Juventutem – z lásky k tradiční Mši svaté

Mše svatá v mimořádné formě římského ritu, mnohdy nazývána „tradiční“ Mše svatá. Ta je tím viditelným znamením, které spojuje tradičně smýšlející katolíky na celém světě. A z lásky k ní vzniklo hnutí Juventutem.

Logo

Foederatio Internationalis Juventutem spojuje katolické křesťany, kteří objevili poklad ukrytý po několik desetiletí. Poté, co přišla obnovená liturgie, se již příliš nepočítalo s touto liturgií. Doba se změnila a přišly nové generace. Generace mladých lidí, které se narodily do světa, který nabízejícího povrchního a laciného. Dnes vyrůstá mládež, která je tradiční Mší svatou uchvácena a ohromena, protože nabízí to, co jim svět nedokáže dát. Ztišení, naslouchání a jasný hlas, který k nim promlouvá. Nemají problém s latinou jakožto s jazykem, protože všude v „západním“ světě je automatické znát i jiný jazyk či jazyky, mimo svou mateřštinu. Nevadí jim náročnost, protože tu oni chtějí a hledají. Není to o tom „chodit na Trident“, ale o celkové změně chápání a myšlení člověka, který přijímá do svého srdce katolickou nauku a tradici. To tedy často znamená i „jít proti proudu“. Jelikož by bez pevného základu člověk sám proti proudu daleko nedošel, hedonistický svět by jej brzy pohltil, ustanovil Kristus Nejsvětější oběť, ve které se s Ním setkávají a Jemu odevzdávají.

Proto bylo na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. 5. 2006 v Bernu ve Švýcarsku založeno hnutí Juventutem, aby mohlo tyto mladé lidi dále vést a podporovat. Duchovní správou bylo pověřeno Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP). Juventutem je sdružení katolických laiků, vytvořené nazákladě Kodexu kanonického práva z roku 1983, odkazující na motu proprio Ecclesia Dei Adflicta papeže Jana Pavla II. a později i na Summorum Pontificum papeže Benedikta XVI. Od svého počátku bylo Juventutem zamýšleno jako stálá struktura Církve, mající za cíl posvěcování mladých tradičních katolíků tím, že ukáže jejich různost a živost v pravidelných aktivitách.

Přijímání při „tradiční“ Mši na Sv. Hostýně

Logo Juventutem je reprezentováno monstrancí, v jejímž středu je Nejsvětější svátost oltářní. Nápis Juventutem je modrý a odkazuje na mariánský charakter tohoto hnutí. Citát, který prezentuje Juventutem, je vybrán ze stupňové modlitby, kterou se modlí kněz na počátku Mše svaté: „Introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat juventutem meam” (Přistoupím k oltáři Božímu, před Boha, který mě od mládí naplňuje radostí.)

Spiritualita je postavena na třech základních aspektech, které mají pomáhat každému katolíkovi: na Nejsvětější svátosti oltářní čili Eucharistii, na Panně Marii a na Svatém Otci. Inspiraci mohou hledat také u celé řady mladých světců, kteří oslavovali Krista; u svatých, kterým Bůh propůjčil zvláštní charisma pro mladé lidi či u svatých, kteří byli zvláštním způsobem oddáni Nejsvětější svátosti.

Hlavním cílem je posvěcovat sebe i druhé a navzájem si ve společenství pomáhat žít katolickou víru. Tedy snažit se žít svou víru naplno. Žít ji v této době, která má svá specifika, své starosti i radosti.

Vznik česko-slovenské pobočky Juventutem se datuje na 13. září 2008. Předcházela mu „tradiční“ Mše svatá v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. I když žijeme v různých koutech ČR a SR, spojují nás společné cíle a úmysly formulované právě skrze hnutí Juventutem. Modlíme se společně za posvěcení mládeže, jsme spolu v kontaktu a setkáváme se na společných víkendech, poutích nebo akcích.

Chceme ukazovat, že Ten, který zemřel na kříži za naše hříchy, nám nabízí spásu a že nepokojné bude srdce člověka, dokud nespočine v Něm. A chceme to ukazovat svým příkladným životem, postaveným na katolické nauce a tradici.

Více informací najdete na stránkách Česko-slovenské pobočky Juventutem, odkud rovněž pocházejí oba obrázky.

6 Responses to Juventutem – z lásky k tradiční Mši svaté

  1. […] mše svatá v Podlažicích Česká pobočka Juventutem zve všechny katolické věřící na tradiční latinskou mši svatou, která bude sloužena při […]

  2. […] – tridentská mše v Třebíči-Jejkově (začátek v 18:00) coby vyvrcholení setkání hnutí Juventutem. Následovat bude přednáška Oběť mše sv. a život katolické rodiny. Více […]

  3. […] P. Nohejl též Mši svatou celebroval. Spolu s ním byli v presbytáři dva ministranti (4 včetně turiferáře) a Svatomichalská gregoriánská schola Brno, jež Mši svatou doprovázela nádherným chorálním zpěvem. K překvapení všech se i věřící lid dostavil v počtu nečekaně hojném, odhaduji 100 – 150 lidí, mezi nimiž bylo i nemálo kněží z okolních farností a většina členů sdružení Juventutem. […]

  4. […] Hnutí Juventutem zahajuje pravidelné setkávání českých a slovenských příznivců katolické tradice, které se bude odehrávat jednou měsíčně. První začíná 16. října ve 14:00 na faře v Horním Újezdě. […]

  5. […] října – hnutí Juventutem zahajuje pravidelné srazy českých a slovenských příznivců katolické tradice na faře v […]

  6. […] – župa svatováclavská a sdružení Juventutem zvou na IV. ročník tradiční poutě k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami, […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *