Poslancům a poslankyním

Poslancům a poslankyním, kteří hlasovali pro uzákonění prostituce, pornografie a potratů, hazardu a homosexuálních svazků.

Dovolte mi nejdříve, abych vám připomněla, k čemu jste se jako poslanci poslaneckým slibem zavázali: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Tím, že jste hlasovali pro uzákonění prostituce, jste tento slib porušili ve všech bodech, stejně jako když jste dovolili legalizaci potratů a hazardu. Dovolte, abych vám připomněla znění preambule Ústavy:

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

 

V preambuli se píše o…“odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody“
a o odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství.“

Ptám se tedy, jak těchto vysokých hodnot, chcete dosáhnout uzákoněním tak nízkého jednání?

Vy chcete, aby vaše děti byly prostitutky a prostituti? Domnívám se, že snad toto nechcete. V případě, že to nechcete pro svoje děti a nechystáte tento zákon pro své manžely a manželky, nesmíte legalizovat prostituci ani pro nikoho jiného. Tyto prostituti a prostitutky jsou taky někoho děti. Tímto zákonem nehájíte zájmy matek, otců, ani jejich dětí. Touto legalizací nehájíte zájmy žádného slušného občana a tedy ani moje. Koho zájmy vlastně hájíte? Já to tedy nevím. Cui bono? Kdo z toho bude mít profit? Městská pokladna, nebo státní pokladna? Můžete prosím národu vysvětlit, jakým způsobem se naplní důstojnost člověka, když je prostitutka, prostitut nebo pasák? A jakým způsobem se naplní důstojnost člověka, který tyto služby využívá? Vy přece nemáte zlu ustupovat, ale proti němu bojovat dobrými zákony. Stejně tak je to i s potraty. Můžete prosím národu sdělit, jaké duchovní hodnoty to zachováváte, když dovolujete vyhlazování našeho státu potraty? Koho zájmy vlastně hájíte potratovou legislativou? Protože potraty nejsou ani v zájmu matek ani nenarozených dětí ani v zájmu státu. Vy de facto hájíte zločinecké jednání. Místo toho, abyste společnost vedli k hlubšímu propojení rodinných vazeb, místo toho abyste podporovali rodinu, dovolujete, aby se z matek staly vražedkyně a z doktorů nájemní vrazi. Podle definice úkladné vraždy:

„§ 140 Vražda (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let,“ je potrat úkladnou vraždou.

Jaký odkaz to předáte našim potomkům? Ve školách se neučí žádná morálka. Děti jsou nechány napospas jakémukoliv bludu. Taky jaká morálka? Jakou morálku byste je učili vy? Asi sexuální výchovu? Asi, co taky jiného. Jakou morálku vlastně máte vy? Vy, co hlasujete pro legalizaci potratů a legalizaci prostituce? Já osobně se vaší morálky přímo děsím. Jakou morálku totiž máte, takovou i prosazujete. To asi právě takto zachováváte důstojnost národa a duchovní bohatství.  Jaké duchovní bohatství to vlastně rozvíjíte? Pokud vím, jediné duchovní bohatství, které je zároveň zárukou rozkvětu je naplňování ideálů křesťanství, které je v morální rovině vyjádřeno Desaterem Božích přikázání. Jak je možné, že to ignorujete, když jste se k tomu zavázali? Místo toho jste Boha zcela vymazali ze společnosti, jako soukromou položku. Takto vypadá zachovávání duchovního bohatství? Bůh přece není soukromá položka. Dovolte mi prosím, abych vám vysvětlila proč. Jeví se totiž, že to zřejmě nevíte: Bez náboženství nejsou civilizace a platí, jaké náboženství – taková kultura. Z toho vyplývá, že žádné náboženství – žádná kultura. Ateizmus znamená právě toto, čehož je stav společnosti důkazem. Zákony ateizmu porušují všechna Boží přikázání a svádí lidi ke zlu. Poznáváme to přímo z dějin, že ateizmus netvoří žádné nové a lepší hodnoty. Netvoří totiž vůbec nic, nemá žádný systém pro život, může existovat jenom díky náboženství, neboť samo žádnou kulturu není schopno vybudovat už z principu. To samé platí o liberalizmu. Oběma chybí důvod existence, proto tyto úpadkové systémy nemůžou stát na vlastních nohách. Mohou fungovat pouze jako parazitující na už vybudované civilizaci, která může být realizována pouze skrze náboženství. Podívejte se prosím do dějepisu a zjistíte, že žádná civilizace nevznikla na ateizmu. To, co dává život kulturám je obsaženo v náboženstvích – je to vědomí, přesahujícího Boha. Rozumný člověk vidí, že není vrcholem bytí, že existuje větší inteligence, než jakou on sám disponuje. Je to dáno i logickou posloupností. Něco nižšího nemůže stvořit něco vyššího než je samo. Chci tím říct, že člověk nikdy nevytvoří něco vyššího než je sám, protože to z logiky věci není možné. Proto i člověka musel stvořit někdo vyšší než je člověk, nemohlo ho stvořit něco nižšího, třeba vývoj, který ani nemá inteligenci. Takže existuje nutně někdo, kdo člověka převyšuje. A ten někdo je Bůh, který se osobně představil jako Ježíš Kristus. Ale tohle jste měli všechno vědět, protože to je právě to duchovní bohatství, které jste se zavázali střežit a dokonce rozvíjet. Tak ho střežte! Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že Bůh je důležitý nejen pro soukromou osobu, ale proto, aby Ho společně ctil celý národ. Rozkvět křesťanské civilizace je toho důkazem. Pokud tedy opravdu chcete naplňovat znění Ústavy, musíte se držet Božích přikázání. Možná byste namítli, že ateizmus nám dává větší svobodu. To, čemu vy říkáte svoboda, se správně jmenuje svévole a od svobody se liší tím, že se realizuje na úkor dober jiného člověka, tedy skrze něčí utrpení. Toho nejlepším příkladem je právě ten potrat. Takto zvráceně chápaná svoboda podporuje pouze sobectví a nevede ke štěstí, ale ke hříchu a tento hřích ničí lidstvo, jak morálně tak fyzicky. Kromě toho, „svoboda“ nechat usmrtit své dítě, není ani podle ateistických zákonů legitimní, protože právo na život je nad právo na svobodu (na svobodu ve vašem pojetí). Právo na život je základní lidské právo, takže vy vlastně nedodržujete ani lidská práva!

Vy jste se měli starat o to, abychom v našem státě byli šťastni. Ukažte nám prosím prostitutku, která je šťastná, nebo matku po potratu, jak je šťastná. Aby byl národ šťasten, potřebuje Krista. Protože jenom díky Kristu a skrze Krista, dokážeme opravdovou svobodu realizovat a být šťastni. Jenom díky Němu máme mravní sílu postavit se zlu. To je právě ta síla, která vám schází. Vaše zákony škodí nejenom morálce národa, ale mají dopad i na ekonomiku státu. Bez dětí, stát ekonomicky kolabuje.

Máte opravdu velkou odpovědnost a zodpovídáte se ze své práce občanům této země. Abyste lépe chápali svoji odpovědnost, měli byste jíst to ovoce, které jste sami zasadili a které tu tak houževnatě pěstujete. Měli byste pracovat za průměrnou mzdu ČR. Z morálního hlediska nemáte na víc nárok, protože jste to vy, kdo svými zákony rozkládáte blahobyt a prosperitu země. Bohužel je to tak. Vaše zákony doslova tuto zemi ničí! Což se týče právě oněch všech dobrých tradic dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé. Tu totiž nebudujete, ale likvidujete. Kam jste to dovedli tuto zem? Promiňte mi ten výraz, ale na dluh přece dokáže žít každý idiot.

Vzhledem k duchovnímu bohatství, které jste se zavázali střežit, vám musím připomenout, neboť se jeví, že ani toto nevíte, že potrat (zabití nevinného života) je donebevolající hřích a že prostituce je smilstvo a je proti 6. přikázání. Homosexuální praktiky přivodily pád Sodomy a Gomory. Největší vinu na morálním a ekonomickém úpadku země nemáte ale vy všichni. Největší vinu mají ti z vás, kteří si říkají křesťané, a přesto hlasují pro zvrácené zákony. Svými zákony na náš národ svoláváte Boží tresty! A to se pak můžeme divit, proč už neprší normálně, ale je z toho rovnou povodeň. Myslím, že by se na vaši činnost měly podívat i pojišťovny.

Tímto dopisem jsem jako občanka tohoto státu chtěla vyjádřit svoji nespokojenost s vaší prací. Děláte z mé milované vlasti bordel a semeniště všech špatností. Vaše tzv. práce postrádá jakoukoliv hodnotu, nemá vážnost, nemá čest. Měli jste sloužit českému lidu k blahu a ne k morálnímu a ekonomickému úpadku. Ale nepohrdám vámi, stejně jako nepohrdám ani prostitutkami, ani homosexuály, ani nikým, komu jste svými zákony pomohli dostat se na scestí. Protože všichni jsme stvořeni k obrazu Božímu a ať jsme jakkoliv hříšní, jsme Jeho milovanými dětmi. I vy. Pohrdání bližním je totiž vaše doména a podle toho vaše zákony taky vypadají. Doména křesťanů je láska. To je to, co vám tak tragicky schází. A schází vám to proto, že nemáte Boha. Bůh je totiž láska.

Jste lepší než Bůh? Jste moudřejší než Ježíš Kristus? Měli jste pětadvacet let na to, abyste nám ukázali lepší program, než pro nás vytvořil náš Stvořitel. Evidentně žádný lepší program nemáte a ani mít nemůžete, což vyplývá z logiky věci. Vaším posláním, vážení poslanci a poslankyně, je naplňovat znění poslaneckého slibu a Ústavy. Což se realizuje návratem k onomu duchovnímu bohatství, které jste se zavázali střežit. To může být vyjádřeno pouze jediným způsobem, a to pokornou službou Bohu a bližnímu skrze modlitbu Otče náš, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. V ní je vyjádřeno vše, co náš stát i jednotlivec potřebují: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v Nebi tak i na Zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého Amen.“ Když se budete držet této modlitby, budete naplňovat jak znění poslaneckého slibu, tak i Ústavy a povedete zemi k rozkvětu a opravdovému blahobytu. Pokud toto pro nás nechcete, jděte prosím dělat něco jiného.

Tento dopis se netýká poslanců a poslankyň, kteří nehlasují pro zničující zákony. Naopak těmto patří všeobecná úcta a dík.

S pozdravem Eva Čápová, manželka a matka, občanka této země.

P.s. Představte si, že vedle sebe existují dva státy. V jednom státě žijí lidé podle Desatera, milují Boha a svého bližního. Ve druhém státě Boha nemilují ani bližního svého, jenom sebe. Jsou povolené vraždy nevinných dětí, rozvody, homosexuální sňatky, lichva, hazard, pornografie, prostituce atd. Tedy žije se tak, jakoby Bůh nebyl. Co myslíte, který ten stát bude prosperovat a který bude putovat k úpadku? No, když to nevíte, podívejte se do dějin.

Odesláno dne 28.7.2014

38 Responses to Poslancům a poslankyním

 1. hostyn napsal:

  Docela pěkné, jen si nejsem jistý, jestli některé části nevyvolávají nostalgii po předpřevratovém komunismu.
  Chyba, kromě jiného, je v tom, že slušní lidé byli odstaveni od vlivu na společnost, a další chyba především v tom, že se nevyužívá např. petičního práva tak, jak je tomu v Polsku. Mnozí raději zalezou s hlavou do písku. Bojí se jít s kůží na trh, prý si někdo přečte jejich rodné číslo atd.
  A někteří zase rádi církev rozdělují, jakoby už toho nebylo dost… Snad jsem toho tolik neřek /nenapsal/.
  Nepřátelé těží z toho, jak jsou všichni naštvaní, aby kola dějin vrátili zase zpět. A teď se do mně dejte

 2. Jarda napsal:

  Pokud paní Čápová poslala svůj dopis jako petici, jistě ji projedná Petiční výbor PS. Poslanci liberálové, socialisté, jinak věřící, poukáží na fanatismus pisatelky, pokud se ve výboru nachází nějaký lidovec, bude se ostatním omlouvat, že se jedná o úlet jednotlivce, že naprostá většina křesťanů a katolíků jsou lidé moderní a rozumní. Všichni poslanci pak setrvají v družném rozhovoru, odsuzujíce náboženský fanatismus. Paní Čápová pak obdrží korektní zprávu, že její požadavky jsou v rozporu s míněním naprosté většiny obyvatel ČR a tudíž se její přípis odkládá.

 3. Eva napsal:

  Dík za komentáře k mému dopisu poslancům. Chci jenom poznamenat, že mne nikdo neobvinil z fanatizmu a reakce byly vždy velmi slušné. Já si myslím, že je správné se postavit za křesťanské hodnoty a v rámci vlastních možností je prosazovat do společnosti. Podle mne by to měl dělat každý křesťan, pak by se třeba vidělo, že moje požadavky nejsou v rozporu s míněním naprosté většiny obyvatel. Že je to třeba přesně naopak, jen ty požadavky nikdo neventiluje. Zde je petice pro výuku mravní výchovy na školách. Můžete se přidat: http://www.petice24.com/petice_za_vyuku_mravni_vychovy

  • Jarda napsal:

   „Pokud jde o sexuální výchovu, škola v žádném případě nesmí být místem pro indoktrinaci „nauk“, které ničí nevinnost dětí a mládeže! Přejeme si, aby byla přednášena v kontextu manželství a rodičovství, ve vhodný čas.“

   Dovolil bych se, v souvislosti s výše uvedenou větou dotázat, jak byste charakterizovala „nevinnost“ dětí a mládeže, a co ,považujete za „vhodný čás“.

 4. F.K.Ladislav napsal:

  Po Sulovské další žena a úroveň klesá a klesá. Tohle má být křesťanská politika? Populismus, demagogie, nereálné smýšlení, bláboly, hospodské blbé kecy ála křesťanská morálka. Prostituce byla, je a bude, zavírat před ní oči je možná morální, ale určitě ne prozíravé. Vzpomeňte jen, jak se to prostitutkama ve Starém zákoně jen hemží. Náš stát naopak od autorčina blábolu prostituci nereguluje, nevybírá daně, neposílá tutky k lékaři atd. Tím nahrává organizovanému zločinu. Čápová asi neslyšela o prohibici v USA ve dvacátých letech minulého století. Takový nesmysl dát do politické části je velký hazard s mou Čeho všeho se tu ještě, krom cenzury názorů, bude možno nadít? Mimochodem, na svém webu jsem na Sulovskou reagoval.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Nevidím pro Vaše výčitky žádné opodstatnění.

   Pokud jde o prostituci, zkušenosti z Německa i Nizozemí ukazují, že naopak teprve její legální zakotvení vytváří ty správné a ideální podmínky pro sexuální zotročování a obchod s bílým masem. Právě legální kodifikace prostituce udělala z Německa bordel Evropy a ráj kuplířů a obchodníků s lidmi. A ze státu samého se stal p(r)asák…

   http://blisty.cz/art/24278.html

   http://zpravy.ihned.cz/c1-60097950-legalizace-prostituce-se-v-nemecku-meni-v-obchod-s-lidmi-pise-spiegel

   http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/jednim-z-ukolu-pristi-nemecke-vlady-je-i-zprisneni-zakona-o-prostituci–1286620

   • F.K.Ladislav napsal:

    Chtělo by to více faktú a méně emocí. Hodit špatné zákony nebo dokonce jen domnělé a k nim všechny zákonodárce do jednoho pytle, obvinit je ze zločinosti a bohorovnosti a chtít odpovědi na předpojaté otázky by slušelo akorát tak staré Blažkové na pavlači. Tento lirerátní počin je nedůstojný DaH a jestli naznačuje jejich další směřování, tak prosím, je to Vaše věc Ignáci a je mi to líto.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Při vší úctě, asi jste si to přečetl špatně. Všechny postoje a hlasování, které zde paní Čápová kritizuje, jsou jednoznačně špatné a morálně neakceptovatelné. Její otázky jsou správné. Pochopitelně jsou i předpojaté, protože ona se ptá jako ten, kdo zná a má pravdu. Prostě jako katolička. Také neobviňuje plošně všechny zákonodárce (viz závěr). A troufám si tvrdit, že tento počin (ani ne tak literární, jako společensko-politický) je úctyhodný a čím bude takových více, tím lépe. Je to počin člověka, kterému to není jedno a který s nebojí veřejně vystoupit na t=é správné straně, byť je to dnes nepopulární.

   • Jarda napsal:

    Je sice pravda, na co pan Pospíšil odkazuje, ale principiálně se jedná o to, co zákony umožňují. Pokud jsou koncipovány tak, že umožňují okrádání a vykořisťování občanů a obchodování s lidmi, pak je otázka, jak a proč je poslanci tak zformulovali.

  • Hamish napsal:

   „Populismus, demagogie, nereálné smýšlení, bláboly, hospodské blbé kecy ála křesťanská morálka.“
   Konečně troška sebereflexe, pane Ladislave :)
   Nebyla to právě „Ne Bruselu“, kdo všechny tyto body beze zbytku splňovala?

  • Jan Pax napsal:

   Za Rakousko-Uherska sice existovala regulovaná prostituce („dámy“ měly tzv. „knížku“, nevěstince označeny červenou lucernou atd), ale od té doby se snad lidsko-právní vědomí změnilo do té míry, že se považuje za nemorální, aby stát byl největším „pasákem“. Česká republika má také podepsanou dohodu o zákazu obchodu s lidmi.

   Pax

   Jan

   • d.Camillo napsal:

    Jestliže je trestné nezaplatit daň z poskytnutého daru humanitárnímu spolku (viz přebytky potravin), proč není trestné neplatit daň z poskytnutí služby při prostituci? Nebo proč není trestné vůbec úplatu za takovou službu požadovat?
    To je krásné pokrytectví – všestranné,že?

 5. F.K.Ladislav napsal:

  Trvám na tom, že dopis je věcně formulován velmi nepřesně a zavádějícím způsobem. Prostituce není uzákoněna, pokud vím, dlouhodobě se diskutuje o toleranci prostituce, což není totéž. To samé se dá říci o pornografii. Potraty a registrovaná partnerství jsou o něčem jiném, třeba ne každý, kdo hlasoval pro registrovaná partnerství bude hlasovat pro adopce dětí nebo pro legalizace sňatků homosexuálů. Hazard je naopak podchycen legislativně nedostatečně, většina se ho děje přes internet a stát jen nečinně přihlíží. Tohle hodit dohromady, ještě bez znalostí věcí, je pro katolickou politiku kontraproduktivní, ne-li přímo škodlivé. Jestli to všechno vidíte jako pozitivum, tak vidíte celou záležitost opravdu, ale opravdu v jiném světle.

 6. Eva napsal:

  Ráda bych upozornila ještě na jednoho křesťanského fanatika, zde: http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-na-narodni-pouti-rodin-2014/

 7. Eva napsal:

  V určitém věku jsou v drtivé většině děti pannami a panici až pokud nevyjdou ze ZŠ. Tedy jsou v tomto slova smyslu nevinné. Není vhodné, aby školní nauka tuto nevinnost podkopávala. Vhodný čas je věc společenského konsenzu a já osobně ho vnímám ve věku 16 let. Tedy na druhém stupni vzdělání. Vhodný čas je tehdy, když se o to člověk přirozeně zajímá a je v souladu s dobrou morálkou připravován na život v manželství.

  • věřímposvém napsal:

   Paní Evo v 16 letech si myslím, že svoje „poprvé“ může mít už dost dětí za sebou, protože puberta je v plném proudu, bouře hormonů, první lásky atd. a průšvihy (nechtěné těhotenství, případně nějaké nemoci) vznikají právě proto, že o tom děti nic nevědí! Proto sexuální výchovu klidně už od 6 let, vhodnou formou, a hlavně beze studu dospělých, protože tím víc se o to „zakázané ovoce“ děti budou zajímat. Osobně vnímám nevinnost jako určitou čistotu duše a tu je možné mít po celý život, lhostejno jestli člověk je nebo není panna či panic.

  • Jarda napsal:

   Nedávno jsem kdesi četl „výpověď“ jedné matky, která náhodou nalezla v mobilu svého 10 letého syna pornostránky s tvrdým sexem. Synek se jí přiznal, že jejich adresu mu dal kamarád, že nevěděl co tam je, a že se mu to nelíbí. Matka hned provedla tvrdá opatření – synkovi prý „vysvětlila“ jak jsou ty stránky pro něj škodlivé, dále že nebude otevírat počítač a mobil sám bez přítomnosti dospělých, a ještě cosi. Chápu ji, zcela oprávněně se obávala, že o dva roky později už synek může takové stránky aktivně vyhledávat. Jenže když bude chtít, tak si je najde – když ne doma tak u kamaráda.
   Ostatně, jak je to dlouho, kdy inspekce našla počítače v rakouském semináři nacpané pornem.
   Právě na skutečnost, že děti se o otázky rozmnožování začínají zajímat okolo 12. roku věku, reagovala iniciativa prosazující včasnou sexuální výchovu ve školách. Docela by mě zajímalo, co byste chtěla 16-letcům vykládat, když leckteří z nich už souloží.
   Aby to s vámi nakonec nedopadlo jako v tom vtipu (prosím, bez urážení): Babička jde s Jeníčkem a Mařenkou kolem rybníka a tam stojí čáp. „Děti, ten pták se jmenuje čáp a ten vás přinesl na svět!“ Mařenka zďuchne do Jeníčka: „Řekneme jí to, nebo ji necháme blbou až do smrti?“

  • Jarda napsal:

   A ještě něco. Víte, že v 7. třídě, v biologii člověka, jsou děti seznamovány i s pohlavními orgány, jejich funkcí a s rozmnožováním? Neobáváte se, že to může jejich nevinnost podkopat? Nezaměňujete nevinnost s nevědomostí?

