Žaluji

PhDr. Radomír Malý

Vražda starého kněze Jacquesa Hammela v severní Francii musela samozřejmě otřást nitrem každého slušného člověka. O pateru Hammelovi víme, že byl vzorným a obětavým knězem, opravdovým otcem své farnosti. I když byl v důchodu, přesto vypomáhal svému nástupci. Nicméně tento bezesporu vysoce ušlechtilý duchovní byl poplatný pokoncilnímu bludu o islámu. Podle zpráv polského katolického portálu pch24.pl ze dne 27.7.2016 ještě v době, kdy byl v aktivní službě, zorganizoval ve farnosti sbírku, jejíž výtěžek věnoval na koupi pozemku pro stavbu mešity.

Vinu ale nese snad pouze v minimální míře. Mnohem větší je u výše postavených osob v Církvi, u těch, kteří i na místech římských pontifiků neustále matou věřící tezemi o „mírumilovném islámu“ a o potřebě přijímat nelegální uprchlíky. Katolická církev se tak dostává na stejnou pozici se současnou liberální, neomarxistickou a genderistickou společností, která říká přesně totéž – a bude to říkat i nadále, i kdyby teroristické vraždy inspirované islámem se staly nedílnou součástí života každé evropské obce. Bezděčně nás napadají slova českého básníka Jaroslava Seiferta, napsaná za heydrichiády r. 1942: „Jméno za jménem odkapávalo z ostří sekery a my už jsme je ani nedokázali vnímat…“ Člověk si zvykne na všechno, i na muslimské mordy (vždyť mne se při troše štěstí nemusí vůbec dotknout), jen když bude mít jistotu svého blahobytu, kariéry, požitků a sexu. V takové situaci přestane logicky reflektovat, že ideologií plodící násilí je právě islám a bezmyšlenkovitě bude papouškovat všechny ty nesmysly o jeho „mírumilovnosti“.

Jenže položme si otázku: Je za tyto zločiny, jež se udály v posledních týdnech a dnech ve Francii a v Německu, zodpovědný pouze islám? Nikoli, kdybych měl vedle muslimských hlasatelů nenávisti ještě někoho žalovat ve smyslu pověstného článku Emila Zoly proti procesu s Dreyfussem, tak tedy  ž a l u j i: 

1)  veškerou reprezentaci západních demokracií, inspirovanou idejemi Francouzské revoluce (liberálové), bolševické revoluce v Rusku (neomarxisté) a světové sexuální revoluce r. 1968 (genderisté), že toto umožňují a přímo či nepřímo podporují, čímž se stávají spolupachateli;

2) velkou část současných duchovních představitelů křesťanství včetně Katolické církve, kteří akceptovali pozice žalovaných v bodu č. 1);  

Dnes není třeba příliš velké inteligence, aby nezaujatý pozorovatel pochopil, že současné demokratické vlády Evropy a Severní Ameriky jsou za tu hromadu mrtvých povražděných muslimskými teroristy spoluzodpovědní – a to nejen svou nečinností. Jejich totální neschopnost účinné obrany svých občanů ukazuje totiž na zcela jiný fenomén: Někdo chce, aby v Evropě byl tento teror, někdo mocný a vlivný ze zákulisí, kdo řídí světovou politiku a jemuž Merkelová, Hollande, Juncker a jak se všichni jmenují přímo či nepřímo odpovídají a jeho vůli plní. Proto se francouzský, německý, belgický a potažmo i český občan od nich nedočká žádného účinného radikálního opatření, vždyť nejsou schopni (spíš ochotni) v rámci EU se dohodnout ani na efektivní ochraně hranic proti přílivu ilegálních migrantů! Přitom problémem nejsou jenom tito invazisté, ale stejnou měrou i muslimové žijící v Evropě už v několikáté generaci – a tady o nějakých adekvátních krocích se v podstatě vůbec nemluví, ačkoliv by stačilo například koncentrovat všechny muslimy, u nichž existuje nebezpečí kontaktu s teroristy nebo „infekce“ terorismem do no go zón, čili ghett, oddělených od ostatního světa vysokou zdí a hlídaných policií, odkud by mohli vycházet ven pouze za prací nebo na zvláštní propustky a museli se při východu podrobit prohlídce, zda nemají zbraně a výbušniny. Pokud by se jim to nelíbilo, tak ať je jim dána možnost okamžitě se svobodně vystěhovat.

Jenže to by znamenalo porušení lidských práv a svobod! Právě tato argumentace zabraňuje jakémukoliv opatření, jež by dokázalo terorismus nikoli sice zcela likvidovat (což je nemožné, neboť vždycky se vyskytnou různí šílenci), ale podstatně a radikálně omezit. Cožpak není právo na život důležitější než právo na bezbřehý svobodný pohyb bez jakékoliv kontroly? V západních demokraciích je tomu přesně naopak. Veškerá ideologie lidských práv se tak jeví jedním obrovským pokrytectvím, jež spočívá ve zveličování méně důležitých hodnot na úkor těch závažnějších. Pro západní zednářské demokraty ve skutečnosti nemá lidský život větší cenu než pro bojovníky ISIS, proto jim docela „rozumí“ a tajně je využívají k likvidaci posledních zbytků křesťanské civilizace v Evropě. Oni sami se navenek alibisticky žádných teroristických vražd nedopouštějí, to přenechávají muslimům. Vše nasvědčuje tomu, že existuje nějaká tajná dohoda mezi nimi a mohamedánskými představiteli o rozdělení sféry vlivu a moci v Evropě a Severní Americe podobná té z Jalty r. 1945, kdy si západní mocnosti spolu se Sovětským svazem rozdělily Evropu. Jistěže jde o pouhou nedokázanou spekulaci, ale okolností, které tomu nasvědčují, je už opravdu přespříliš.

Ideologie současného demokratického Západu vedla v praxi k podobným vraždám jako v případě islámu. Pod vznešenými hesly svobody, rovnosti a bratrství realizovali za Francouzské revoluce demokraté v Paříži genocidu katolíků ve Vendée, později organizovali teror proti katolíkům demokraté v Římě a v Lisabonu. Ve jménu sociální spravedlnosti vyvraždili ruští bolševici značnou část křesťanů ve své zemi i všude jinde, kde se chopili moci (Mexiko, Španělsko, Čína aj.). K tomuto ideálu se hlásí dnešní socialističtí politikové Západu, vyznávající neomarxismus, jenž se odvolává na bolševickou revoluci v Rusku. Tzv. sexuální revoluce 60. let vedla nejenom k vybíjení výkladních skříní a zapalování aut sexem posedlou mládeží, ale v konečném důsledku též ke skoro celosvětové legalizaci masových vražd nechtěných nenarozených dětí, nemluvě o záměrném ničení rodiny legislativou promující homosexuální a promiskuitní vztahy. Zbývá ještě celosvětově uzákonit eutanázii, čili vraždy starých a nemocných lidí dle vzoru nacistického Německa. V současných demokratických zemích Západu jsou lidé vyhazováni z práce a posíláni do vězení, poněvadž dávají najevo svůj nesouhlas s potraty, antikoncepcí, sodomií nebo nemravnou sexuální výchovou ve škole, případně se nechtějí na těchto zločinech podílet. Katolíci přicházejí o zaměstnání proto, poněvadž nosí na krku křížek nebo řeknou ateistovi, že se za něho budou modlit. Katolické chrámy jsou stále častěji terčem vandalských útoků, jen ve Francii r. 2014 jich bylo zdevastováno cca 600. Taková je realita současné západní demokracie, která nejenže není schopna bránit lidi před islámským terorismem, ona totiž toto vůbec nezamýšlí a nechce,  naopak ve větší či menší míře s těmito vrahy tiše spolupracuje. Vrána k vráně sedá, vražedná a satanská ideologie ke stejné si sedá.

