Bývalí členové Papežské akademie pro život založili novou akademii

Prof. Josef Maria Seifert

Z konference laické organizace Voice of the Family o encyklice Humanae vitae, která se koná na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě, přišla 28. října povzbudivá zpráva. Profesor Josef Seifert, bývalý člen nedávno zreformované Papežské akademie pro život, oznámil vznik nové Akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu. Předsedou nového laického institutu, který je na církevních strukturách nezávislý, je sám Seifert. Nová akademie hodlá pokračovat v dobrých stránkách činnosti, kterou kdysi vykonávala Papežská akademie pro život, nyní změněná, a rovněž přednedávnem zreformovaný Institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.

Nová akademie se bude zabývat obranou a důkladným studiem tradiční mravní nauky Církve v tak důležitých otázkách, jako je antikoncepce, potrat, rodina a manželství. Přichází k nám jako nový hlas v době, kdy – slovy sestry Lucie – „konečná bitva mezi Pánem a královstvím Satana bude o manželství a rodinu“.

Mezi členy správní rady Akademie je několik loajálních a vlídných kritiků papeže Františka. Kromě samotného profesora Seiferta k nim patří také profesor Roberto de Mattei a profesor Claudio Pierantoni. Dalšími členy akademie jsou bývalí členové Papežské akademie pro život, kterou papež František tak výrazně změnil: Judie Brownová, předsedkyně Americké ligy života, dr. Thomas Ward, zakladatel britské Národní asociace katolických rodin, Mercedes Wilsonová, předsedkyně organizace Family of the Americas, Christine Vollmerová, předsedkyně Latinskoamerické aliance pro rodinu, dr. Philippe Schepens, generální sekretář Světové federace lékařů respektujících lidský život, a profesor Luke Gormally, bývalý vědecký pracovník Ave Maria School of Law. Někteří z těchto věrných zastánců života byli zakládajícími členy Papežské akademie pro život založené v roce 1994. K dalším členům nové akademie patří také profesor Carlos A. Casanova z chilské Univerzity svatého Tomáše a John-Henry Westen z LifeSiteNews.

Profesor Seifert uvedl při představení nové akademie na konferenci Humanae vitae:

V říjnu 2017 vzniká nová Akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu, aby sloužila stejným cílům jako původní Papežská akademie pro život založená papežem Janem Pavlem II. v roce 1994 k interdisciplinárnímu studiu a obraně lidského života ve všech jeho fázích. [1] Již v roce 1981 papež Jan Pavel II. založil Papežský institut manželství a rodiny, který měl zkoumat kolébku lidského života: manželství a rodinu. Akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu se bude zabývat jak lidským životem, tak manželstvím a rodinou. Zakládá ji několik bývalých členů Papežské akademie pro život, včetně bývalého profesora Papežského institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu.“ [2]

Profesor Seifert dále poukázal na to, že již od vydání encykliky Humanae vitae v roce 1968 se mnozí katoličtí morální teologové snaží zpochybňovat, zda mají být hříchy jako potrat, antikoncepce či homosexuální chování nadále nazývány „vnitřně špatnými“ skutky, které jsou nepřípustné za všech okolností. Seifert vysvětluje:

V období mezi encyklikami Humanae vitae a Veritatis splendor mnoho, ba většina morálních teologů propagovala tento takzvaný etický proporcionalismus, kterým lze omluvit cokoli, pokud součet dober, která z daného jednání vyplývají, vypadá ve srovnání s alternativním postupem jako menší zlo.“

Podle profesora Seiferta nová Akademie pro život a pro rodinu tyto falešné morální teorie rozhodně nebude akceptovat:

Navzdory všem společenským či historickým tlakům ducha naší doby, který by nás chtěl přimět pravdu o existenci vnitřně špatných skutků rozředit či úplně popřít, Akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu se nikdy nehodlá podřizovat takovémuto nátlaku ani falešným naukám. Víme, že naše slova i písemné projevy by měly brát v úvahu změněné mravní povědomí naší doby, máme-li proniknout k těm, kdo žijí v omylu, ale ještě více jsme přesvědčeni o tom, že pravdu nikdy nesmíme kompromitovat tím, že bychom svůj mravní úsudek přizpůsobovali převládajícím etickým názorům doby, pokud jsou falešné. Naopak musíme udělat všechno, co je v naší moci, aby se společnost, která se žalostně odchyluje od věčné mravní pravdy, této pravdě přizpůsobila. Brát v úvahu změnu společenského klimatu, v němž žijeme, pro nás může znamenat pouze to, že musíme hledat nové způsoby, jak lidi přivádět k tomu, aby pochopili tytéž staré, avšak věčné pravdy, jež se nemohou nikdy změnit, a žili podle nich. Musíme lidi přizpůsobovat pravdě, nikoli pravdu lidem.