   • Lucie Cekotová napsal:

    Biologie je biologie, ale sexuální výchova jako formování (a vyjadřování) postojů věc zcela jiná. Mohu vědět, že děti nenosí čáp, a přitom se nemusím ve škole dozvídat detaily o všemožných antikoncepčních metodách, masturbaci a sexuálních úchylkách.

   • MichalD napsal:

    ad Lucie Cekotová: obávám se, že dnes se toho o sexuálních úchylkách v sex. výchově moc nedozví, resp. s postupem času se o nich mluví stále méně jako o úchylkách.

    V této souvislosti mi to pro porovnání nedá nevzpomenout na vlastní „sexuální výchovu“, kterou jsem absolvoval v 9. tř. ZDŠ (1975). Sesadili nás všechny deváťáky do školní auly a tam nám jakýsi mladý muž, patrně psycholog nebo co, zcela suše vysvětlil, jaké existují pohlavní choroby, jak k nim lze přijít, popsal nejrůznější deviace (ano, tehdy ještě včetně homosexuality, trans, sado, pedo apod.) a důrazně nás varoval jak před kontakty s nimi, tak před nahodilými heterosexuálními styky. Žádné nacvičování, žádné zážitkové metody a jiné psychohrátky, prostá informace, která myslím byla pro mnohé velmi užitečná. Podle mého názoru „výchova“ v tomto věku, touto formou a s tímto obsahem nijak neomezila ani neohrozila právo rodičů vychovávat své děti podle katolické morálky.

   • Jarda napsal:

    Paní Cekotová, dle vašeho názoru, kdo a kdy by to dětem měl vysvětlit?

 8. Eva napsal:

  Předešlý komentář jsem napsala jako reakci na otázku p. Jaroslava. Zapoměla jsme to napsat. Toto je reakce na kritická a nevybíravá slova pana F.K.Ladislava. Tento časopis je pro katolíky, jak je v úvodě napsáno. Fascinuje mne, jak nejvíce pohoršení při lidské obhajobě práv na zdravé morální ovzduší naráží právě u katolíků. Je pro vás lepší žít v takovémto světě, nebo ve světě, který pro nás zamýšlel Bůh? Ten je prost pornografie, homosexuální zvrácenosti, rozvodů, potratů, hazardu, lichvy… Možná jsem na něco zapomněla. Chápu vaše rozhořčení a vaši kritiku, pokud nejste katolík. Když nejste katolík, tak asi toto všechno chcete a rozumím tomu, že musíte nějak své rozhořčení projevit. Věcné zatím příliš nebylo, ale budiž. Ale pokud jste katolík, tak co to pro pána krále děláte? Nerozumím, co vám vadí? Můžete být věcný a bez invektiv sdělit, co přesně se vám nelíbí? Ignác Vám už odpověděl, jak je to myšleno, přesto to nazýváte hospodskou hantýrkou? Tato témata jsou hospodská tabu. Nelíbí se vám, jak je to napsáno? Tak sám něco napište anebo něco dělejte, abyste zachránil naši zem. Nebudete mít pak čas házet jiným klacky pod nohy. Píšu, tak jak umím a Vy zřejmě taky.

  • F.K.Ladislav napsal:

   Nechci házet klacky pod nohy. Tvrdím, že dopis je napsán tak, že já být poslancem, tak neumím odpovědět. Nedokážu totiž diskutovat s někým, kdo mě obviňuje z něčeho, co jsem neudělal a při čem jsem měl prý nízké pohnutky.

 9. Lucie Cekotová napsal:

  Ačkoli s Evou souhlasím, její dopis se mi líbí a její odvahy jít s kůží na trh si vážím, považuji za docela potřebné dodat ještě jednu věc: i kdyby sexuální výchova ve školách začínala v 16, i kdyby se stokrát učila v „kontextu manželství a rodičovství“ – i potom musí zůstat zachována možnost rodičů své dítě z této výuky vyreklamovat. I v šestnácti (a možná právě v tomto věku) existují mladí lidé, kterým zkrátka není příjemné tyto otázky rozebírat v kolektivu; a zažila jsem v akci lektory (snad baptistické – nejsem si jistá), kteří nabízeli přednášky pro školy a sice učili v kontextu manželství a rodičovství, ale rozhodně je nechápali katolicky (třeba co se plánování rodičovství týče). Poslední slovo musejí mít zkrátka rodiče.

 10. hostyn napsal:

  Vážená Paní Čápová,
  velice si Vás vážím a děkuji Vám za všechny komentáře, kterými jste ukázala vysokou kulturu katolické morálky. Určitě Vás budu i nadále podporovat.

 11. F.K.Ladislav napsal:

  Abych byl správně pochopen… Neexistuje ideální stát. Nebavíme se o Božím království, druhý Kristův příchod ještě nenastal. Zatím je tu nedokonalá lidská spravedlnost. Přiznávám, že nevím, jak ji natolik přiblížit spravedlnosti věčné. Vždy to bude jen odlesk. Ale i tak je to pro solidní křesťanské politiky úkol nikdy nekončící. Přesto -nechtěl bych žít ve státě, kde je vše zakázáno a ve kterém se všichni tváří, že lidská hříšnost byla zákony vymýcena.

  • nino napsal:

   Ja myslim, ze na to mame tradicie, aby sme vedeli, co ma byt zakazane, a co trestne. Treba sa pozriet na starovek, stredovek, snad i baroko. Rozmyslat, co bolo pre co.
   Dalsou vecou je vytvorit podmienky pre moralny rozvoj ludi- aby vacsina ludi zila na vidieku, v malych obciach, aby sa znizila mobilita ludi, a mnozstvo dalsich veci.
   Verejne domy (bola tu diskusia o tom), samozrejme, nesmu existovat. A zvysne typy prostitucie by stratili podhubie, ak by ludia zili vacsinou v mensich, izolovanejsich komunitach, a odstranila by sa vyrazna mobilita ludi.

 12. F.K.Ladislav napsal:

  Dovolte mi ještě jeden citát: ,,Vy byste se měli starat o to, abychom v našem státě byli šťastni.“ Nechci se zastávat poslanců, ale zákonodárci nemají v popisu práce dělat lidi šťastnými. To je přesně ta demagogie, o které hovořím výše. Takhle iracionálně prezentovat pravou katolickou politiky přinese víc škody než užitku. Ale očividně jsem z diskutujících jediný, kdň to takto vidí.

  • věřímposvém napsal:

   Nejste jediný, pane Ladislave, já jsem si toho taky všimla a trklo mě to hned, jak jsem si to přečetla, že to je cesta do věčné nespokojenosti – čekat, až mě někdo udělá šťastnou. Šťastným se každý musí udělat sám.

   • Lucie Cekotová napsal:

    „Každý sám“ se šťastným určitě neudělá. Faktorů, které k dosažení osobního štěstí přispívají, je jistě mnoho a ne všechny jsou ovlivnitelné zvnějšku, ale zákonodárci jsou tu snad od toho, aby tomu efektivně nebránili. Příkladem, který autorka dopisu nezmiňovala, ale který je v tomto směru obzvlášť ilustrativní, by byla třeba „juvenilní justice“, tedy odebírání dětí rodičům pod všelijakými záminkami. Nebo svěřování dětí do výchovy homosexuálním párům – pokud to zákonodárci umožní, nepochybně tím ovlivní možnost těchto dětí dosáhnout v dalším životě „štěstí“. Paní Čápová na odpovědnost zákonodárců poukázala naprosto správně!

   • F.K.Ladislav napsal:

    Pani Cekotová, s tím samozřejmě musím souhlasit. Děti u buzerantů budou nešťastné. Ale já psal o něčem jiném. Zákonodárci nám mají darovat takové zákony, aby společnost fungovala a prosperovala. Nelze se zavděčit všem, tedy všechny občany udělat šťastnými. Katolický politik by dokonce měl dělat většinu obyvatel nešťastnými, alespoň podle průzkumů veřejného mínění. Třeba potraty staly se tak běžnými, že jejich zákaz by způsobil obrovskou nespokojenost. Víte já s pani Čápovou v podstatě souhlasím, jen jsem nucen důrazně oponovat zvolenému obsahu jistě dobře míněného dopisu.

 13. Lucie Cekotová napsal:

  ad Jarda 5.9. 8:27 (nějak zmizelo tlačítko Odpovědět): Ve funkční rodině samozřejmě rodiče. „Kdy“ je otázka silně individuální – u každého dítěte jiná (vychovala jsem tři). Silně individuální je i „to“ – tj. co všechno by se mělo říkat. Neboť to samozřejmě není jednorázovka, je to kontinuální proces, neoddělitelný od zbytku výchovy v rodině, mravní i náboženské. Některé věci není třeba říkat nikdy, protože člověk, který není ani deviant, ani sexuolog, je zkrátka nepotřebuje znát vůbec.

  ad Michal 5.9. 7:18: Máte pravdu. Jsme patrně přibližně stejně staří, takže máme podobnou zkušenost. Situace v této oblasti se zhoršuje, a to stále rychleji. Já jsem docela pamětnice, dopisovala jsem si na téma sexuální výchovy už s jakousi soudružkou ministryní v roce 1988, kdy s tím poprvé vyrukovali. Tehdy jsme to samozřejmě pokládali za další projev ničení morálky bolševiky, netušíce, co nás čeká v blízké budoucnosti.

 14. Eva napsal:

  Děkuji za vaše komentáře. Ráda bych poděkovala podporu těm, kteří jí tím nebo oním způsobem projevují. Proč si myslím, že je to důležité? Protože jsme snad na jedné straně a měli bychom se vzájemně podporovat: někteří věřící lidé projevují svůj odpor vůči demoralizaci národa tak, jiní zase jinak. Ne všem je sympatické, jak kdo bojuje. Ale může přece bojovat kdo chce, jak chce, pokud je to v rámci Bohem stanovených norem, tedy krátce řečeno – slušně. Já se domnívám, že to by nemělo nikoho pohoršit. Copak my víme, jak koho Duch svatý vede? Proč kritizovat vlastní lidi, kritizujme ty, co ničí naši drahou zem. Ledaže bychom chtěli, aby se z kritiků staly leklé ryby. A to přece nechceme. Chceme, aby byl slyšet i jiný hlas, než ten demoralizující. Já to tedy alespoň chci a jsme vděčná za jakoukoliv jiskru naděje, kterou mi poskytne ten nebo onen opozičník. Jsem ráda, že v tom nejsem sama.
  Co se týče sexuální výchovy dětí. Já jsme nenapsala, že všechny děti do ukončení ZŠ jsou nevinné, ale drtivá většina. Kromě toho, že používám tento termín – nevinnost pro děti, ho nezužuji pouze na děti. Ale řešíme zde ty děti.
  Etická a náboženská výchova v našem pojetí by měla nahradit informační vakuum o tom, co je člověk. Vždyť pokud to člověku není sděleno, tak ani neví, co si se sebou má počít. Jak má jednat, co je dobré, co je zdravé, co se smí a co ne. Je správné, aby byl informován o svém Stvořiteli, Vykupiteli a o poslání člověka, Bohu sloužit. Žádné dítě tyto podstatné informace nedostává. Možná někde doma někdo, ale to je žalostně málo. Pro transformaci společnosti to nestačí. My bychom si přály, aby výchova v rodině a školství nebyla v opozici, ale aby působila konzistentně. Když se dětem zaplní mozek a srdce Božím programem, nestane se z něho hned světec, ale sexuální touhy jsou doslova drasticky eliminovány. Proto je sexuální výchova ve věku do ukončení ZŠ nesmyslná, protože je prostě kontraproduktivní. Chci zdůraznit, že neprotestujeme proti výuce biologie, ale sexuální výchovy. Pak je zde alternativa pro nevěřící – tedy etika. Každý nevěřící rodič, pokud je alespoň trošku normální, chce aby jeho dítě bylo slušné, vychované. Takže i etická výchova by měla probíhat stejně konzistentně v souladu s rodičovskými výchovnými touhami. V dítěti se tak utvrzují dobré mravní hodnoty a za to přece rodiče můžou být pouze rádi. Který rodič by proti tomu měl protestovat?
  Co se týče našeho štěstí. Nahradila jsem slovo „blaho“ slovem štěstí. Vnímám ho pouze jako poněkud konkrétnější termín. Blaho může působit poněkud utilitaristicky. Ale štěstí utilitarizmus myslím trochu eliminuje. To, oč se mají naši poslanci starat a to je jejich povinnost, je tedy všeobecné blaho. Když bychom se zamýšleli nad schvalováním jakýchkoliv zákonů, v našem hledáčku, musí být přítomen tento akcent. Musím podpořit jenom takový zákon, který přinese našemu lidu blaho – štěstí – radost. To znamená, že nemohu schvalovat zákon, který bude lidi sužovat. To je povinnost poslanců. No a protože to zřejmě nemá každý poslanec takto nastavené, spíše to asi vůbec neřeší, upozornila jsme na to. Tolik tedy ke slovu štěstí. Jde o to, aby oni tomu štěstí, po kterém člověk bytostně touží, nepřekáželi svými zákony.

 15. Pan Contras napsal:

  Žádné strachy, blíží se 100. výročí Fatimy, Rusové už sedlají, Buonasera bude nucen to zasvěcení vykonat, až obsadí Řím a buzeranti zalezou. Čím hůř, tím více se to blíží.

Napsat komentář: Eva Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *