Monthly Archives: Srpen 2015

Rozhlédnutí 2015/08/30

Sv. Pius X.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela čtrnáctá neděle po Svatém Duchu a zároveň slavíme svátek sv. Růženy z Limy. Vzhledem k předchozí velké pauze je zde výběr nejdůležitějších událostí za podstatně delší období, než obvykle.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Rajmund Nonnatus (po 31.), sv. Jiljí (út 1.), sv. Štěpán I. Uherský (st 2.), sv. Pius X. (čt 3.) a sv. Vavřinec Justiniani a sv. Viktorín (so 4.) Další týden otevře patnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám modlitbu růžence před zlínskou porodnicí (út 1.) a pražský pro-life pochod Odvahu k životu (st 2.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli.

Setkání katolických dětí u Frymburku

Táborníci 2015

Táborníci a vedoucí 2015

Ve dnech 15.-22. srpna 2015 proběhlo u Frymburku již třetí Setkání katolických dětí, které jsem spolupořádal s rodinou Krutských. Zúčastnilo se ho 19 dětí, což je zatím nejvyšší počet (předchozí ročníky to bylo 16 a 15 dětí), a na část tábora se přidružily ještě dvě rodiny s malými dětmi. Téma tábora a celotáborové hry bylo „Vyvedení z Egypta do Svaté země“.

Pořadatelé museli před táborem řešit celou řadu nečekaných problémů, počínaje vynucenou změnou místa konání, která s sebou nakonec nesla i zkrácení akce z deseti dnů zpět na týden, a konče extrémním suchem, které způsobilo nedostatek vody na tábořišti a hrozilo znemožněním jakýchkoliv táboráků. Rovněž bylo nutné upustit od dosavadní snahy zajistit na každý den Mši svatou.

Táborníci se začali hromadit na tábořišti v sobotu 15. srpna odpoledne, nicméně řada z nich se s vedoucími setkala už dopoledne na poutní Mši svaté ve vyšebrodském klášteře (svátek Nanebevzetí Panny Marie) a dvě děti dostali vedoucí na starost dokonce už večer před akcí.

Navedení k životu zbožnému: XVIII. Rozjímání 10.: O vyvolení zbožného života

Sv. František Saleský

Příprava

1. Živě si uvědom, že Bůh ti jest přítomen.

2. Pokoř se před jeho tváří a pros ho za jeho pomoc.

Úvahy

1. Představ si opět, že jsi na širé rovině samotinká se svým andělem strážcem, a že po své levici vidíš ďábla, an sedí na velikém a vysokém trůně, jsa obstoupen jinými pekelnými duchy, kolem něho pak jest veliký zástup světáckých lidí, kteří mu činí poklonu a uznávají ho za svého pána, ten tím hříchem a ten jiným.

Kněz básník P. Karel Dachovský nežije

P. Karel Dachovský

Náhlá úmrtí bývají často opravdovým požehnáním pro lidi žijící v milosti posvěcující, protože netrpí fyzickými bolestmi a jdou buď přímo, nebo po pobytu v očistci do nebe, zato však těžkou ranou pro pozůstalé – a nejen pro ně. Též pro ty, kteří je měli rádi a kteří s nimi s láskou spolupracovali na dobrém díle. Přesně toto byl případ kněze, básníka a vydavatele P. Karla Dachovského z Prahy.

Narodil se r. 1949, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, jako mladý inženýr ekonomie se stal řeholníkem františkánského řádu, který za komunismu – tak jako všechny řehole – byl zakázaný. Spolupracoval s opravdovým hrdinou neoficiálního řeholního života P. Janem Bártou, jehož životopis později napsal. V ilegalitě byl vysvěcen na kněze mým dlouholetým duchovním vůdcem a vězněm 50. let P. Václavem Razikem, tajným biskupem. P. Karel neušel pronásledování StB,  nakonec se mu podařilo emigrovat do Velké Británie. Po listopadu r. 1989 se vrátil a založil vydavatelství Řád, které od r. 1994 vydávalo samostatné periodikum téhož názvu, vycházející třikrát do roka.

Velkou láskou P. Karla už od mladých let byla duchovní poezie. Sám psal zdařilé básně s hlubokým náboženským obsahem, v Řádu pak dával prostor řadě jiných katolíků, pokoušejících se o totéž. Řád byl snad jediným katolickým periodikem, které se tomu věnovalo a tím navazovalo na prvorepublikovou revui téhož názvu, kterou nejdříve zakázali nacisté a poté r. 1948 komunisté. V tomto starém Řádu publikovali své básně Václav Renč, Jan Zahradníček a vůbec celá plejáda katolických mistrů slova. P. Karel chtěl právě na tuto tradici navázat.

Imigranti a láska k bližnímu

PhDr. Radomír Malý

Jaký má být katolický postoj k imigrantům z muslimských zemí? Víme, že evropská společnost se zmítá mezi většinovým odmítáním a menšinovým nadšeným přijímáním, zastávaným hlavně liberálními a levicovými intelektuálními elitami. U nás v posledních dnech zveřejnily cca 2 tisíce univerzitních pracovníků svou výzvu proti údajné „xenofobii“ a dostalo se jim pokárání od prezidenta Zemana (resp. od jeho mluvčího Ovčáčka). Jak se ale mám k této problematice postavit já, český katolík, jemuž jsou drahé Písmo sv. a nauka Církve?

Neposkytnout pomoc bližnímu, který je v nouzi, je hřích, kvůli němuž mnozí nebudou spaseni, jak vyplývá zejména z 25. kapitoly Matoušova evangelia a z listu sv. Jakuba. Jenže jsou ti, kteří se k nám a poté dále do Evropy masově hrnou, opravdu těmi bližními, kteří potřebují pomoc?

Mimo jakoukoliv diskusi je poskytnutí pomoci iráckým, syrským a jiným křesťanům, kteří utíkají před pronásledováním a dokonce před hrozbou kruté smrti. Teroristický Islámský stát už řadu Kristových vyznavačů surovým způsobem popravil. Ujmout se toho, kdo je ohrožen na životě, zdraví a majetku, kdo je pronásledován z náboženských, politických, rasových, národnostních nebo třídních důvodů je reálným aktem pomoci bližnímu a křesťanského milosrdenství. Proto nelze než plně souhlasit s naší ČBK, která chce katolická charitativní zařízení otevřít přednostně křesťanům ze zemí ohrožených teroristy Islámského státu. Samozřejmě se nejedná pouze o křesťany, ale o všechny, kterým nespravedlivě kvůli pouhým názorům hrozí vězení a smrt.

Tradiční liturgie na Nanebevzetí Panny Marie 2015

Nanebevzetí Panny Marie

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených tento rok na Nanebevzetí Panny Marie (tj. v sobotu 15. srpna) 2015 na území ČR a Slovenska. Vytvářím ho z vlastní iniciativy jako službu pro čtenáře, kteří by si přáli oslavit tento svátek tradiční liturgií.

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii, všimnete si nějaké chyby či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád to do seznamu doplním.

Seznam bohoslužeb v ČR detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územně popisný prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. např. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit). Pořadí Mší svatých (resp. liturgií) v rámci jedné kategorie určuje v prvé řadě čas jejich začátku.

Zájemci o bohoslužby u FSSPX nechť si je vyhledají sami na patřičných stránkách – po všech těch zkušenostech, které mám s vystupováním otce Stritzka a jeho nejvěrnějších, mi už svědomí nedovolí je zde inzerovat.

Rozhlédnutí 2015/08/09

Nanebevzetí Panny Marie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela jedenáctá neděle po Svatém Duchu. Jelikož příští dvě rozhlédnutí odpadají kvůli zaneprázdněnosti a dovolené šéfredaktora, je dnešní výhledové kalendárium uděláno ne na jeden, ale na tři týdny.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto a dvou dalších týdnů: sv. Vavřinec Římský (po 10.), sv. Klára z Assisi (st 12.), sv. Hippolyt Římský (čt 13.), sv. Maxmilián Kolbe (pá 14.), Nanebevzetí Panny Marie (so 15.), 12. neděle po Svatém Duchu (16.), sv. Hyacint Polský (po 17.), sv. Bernard z Clairvaux (čt 20.), Neposkvrněné Srdce Panny Marie (so 22.), 13. neděle po Svatém Duchu (23.), sv. Bartoloměj (po 24.), sv. Ludvík IX. a přenesení ostatků sv. Vojtěcha, sv. Radima a pěti bratří  (út 25.), sv. Josef Kasalanský (čt 27.), sv. Augustin z Hippo (pá 28.), Umučení sv. Jana Křtitele a sv. Sabina (so 29.) 30. srpna otevře další týden čtrnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám Pochod pro rodinu a jemu předcházející konferenci v Praze (so 15.), návštěvu biskupa Schneidera v polských městech Poznań (út 18.) a Licheń (st 19.) a pouť FSSP do Bohosudova (so 22.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. A modleme se i za kněze nespravedlivě pronásledované modernistickými biskupy za to, že slouží Mši svatou všech věků a hlásají nezprzněnou a neosekanou katolickou víru.

Rozhlédnutí 2015/08/02

Sv. Dominik de Guzmán

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela desátá neděle po Svatém Duchu, při níž jsme zároveň slavili svátek sv. Alfonse z Liguori.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne:  sv. Dominik de Guzmán (út 4.), posvěcení chrámu Panny Marie Sněžné (st 5.), Proměnění Páně (čt 6.), Kajetán z Tiene (pá 7.) a sv. Jan Maria Vianney (so 8.). Příští týden otevře jedenáctá neděle po Svatém Duchu.

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. A modleme se i za kněze nespravedlivě pronásledované modernistickými biskupy za to, že slouží Mši svatou všech věků a hlásají nezprzněnou a neosekanou katolickou víru.