Naším úkolem je přesně toto: odmítat všechna strašlivá zla a omyly, které utvářejí moderní společnost a našly si cestu i do svatyně Církve, jasně hlásat a žít pravdu o lidském životě a o rodině. To znamená i to, že potrat budeme nazývat vraždou, a nikoli interrupcí či ukončením těhotenství, a nebudeme používat nepoctivé názvy, které zastírají pravdu.“ [Zdůraznění autorka]

Nová akademie chce svědčit o dobru života, manželství a rodiny a hájit je, ale zdůrazňuje také, že o všech těchto věcech je třeba uvažovat ve světle věčného života. Profesor Seifert uvádí:

Akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu své chápání lidského života neomezuje jen na život biologický. Uznává a potvrzuje realitu lidské duše, která stojí na počátku lidského života. Proto se akademie, obecně řečeno, věnuje i metafyzickým a antropologickým základům etické pravdy.“ [Zdůraznění autorka]

Jak Seifert vysvětluje, nová akademie bude „rovněž zkoumat nejvyšší hodnotu lidského života spočívající v životě věčném“, a proto bude oponovat materialistickému světovému názoru, který o těchto věcech uvažuje jen v přirozených pojmech. Když o hříšných skutcích – jako je rozvod a potrat – uvažujeme jen jako o přirozených zlech, opomíjíme tím, že ohrožují i život v posvěcující milosti v našich duších, a tedy spásu duší. Jak filosof říká, když uvažujeme „o vztahu lidského života k Bohu a k věčnému životu a o jejich souvislosti s etickými otázkami, jako je euthanasie, léčba neplodnosti, umělé oplodnění atd., bude se tato akademie obdobně zabývat mravním rozměrem lidských a lékařských postupů, které lze chápat pouze ve vztahu lidského života, mravního života a věčného života k Bohu.“ [Zdůraznění autorka]

Předseda nové akademie vysvětluje, že k členství mohou být pozváni i nekatoličtí odborníci, avšak základem musí být katolická morální nauka vycházející ze Zjevení a přirozený zákon poznatelný přirozeným rozumem. K dalším tématům bude patřit diskuse o mozkové smrti, mravní a duchovní rozměr paliativní a hospicové péče o umírající a „metody péče o staré, nemocné a umírající ve spojení s náboženskou dimenzí mravního života zjeveného Kristem zejména v Horském kázání a ve svátostech.“

Přivítejme s radostí tento nový hlas mravní pravdy, který se představil na konferenci o encyklice Humanae vitae laskavě umožněné organizací Voice of the Family. Zakončeme závěrečnými slovy dlouhé prezentace nové akademie z úst profesora Josefa Seiferta:

Cílem Akademie je vysvětlovat, učit a hlásat tu část pravdy o člověku a o Bohu, která slouží lidskému životu a přirozené rodině a tím slouží Bohu a oslavuje Ho.“

[1] Stalo se tak prostřednictvím motu proprio Vitae mysterium z 11. 2. 1994. (Pozn. aut.)

[2] Sám prof. Seifert, filosof rakouského původu, se stal za svou kritiku Amoris laetitia terčem pronásledování. Naposledy přišel o místo na Filosofickém institutu Edith Steinové v Granadě; granadský arcibiskup Javier Martínez Fernández ho přinutil odejít s výslovným odkazem na jeho články o AL, které údajně „matou věřící“ a „poškozují jednotu Církve“. Protože prof. Seifert je jedním z mezinárodně nejuznávanějších katolických filosofů, vzbudilo jeho propuštění široký mediální ohlas. Dokonce i sloupek listu New York Times, sympatiemi ke katolické nauce obvykle neoplývajícího, hovoří v této souvislosti o „inkvizici“ a podotýká, že Seifert byl „propuštěn z katolické univerzity za to, že je příliš pravověrný“. (Pozn. překl.)

Maike Hickson

Překlad Lucie Cekotová

https://onepeterfive.com/new-life-family-academy-founded-by-former-members-of-pontifical-academy-for-life/

2 Responses to Bývalí členové Papežské akademie pro život založili novou akademii

  1. Maria napsal:

    Konečně dobrá zpráva.

  2. […] opravdu už jen jméno. Na DaH jsme se touto problematikou podrobněji zabývali v článcích Bývalí členové Papežské akademie pro život založili novou akademii a Papež František a Papežská akademie pro […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *