Navedení k životu zbožnému: XVIII. Rozjímání 10.: O vyvolení zbožného života

Sv. František Saleský

Příprava

1. Živě si uvědom, že Bůh ti jest přítomen.

2. Pokoř se před jeho tváří a pros ho za jeho pomoc.

Úvahy

1. Představ si opět, že jsi na širé rovině samotinká se svým andělem strážcem, a že po své levici vidíš ďábla, an sedí na velikém a vysokém trůně, jsa obstoupen jinými pekelnými duchy, kolem něho pak jest veliký zástup světáckých lidí, kteří mu činí poklonu a uznávají ho za svého pána, ten tím hříchem a ten jiným.


2. Pozoruj, jak se chovají tito dvořané příšerného krále. Jedni jsou všichni zuřiví nenávistí, závistí, vztekem; jiní se ve spolek vraždí; ti zase jsou všichni vyhublí, zabraní do myšlenek, upjatí vší duší na hromadění peněz; jiní obracejí všecku pozornost na marnosti, nemajíce jediné radosti, která by nebyla neužitečná a marná;  ti zase jsou zhyžděni a znečištěni hrubými, smyslnými choutkami. Viz je, ani nemají žádného klidu, žádného pořádku, žádné míry ve svém chování. Viz je, jak sebou ve spolek pohrdají, jak se nemilují než láskou falešnou. Pohleď na všecky ještě jednou a tvé duchovní oči uzří s politováním a žalostí neblahou a bídnou říši, která jest poddána násilnické vládě tohoto zlořečeného krále.

3. Po své pravici viz Ježíše Krista ukřižovaného, který se s upřímnou láskou modlí za tyto ubožáky posedlé ďáblem, aby se vytrhli z takového otroctví, a volá je k sobě. Viz velký zástup zbožných lidí, kteří jej obklopují spolu s anděly. Pozoruj, jak krásné je toto království zbožnosti.

4. Jaká je to krása, viděti ty zástupy panen, mužů a žen, bělejší nad lilie; to shromáždění vdov, plných svatého mrtvení a pokory! Viz řady mnoha osob, žijících v manželství, které žijí spolu v sladké svornosti, ve vzájemné úctě, která nemůže býti prázdna veliké lásky; viz, kterak tyto zbožné duše spojují péči o svou domácnost s péčí o vnitřní příbytek srdce svého, lásku k choti s láskou k ženichu nebeskému. Pohleď na všechny ve spolek: uzříš je všechny  s tvářemi plnými míru, vlídnosti a přívětivosti, jak poslouchají, co náš Spasitel k nim mluví, a všichni by jej chtěli zasaditi jako pravý vinný kmen do svého srdce.

5. Radují se, ale radostí půvabnou, plnou lásky, dobře spořádanou; milují se vespolek, ale láskou svatou a čistou. Kteří pak v tomto zbožném zástupu zakoušejí žalostí, netrápí se proto příliš aniž malomyslnění. Pohleď na Spasitele, jenž je pohledem svým těší a po němž všichni vesměs touží.

6. Již často jsi se odříkala ďábla i s jeho bídným a nešťastným zástupem, a to tenkráte, kdykoliv jsi v sobě vzbuzovala dobré city. Ale přece jsi ještě nedošla až ke králi svému Ježíši Kristu a ještě jsi se nepřipojila ke šťastné a svaté družině zbožných lidí, nýbrž stále jsi prodlévala uprostřed mezi ní a onou družinou neblahou.

7. Nejsvětější Panna a sv. Josef s převelikými zástupy svatých a světic božích, kteří byli kdysi živi uprostřed světa a světských záležitostí, tě zvou mezi sebe a povzbuzují tě.

8. Tvůj ukřižovaný král volá tě tvým jménem: „Pojď, má drahá, pojď, ať tě korunuji.“

Rozhodnutí

1. Ó světe, ó zástupe nehodný, nikdy, nikdy mne neuzříš pod svým praporem. Navždy jsem se odřekla tvých pošetilostí a marností. Králi pýchy a neštěstí, duchu pekelný, odříkám se tebe i vší pýchy tvé, zavrhuji tě od sebe i se všemi skutky tvými.

2. A nyní se obracím k tobě, můj sladký a dobrotivý Pane Ježíši, králi pravého štěstí a věčné slávy, a objímám tě vší silou své duše. Klaním se ti z celého srdce svého, vyvoluji si tě nyní a navždy za svého krále, činím ti neodvolatelný hold poddanství, zavazuji se ti k neporušitelné věrnosti a podrobuji se tvým zákonům a nařízením, kterých chci vždy býti poslušna.

3. Přesvatá Panno, dobrotivá Paní má. tebe si volím za svou vůdkyni, stavím se pod tvůj prapor a chci ti po všechny dny svého života prokazovati obzvláštní lásku a úctu.

4. Svatý anděle, strážce můj, představ mne svatému shromáždění nebeskému; neopouštěj mne, dokud tam nedojdu s touto šťastnou družinou zbožných duší, s nimiž volám a vždy budu volati na svědectví tohoto svého rozhodnutí: Ježíši, tobě živa jsem, Ježíši, tobě umírám!

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *