Nové české kasino

  1. Vklad 5 Eur Kasino Bonus 2023: Jedním ze způsobů, jak si hráči mohou pomoci, je omezení přístupu k hazardním hrám.
  2. Hra Ruleta Online Zdarma - Můžete zkontrolovat zde hrát Egyptské zlato a další GW hry sloty pro skutečné, které mají také volný režim přehrávání.
  3. Online Kasino S Vkladem 10 Euro 2023: Poté můžete ze svého účtu vybrat požadovanou částku.

Naučte se hrát kasinové hry 2023

Zařízení Pro Stahování Automatů 2023
Není nutné stahovat žádnou aplikaci nebo software, abyste prozkoumali vše, co Jet Casino nabízí australským hráčům.
Bitcoinové Kasino Bez Registrace 2023
Drží největší herní výplatu jakékoli kasinové hry online.
Sazka hry aplikace pro mobilní operační systémy zatím neexistuje.

Kasino žádný vklad bonus nová kasina 2023

Hraci Automaty Bez Vkladu 2023
Provozovatel vám nabízí tyto typy her.
Nejlepší Vklad Kasino Bonus 2023
Nezapomeňte aktivovat kód MAYNILA v nastavení účtu.
Bonusový Automat Zdarma 2023

Mírotvůrce, nebo pacifikátor? O motu proprio Traditiones custodes a papeži Františkovi

Politologie v anglosaském prostředí činí zajímavý rozdíl mezi pojmy peacebuilding a pacification. První z nich znamená budování míru a vztahuje se k procesu, který usiluje o dosažení míru pomocí dialogu mezi aktéry konfliktu. V druhém případě se k míru naopak dospívá donucovací vojenskou akcí, která účastníky hrozbou násilných represálií přiměje přestat vznášet požadavky.

Toto schéma lze aplikovat i na interpretaci toho, co se v posledních letech událo v Církvi v souvislosti s tradiční mší svatou. Konflikt, který se rozvíjel již od okamžiku promulgace nového misálu papežem Pavlem VI., se téměř vyřešil s motu proprio Summorum pontificum Benedikta XVI., který se tak stal „mírotvůrcem“. Překvapivým vydáním Traditiones custodes před několika týdny papež František nejen vyhodil do vzduchu dialog a mír, jehož bylo ve věci liturgie dosaženo, nýbrž stal se pacifikátorem v anglosaském smyslu slova: někým, kdo mír vnucuje silou a těm, kdo se s jeho plány nesmíří, vyhrožuje tresty.

Většina těch, kdo církevní a liturgickou situaci analyzují, například kardinál Müller, kardinál Burke, Mons. Rob Mutsaerts či P. Guillaume de Tanouärn, to chápou právě takto a docházejí k závěru, že Traditiones custodes (TC) je v zásadě dokumentem hluboce antipastoračním, který vytváří rozdělení a opět otevírá bolestný konflikt, jenž mnoha věřícím působí velké utrpení. To je bezpochyby nejdůležitější charakteristika posledního motu proprio, možná ale nebude nejzávažnější vzhledem k tomu, že z teologického hlediska TC demontuje konstrukci, již zbudoval Benedikt XVI., a vytváří ožehavý problém, který se stává neřešitelným.

Papež František část své chatrné argumentace, jíž ospravedlňuje drakonická opatření ve vztahu k tradiční mši, opírá o tvrzení, že papež Jan Pavel II. tuto mši dovolil a papež Benedikt XVI. později její užívání upravil ve snaze „upřednostnit překonání schizmatu s hnutím vedeným biskupem Lefebvrem“. [1] Je sice pravda, že oba papežové si přáli vyřešit problém, který představovalo FSSPX, o což by měli usilovat všichni dobří katolíci, ale také chtěli zachovat kontinuitu tradiční liturgie. V knize Poslední rozhovory papež Benedikt XVI. odpověděl na tvrzení, že opětovné povolení tridentské mše bylo ústupkem Společnosti svatého Pia X., těmito jasnými a pádnými slovy: „To je právě naprosto špatně! Pro mě bylo důležité, aby církev sama byla vnitřně, se svou vlastní minulostí, jednotná. Aby to, co jí předtím bylo svaté, nebylo teď špatné.“ [2] 

V tomto smyslu by bylo možno citovat mnohá svědectví. Kardinál Antonio Cañizares, bývalý prefekt Kongregace pro bohoslužbu a zasvěcený znalec uvažování a úmyslů papeže Benedikta, pokud jde o Summorum pontificum, napsal: „Vůlí papeže nebylo jen uspokojit následovníky Mons. Lefebvra, ani jen reagovat na spravedlivá přání věřících, kteří se z různých důvodů cítí být svázáni s liturgickým dědictvím reprezentovaným římským ritem, ale také a obzvlášť otevřít liturgické dědictví Církve všem věřícím a tak umožnit, aby poklady liturgického bohatství odhalili i ti, kdo je doposud neznali“ (předmluva ke knize Nicoly Buxe La reforma de Benedicto XVI, Madrid: Ciudadela, 2009, s. 13).

Webové stránky nebožky Papežské komise Ecclesia Dei, které lze dosud navštívit a podle prezentačního dopisu tehdejšího předsedy komise kardinála Daría Castrillóna Hoyose nejsou stránkami názorovými, nýbrž obsahují „informace a materiály absolutně věrné myšlení Svatého otce“, uvádějí, že „legitimita liturgie Církve spočívá v kontinuitě její tradice“. Usus antiquior má tedy legitimitu dobře zajištěnou: za ním je staletá historie a po jeho boku ostatní východní i západní rity, které Církev uznává. Má tradici, která ho brání. Myšlenka, která papeže Benedikta vedla k tomu, aby se držel této pozice, zněla: Ritus, který byl po staletí bezpečnou cestou svatosti, se nemůže najednou změnit v hrozbu, „pokládá-li se stále za platnou víra, která se jím vyjadřuje,“ jak říká jeden z dokumentů na uvedených webových stránkách. Tvrzení, že misály stojí proti sobě – jeden dobrý a druhý špatný, a proto zakázaný –, jehož se v TC dopouští papež František, byť by na praktické rovině škodilo tomu starému, v principu odhaluje chabé základy nového.

Jde o to, že z tohoto teologického pohledu se v oslabení ocitá misál Pavla VI., neboť se evidentně jedná o laboratorní konstrukt vypracovaný ve spěchu skupinou odborníků, jak ve svých pamětech dosvědčují sami protagonisté (srov. např. paměti Louise Bouyera, Bernarda Botteho či Annibale Bugniniho). Joseph Ratzinger ještě jako kněz napsal v roce 1976 prof. Wolfgangu Waldsteinovi: „Problém nového misálu je v tom, že opouští historický proces, který byl vždy kontinuální, před sv. Piem V. i po něm, a vytváří úplně novou liturgickou knihu, byť sestavenou ze starého materiálu. Její promulgaci provázel zákaz všeho, co bylo předtím, zákaz, který je nadto něčím v právních a liturgických dějinách neslýchaným. A mohu říci s jistotou, na základě svých znalostí diskusí na koncilu i opakované četby projevů koncilních otců, že to neodpovídá úmyslům druhého vatikánského koncilu“ (Wolfgang Waldstein, „Zum motu proprio Summorum Pontificum”, in Una Voce Korrespondenz 38/3 (2008), 201-214). Tato starost provázela papeže Benedikta po celý jeho život: jak teologicky zachránit misál Pavla VI., jemuž schází kontinuita s tradicí, jež v liturgii Církve vždy existovala. Protože historicky se tato kontinuita prokázat nedala, jediným způsobem, jak to provést, byl a je úkon vůle: prohlásit bez dalších důkazů, že existuje. Přesně toto provedl v Summorum pontificum. Papež František tuto teologickou konstrukci, která zachránila oba misály a obnovila pax liturgica, právě vyhodil do vzduchu, čímž nejen oživil konflikty 70. a 80. let, nýbrž také – což je ještě důležitější – zhatil teologické řešení, které mělo ospravedlnit liturgickou reformu z konce šedesátých let.

Papež František samozřejmě není původcem teologie, která se skrývá za TC. Ta je jen vedlejším produktem schizmatické Boloňské školy, který kupodivu souzní s teoriemi, jež v posledních letech publikoval jeden z jejích méně významných představitelů, Andrea Grillo. 

Kromě toho se v TC projevuje pojetí autority a poslušnosti, které zastává papež František a které mají blíže k perinde ac cadaver [3] než k tradici a teologii Církve. Jeho autoritářské a absolutistické úvahy mi připomínají jednu pasáž z Alenky v říši divů a za zrcadlem od Lewise Carrolla:

Když já řeknu nějaké slovo,“ řekl povýšeně Valihrach, „pak znamená to, co se mi zrovna zlíbí, aby znamenalo – a nic jiného.“

Jde o to,“ řekla Alenka, „jestli dokážete, aby slovo mělo různý význam.“

Jde o to, kdo z obou rozhoduje,“ řekl Valihrach. „To je to celé.“ [4]

Prostřednictvím TC se papež František snaží Církvi vnutit Valihrachův způsob uvažování a vládnout jí jako despota: jde o to, kdo tady rozhoduje. 

Jeden úspěch však motu proprio přiznat musíme: jeho titul Traditiones custodes, první slova dokumentu, podle nichž se nazývá, je naprosto pravdivý, protože biskupové skutečně jsou „strážci tradice“, a jsou tedy povinni ji znát, rozjímat o ní a bránit ji. Proto je tradice něčím objektivním, co má určovat jejich kroky jako biskupů. Zde se však vnucuje jistá nuance: zdá se, že motu proprio chápe tento výraz tak, že tradice znamená to, co se biskupům – zejména tomu římskému – právě zlíbí: La tradition, cest moi. [5]

Rubén Peretó Rivas

Překlad Lucie Cekotová

Poznámky:

[1] Citát převzat ze stránek Liturgie.cz.

[2] Benedikt XVI. a Peter Seewald, Poslední rozhovory. Brno: Barrister&Principal: Brno, 2017, s. 206. Překlad Ivo Lukáš.

[3] „Jako mrtvola“. Tato latinská slova se často používají jako popis pojetí náboženské poslušnosti, které zaváděli jezuité

[4] Lewis Carroll, Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Praha: Academia, 2010, s. 147. Překlad Aloys a Hana Skoumalovi.

[5] Parafráze slavného výroku Ludvíka XIV. „l’Etat, c’est moi“, tedy „stát jsem já“.

Zdroje:

http://caminante-wanderer.blogspot.com/2021/07/constructor-de-paz-o-pacificador-en.html

https://www.newliturgicalmovement.org/2021/08/peace-builder-or-pacifier-some.html#.YQo_q0AzU2w

2 Responses to Mírotvůrce, nebo pacifikátor? O motu proprio Traditiones custodes a papeži Františkovi

  1. Josef Poutník napsal:

    Přiznám se, že žasnu nad tím, že po papežem organizovaném klanění se démonické modle Pachamama (rada pro ty, kteří odmítají uvěřit v papežův pád: vygooglete si spojení „Pachamama Vatican pope Francis“ a prohlédněte si fotografie, které pocházejí z oficiálních zdrojů Vatikánu, jenž se rituálem chlubí) má Jorge Bergoglio v Církvi jakoukoli pravomoc. Jsou opravdu biskupové, kardinálové, kněží a řeholníci natolik narkotizováni Zlem a lží, že nevidí evidentní apostazi? Proč celá Církev nekřičí? Proč se neozývají exorcisté z celého světa? Ztratila většina našich bratrů a sester schopnost rozlišovat Dobro a Zlo, Boha a Satana? Mizí v Církvi dar rozlišování duchů? Útok proti autentické Církvi vedený církví temnot (viz vize blahoslavené Kateřiny Emmerichové) dosahuje přímo před našima očima svého vrcholu. A vypadá to, že Církev a svět se neprobudí z narkotického spánku, dokud se nenaplní proroctví z Akity. – Modleme se, aby falešná církev temnot, církev kompromisů, smilnící se světem, církev, kde veškeré pravdy evangelia byly rozředěny, zmizela v propasti – a přestala svádět k nevěře. – Protože i ten, kdo v současnosti má Církev vést, ji nevede, ale svádí.

  2. David napsal:

    Kdyby byl někým, kdo mír vnucuje silou a těm, kdo se s jeho plány nesmíří, vyhrožuje tresty, bylo by to ještě ucházející, ale postoj tohoto pána mi připomíná latinské rčení Vae victis, tedy běda poraženým!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *