Monthly Archives: Prosinec 2010

80 let encykliky Casti connubii

Pius XI. ve své pracovně

Dnes je tomu přesně 80 let, co velký papež Pius XI. vydal jednu ze svých nejdůležitějších encyklik, encykliku Casti connubii, v níž shrnuje a vysvětluje katolickou nauku o manželství, předávání života a kontrole porodnosti a velice ostře odmítá umělý potrat a eugeniku. Zároveň jasně definuje práva a povinnosti státu v těchto otázkách, obhajuje autoritu Církve na poli morálky, a výslovně stanoví, že umělý potrat je vždy vraždou a že stát je povinnen jej zákonem zakazovat a přiměřeně trestat.

Poznání – postižení – umění. I.3.5 Sluch

Betti G. Millerová, Piknik Neslyšících, 1994
Betti G. Millerová, Piknik Neslyšících, 1994

Vlastním předmětem sluchu je zvuk.[1] Zvuk je mechanické vlnění zprostředkované určitým hmotným médiem, v nejběžnějších případech jde o vzduch. Aristoteles píše: „Zvučné tedy jest to, co dovede souvisle pohybovati soustředěným vzduchem až k uchu.“[2]

Je pronásledování křesťanů absurdní?

Zaujalo mne, že papež Benedikt XVI. použil podle médií při odsouzení pronásledování a vraždění křesťanů slovo absurdní. Samozřejmě z povrchní citace ve světském médiu je těžké určit všechny významové jemnosti vyjádření Svatého otce, nicméně každopádně je použití tohoto slova ve vztahu k pronásledování křesťanů námětem k zamyšlení. Pronásledování křesťanů mi totiž nepřipadá ani absurdní, ani překvapivé – je totiž logické a bylo i předpovězeno.

Poznání – postižení – umění. Příloha II. kapitoly I.3.4. Slepota v Písmu svatém a literatuře

 
 

Gerard Hoet, Sodomští stižení slepotou (ilustrace Bible), 1728

Gerard Hoet, Sodomští stižení slepotou (ilustrace Bible), 1728

Bible

 

***

Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!“

Lot k nim vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. Řekl: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.“ Oni však vzkřikli: „Kliď se!“ A hrozili: „Sám je tu jen jako host a bude dělat soudce! Že s tebou naložíme hůř než s nimi!“ Obořili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dveře.

Rozhlédnutí 2010/12/27

A máme zde poslední rozhlédnutí v roce 2010. Minulý týden proběhl ve znamení oslav Vánoc a bohužel i krvavých útoků muslimů na křesťany. Nadcházející týden bude ve znamení oslav příchodu nového občanského roku.

Poznání – postižení – umění. Příloha I. kapitoly I.3.4. Slepota ve výtvarném umění

 

John Millais, Slepá dívka

John Millais, Slepá dívka

 

Narození Krále

Radujme se společně se svatým Robertem Southwellem a Janem Zahradníčkem z narození našeho Spasitele! Přejeme všem čtenářům Koutku poesie požehnané a milostiplné svátky. 

Veselé a Požehnané Vánoce

Obraz "Adorazione del Bambino" od bratra Angelica (1395-1455)

Drazí přátelé, čtenáři a příznivci, redakce Duší a hvězd Vám tímto přeje Šťastné a Požehnané Vánoce, svátky, během nichž slavíme narození Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele Světa.

Slavme a pamatujme si, že ne drahé dárky a přehršel opulentních pokrmů, ale Kristus a jeho učení Lásky jsou středobodem Vánoc. Jen to je důležité a na to bychom se měli soustředit.

Nicméně, k těm dárkům bych ještě dodal: máte-li už dárky pro své nejbližší, pokuste se na chvíli obrátit svou mysl k našim pronásledovaným bratrům a sestrám, kteří mají jen pramálo možností užívat si Vánoc a slavit je. Pomodlete se za ně a popřemýšlejte o tom, zda byste i jim nemohli dát nějaký malý dárek. Třeba v podobě sehnání pár podpisů pod tuto petici.

Po Narození Páně opět zde nashledanou! 🙂

Ignác Pospíšil

Poznání – postižení – umění. I.3.4 Zrak

Vlastním předmětem zraku je barva zprostředkovaná světlem.[1] Aristoteles o zraku píše:

To, co je předmětem zraku, nazývá se viditelným. […] Viditelná jest totiž barva. […] Každá barva pak jest hybným činitelem toho, co skutečně jest průhledné, a v tom je její podstata. Proto také není bez světla viditelná a každá barva každého předmětu vidí se jen ve světle.[2]

Petr Bruegel Starší, Podobenství o slepcích, 1568

Očekávání Mesiáše

Slovo advent pochází z latinského adventus, které znamená příchod – očekávání příchodu Spasitele na svět. Advent nám přivádí na mysl všechny přípravy lidstva na první pří-chod Mesiáše – Ježíše Krista. Ovšem objektivním významem adventu je i druhý Kristův příchod v soudný den, na který bychom měli, resp. máme, být připraveni.