každoročně v chřipkových vlnách se infikuje cca 20 mil., takže v přepočtu úmrtí na procenta je to naprosto srovnatelné, u obou chorob to vychází na 2,5 – 3 proc. úmrtí z celkového počtu infikovaných. Menší počet infikovaných chřipkou je dán tím, že v tropických zemích je výskyt této choroby obvykle nižší, chřipkovému viru se „daří“ v chladnějším podnebí, zatímco u Covidu toto neplatí. Nicméně velké chřipkové epidemie, které pamatuji, se nakonec nezastavily ani u zemí v tropech. Tzv. hongkongská chřipka koncem 60. let přinesla celosvětově 40 mil. nemocných a přes 1 mil. úmrtí, tzv. azijská chřipka 1957 téměř 50 mil. chorých a 4 mil. úmrtí. V ani jednom případě se nikde na světě neomezoval normální život, ekonomika, kultura, sport i náboženství fungovaly bez překážek.

      Pokud opravdu chceme relevantní srovnání, potom musíme tak učinit v jednotlivých zemích, konkrétně u nás. A tady vyznívá skóre jednoznačně „ve prospěch Covidu“. Pozitivně testovaných je dosud něco přes sto tisíc, zatímco u chřipky v sezóně 2017-18 bylo nemocných přes 200 tisíc. S Covidem dle oficiálních údajů zemřelo dosud k tisícovce osob, s chřipkou před 2 lety dle vyjádření prof. Zimy (jehož odbornost nikdo nezpochybňuje) v tel. pořadu s Jílkovou více než 2 tisíce.

      V případě Covidu je ovšem nutno vzít v úvahu pochybnosti ohledně skutečného počtu tzv. nakažených, neboť PCR testy dle vyjádření jednoho mého přítele-lékaře z Německa (českého emigranta) jsou určeny pro laboratoř, nikoli pro stanovení diagnózy, jsou vážné indicie, že naprostá většina tzv. pozitivně testovaných bez příznaků jsou zdraví lidé, kteří nikoho nenakazí a proto je kruté zavírat je do karantén atd.

      Nutno rovněž se pozastavit nad tím, že počet zemřelých v nemocnicích je u nás nižší než loni za stejné období a podstatně nižší než v r. 2018, kdy tady probíhala chřipková vlna (uvedla to ve zprávách mj. i televize Nova). Z toho tedy plyne, jak na to poukazuje nejnovější prohlášení Institutu V. Klause a další expertízy, že lidé umírají v nemocnicích přinejmenším ve stejném počtu jako předtím na nejrůznější závažné choroby, úmrtnost není vyšší, pouze je u většího počtu těchto zesnulých testováním zjištěna údajná pozitivita na Covid. Úmyslně říkám „údajná“ na základě toho, co jsem napsal výše, krom toho v Itálii, v USA a v dalších zemích advokáti sahají na základě množících se svědectví k žalobám pro připsání Covidu v úmrtním listu osobám, které ho neměly, nota bene v Itálii se nesměly provádět pitvy pod směšnou záminkou „možnosti nákazy“, ačkoliv – jak správně prohlásila hygienička dr. Girardiová – „mrtvola přece nedýchá, nemůže tedy nikoho nakazit“. Je důvodné podezření, že zákaz pitev byl motivován právě falzifikacemi oficiálních zpráv o smrti na Covid (s Covidem), což by pitva odhalila.

      Na základě těchto čísel padá i další s oblibou používaný argument zastánců lockdownu a dalších tvrdých opatření, že koronavirus se „šíří rychleji“ než chřipka. Proč potom ale v minulých letech bylo víc nemocných chřipkou než letos s koronavirem?

      Proto na základě těchto tvrdých fakt trvám na svém přesvědčení, že Covid není horší než chřipka. ještě by se dalo mluvit o údajné hrozbě nedostatku lůžek a kolapsu zdravotnictví, ale to je téma na jiný diskusní příspěvek, který zde brzy předložím.

      b) Koronavirus má větší nakažlivost než chřipka a rychleji se šíří…. To lze snadno vyvrátit: Jak to, že počet pozitivně testovaných je u nás něco nad 100 tis., ale počet

    • Marek Winogrodzki napsal:

     Ad Ignac Pospisil

     Pane Ignaci, v patek vecer jsem zde daval prispevek v reakci na pana Realistu na tema kolateralnich skod. Bohuzel vsak nebyl zverejnen. Mohu se zeptat proc?

     • Ignác Pospíšil napsal:

      Našel jsem ho ve spammu, jestli tam zapadl sám, nebo jsem ho tam omylem šoupl já, nevím…

      • Ad Ignac Pospisil
       Dekuji za rychlou odpoved Pane Ignaci, diky memu polskemu jmenu me maily casto konci u nepolskych prijemcu ve Spamu, takze tomu mozna bylo nejspise i v tomto pripade.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Z Vašeho příspěvku a zvláště z logické struktury Vašeho podobenství si dovoluji usuzovat, že zachránění a zabezpečení hmotných statků, zvláště Vašich, je Vám výrazně milejší, než ochránění zdraví a života bližních, a to i za cenu ztrát na statcích a hmotném zabezpečení nás všech … což stejně nakonec všichni zažijeme … přece byste nechtěl pálit kadidlo utopistické představě, že se budeme hmotně mít stále lépe a lépe …

    • Zazivotdeti napsal:

     Tak ona je otázka, kolik lidí kvůli úpadku ekonomiky, který je způsobený převážně opatřeními, zemře. Zjistit to půjde celkem snadno za několik měsíců (počet potratů v roce 2020 – počet potratů v roce 2019).

     A dle nových informací hrozí příští rok 9% nezaměstnanost a ekonomická tragédie bude trvat tři roky. Již pětina matek samoživitelek přišla o práci. Pokud tedy bude nezaměstnanost 9% (nyní je 4%), tak je pravděpodobné, že nadpoloviční většina matek samoživitelek bude bez práce. Mnoho dětí stát z rodin unese kvůli chudobě.

     V zemích s vysokou nezaměstnaností je více než 20% dětí zavražděných. Jedná se například o Španělsko či Francii. Naopak v zemích v nízkou nezaměstnaností (Německo, Švýcarsko, Rakousko) je potratů na evropské poměry velmi málo. Řecko od vypuknutí tamní ekonomické krize přestalo počty potratů zveřejňovat. Proč asi?

     Což tedy znamená, že mladí lidé nenajdou práci, a tak své dítě zabijí. Svobodné matky to budou mít ještě horší. Naše bezbožná společnost bohužel není založena na mezilidské solidaritě a většinou ani v širším příbuzenstvu nefunguje pomoc. Tudíž 9% lidí bez práce po dobu tří let znamená pro řadu lidí naprostou tragédii.

     Pro běžného muže není dnes problém platit za to, aby chodil do restaurací s milenkami, ale pomáhat matkám samoživitelkám problém je. Navíc je běžné, že ženu v tíživé situaci sbalí muž, který ji pak ovládá a nutí ji, aby zabila jejich nenarozené dítě.

     Nemám žádný problém s povinnými rouškami, zavřením středních škol a druhého stupně (alespoň se mohu více času učit na přijímací zkoušky), ale vadí mi zavření prvních stupňů, protože v atheistické společnosti považují mladí lidé hlídání svého bratrance/sestřenice za nepříjemnou povinnost (což běžné slýchávám v rozhovorech spolužáků), byť pro každého slušného člověka to je čest.

     Zdroje: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/prouza-v-roce-2021-nezamestnanost-az-devet-procent-vice-nez-tretina-hotelu-muze-zavrit-40339521

     https://www.novinky.cz/domaci/clanek/matka-dvoulete-holcicky-prisla-kvuli-viru-o-praci-i-o-byt-samozivitele-pandemie-dorazila-40334247

     • zdeněk napsal:

      No a to že se svobodné matky teď budou mít hůře je dle vás špatně? Naopak, Bůh na ně uvrhl trest který by je jinak čekal až v očistci.

      Naopak celá tato krize ukazuje na Boží hněv – ti kteří do teď tančili a užívali si života najednou poznávají že bezstarostnost pomine. Ti kteří žili v hříchu a neměli žádných trestů je teď pocítí. Ti kdo žili v blahobytu budou žít v Bídě.

      Všechno tohle bylo prorokováno v La Salettě. Když tedy tato hmotná zla přisuzujeme vládě, nepřipouštíme tím že Boží tresty nevěříme?

      • Ano, ale mnoho dětí kvůli tomu bude zavražděno před narozením. Mnoho bude státem uneseno od rodičů a v dětském domově se jen zkazí a dají se na mnohem horší životní cestu.

      • Anna Lavrova napsal:

       Ad zdeněk:

       Ano, je třeba věřit v Boží tresty. Mám však za to, že se vláda (česká i mnoho dalších) mohla rozhodnout lépe, tedy bez obrovského poškození ekonomiky. Kdyby se rozhodla lépe, neměla by současná epidemie takový apokalyptický charakter. Vláda/y není/nejsou loutky v Božích rukách, ale má/mají svou svobodnou vůli stejně jako jedinci. Volba mezi poškozením ekonomiky a nepoškozením ekonomiky byla svobodně provedena.

  • jl napsal:

   Víte co je na celé situaci nejpikantnější? Že sama nevíte, jestli do roka a do dne neprokouknete tuhle skrumáž špatných kázání, PR autora knih o prokastinaci, falešného grafu „epidemiologické situace“, promyšleně servírovaných emocí, … a nezačne se o Vás šířit, že nevnímáte a neuznáváte to či ono přikázání. Život dokáže být výtečným ironikem!

 18. MIVAS napsal:

  Ozeáš 4: 6 Můj lid hyne, protože odmítá poznání.

 19. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad A. Lavrová, I. Pospíšil

  Pokračuji, ale chci se omluvit za předchozí příspěvek, kdy jsem zapomněl smazat úplně dole zbytek původního textu uvozený písmenem b). To neplatí a prosím, abyste to tak chápali.

  Nyní ale k tomu nedostatku lůžek. Viděl jsem někdy včera graf, z něhož vyplývá, že v republice je kapacita lůžek dostačující, těch s plicní ventilací je dokonce volných 50 procent, JIPek cca 25-30 proc. Uznávám ale, že menší nemocnice, např. v Uh. Hradišti, mohou mít problémy. To je v situaci, kdy je v nemocnicích s Covidem cca 3 tisíce osob.

  Ptám se ale: Jak to, že při chřipkových sezónách, kdy je a bývá s chřipkou ve špitálech 10 i více tisíc pacientů, se téma nedostatku lůžek i personálu nestalo nikdy předmětem zájmu médií, dokonce ani ne v r. 1969, který pamatuji a kdy probíhala v celém světě chřipková vlna a u nás už dosáhla rozměru epidemie, tj. počtu 1600 nemocných na 100 tis. obyvatel (je ovšem pravdou, že problémy s kapacitami tenkrát přece jen byly, i když se o tom oficiálně nepsalo, jenže vždycky se to nějak vyřešilo)? Odpovědí může být, že při chřipkových vlnách ti, kteří potřebují hospitalizaci, pokud jejich stav nevyžaduje připojení na aparáty, nepobyli a nepobudou v nemocnici déle než 4 dny, zatímco dnes pacienti s koronou tam jsou 10-14 dní, už jsou kolik dní zdraví a blokují tak lůžka. Prý je není kam umístit, jejich rodiny nebo domovy seniorů se bojí nákazy a nechtějí je, hledají se pro ně hotely atd.

