Proč dnes Církev neevangelizuje muslimy?

Tuto otázku položila redakce polského katolického webu pch24.pl světícímu biskupovi z kazašské Astany mons. Athanasiovi Schneiderovi. Odpověděl následovně:

„Toto je důsledek relativismu, který pronikl hluboko do církevních struktur. Konstituce II. vatikánského koncilu Lumen Gentium v čl. 16 říká, že s muslimy uctíváme stejného Boha. Katolická církev ale učí, že Bůh je trojjediný: Otec, Syn a Duch Svatý. Muslimové však toto kategoricky popírají a pokládají za rouhání. Neuctíváme tedy s nimi v žádném případě stejného Boha.

Církev proto počínaje koncilem až do současnosti podléhá bludu relativismu, který říká: Všechna náboženství mají svou cestu k Bohu, v každém z nich může být člověk spasen. To je ovšem těžká zrada Krista, který řekl, že pouze On je Cesta, Pravda a Život. Tuto zradu de facto vyhlašují koncilové dokumenty Lumen gentium a Nostra aetate a nauka pokoncilní církve na téma ekumenismu a vztahu k nekřesťanským náboženstvím.

A nezáleží na tom, jestli se této zrady dopouštějí papež, kardinálové, biskupové, kněží nebo věřící. Ti všichni jsou posláni, aby lidem včetně muslimů hlásali, že není jiné spásy než v Ježíši Kristu. Pokud to nedělají a relativisticky učí, že i v jiných náboženstvích lze dojít spásy, tak se dopouštějí těžkého hříchu nemilosrdenství vůči nim. Jestliže katolická hierarchie tvrdí, jak to začalo už na koncilu, že muslimové uctívají spolu s námi téhož Boha, pak de facto nerespektuje jejich právo slyšet zvěst o Ježíši Kristu jako o jediném Spasiteli – a to je závažné.“

Podle pch24.pl 28.8.2017 (youtoube)  napsal Dr. Radomír Malý   

34 Responses to Proč dnes Církev neevangelizuje muslimy?

 1. Tomáš napsal:

  „tak se dopouštějí těžkého hříchu nemilosrdenství vůči nim“
  @Především však zrady Krista a Jeho církve.

 2. Libor Rösner napsal:

  Protože proselytismus je nesmysl a máme hledat, co nás spojuje.

  • Tomas Vaca napsal:

   Tedy protože mám stejné biologické ustrojení se satanistou nebo komunistou, budu klást důraz na to co máme společné. Naprostý relativismus.

 3. Patrik Matyášek napsal:

  Jeho excelence užil pozoruhodnou variaci na téna milosrdenství, aby tomu novokatolíci lépe porozuměli. Je to přece dnešní refrén k obhajobě všeho.

  • Bepp napsal:

   Ale je to pravda, oni ty lidi skutečně nemají rádi. Četla jsem rozhovor s jedním francouzským tzv. dělnickým knězem. Neuvěřitelný. Léta byl v Africe a podle svých slov se nepokoušel nikoho obrátit (a taky neobrátil), protože v tom nevidí smysl. Teď ve Francii pracuje v centru pro migranty jako sociální pracovník a dbá na to, aby nikdo z migrantů nevěděl, že je knězem, a nemohl ho žádat o duchovní služby. Oni jsou skutečně nemocní.

 4. hostyn napsal:

  A co atheisty? A děti ve školách… Těch tu máme ještě víc
  zkuste to

 5. Franta napsal:

  Výborně, Mons. A.Schneider nazývá věci pravým jménem a má naprosto pravdu, když podle vzoru evangelia a slov našeho Pána, učí rozumět tomu, co si Pán přeje…
  Tedy žádné okecávání, mlžení, inflace slov, které jsou jen zmatkem, snažící se obhájit relativismus a falešný ekumenismus, nahrávající PF k jeho projektu o univerzální církvi, kde se bude uctívat bůh muslimů, bůh indiánů, bohové nebo lépe řečeno správněji, démoni jakékoliv sekty spolu s naším Pánem…? A proto snaha o změnu liturgie, aby se co nejvíce zprotestantizovala a neurážela „slabé“ svědomí jinověrců, něco jako snahy společnosti Lidl o výmaz křížů na křesťanských symbolech řeckých chrámů, prý aby neuráželi a nedotýkali se svědomí a smýšlení ateistické společnosti.
  Tyto nebezpečné a slaboduché představy však v pontifikových řečech spatra či v jeho heretických /autentických/ vyjádřeních, můžeme snadno vystopovat, i z jeho tezí o proselytismu a podle něho dokonce o „zločinech“, pokud bychom se snažili uvádět do praxe Pánova slova, které Pán v evangeliu řekl naprosto jasně:
  Mt 28,19-20 Jděte ke všem národům … /20/ a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“
  Ne, FP míní v celosvětové jednotné církvi mít všechny víry a náboženství spolu s ateisty v jedné univerzální a chce dokonce i Pánu vnucovat tento jeho velkolepý projekt a cíl, který není ničím jiným než dávno vytvořenou konstrukcí zednářů o zničení katolické církve a namísto ní dosazení umělé celosvětové církve, ve které bude spolu s ním nebo bez něj, již vládnout antikrist a která bude jen zapadat do nestvůrných mocenských plánů elity k ovládnutí světa, kdy bude využívat této nové církve jako svého nástroje k ovládání lidí, pokud to nebude již schopno zvládat čipování.
  Mimochodem, nevšimli jsme si, jak se pontifik vyjadřoval v prvních letech oslavně o čipování a usnadnění života skrze čip na ruce? Zkusme si vyhledat jeho zmatenou ódu na radost nad vynalezením možnosti nechat člověka čipovat jako dobytek, prý se tím zjednoduší náš život… Nakonec všichni dobře víme, co obnáší čip, alias značka šelmy 666, uváděná v Písmu.
  K tomu, aby své projekty úspěšně nastolil, má ještě několik málo let, žel, jak vidíme, kromě několika statečných biskupů, kardinálů a kněží, většina vysvěcených služebníků k novotám mlčí, duchovně spí a jako poslušné stádo nic nenamítají proti pošlapávání evangelia za bílého dne… probíhající dnes a denně online v přímém přenosu z nejvyšších kruhů katolické církve.
  Díky za to, že Mons. A. Schneider nazývá tyto skutečnosti pravým jménem, modleme se za něj, aby statečně hájil věci a záměry Boží a bořil mýty heretiků v církevní hierarchii.
  Řeč evangelia je jasná a kdo jí nechce rozumět, nemiluje Boha, ale toho, který svádí k pohodlné cestě kompromisů, která je cestou, vedoucí ke hříchu, nikdy jinak. A podle toho také lze rozlišit, kdo je s Pánem v souladu či kdo podává jen herecké výkony o tom, jak miluje Pána, a přitom pošlapává svými řečmi a skutky Jeho slova a namísto, aby v souladu s vůlí Boží, která žádá po pastýřích záchranu duší, pak pouze dělá radost Božímu nepříteli a duše vede opačným směrem – Božímu nepříteli napospas. Je skutečně tak těžké pro vysvěceného Božího služebníka hájit pravdu a nebát se ji vyslovit nahlas jako Mons. Schneider nebo jsou tak všichni fascinováni a ochromeni nějakou démonickou silou, že papouškují od ambonů v homiliích nesmysly a hereze, které vyslovil massonsky smýšlející pontifik? Umím si živě představit, že se poslušným a hloupým z řad kněží, směje za dveřmi své pracovny a mne si své ruce, jak se mu jeho dílo zkázy katolické církve zatím báječně daří, bez sebemenších protestů těch, kteří při svém vysvěcení slibovali hájit pravdy evangelia a přivádět duše k Bohu.

 6. fr. Damián Jiří Škoda napsal:

  Chvála Kristu, nechci se pouštět přes internet do těžké teologické debaty. Plně souhlasím, že v nikom jiném není spásy než v Kristu Ježíši a extra ecclesia nulla salus (mimo církev není spásu). Přesto, se mě zdá, že otec biskup Schneider neinterpretuje správně učení 2. Vatikánského koncilu, konkrétně článek 16. na který se odkazuje. Protože v článku 16 nikde nestojí, že s muslimy uctíváme stejného Boha. Zde je latinský originál:
  „Sed propositum salutis et eos amplectitur, qui Creatorem agnoscunt, inter quos imprimis Musulmanos, qui fidem Abrahae se tenere profitentes, nobiscum Deum adorant unicum, misericordem, homines die novissimo iudicaturum.“
  Což v českém překladu znamená: „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“
  Oba texty je možné stáhnout: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_lt.html
  Ani v jednom textu, pokud tomu správně rozumím a nejsem žádný velký latiník, se neříká, že s muslimy uctíváme stejného Boha. Ale Boha jediného (tedy toho, který je Jeden – tedy jako Židé, kteří také ještě nepoznaly Boha v Trojici), potom Boha milosrdného a také spravedlivého, který bude poslední den soudit lidi.
  Jednou jsem se přel v katolickém týdeníku s otcem Halíkem o špatné interpretaci koncilu (tedy toho druhého vatikánského), nepřímo hovořil a interpretoval koncil jako zlomový, ale na opačnou stranu než hovoří otec biskup Schneider. Ale podle mě se dopouští podobné chyby i otec biskup, když interpretuje koncil a jeho učení jako zlomové. Papež Benedickt XVI. několikrát připomenul a to i na konci svého pontifikátu, že 2. Vatikánský koncil se musí interpretovat v kontinuitě s předchozím učením církve, protože tomu tak je.
  Proto mě velmi mrzí, že otec biskup neprávem a podle mého mínění špatně interpretuje koncil a tím uvádí druhé do omylu.
  A ještě velmi doporučuji. První věta z paragrafu 16 Lumen Gentium říká:
  „Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. (18)((18/Srov. sv. Tomáš, Summa Theol. III, q. 8, a. 3, ad. 1.))
  Je zde přímý odkaz na Sv. Tomáše. Doporučuji si tento odkaz v Sumě přečíst, možná nejlépe celou osmou otázku z třetí části sumy a na základě toho interpretovat celý tento paragraf.

  • Karol Dučák napsal:

   Milý fr. Damián Jiří Škoda,
   úprimne ďakujem za Váš príspevok. Máte absolútnu pravdu. Sám som túto problematiku rozoberal vo viacerých článkoch. Naposledy v: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=vyznavaji-muslimove-krestanskeho-boha&cisloclanku=2017040088
   Učenie koncilu je ešte stále viac záležitosťou emócií, ako zdravého rozumu. Minule tu P. Rössler napísal jednu veľmi múdru myšlienku: „Pokoncilní bludná nauka koncilem šermuje, ale koncilní dokumenty necituje; snad selektivně jak protestanté Bibli.“
   Vystihol to veľmi presne. Musím ho však doplniť. Nielen pokonciloví bludári, ktorí sa, žiaľ, infiltrovali do všetkých štruktúr Katolíckej cirkvi, ale aj niektoré prúdy z tradicionalistického tábora robia presne to sté. Trhajú učenie koncilu na kusy, vytrhávajú veci z kontextu a zámerne citujú tie pasáže koncilových dokumentov, ktoré im práve vyhovujú. Týka sa to aj deklarácie Nostra Aetate.
   Pritom koncil NIKDY(!!!) nehlásal, že sa máme s úctou dívať na islam! Hlásal len, že sa máme s úctou dívať na moslimov a to je diametrálny rozdiel! V tejto súvislosti si máme pripomenúť slová sv. Augustína: „Blud treba nenávidieť a proti nemu bojovať, ale bludára máme milovať“.
   Koncil NIKDY (!), NIKDE (!) nepostavil islam na roveň katolíckej viery! Koncil NIKDY (!), NIKDE (!) nehlásal, že Katolícka cirkev nemá evanjelizovať moslimov. Dokonca aj v tej toľko kritizovanej deklarácii Nostra Aetate sa uvádza, že Katolícka cirkev „hlásá a je povinna neustále hlásat Krista, který je ,cesta, pravda a život´ (Jan 14,6), v němž lidé nalézají plnost náboženského života…“ (Nostra astate, č. 2)
   A v dogmatickej konštitúcii Lumen gentium sa zase píše: „To je jediná Kristova církev, kterou vyznáváme ve Vyznání víry jako jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. (Srov. Symbolum Apostolicum: Denz. 6-9 (10-30); Symb. Nic., Const.: Denz. 86 (150); coll. Prof. fidei Trid.: Denz. 994 a 999 (1862 a 1868).)
   Po svém zmrtvýchvstání ji náš Spasitel odevzdal Petrovi jako pastýři (srov. Jan 21,17), jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji šířili a řídili (srov. Mt 28,18n), a provždy ji postavil jako sloup a pevnou oporu pravdy (srov. 1 Tim 3015).“ (Lumen gentium, č. 8)
   A v inom koncilovom dokumente se uvádza: „Nejprve tedy posvátný sněm vyznává, že sám Bůh dal lidstvu poznat cestu, po níž lidé, když mu slouží, mohou dosáhnout v Kristu spásy a blaženosti. Věříme, že toto jediné pravé náboženství je uskutečněno v Katolické a apoštolské církvi, které Pán Ježíš svěřil úkol přinášet je ke všem lidem, když řekl apoštolům: ,Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal´ (Mt 28,19-20). Všichni lidé pak mají povinnost hledat pravdu, především o Bohu a o jeho Církvi, a poznanou pravdu přijmout a zachovávat.“ (Dignitatis humanae, č. 1)
   V konštitúcii Lumen gentium je zase uvedené, že Cirkev neustále „vysílá hlasatele evangelia, dokud nejsou plně ustaveny nové církve, které se pak také připojí k dílu hlásání evangelia.“ (Lumen gentium, č. 17)
   Ktokoľvek v Katolíckej cirkvi, kto spochybňuje evanjelizovanie nekatolíkov, teda v prvom rade hrubým spôsobom porušuje učenie Druhého vatikánskeho koncilu!!! Sám koncil v mnohých pasážach dokumentov deklaruje povinnosť Katolíckej cirkvi hlásať evanjelium!
   Už je najvyšší čas oslobodiť učenie koncilu od všetkých deformácií a manipulácií. Ja sám roky vo svojich článkoch bojujem proti všetkým deformáciám koncilového učenia a zdá sa, že v mnohých prípadoch dopadá zrno na úrodnú pôdu. Ohlasy, ktoré mám, svedčia o tom, že čoraz viac vzdelaných katolíkov sa pri hodnotení koncilových dokumentov uchyľuje nie k emóciám, či rôznym fámam, ale začína viac používať tú šedú hmotu, ktorú má každý človek v hlave, totiž mozog. Toto je aspoň čiastočná satisfakcia za vynaloženú námahu.
   Milý fr. Damián Jiří Škoda, aj Váš príspevok považujem za prísľub do budúcnosti v tomto smere. Z úprimného srdca ďakujem!

   • Renda napsal:

    Kteri cti jednoho Boha , Stvoritele nebes a země. A to je právy Bůh , v Trojici. Samo , že to nenapisi primo. Tak se to interpretuje. Halik.a spol.se timto výrokem ohání.

  • dr. radomír malý napsal:

   Ad J.D.Škoda: A není to jedno a totéž, když LG píše, jak uvádíte, že muslimové se „klaní jakomy Bohu jedinému…“? Já v tom nevidím absolutně žádný rozdílproti formulaci mons. Schneidera o klanění se jednomu a témuž Bohu.

   • Takypijus napsal:

    Klaní se muslimové Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit?
    Klaníme se my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit?

    Pokud na obě otázky je odpověď ano, což myslím je, pak se muslimové klaní jako my „Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit“, aniž bychom přímo tvrdili, že se klaní „stejnému Bohu“.

    • Lucie Cekotová napsal:

     Takypijus 7.9. 21:37: Myslím, že odpověď na první otázku zní „ne“. Soudit lidi v poslední den bude Pán Ježíš, jak víme z Písma a jak vyznáváme v Credu, a tomu se tedy muslimové rozhodně neklanějí. Naopak ty, kdo tak činí, pronásledují a nezřídka i vraždí.

  • solipso napsal:

   „Nobiscum“ je „s námi“, ne „jako my“.

  • Jan Krásenský napsal:

   Děkuji za vysvětlení. Rád bych se dozvěděl, proč po dlouhé roky slýchám od představitelů církve a katolických intelektuálů, že spolu s muslimy uctíváme téhož Boha. (Sami muslimové to odmítají a existují soudní zákazy v islámských zemích, aby křesťané nenazývali Hospodina allahem) Také mi není jasné, proč svatý Jan Pavel II líbal korán? Co mi velmi vadí na dokumentech II.VK je nejednoznačnost. Že je lze vykládat více způsoby (například problém na který reagujete: „Uctíváme s muslimy stejného Boha?“). A dokumenty za Bergoglia jsou ještě nejasnější. Možná je chyba na mé straně, ale vzhledem k neklidu v církvi mám dojem, že v tom nejsem sám. Tedy mám silný osobní pocit, že nesplňují Kristův požadavek: „Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.“

   • Takypijus napsal:

    Myslíte, že muslimové mají nějakého jiného jediného Boha než křesťané? Nebo jak si to představujete, když striktně odmítáte možnost, že by se klanili našemu Bohu?

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Jistěže mají jiného boha než je Bůh křesťanů. Křesťanský Bůh existuje ve třech osobách a má jiné vlastnosti. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce.

    • Jan Krásenský napsal:

     Kristus nám dal klíč k rozlišení falešných proroků: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.“
     Mají jiného bůžka. Konvertité z islámu to dosvědčují.

  • theofil napsal:

   oceňuji že jdete s kůží na trh a předpokládám že na komentáře už reagovat nebudete, jako většina panáčků NOM

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Budou-li ty komentáře na rovině Vašeho všeobecně posměšného „panáčků NOM“, proč by podle Vás měli reagovat? :-)

  • Vlad IV napsal:

   Pochvále Pán Ježíš Kristus, otče Damiane.
   Dovolím si citovat :Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“
   —————————————————-
   Podle této citace se muslimové klaní Bohu jedinému , milosrdnému (bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm) jako my !
   Pokud vím , tak Církev svatá uctívá Boha Trojjediného , kterého narozdíl od starozákonní víry talmudský judaismus a islám rozhodně a nekompromisně odmítají !
   Při vší úctě , jak v případě talmudského judaismu , tak islámu se o nějaké ,, dosud nepoznání,, rozhodně nejedná !
   Závazné a oficiální texty obou satanských náboženství týkající se tohoto tématu si lze v srozumitelných překladech celkem snadno zjistit!

 7. solipso napsal:

  Nevěřím, že tohle biskup Schneider řekl. On byl vždy una cum s DVK a všemi jeho dokumenty.
  Je to pravděpodobně podvrh.

  • dr. radomír malý napsal:

   Ad solipso: Kdyby to byl podvrh, tak by se mons. Schneider dávno už ohradil. Mýlíte se, on nebyl nikdy una cum DVK. On byl vždykonsistentní v tom, že to, co je v DVK dokumentech v souladu s kat. naukou, nutno respektovat, a neváhal to použít jako klacek proti modernistům, kteří se koncilem zaštitovali, ale byl vždy kritický vůči těm textům, které byly zavádějící, znám texty bisk. Schneidera dost dobře.

  • Marie Tejklová napsal:

   Je to na youtube (s polskými titulky): https://www.youtube.com/watch?v=TEhAK_wS0X8
   Řekl to v Polsku během jedné letní akce https://www.youtube.com/watch?v=dYeS6gM3Crg (od 9. minuty dál). Především řekl, že islám je falešné náboženství a že je nutné obracet muslimy na víru, což je v dnešní době maximálně šokující. Ohledně koncilu se vyjádřil velmi opatrně.

 8. Jan Mičánek napsal:

  Problém je možná v tom, že i mnozí lidé v islámu budou spaseni, ale navzdory svému náboženství, protože se jím naštěstí neřídili bez zvážení rozumem a svědomím. Ortodoxní křesťan bude spasen vždy s jistotou, protože chce být co nejblíže Kristu, ale ortodoxní muslim bude mít tím větší problém být spasen, čím je důslednější v následování Mohameda. Koncil se možná snažil překonat naši pýchu a nadřazenost vůči ostatním, kteří neměli přece mnohdy to štěstí být osvíceni Kristovým učením. A tato snaha by měla být oceněna, protože přece židé Krista nepřijali právě kvůli jeho otevřenosti ke všem lidem, kteří jsou taktéž děti Otcovi. Myslím, že správné následování Kristovo, zahrnuje: v tom dobrém se s každým spojovat a v tom zlém ho nenásledovat a využít každou příležitost k tomu, abych každého člověka posunul kousek blíž Kristu. Požadavek Kristův zní, aby pravda byla předávána s láskou. Dám příklad: kdybych měl teď pomoci Merklové nebo Bergogliovi kousek blíž ke Kristu, tak bych je musel mít opravdu rád, jinak můj kontakt s nimi nebude v lásce a spíše se stanu, díky jejich moci, zhrzeným mučedníkem. Něco jiného je, ale pomoci lidem na mé úrovni, kteří tyto zbožňují. Bez lásky Kristovi se s nimi při střetu akorát pohádám. Budu-li je mít rád, věřím, že mně Pán pomůže jak k nim promluvit a kdy mlčet, aniž bych zapřel Jeho Pravdu, protože prostě perly nemáme házet…. Osobně mně pomáhá vehementně bojovat s ďáblem v druhých skrze respekt k jejich svobodné vůli, než je bezděčně s ďáblem ztotožňovat; ďábla musím nenávidět, ale jeho nositele milovat- těžké, ale Kristovo. DVK se patrně povedlo tlumočit tuto vstřícnost ke všem lidem, abychom jakoby vešli jejich dveřmi, ale úplně dobře se mu nepovedlo vyvést dnešní lidi dveřmi Kristovými, možná proto, jak v roce 2012 připustil Benedikt: koncil nepřipomněl i rizika vstřícnosti ke světu podobně k ostatním vírám a navíc nevaroval před profanací eucharistie a ostatních svátostí ve jménu právě této vstřícnosti. Dodal bych, že koncil dostatečně nás nevedl a nepřipomněl nám povinně logickou bázeň před velkým Bohem, a tak umožnil, že mnozí bezděčně přijímají a spokojují se se slabou představu Boha (=matka příroda, =přírodní zákony), což nás dělá blízkými světu i jeho elitě, ale o to více nás vzdaluje od apriorního Boha Bible.

  • Jiří napsal:

   ad Jan Mičánek
   … ale tím, že by se neevangelizovalo těm, kteří hledají a chtějí „k pravdě a ke světlu,“ tím bychom jen byli k hledajícím nebo k těm, kterým náboženství nebo i ateismus jejich otců mnoho nebo nic neříká, velmi nemilosrdní, protože bychom jim neukázali cestu spásy. A možná bychom zanedbali dokonce naši povinnost, hlásat lidem evangelium a Slovo. A podotýkám z lásky k nim a vzhledem k věčnému životu našich bližních. Je to možná otázka naší spolupráce s Duchem svatým, kdy a jak v pravou chvíli a vhodně evangelizovat a nabízet svým bližním tuto cestu spásy.
   Mám někdy dojem, že my katolíci máme veliké zábrany mluvit o své víře, mluvit o Bohu anebo dávat svým životem příklad,jak lze žít z víry a smysluplně. Spíše, jako bychom se více obávali našich vykonstruovaných představ v naší mysli a proto nekonáme a vymlouváme se, proč ne, místo abychom více prosili Ducha svatého o pomoc a Jeho působení v nás tak, abychom citlivě, ale rozhodně hlásali druhým radostnou zvěst evangelia a nespoléhali pouze na naši sílu, náš výkon, náš vlastní úsudek a strach, že se dotýkáme něčí svobody… Možná jde i o to, nebát se brát Boží slovo doslova a podle Něj také žít. A o to další se již Pán postará, pokud mu to dovolíme.
   Avšak u kněží je to ještě větší a závaznější povinnost a poslání než u nás laiků, mající pozici jen všeobecného kněžství.
   Mt 28,19
   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… a učte je všechno, co jsem vám přikázal….
   Lk 24,47
   …a v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.
   Mk 16,15
   Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
   2Tim.4,1-2
   …Hlásej slovo Boží, ať přijde vhod či nevhod…

 9. Karol Dučák napsal:

  Blog REX! čítam s najväčším sebazaprením. Výplody toho antisemitu a zúrivého nepriateľa súčasnej Katolíckej cirkvi, ktorý podpisuje svoje fanatické príspevky pod pseudonymom D. Grof, si vyžadujú veľmi silný žalúdok a tým ja nedisponujem. Lenže práve tento človek občas neuveriteľným spôsobom pomaže moju ubolenú dušu láskyplným balzamom. Keď som čítal príspevok „Bude-li to má povinnost, vysvětím biskupy“ (1987) (http://rexcz.blogspot.co.at/2017/09/bude-li-to-ma-povinnost-vysvetim.html),
  zažil som šok! A musím povedať: ten najláskavejší šok, aký som zažil v posledných rokoch! Arcibiskup Lefebvre neodmietal Druhý vatikánsky koncil en bloc! Ostatne, bolo by to v jeho prípade nelogické. Veď arcibiskup bol priamy účastník koncilu a ak by koncil a priori odmietol, pošliapal by aj po výsledkoch svojej vlastnej práce! Arcibiskup Lefebvre jednoznačne uvádza: „No tak! V Římě by jistě byli schopní nalézt diskrétnější způsob, jak to udělat… Papež by mohl autoritativně deklarovat, že některé dokumenty Druhého vatikánského koncilu se musí lépe interpretovat ve světle tradice, takže se stává nezbytným změnit několik frází, aby byly přivedeny do souladu s Magisteriem předešlých papežů.“
  Tým je nad slnko jasnejšie povedané, že arcibiskup Lefebvre nežiadal anulovať Druhý vatikánsky koncil en bloc! Toto je pre mňa najdôležitejšie zistenie za posledných pár rokov! Zdá sa, že som arcibiskupovi Lefebvrovi krivdil. Nebol to zaslepený extrémista, ako som si občas myslel. Budem ho musieť vo svojich očiach rehabilitovať! Je to komický paradox, ale často som uvažoval, ako poraziť zaslepených nasledovníkov arcibiskupa Lefebvra, ktorí vo svojej zvrátenosti snívajú o anulácii Druhého vatikánskeho koncilu, a zrazu sám zaslepený odporca súčasnej Katolíckej cirkvi D. Grof mi dal tú najlepšiu prihrávku na smeč: samého arcibiskupa Lefebvra! Prisahám – ako je Boh nado mnou – že túto zbraň už nikdy nevypustím z ruky. Porazme teda zaslepených nasledovníkov arcibiskupa Lefebvra tou najexcelentnejšou zbraňou – samým arcibiskupom Lefebvrom!

  • Radomír-1 napsal:

   Pán Dučák,

   verím, že si nemyslíte, že pápežmi odsúdený modernistický jed sa môže šíriť len spôsobmi otvorenej herézy a vzbury v štýle Martina Luthera. Práve naopak. Do množstva neutrálnych výrokov sa pridávajú vety, ktoré umožňujú následne široké interpretácie. Podobne ako napríklad v prípade Sacrosanctum Concilium a následnej liturgickej revolúcie.

   „Kdokoliv s trochou bystrosti může vidět (přinejmenším při zpětném pohledu), že SC byla naplánována svým hlavním projektantem Annibalem Bugninim, aby dala svolení k liturgické revoluci pod zevnějškem liturgické kontinuity. Je hnízdem smrtících mnohoznačností, kterou koncilní Otcové mohli schválit pouze v přesvědčení, že liturgická tradice Římského ritu tím pravděpodobně neutrpí dramatické zpřetrhání, protože to se nikdy předtím nestalo. Christopher Ferrara (Asociace amerických katolických právníků).“

   ZDROJ: http://rexcz.blogspot.sk/2011/11/sacrosanctum-concilium-pravnik-zkouma_11.html.

   Arcibiskup Lefebvre v prípade dokumentov DVK zjavne nepoukazuje len na nejaké drobné nedokonalosti:

   „Existují však také některé texty, které jsou zřetelně v rozporu s Tradicí a které se nijak nemohou včlenit: Deklarace o náboženské svobodě, výnos o ekumenismu, výnos o liturgii. Zde se dohoda stává nemožnou…“.

   Zdroj: http://rexcz.blogspot.sk/2017/09/bude-li-to-ma-povinnost-vysvetim.html.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *