Monthly Archives: Říjen 2014

Slavná pontifikální Mše svatá ve Vídni

Karlskirche

V úterý 4. listopadu 2014, tj. na svátek sv. Karla Boromejského,  bude ve Vídni v Karlskirche sloužena slavná pontifikální Mše svatá.

Celebrantem bude J. E. Raymond Leo kardinál Burke, přední vůdce těch, co na Synodu o rodině 2014 bránili katolickou víru před nájezdy kardinála Kaspera, a (zatím ještě) prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury.

Hudební doprovod zajistí Cappella Borromea: uslyšíme Messa a cinque voci od Giovanniho Rovetty (1596-1668) a hymnus z Graduale Medicæum (1613/1614).

Rozhlédnutí 2014/10/19

Sv. archanděl Rafael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje devatenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá i svátek sv. Petra z Alcántary.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. archanděla Rafaela (24). Příští týden zahájí svátek Ježíše Krista Krále.

Modleme se i tento týden především za naše bratry a sestry v Nigérii a oblastích, kde působí tzv. Islámský stát. Jakož i za obrácení členů Boko Haram a Islámského státu.

Vykupitel a Spasitel

Michal Kretschmer

Ježíš Kristus je nazýván Vykupitelem a Spasitelem. Nejsou to však synonyma. Vykoupení se vztahuje k jeho oběti na kříži, spása k přivlastnění ovoce jeho výkupné oběti. Ve stávajícím nadpřirozeném řádu není spásy člověka bez vykoupení. Zdá se mi také, že kněží nevyváženě více hovoří o spáse než o výkupné oběti Ježíše Krista. Proto v dalším textu bude věnována pozornost především Ježíši Kristu jako Vykupiteli.

Také se málo hovoří o oběti mše svaté, nevhodně se užívá obratu „slavení eucharistie“ nebo „slavení tajemství naší spásy“, byť Kristova eucharistická přítomnost výsledkem mešní oběti a spása je Božím darem, a dostává se nám skrze spolupráci s milostmi, které nám Kristus zasloužil svou obětí na kříži. Přijetí Těla a Krve Páně (svátost eucharistie) patří k celistvosti mše svaté pouze ze strany celebrujícího kněze[i], nikoliv ostatních přítomných věřících; svaté přijímání je sice potřebné ke spáse, je to milost, kterou nám dává náš Spasitel, ale to neznamená, že musíme přijímat při každé naší účasti na mši svaté.

Účelem vtělení Syna Božího byla předně oslava Boží a také smíření lidstva s Bohem, jeho záchrana z hříchu a věčného zatracení z Boží milosti zasloužené jeho smrtí na kříži. Bůh ve svém věčném úradku stanovil, že se lidem nedostane milosti bez dokonalého smíření s ohledem na jeho hříchy. Tak ve svém milosrdenství určil, že sám jednorozený Syn Boží za nás uskuteční toto smíření. Bohočlověk je naším prostředníkem.

Začíná druhé kolo voleb do Senátu

Dnes odpoledne začíná druhé kolo voleb do Senátu. Neměl jsem bohužel čas na analýzu, nicméně i tak je možno konstatovat, že ve spoustě obvodů nemají křesťané koho volit. A platí to i pro některé obvody, kam do druhého kola pronikli kandidáti KDU-ČSL, protože mnozí z nich zastávají neakceptovatelné postoje. Viz kupříkladu otevřeně prosodomitské postoje rádobysenátorů Hampla, Seitlové, Řeháka a Lásky, kteří mimo jiné podporují současný návrh na zrušení zákazu adopcí v sodomitských párech. Nu, zdrazí voliči, zlomte vaz… Kéž by byl příště výběr lepší…

Ignác Pospíšil

Rozhlédnutí 2014/10/12

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Eduard III. Vyznavač (13), sv. Kalixt I. (14), sv. Terezie od Ježíše (15), sv. Hedvika Slezská (15 či 16), sv. Lukáš Evangelista (18).

Příští týden zahájí devatenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá i svátek sv. Petra z Alcántary.

Z akcí a událostí upozorňuji především na brněnskou konferenci Nejmenší z nás… (16) a akreditovaný odborný seminář NAPROHELP pořádaný CENAPem (18).

Modleme se i tento týden především za účastníky synodu o rodině. Aby přes veškerý tlak bezbožného světa a papežem podporovaných dekatolicizovaných biskupů okolo kardinála Kaspera vytrvali u katolické víry a i nadále ji hlásali a hájili – v synodních dokumentech, v kostelích i před světem.

V neděli proběhne sčítání účastníků katolických bohoslužeb

V neděli 12. října 2014 proběhne na území České republiky sčítání účastníků katolických bohoslužeb, které se u nás v moderní době koná zhruba jednou za pět let. Stručnou informaci o letošním sčítání naleznete na stránkách ČBK.

Ebola: Kolik nás bude stát naše hloupost?

Epidemie v Západní Africe.

Hrozivá epidemie eboly, která zachvátila Západní Afriku a nyní ohrožuje celý svět, je velikou tragédií. Nejen z pohledu lokálního, ale i celosvětového, neboť minimálně její ekonomické dopady zasáhnou celý svět. Ne-li něco horšího. A můžeme si za to sami.

Je zřejmé, že Západní Afrika sama není schopna řešit problém takového rozsahu. Ponechme stranou, nakolik si za to může sama a nakolik si dává civilizovaný svět záležet na tom, aby v takovém nemohoucím stavu zůstala, protože mu to vyhovuje. Podstatné je, že včasný a dostatečně rázný zásah OSN a civilizovaného světa mohl epidemii zadusit (či alespoň výrazně omezit) už v zárodku. Na jejím začátku ale nepřišel. A vlastně nepřišel dodnes.

Krize Církve

Pevně se držte toho, aby naše víra byla identická s vírou dřívějších věřících.
Zapřete ji a vytratí se jednota Církve. (Sv. Tomáš Akvinský)

Jste šťastní ti, kdo jste zůstali v Církvi skrze svou víru. Pevně se držíte základů víry, které jste získali z apoštolské tradice. V současné krizi jsou to oni, kdo se od ní odtrhli. (Sv. Atanáš Veliký)

Správné je správné, i když to nikdo nekoná; zlé je zlé, i když to konají všichni. (Sv. Augustin z Hippo)

Církev, která není jednotná v nauce a víře, nemůže být nikdy pravou Církví… Protože tedy musí být pravda jedna, ze všech různých církví… jen jedna může být pravá… a mimo tuto Církev není spásy. Nyní, abychom určili, která je tato jediná pravá Církev… je nezbytné prozkoumat, která Církev je prvně založená Ježíšem Kristem, protože když se toho dopátráme, musí se uznat, že tato jediná je pravou Církví, která když je již jednou pravou Církví, musela vždy být pravou Církví a musí být navždy pravou Církví. Protože této prvotní Církvi Spasitel učinil příslib, že brány pekelné ji nikdy nepřemohou (Matouš 16:18)… V celých dějinách náboženství zjišťujeme, že Římskokatolická církev sama byla prvotní Církví, a že jiné falešné a heretické církve se následně odchýlily a oddělily od ní. To je Církev, která byla šířena apoštoly a později řízená pastýři, které určili sami apoštolové, aby jí vládli… Tento rys lze nalézt pouze v Římské církvi, jejíž pastýři bezpečně sestupují neporušenou legitimní posloupností od apoštolů světa (Matouš 28:20). (Sv. Alfons Maria z Liguori)

V úvodu předkládám čtyři citáty velkých světců svaté Církve. Když je čteme velmi pozorně, jasně z nich sálá víra v jednu svatou katolickou apoštolskou Církev a v její posvátnou Tradici. Dnes, kdy se šíří mnoho bludů, které vnikly i do nitra Církve, je nutné, abychom zůstali pevní v apoštolské víře. Pravda totiž není relativní, nedá se s ní smlouvat. Kristus sám je Pravda! Když Náš Pán vykládal svaté pravdy, mnozí židé se pohoršovali a odcházeli od Ježíše. Dokonce i učedníků se Pán zeptal: ,,I vy chcete odejít?“

Vzpomínka na Monarchii

V sobotu 25. října se na Šumavě na českorakouských hranicích u příležitosti 28. října uskuteční pochod „Vzpomínka na Monarchii“. Organizátorem je pan Lukáš Krutský (tel. 720 518 761).

Pochod startuje ve vísce Láz (leží ve výšce 729 m n. m. cca 2,5 km JZ od Nové Pece, pod níž administrativně spadá) v 9:00. Trasa povede k Plešnému jezeru, načež bude následovat výstup na Plechý (1378 m n. m.) Na vrcholu Plechého zapějeme Svatováclavský chorál a hymnu Rakousko-Uherska, případně by mohly zaznít i nějaké projevy.

Rozhlédnutí 2014/10/05

Vize sv. Doiminika

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Bruno Kartuzián (6),  Panna Maria Růžencová (7), sv. Brigita Švédská (8), sv. František Borgia (10) a Mateřství Panny Marie (11).

Příští týden zahájí osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám první Havířovský pochod pro život (7), přednášku Prof. Evžena Kindlera (9) a obecní volby a první kolo voleb senátních v ČR (10-11).

Modleme se i tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry, ať už žijí kdekoliv.