Jenže zklamali i mnozí hierarchové Katolické církve. Z jejich úst slyšíme neustále fráze o ubohých muslimských uprchlících v Evropě, ale zřídkakdy o křesťanech na Blízkém východě ohrožených genocidou Islámského státu nebo represivním zákonodárstvím v duchu právu šária. Muslimové v zemích, kde mají většinu, zakazují stavět křesťanské kostely, zatímco v Evropě sami katolíci podporují mohamedány při budování mešit, ano, dokonce jim prodávají i své kostely, aby je předělali na mešity, jak se stalo nedávno v Bruselu, kde se arcidiecéze takto zbavila 200 chrámů zejících prázdnotou pro nedostatek účastníků mše sv.

V minulosti to byla právě Katolická církev, která dokázala vyburcovat i vlažné katolíky k nadšené obraně Evropy proti muslimské agresi. Bělehrad, Lepanto, Vídeň …. tehdy papež, biskupové, kněží a řeholníci ve své většině měli pravou katolickou víru – a ta působila zázraky. Sv. Jan Kapistrán, duchovní zachránce Bělehradu před Turky, papež sv. Pius V., vyzývající před bitvou u Lepanta Evropu k modlitbě sv. růžence a bl. Marek z Aviana, kazatel obráncům Vídně, nehlásali, že Církev má „hledět s úctou na muslimy“, jak říká deklarace Nostra Aetate II. vatikánského koncilu, ale představovali Mohameda jako falešného proroka, vraha, lupiče a cizoložníka. Islám byl pro ně nepravým náboženstvím, dílem satana. Ovocem jejich modliteb a kázání se staly zázraky vítězství proti několikanásobné přesile tureckých vojsk. Jaké zázraky můžeme očekávat od většiny současné hierarchie?

Pouze tehdy, jestliže se obrátí a zaujmou postoj výše uvedených světců. Jinak je osud Evropy žel Bohu zpečetěn. Možná ale ne, Bůh má své cesty, o nichž nevíme. Stačí jen abrahámovských 10 spravedlivých. Najdou se?

PhDr. Radomír Malý

Poznámka šéfredaktora:

Na rozdíl od autora nevěřím v žádnou dohodu mezi evropskými elitami a islamisty. Ne že bych měl o evropských elitách nějaké lepší mínění, než má pan Malý, ale islamisté jsou prostě příliš beztvará a neorganizovaná hmota, než aby se dali kontrolovat, než aby s nimi bylo možné uzavírat dohody. Nepochybuji ale o tom, že mezi evropskými elitami jsou významné síly, které si masový přísun migrantů přejí a vědomě ho podporují, protože jim jejich přítomnost a chaos jimi vyvolávaný velmi vyhovují. Dnes už je prokázáno, že levice dlouhodobě podporovala přísun migrantů v naději, že ji tito budou za to volit a tím držet u moci (dlouhodobá to politika západních socialistů a především zelených). Nepochybuji rovněž o tom, že mnozí z těch nebo oněch důvodů vítají chaos a prudký vzestup zločinnosti a terorismu, které jsou s migrační krizí neoddělitelně spojené, ať už tak hledají omluvu pro neopodstatněné a nelegitimní odzbrojení obyvatel, zavádění praktik policejního státu a potlačování náboženských práv, chtějí dosáhnout destrukce společnosti, aby ji mohli nahradit nějakým svým konstruktem, či prostě chtějí jakkoliv jinak z chaosu a násilí těžit…

Ignác Pospíšil

17 Responses to Žaluji

 1. Dr. Radomír Malý napsal:

  K poznámce šéfredaktora: Islamisté (osobně ale nerad toto slovo používám, protože vytváří iluzi o „hodném“ islámu a „zlých“ islamistech ve smyslu současné propagandy) vůbec nejsou „příliš beztvarou a neorganizovanou hmotou“, za nimi stojí, byť ne oficiálně, některé významné muslimské státy, konkrétně Saudská Arábie, která – jak bylo už několikrát publikováno – je ve značné části tajně financuje. A s její královskou rodinou, jejími šejchy a vládou je možno dohody uzavírat, uzavírají se veřejně, proč by to nešlo také tajně?
  Souhlasím, že levice toto podporuje z důvodů, o nichž šéfredaktor píše, že jí jde o záminku, aby mohla „utáhnout šrouby“ politicky nekorektním občanům, to je všechno pravda. Ale ta migrace (spíše invaze) v tak obrovském rozsahu nemohla vzniknout spontánně, musela být někým vyvolána a financována – a to se nemohlo dít bez nějaké formy spolupráce evropských demokratů s nějakými předáky muslimského světa, ať už v Saudské Arábii nebo jinde. Absenci této spolupráce při daném fenoménu si nedokážu vůbec představit.

 2. Markus napsal:

  Pan Pospísil, islamisté neexistuju, islam totiz nemá dve podoby:
  Islám nemá dvě podoby

  Francouzská arabistka Anne-Marie Delcambre je autorkou Mohamedova životopisu a řady knih o islámu. Uveďme alespoň dvě poslední: Islám zákazů (2003) a Schizofrenie islámu (2006). Existují dva islámy? Jeden militantní, válečnický a druhý mírumilovný a tolerantní? Stejně jako v obou zmíněných knihách autorka demaskuje podobné dělení i v článku „Islám nemá dvě podoby“ jako průhledný trik.

  Aby nemuseli obviňovat islám z násilí a terorismu, vymysleli nemuslimští západníci a někteří pozápadnění muslimové islamismus. Islamismus jako politická a válečnická ideologie nemá podle nich nic společného s náboženstvím islámu. Měly by tak existovat dva islámy. Na jedné straně osvícený, mírumilovný islám, náboženství lásky, snášenlivosti a pokoje vyznávané obrovskou většinou muslimů, kteří si nepřejí nic jiného, než pokojně praktikovat své náboženství. Na straně druhé válečnický a fanatický politický islám – islamismus, který s tím prvním nemá vůbec nic společného. Pravdivý, dobrý a spravedlivý islám je umírněný, zářivě vstřícný a mystický. Má velice blízko k judaismu a křesťanství a jeho vysoká spiritualita má četné nemuslimy dovést k obrácení.

  Vynález „dvojího islámu“ je mimořádně praktický, neboť neobyčejně vyhovuje uvažování nemuslimského Západu o povaze islámu. Bohužel jde o nehoráznou lež. Existuje totiž pouze jeden islám, který nemá dvě tváře, ale jednu jedinou tvář s četnými odstíny. Mystická a teroristická stránka jsou dvě krajnosti, ale vše, co se nachází mezi nimi, existovalo vždy společně a přivádí nás ke stejným zdrojům, jímž jsou Korán chápaný jako Boží slovo a osoba Muhammada – Mohameda, který pro všechny muslimy bez výjimky představuje podle Koránu příkladný vzor k následování.

  Z jeho životopisu by pak bylo nutné vymazat všechna místa, která ho diskreditují. Martine Gozlanová dokonce hovoří o dvou Mohamedových podobách. Na jedné straně Mohamed strhávaný Ježíšovým příkladem, přitahovaný modlitbami, schopný mírnosti a vnímavosti, ale také Mohamed z Medíny projevující se jako mstivý a krutý dobyvatel. Žádný pokus vyložit islám prý nemůže tuto podvojnost přejít mlčením. Základní nepoctivost její analýzy spočívá právě zde: prorok se dvěmi tvářemi, dva Korány, islám a islamismus. Je skutečně nutné uzavírat, že islám je dvojí, jenom proto, abychom zastřeli znepokojivou stránku tohoto náboženství? Podobní autoři nakonec právě tuto stránku, o níž usuzují, že je zlá, záměrně potlačují a označují slovy jako islamismus, fundamentalismus, „salafismus“, „vahábismus“, aniž mimochodem mají o významu těchto pojmů nejmenší ponětí. Tato slova slouží jen jako „obětní kozli“ a jejich prostřednictvím má být ono krásné náboženství zvané islám, vyviněno.

  Je velice snadné činit islamismus zodpovědným za všechny násilnosti islámu. Ale co si potom počít s Koránem a s Prorokem? Je třeba odstranit z Koránu všechny Alláhovy příkazy neslučitelné s lidskými právy? A co dělat s prorokem s dvěma janusovskými tvářemi – s jednou pro „dobrý“ islám a s druhou pro „islamismus“?

  Mezi islámem a islamismem neexistuje rozdíl co do povahy, ale pouze co do stupně. Islamismus je v islámu přítomen jako kuře ve vejci. Nejenže neexistuje dobrý nebo špatný islám, ale ani islám umírněný. Naproti tomu existují umírnění muslimové, kteří praktikují islám pouze částečně. A právě tady spočívá problém: Jak určit, kteří muslimové jsou dobří? Mají jimi být ti, kdo napadají a zabíjejí nevěřící a modláře, a tedy ti, kdo rozsévají po celé zemi hrůzu a zkázu, jak jim to přikazuje svatý Korán? Nebo ti, kdo se rozhodli číst Korán jinak, a tedy západním, laicizovaným způsobem?

  Západní pštrosi se rozhodli na tuto základní otázku neodpovídat a každého, kdo se opováží prohlásit, že islám není náboženství lásky, pokoje a snášenlivosti, odsuzují za podněcování k nenávisti. V tom je podporují pštrosi muslimští, kteří považují za velmi výhodné prezentovat islám jako idealizované náboženství, neboť si jsou vědomi, že praví muslimové, tj. „ti, kdo vědí“, stejně nepřijdou zkrátka. A co se týče ostatních, ty obratná reislamizace velice rychle přivede na pravou cestu. Navíc se nesmí zapomínat, že „taqíja“, pokrytecké utajování víry je integrální a závaznou součástí šíitského islámu. Navíc si tuto taqíju zvláštním způsobem osvojili i sunnitští muslimové. Mohou nám servírovat „light“ verzi své víry a skutečnou podobu jejich náboženství před námi úspěšně skrývat. Oni v podstatě nelžou, jen něco zakrývají, aby tím uspíšili postup islámu.

  Nezanedbatelnou výhodou takového přístupu je, že nemuslimové mohou být oním „abrahámovským náboženstvím“, prezentovaným jako blízký příbuzný křesťanství a judaismu, stále víc přitahováni. Pomocí podobných úskoků se bude islám v Evropě i nadále šířit.

  Anne-Marie Delcambre

 3. hostyn napsal:

  Vzpomínáte si, jaká byla reakce na zveřejnění 3.fatimského tajemství?
  Všichni tvrdili, že nebylo zveřejněno celé, že tam bylo určitě o válce a o konci světa atd… Mě připadá, že to bylo zveřejněno právě včas: papež bude kráčet se zbytkem věřících na vrchol ke kříži… Není ten čas tady?

  • Teofil napsal:

   není

  • M.R. napsal:

   Zveřejnění 3. fatimského tajemství? Tak
   1) ještě zveřejněné nebylo, rozhodně ne celé, jak JP2 tak Benedikt (B16) mlžili, co mohli, a jejich verze jsou naprosto rozdílné, a římský biskup František (F1) si ze 100-letého výročí Fatimy dělá 500-letou oslavu schizmatu
   2) „tento papež“, myslíte B16 nebo F1?, nebo oba?
   3) ani jeden, jak B16 tak F1, nevypadají, že by kráčeli „ke kříži“, ale spíš ničí i zbytky katolictví, kde se dá, příkladů jsou stovky na každého z nich

 4. Markus napsal:

  Svatý Don Bosco: Islám je ohavné náboženství prosazující nemorální věci a Mohamed byl podvodník

  Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.

  „Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. […] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu – aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (svätý Ján Bosco).

 5. Karel napsal:

  V některých případech ani dost dobře nejde aplikovat ono biblické: uhodí-li tě někdo do pravé tváře, nastav mu i druhou, protože každý vlastní k podříznutí pouze jeden krk…

 6. Opičí mozeček napsal:

  Nesouhlasím s nevinou zavražděného kněze. I on se podílel na budování společnosti, již Malý kritizuje. Revoluce zkrátka sežrala jedno ze svých dětí, jakkoli je to samozřejmě tragické a smutné.

  • Libor Rösner napsal:

   Nedávno mě napadla tato myšlenka u filmu Norimberský proces: jde prakticky o identickou situaci, diktatura je tentokrát duhová a každý, kdo ze své pozice jedná v jejím duchu (soudci, politici atd.) ji pomáhají budovat, vzkvétat a žít. Přitom se snaží sebe samy přesvědčit (pokud si vůbec uvědomují zrůdnost svého počínání), že oni nejsou vykonavatelé, to jsou ti, co mačkají spoušť. Takže nic nového pod sluncem, jen v té situaci jsou jiní lidé.

 7. Denis napsal:

  Zavraždění francouzského kněze (podříznutím krku) muslimem, je čítankový příklad starého moudrého rčení: „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění“.

 8. Josef napsal:

  „Jaké zázraky můžeme očekávat od většiny současné hierarchie?“

  „Jak je vidět, business s muslimy na střelnicích jenom kvete. Postupně se muslimské obce otrkávají a využívají systémových možností státu, aby se vycvičily ke střelbě úplně legálně. Na straně druhé takovéto informace mohou paradoxně vést právě k tomu, že režim státu opět utáhne šrouby obyčejným lidem, aby držení legálních zbraní bylo zase o něco složitější. Na islamistických webech se píše o tom, že v evropských zemích během intifády bude převzetí moci snadné, protože lidé nemají zbraně, evropské státy mají malé armády bez bojových zkušeností s výjimkou malých sborů pro zahraniční mise a policie má odvahu vytáhnout zbraň pouze proti neozbrojeným civilistům.

  To ukázala i tragédie z Uherského Brodu, kde policie na střílejícího šílence v restauraci reagovala ústupem a čekala na příjezd zásahovky. To umožnilo útočníkovi postřílet mnoho lidí v restauraci. Džihádisté v Německu tento modelový případ probírali i na svých webech a ukazovali na neschopnost obrany české policie, pokud je konfrontována s odhodlaným nebo vycvičeným kombatantem. Lidé beze zbraně, stát bez armády schopné jí ubránit, policie neschopná nasazení vlastního života v konfrontaci s ozbrojeným džihádistou. Tristní stav.“
  http://aeronet.cz/news/muslimove-na-severu-cech-trenuji-strelby-ze-samopalu-priprava-kombatantu-na-vyhlaseni-intifady-v-ceske-republice-hlavne-at-vlada-nezapomene-lidem-odebrat-zbrane-aby-se-nemohli-branit/

  • Berchmans napsal:

   To jsou, když dovolíte, naprosté bláboly. Pokud si někdo myslí, že mu „režim státu“ brání v získání legálně držené zbraně, buď o tom nic neví, nebo je paranoidní. Získat ZP a legální zbraň je v ČR jeden z nejméně problematických administrativních úkonů (i když ovšem vyžaduje určitou, podstatě věci zcela úměrnou, investici času, úsilí a peněz). Se skutečnými byrokratickými horory na úrovni vyřizování stavebního povolení se to vůbec nedá srovnávat.

 9. kim napsal:

  Proč, pane Malý, píšete dvě m v příjmení zavražděného kněze?

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad kim: Protože tak jsem to převzal z polských zdrojů. Myslím, že toto je absolutně nepodstatný detail.

Napsat komentář: hostyn Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *