Vzpomínka na krále Moravy

Dnes si připomínáme 375. výročí úmrtí Františka kardinála z Ditrichštejna (1570-1636), biskupa olomouckého, předního rádce čtyř habsburských panovníků a hlavního architekta rekatolizace Moravy. Pro své suverénní postavení na Moravě byl dokonce nazýván králem z Kroměříže, či králem moravským…

Není asi překvapením, že česká veřejnost, zpracovaná komunistickým a postkomunistickým školstvím, nedokáže dostatečně ocenit tuto velkou a fantastickou osobnost. V obecném povědomí je vnímán (pakliže vůbec uvízl v paměti) jako „ten zlý“, protože rekatolizátor samozřejmě ani nemůže být jiný.

Pomineme-li fakt, že rekatolizátorství je záslužná činnost a že kardinál z Ditrichštejna se vždy klonil k rekatolizaci bez násilí, může pro nás být zajímavé podívat se na další neobyčejné rysy velkého kardinála, který v roce 1624 patřil mezi přední kandidáty na papežský trůn.

Uvidíme mimořádně vzdělanou osobnost, velkého politika a zapáleného pastýře, který svůj život věnoval službě Církvi a svému králi. Uvidíme kardinála, obdivovatele a žáka sv. Filipa Neriho, který bosý kráčíval v čele procesí, který osobně zpovídal a podával přijímání nejen šlechtě, ale i chudině. Vynikajícího politika a hospodáře, který dokázal přežít i tu největší nepřízeň osudu, který se dokázal zmátořit i z těch nejtvrdších ran. A též člověka mírného, který chápal význam slov milosrdenství a usmíření a svými přímluvami u krále dokázal odvrátit ostří popravčího nástroje od krku nejednoho rebela.

A uvidíme též jednoho z nejtvrdších a nejvášnivějších odpůrců nevolnictví, který věnoval stovky dopisů a kázání problémům chudiny a nevolníků a snažil se omezit dopady rostoucích robotních dávek. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové vždy patřili mezi ty lepší a soucitnější pány, ale v době kardinála z Ditrichštejna ještě více než kdy jindy si jeho poddaní blahořečili, že spadají pod něj, případně pod některého z jeho manů, neb kardinál neváhal využívat všech svých pravomocí vůči vazalům, pokud šlo o to přimět je k ohleduplnému zacházení s poddanými.

Zkrátka a dobře: kardinál z Ditrichštejna je dobrý vzor, který naše historie dává biskupů, politikům i hospodářům. Važme si jej, jak si zaslouží.

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *