Category Archives: Grác, Miroslav Jan

Krize Církve

Pevně se držte toho, aby naše víra byla identická s vírou dřívějších věřících.
Zapřete ji a vytratí se jednota Církve. (Sv. Tomáš Akvinský)

Jste šťastní ti, kdo jste zůstali v Církvi skrze svou víru. Pevně se držíte základů víry, které jste získali z apoštolské tradice. V současné krizi jsou to oni, kdo se od ní odtrhli. (Sv. Atanáš Veliký)

Správné je správné, i když to nikdo nekoná; zlé je zlé, i když to konají všichni. (Sv. Augustin z Hippo)

Církev, která není jednotná v nauce a víře, nemůže být nikdy pravou Církví… Protože tedy musí být pravda jedna, ze všech různých církví… jen jedna může být pravá… a mimo tuto Církev není spásy. Nyní, abychom určili, která je tato jediná pravá Církev… je nezbytné prozkoumat, která Církev je prvně založená Ježíšem Kristem, protože když se toho dopátráme, musí se uznat, že tato jediná je pravou Církví, která když je již jednou pravou Církví, musela vždy být pravou Církví a musí být navždy pravou Církví. Protože této prvotní Církvi Spasitel učinil příslib, že brány pekelné ji nikdy nepřemohou (Matouš 16:18)… V celých dějinách náboženství zjišťujeme, že Římskokatolická církev sama byla prvotní Církví, a že jiné falešné a heretické církve se následně odchýlily a oddělily od ní. To je Církev, která byla šířena apoštoly a později řízená pastýři, které určili sami apoštolové, aby jí vládli… Tento rys lze nalézt pouze v Římské církvi, jejíž pastýři bezpečně sestupují neporušenou legitimní posloupností od apoštolů světa (Matouš 28:20). (Sv. Alfons Maria z Liguori)

V úvodu předkládám čtyři citáty velkých světců svaté Církve. Když je čteme velmi pozorně, jasně z nich sálá víra v jednu svatou katolickou apoštolskou Církev a v její posvátnou Tradici. Dnes, kdy se šíří mnoho bludů, které vnikly i do nitra Církve, je nutné, abychom zůstali pevní v apoštolské víře. Pravda totiž není relativní, nedá se s ní smlouvat. Kristus sám je Pravda! Když Náš Pán vykládal svaté pravdy, mnozí židé se pohoršovali a odcházeli od Ježíše. Dokonce i učedníků se Pán zeptal: ,,I vy chcete odejít?“