  To je něco skandálního, ukazujícího na skutečný stav naší společnosti! Když mám v rodině nemocného s infekcí, tak se přece budu o něj s láskou starat, i kdybych se měl sám nakazit, tady se nám nějak vytratila hierarchie hodnot. V době mého dětství a mládí bylo samozřejmostí, že když někdo v rodině onemocněl chřipkou, zápalem plic nebo jinou nakažlivou chorobou, tak další členové o něho s láskou pečovali a nezabývali se vůbec možností nákazy, i když samozřejmě hygienická doporučení (dezinfekce, pokud možno respektování určité vzdálenosti od nemocného atd.) respektovali. Kam až jsme to dospěli? Zaráží mne také, jak je možné, že domovy seniorů nechtějí své klienty zpět, dokud nemají „jistotu“, že nejsou „infekční“? Ať mi nikdo nevěší bulíky na nos, chodil jsem pravidelně do domova důchodců u nás v Brně za jedním invalidním kamarádem až do jeho smrti, měl pokoj pouze pro sebe, což platilo zhruba pro polovinu klientů. Při troše dobré vůle by se těm nemocným s Covidem právě tak jako s jinými infekčními chorobami, pokud se někdo obává, že není jistota naprosté bezinfekčnosti, dal po návratu z nemocnice, když nemají pokoj pouze pro sebe, takový najít, případně to vyřešit jinak, jenže patrně se do toho zodpovědným činitelům nechce. Nedostatek lůžek v nemocnicích, pokud by k němu mělo při dalším vývoji šíření Covidu dojít, což si nemyslím, by tak byl jenom dokladem našeho sobectví, kdy v rodinách chybí ochota starat se doma o své blízké a proto je raději svěřují veřejným nemocnicím, i když už hospitalizaci nepotřebují – a lidem řídícím sociální zařízení ochota starat se o své svěřence.

  Egoismus a bezcitnost naší společnosti nejlépe ilustruje nedávné prohlášení ministra vnitra Hamáčka, že prý když neprovedeme náležitá opatření omezující naše práva a svobody, tak budeme mít na ulici „mrazící boxy plné mrtvol zemřelých na Covid“. Omlouvám se za ostrá slova, která teď napíšu, ale opravdu nelze jinak: Něco takového může vypustit z huby buď TOTÁLNÍ DEBIL, nebo TOTÁLNÍ CYNICKÝ GAUNER! K těmto slovům mne žene soucit se všemi stařenkami a staroušky, kteří se teď budou stresovat, že po smrti místo důstojného pohřbu je čeká „mrazák na ulici“, jakož i soucit se všemi občany, kteří své staré rodiče a prarodiče mají rádi a teď budou žít ve strachu, že až zemřou, tak oni jim nebudou moci ani vystrojit důstojný normální pohřeb.

  • matěj napsal:

   Aktuální data obsazenosti různých druhů lůžek jsou na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 odkaz „Kapacity lůžkové péče“, tam si lze vybrat nejnovější soubor, kde v .zip jsou dva .pdf soubory (nechápu, proč to nemají přístupnější), v jednom jsou grafy volných a obsazených covid pozitivními, v druhém čísla, o nichž zřejmě mluvíte, aktuálně ze 14.10. je tam toto:

   • Lůžka typu ARO/JIP = 981 / 4014, tj. 24% rezerva
   • Ventilátory = 899 /1837, tj. 48 % rezerva
   • Lůžka s kyslíkem = 7204 / 23 201, tj. 31% rezerva
   • Přístroje CRRT = 228 / 316, tj. 72% rezerva
   • Přístroje ECMO = 62 / 73, tj. 84% rezerva

   Lidi, co jsou v nemocnicích, aniž by tam museli být, nejsou zajímaví: až by jejich lůžka skutečně chyběla, šoupnou je do těch hotelů, polních nemocnic, kamkoli, to není problém.

   Zajímavá jsou ta lůžka JIP/ARO. Jejich obsazení setrvale významně stoupá, volné kapacity docházejí a asi nikdo nebude tvrdit, že tam pacienty drží zbytečně. Opakovaně se zde snažím dozvědět, jak tedy měl a má stát postupovat, aby kapacita nedošla a péče o tyto pacienty se nezhroutila.

   Údajně se na JIP člověk dostane po cca dvou až třech týdnech. Srovnání časové řady počtu těch těžkých pacientů s počty detekovaných covid pozitivních o dva až tři týdny dříve ukazují, že jde o velmi zhruba šestinu (pochopitelně to neznamená, že každý sedmý skončí na JIP, detekovaní jsou jednou, ale na JIP leží mnoho dní). Pokud se uváží toto zpoždění a pozorovaný vztah extrapoluje i do budoucnosti, už aktuální čísla predikují, že kapacity spíše stačit nebudou, a to přes všechny restrikce, které byly zavedeny. Pokud má někdo za to, že restrikce jsou zlo, protože bez nich by byla situace lepší, uvítal bych vysvětlení, jakým mechanismem napomáhají šíření infekce. Pokud ale někdo souhlasí, že restrikce šíření infekce omezují, ovšem přesto je proti nim, stále mi tu chybí konkrétní návod, co tedy měl a má stát dělat, aby zabránil zhroucení intenzivní péče v důsledku příliš prudkého šíření infekce.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    O dotyčné problematice by tu měl psát nějaký lékař, který na JIP nebo ARU pracuje, nebo pracuje v poliklinice, kde JIP nebo ARO je součástí. Pokud otřepu znalosti ze studia logistiky, tak laicky se v zásadě dá říci, že existují tři roviny parametrů – měkké, tvrdé a válečné. Měkké – na JIP směřuje ten, kdo je v potencionálním ohrožení života a je tam, dokud toto ohrožení není s průměrovou pravděpodobností brané za překonané. Často to bývají náhlé krizové stavy, mnohdy i po nějakém zákroku, člověk je tam v řádu dní a pak přechází na klasické oddělení a pak vzápětí často putuje domů. Tvrdé – závažné ohrožení života s dlouhodobým trváním zápasu o udržení života. A válečné – pragmatické „připojování“ jen těch, kteří mají aspoň teoreticky nějakou naději na přežití – takže už není prostor pro staré, dlouhodobé smrtelné diagnózy, v případě covidu například v USA v nejvíce zahlcených oblastech nepřipojovali ani obézní od nějakého ekvivalentu obezity a věku nad 30 let – byla všeobecná zkušenost, že prostě bohužel takový oboustranný zápal plic v zásadě nemají šanci přežít. Naše země – díky diletantismu těch, co stojí v jejím čele – v současné době evidentně nesměřuje, ale padá prozatím volným pádem někam na hranici zahlcení tvrdé a nutnosti válečné medicíny. A to je něco, co zcela jistě všichni považujeme za velikou prohru – a to dvojí: jednak ve vztahu k potřebným, kterým nebudeme moci pomoci a pak, a toho se bojím ještě více – k uchopení pragmatické cyničnosti, koho budeme při životě udržovat a koho ne – a odtud je už jen krůček k … eutanazii jakožto nástroji, jak si usnadnit život s těmi (ne)potřebnými …
    Proto považuji za tak důležité covid nezlehčovat a radikálně jeho projevy potlačovat, a to jak prevencí, tak péčí o nemocné. Ano, covid není kdovíjak smrtelná nemoc, jsou jiné se „zubatou“ mnohem více, ale rezignace na její potlačení je velmi nebezpečné borcení pilíře pomoci a solidarity ve společnosti, což bylo projevem křesťanské i dnešní postkřesťanské společnosti. Bláboly o tom, že to mocní zneužijí k posílení moci nad ostatními jsou bláboly – vždyť to je přece setrvalá snaha mocných vše ovládnout – a právě tak existuje setrvalá snaha lidí se nenechat až tak moc mocnými ovládat. Ale každý, kdo má mobil, PC s netem nebo třeba moderní automobil s počítačovou jednotkou, je, teoreticky vzato, stále možným objektem sledování. Každý, kdo má nějaký voperovaný kardiostimulátor nebo jiný elektronicky fungující přístroj, může být stále sledován – a teoreticky i na dálku vypnut … ale to jsme na stejné úrovni, jako když státy v polovině 19. století začaly vytvářet centrální evidence obyvatel – a ty se pak staly prostorem třeba pro holocaust židovských obyvatel. Pokud anticovidáři budou brojit proti registrům obyvatel, pak budu chápat jejich strach z anticovidových opatření. Jinak je to jen laciné žití ve světě béčkových a cécčkových konspirativních scénářů … na úkor potřebné pomoci potřebným.

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad Matěj: To je věštění z křišťálové koule, že „kapacity spíše stačit nebudou…“ Každý pacient je jiný a má jiný průběh choroby, neplatí o všech, že „na JIP leží mnoho dní“, jeden je tam třeba 3 dny, jiný 14 dní, je to velmi různé a nelze to předvídat. Jeden můj přítel matematik propočítal, že za současného stavu rezerv ve špitálech, který uvádíte a který odpovídá tomu, co jsem napsal ve svém příspěvku, jakož i při současném vývoji nákazy Covidem, by ke skutečnému kolapsu došlo až cca za půl roku. Jenže víme, co všechno se za tu dobu může „semlet“? Koronavir už tady dávno nemusí být…., může být třeba atomová válka apod. Kdybychom propočítávali při každé vlně nakažlivé nemoci, kdy mohou dojít nemocniční kapacity, tak bychom museli žít takřka celý rok v lockdownu a nevytáhnout paty z domu, což se rozhodně nedá.

    Já jsem a zůstanu radikálním odpůrcem všech současných protikoronavirových opatření a omezení, protože jejich aplikace přináší – jak konstatuje dnes u nás i ve světě čím dál víc lékařů – mnohem větší ekonomické, kulturní, morální, duchovní a také zdravotní (počty úmrtí v důsledku těchto opatření) škody než virus samotný. Požaduji, aby se vláda i občané chovali tak, jako při chřipkových vlnách: život ponechat naprosto v normálu, bohoslužby, školy, kulturu, sport, ekonomiku… naprosto bez omezení (možná jen ve školách, jak se dělá při chřipkových epidemiích, lze zavést na 2-3 týdny podle okolností prázdniny), pouze v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních ať se provedou nezbytná a zpřísněná sanitární opatření, lidé na veřejnosti ať se chovají hygienicky ohleduplně ke svému okolí atd.

    Odmítám rovněž testování, známý MUDr. Jan Hnízdil trefně napsal, že „všeliké testování toliko pro hovado dobré jest“. Kdyby se netestovalo a média nevyvolávala strach z Covidu, tak národy ani nebudou vědět, že nějaký existuje. Ti, které testy PCR (o jejich pochybné kvalitě píši v předchozím příspěvku) označily za pozitivní a jsou bezpříznakoví, tudíž zdraví, by neměli vůbec potřebu chodit k lékaři, protože žádné potíže nemají, rovněž tak lidé s lehkým průběhem Covidu by to nejspíš – tak jako jinou lehčí virovou nákazu – vypotili doma čaji, paralenem a dalšími medikamenty, jak se stalo i v mém případě, ale o tom teď nebudu hovořit. Na zdravotníky by se tak obrátili pouze lidé s vážnějším nebo závažným průběhem onemocnění – a naše zdravotnictví, nezatížené testováním, karanténami (ty považuji přímo za zločin) a podobnými nesmysly, by se tak mohlo více a intenzivněji soustředit na pomoc právě těmto osobám.

    O tom, že omezující opatření žádnou účinnou pomoc v boji proti Covidu nepřinášejí, vypovídá srovnání jednotlivých zemí. Švédsko se svým poměrně mírnými omezeními má lepší výsledky než Belgie a Velká Británie, které na jaře zavedly snad nejtvrdší omezení v celé Evropě. Rovněž tak státy, které nezavedly vůbec žádná omezení, nemají horší výsledky než ty, které se uchýlily k tvrdému lockdownu. Bělorusko, podotýkám: nejsem žádným adorátorem Lukašenka, ponechalo veškerý život v normálu (i když, jak uvedl polský lékař-virolog dr. Martyka, prezident WHO Ghebreyesus nabízel Lukašenkovi velké peníze na zavedení lockdownu) – a jeho výsledky jsou srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi, žádný kolaps zdravotnictví se nekonal, nemocniční lůžka stačila, rovněž tak africká Tanzánie, kde prezident Magufuli, praktikující katolík, se vzepřel požadavku WHO na zavedení omezujících opatření.

    • Realista napsal:

     Přesně tak, jak píšete. Ovšem to fanatikům nevysvětlíte. Ti to pochopí, až nebudou mít na nájem a nebudou mít důchod a nebudou mít zdravotní péči, na kterou byli dosud zvyklí, a to nikoliv kvůli koronaviru přímo, ale kvůli dopadům těchto restrikcí. Karantény alias domácí vězení a omezování svobody zcela nevinných a zdravých lidí může obhajovat jen totální diletant, souhlasím s vámi, že se jedná o zločin, zcela v duchu různých praktik totalitních režimů.

   • Anna Lavrova napsal:

    Ad matěj:

    Kdybyste měl k dispozici takových 700 miliard Kč, co byste pro zdravotnictví za to pořídil?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *