Svaté panny

Ženy a dívky v tomto světě většinou přistupují na stereotypy, které představují výhodný způsob života moderní doby a společensky uznávanou realizaci osobnosti, jako je výnosná kariéra, vztah s vlivným mužem, nejlépe bezdětný, aby bylo možno šplhat nahoru po společenském žebříčku bez zdržování tak neprestižní záležitostí, jako jsou domácí práce nebo péče o batolata. Už vůbec v dnešní době  nenajdeme pochopení pro tak vznešený stav jako je panenství nebo zasvěcení Bohu v řeholi. Proto našim čtenářům přinášíme texty z Loutny české Adama Michny z  Otradovic, které si naopak velmi váží volby svaté Terezie Ježíšovy a neposkvrněného života Matky Marie.

Duši věno

[Díl první]

Povstaň, srdce milujicí,
Ženicha vyprovázej,
zní trouba tě volajicí,
k jeho svadbě vycházej,

O půlnoci on vychází
a jde naproti tobě,
s prázdnou rukou nepřichází,
věnem tě loudí k sobě.

Sem přistupte, urození,
a vaše věno spatřte.
Od šlechetností zplození
na marnost víc nepatřte.

Zlatý řetěz přijímejte,
mých rukou drahé dílo:
[s] světem víc spolku nemějte,
sic nebude mně mílo.

Tuto halži jsem strojiti
počál dle Otce vůli:
a toužil jsem zhotoviti
k vaši budoucí zvůli.

Při ní jsem se potil mnoho
za třidcet a tři léta.
Ach, což jsem netrpěl toho
od ukrutného světa.

Chudým býti dobrovolně
a po kříži choditi:
jest kráčeti velmí volně
a po nebi dychtěti.

Tu cestu jsem já přeměřil
a vás všecky předcházel:
a tak váš život vyměřil,
když jsem od vás odcházel.

Po zboží jestli dychtite:
v nebi se to nachází.
Jestli světem pohrzíte:
vstříč vám ono vychází.

Vezdejší zlato jest bláto,
chotě má, je nehledej,
pošplíchá tě hlína tato:
jiný poklad vyhledej.

Ó ctnost, anjelská čistoto,
zafire roztomilý!
Panenské krásy jistoto,
Lilium všecko bílý:

Komu tě mám přirovnati,
drahý Karmele kvítku?
Nemuž se s tebou srovnati
svět ten, ó rájský štípku.

(Díl druhý)

Teréza to uvážila
a mně své srdce dala:
do něž ten kvítek vsadila,
a tak i jej mně vzdala.

Kdybych nebyl stvořil nebe:
nyní bych já je stvořil.
A to, Terezo, pro tebe:
a tak bych já ti dvořil.

Tvé lůžko jest spořádáno,
roztomilá panenko.
Tvrdé se zdá a podané
nepokoji, milenko.

Však aby v něm se složily,
mnohé panny přispiší.
V lepšim mně nepoložili:
ty k tvej správě zapiší.

Když tě sen bude trápiti,
tak že sotvá obstojíš:
nezoufej, nemůž ztrápiti,
ty v mé ochraně stojíš.

Pomine noc, jitro vyjde:
poznáš, co kříž přináši,
po mračnu slunéčko přijde:
kříž do nebe přenáši.

Lůžko kvítím posypané,
ej, jak rozkošně kvetne.
Odtud barva, vuň povstane:
odtud ráj, máj vykvetne.

V tom ráji, máji panenky
tvé, Terezo, se pasou.
Na těch lukách mé milenky
k věčnosti se vypasou.

Tvé roucho má být šlechetnost,
sice hostěm nebudeš.
Ctnost tvůj habit. Nešlechetnost
ať jest pryč, sic mně zbudeš.

Ať svět pejchu provozuje,
nezaviděj mu zlata.
Ať sve milé zavozuje
a vykydne do bláta.

Mnoho se nyní přikrývá,
co sice špinavého.
Tak se had, drak v díře skrývá,
tak mnoho ohavného.

Však se někdy všecko zjeví,
v pokání, duše, trvej.
I tvý slzy se vyjeví,
do smrti v ních vytrvej.

Matky Boží slavná nadaní

Ó vinšovaná hodino,
milé okamžení!
Ó přeradostná novino,
libé vysvědčení!

Již jest den jednou přišel
a jednou světu vyšel,
všecek osvicený.

Povězte nám, kdo jest táto,
jenž světu vychází?
Ej, blýští se jako zlato,
a k nám všem příchází.

Jako jitrní záře
jest jasnost její tváře:
k niž slunce dochází.

Tať jest pravidlo pěkností
krása všeho světa.
Jest zrcadlo nevinností,
bez který sic veta,

jest všech panen koruna,
mé Loutny hlavní struna,
j[es]t všech svatých teta.

Neb její všecko minění
jest plné milosti,
též její všecko činění
jest Božské hojnosti.

Ze všech jest vyvolena,
za přibytek zvolena
nejvyšší Moudrostí.

Jinší při ni obyčeje
nejsou, leč šlechetný.
Jejího křtalt obličeje
jest jako máj květný.

V nebeský apatyce,
zbarveny její líce,
očí dnove letní.

Jest nepoškvrněná země,
bez trní, bodláku.
Jest vlastné čistoty plémě,
jest pokrm bez láku.

Jest zavřená zahrádka,
vydává rajská jablka,
slunce bez oblaku.

Již se světa toho koule
točila k západu,
hnila jako která gdoule,
pospíchala k pádu.

Měla všecko občerstvit
Maria, i obnovit
dle bozského řádu.

Toto panenské poledne
nechce se tajíti,
jak v noci také i ve dne
chce ke všem přijíti.

Odtud to světlo svítí
všem, a všecky chce míti,
a s sebou spojiti.

Ó blejskající kamínku,
karbuňkule řečený,
když o tobě mívám zminku,
bývám osvícený.

Svěť, Bohu dcerko milá,
matko Krista přemilá,
dome posvěcený.

Ó ty chráme velebností
bozskou naplněný,
ó zámku panenskou ctností
z všech stran ozdobený.

Kdo zde milost nehledal
skrz tebe, nevyhledal,
teď Bůh neskončený.

Ej, sem všickni pospíchejte,
brána teď milostí,
sem bez odkladu chvátejte,
vás chce mít za hosti.

Lačným chleba podává,
žížnivým nápoj dává,
Matička milostí.

Zdroj: MICHNA, z Otradovic Adam. Loutna česká. In Básnické dílo/Texty písní 1647 – 1661. NLN, Praha: 1999.

26 Responses to Svaté panny

 1. Mirek Dočkal napsal:

  no, ten úvod se dal napsat stručněji, třeba „Už vůbec v dnešní době nenajdeme pochopení pro tak vznešený stav jako je panenství nebo zasvěcení Bohu v řeholi… bez zdržování tak neprestižní záležitostí, jako jsou domácí práce nebo péče o batolata“ :-)

 2. Mirek Dočkal napsal:

  to byl vtip, samozřejmě. že je slučitelné to, co kladla do protikladu. ale pokud bych měl říct něco vážně, tak podle mě oproti dřívějším křesťanským dobám těch prospěchářských sňatků výrazně ubylo: dřív to totiž byla mnohem víc existenční záležitost a určovali to rodiče. Dneska holka celkem v klidu přežije bez větších problémů (i její děti), i když si vezme naprostého chudáka.

  • :) napsal:

   Pokud by to bylo tak, pak to není plodem liberalismu, jak povídáte, ale plodem vývoje vědy a techniky, tím obdělávání polí, zpracování potravy a získávání bohatství.

  • Magdalena napsal:

   Tak, tak. Takových „Maryší“ bylo nepočítaně. Akorát s tím rozdílem, že trpěly celý život.

 3. Mirek Dočkal napsal:

  No, nejvíc asi uspořádání společnosti: už tenkrát by se při lepším uspořádání a rozdělování bohatství dalo z té jejich produkce při daném počtu lidí celkem vyžít.

 4. Václav napsal:

  Pan Adam Václav Michna z Otradovic se narodil roku 1600, zažil bitvu na Bílé hoře, Třicetiletou válku a pak mu ještě Bůh popřál 26 let v nejkrásnější době ranného baroka. Viděl naši zem jak povstává v Boží slávě z popela a vrací se ze smrti. Jak se vrací víra i zasvěcený život z čerstvé mučednické krve a s podporou a pod ochranou zbožných a pomazaných císařů i velmožů. Viděl i to jak se rodí zlatá česká krajina, plodná ,požehnaná a na pohled krásná země kterou můžeme obdivovat na starých obrazech a ve filmech a jejíž pozůstatky pořád přežívají.
  Naše dnešní liberální společnost nenávidí lidi kteří žijí zasvěceným životem a snaží se jim všemožně škodit aniž by (zatím) prolila jejich krev a vytvořila tak semeno ze kterého se rodí nová víra a nová povolání. Odvěká válka přešla z roviny meče do roviny zlého slova a pokřiveného ducha. Málokdo z nás si dovede představit tlak, hloubku a nesmírnou zlobu toho čemu musí čelit a co proti nim stojí, z tohoto světa i mimo něj. Každý z nás kdo nebyl povolán k tomu aby se stal knězem, mnichem nebo zasvěcenou nevěstou našeho Pána má možnost pomáhat těm které Bůh zavolal a oni poslechli výzvu. Urovnávat před nimi cestu, snižovat vysoké a zasypávat hluboké po světské i duchovní stránce, modlit se na jejich úmysl, postit a hmotně podporovat církev i chudé. Prosit Boha aby nám dával své milosti jejich srdcem i rukama a pokorně a s úctou je poslouchat.
  Nemyslím si že by byly ženy horší než muži, možná je tomu dokonce naopak. Nevidím zástupy moudrých, hodných a zbožných mužů kteří by dokázali a chtěli uživit rodinu s ženou v domácnosti a toužili po početné rodině a nemohli najít partnerku. Takových kteří by chtěli být knězem ve své domácnosti a toužili po hodné, skromné a tiché ženě se kterou by mohli žít ve svatém odříkání a kterou by milovali proto že je jejich manželka, tak jako naši předkové. Takový Izák také nikdy nelitoval že mu Rebeku vybral a dovezl otcův služebník. Spíš bych řekl že ve farnostech a na duchovních obnovách i jiných církevních akcích připadá někdy i deset nebo ještě víc katolických panen na jednoho mladého muže a ten kdo tam přijde si může snadno vybrat. Absolventky gymnázií a prakticky všech humanitárních vysokých škol mají spíš problémy s tím aby sehnaly jakékoliv zaměstnání za mzdu která se blíží zákonnému minimu než aby dělaly kariéru. Mnohé jsou bez práce a živí je rodiče nebo dělají brigády nebo na pokladně v supermarketu. Najdou se tam i dívky z početnějších rodin a z církevních a skautských táborů které jsou zvyklé se starat o děti a mají je rády. Takové které dovedou dobře vařit, prát i uklízet. Absolventky rodinných škol. A muži se nehrnou.
  Bez ohledu na to co říkají lidé kteří zneužívají feministky pro svoje záměry si myslím že pořád má hlavní odpovědnost za rodinu a výchovu před Bohem i před lidmi muž. Což neznamená že neexistují velice světlé vyjímky mezi ženami. Ani naše pramáti by si byla nekousla do zakázaného plodu bez Adamova souhlasu. V tu chvíli stál vedle ní.

  • Hamish napsal:

   „Ani naše pramáti by si byla nekousla do zakázaného plodu bez Adamova souhlasu. V tu chvíli stál vedle ní.“
   A na to jste přišel hlavou?

   • Václav napsal:

    To jsem si přečetl očima. VZhledem k jejich umístění se dá říct že také hlavou. Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová prožila a nechala napsat i jiné věci než Svaté kněžství, které je na tomto blogu citováno. Pak jsem se na to podrobně podíval do knihy Genesis a ono to zapadlo dokonale i do tamnějšího popisu.

   • Hamish napsal:

    V mém Písmu se o Adamově souhlasu s Eviným hryznutím do ovoce tedy nic nepíše.

 5. Magdalena napsal:

  Ach autore,
  opravdu nevím, zda se nad vašimi názory smát, či plakat. Jak jste přišel na to, co tady blábolíte o dnešních dívkách???? Vždyť to vůbec není pravda!!! Samozřejmě, že existuje sem tam nějaká ta zlatokopka, ale ty byly vždycky. Dnešní dívky, stejně jako ty z dřívějších generací chtějí především spokojený rodinný život s manželem a dětmi. A domácí práce úplně v pohodě zvládají.
  Nesuďte je podle sebe. Ono by se to klidně dalo napsat i takto: dnešní mladí muži jsou velice pohodlní, nechtějí se vázat a brát na sebe břemeno manželství a otcovství, a starat se o početnou rodinu. Zůstávají raději svobodní a bezdětní a vysedávají u internetu.

  • Hamish napsal:

   Ach autorko, Magdaleno.

   • Magdalena napsal:

    Autorka Magdalena žije mezi mládeží, takže dost dobře ví, jak se dnešní mládež chová a jaké jsou její priority.

   • jjstodola napsal:

    Vy nám nadáváte, že jsme mládež reakční? My jsme takoví, jaké jste si nás vychovali!

   • Hamish napsal:

    Milá Magdaleno, pokud už chcete přejít do roviny osobní, tak vězte, že mám k mládeži věkem s největší pravděpodobností daleko blíž, než vy.
    Vaše snaha přesvědčit nás, jak je dnešní mládež čistota sama, je směšná.
    Protože to není pravda.
    Někteří z nás kdysi diskutovali na signálech, což je hlásná trouba dnešních moderních „katolíků“ a to nám, krom osobních zkušeností z face to face, pomohlo vytvořit si obrázek.
    A není to brázek, jaký tu malujete vy.

   • Magdalena napsal:

    Jéje – a kdeže píšu o tom, že je dnešní mládež čistota sama???? To bych opravdu ráda viděla. Píšu jen, že není pravdou, že se dnešní dívky touží provdat za bohatého muže a zůstat bezdětnými. Dále pak píšu, že i ty domácí práce ovládají. A že se v podstatě neliší od generací předchozích. A jaká byla moje generace v mládí, tak to vím zase já. Dost promiskuitní – bohužel.

   • Hamish napsal:

    Čistota neznamená jen nebýt promiskuitní, Magdaléno.
    Jakékoliv zevšeobecňování je dost ošemetné. A to jak na straně autorky, tak vaší. Pro oba případy se dá uvést dost příkladů. Statistiku jste, předpokládám nedělala, ale vzhledem k většině pohanou v našem národě, dá se logicky předpokládat, že právě Nea bude pravdě blíž – pohanky častěji používají antiko, chodí na potraty a dobývají muže s tučným kontem, dávají přednost kariéře.
    Ač i mnohé „katoličky“ ve výše uvedeném přístupu nevidí problém. Což je ovšem dílo pastýřů a jejich nahaněčů – pastoračních asistentů, ktechetů a katechetek, kteří místo vysvětlování Nauky, hrají s dětmi infantilní hry a tak jejich duše směřují do pekel.
    Čest vyjímkám.

  • cinicius napsal:

   To jistě dalo a obojí by bylo obecně víceméně platné… Mimochodem, tím zvoláním autore myslíte Adama Michnu z Otradovic (1600-1676), nebo autorku předmluvy? :-)

   • Magdalena napsal:

    Tím myslím autora tohoto blogu. Je mi jasné, že to není člověk zlý, věřím i tomu, že to, co publikuje myslí dobře. Ale ze způsobu, jakým se prezentuje je vidět, že toho o reálném životě asi moc neví.

   • jjstodola napsal:

    Tohle není osobní blog. Na jeho tvorbě se podílí celá řada lidí.

  • jjstodola napsal:

   No jasně, zase se ti chlapi pletou do něčeho, čemu nerozumí. Myslí si, že dnešní ženy jsou jako oni – dnešní muži.
   Až na to, že se na daném textu žádný soudobý muž nepodílel.

  • Nea napsal:

   V textu stoji „vetsinou pristupuji na stereotypy“. To se da docela dobre realizovat i za docela opacneho „chteni“. Jinak, ten text nevypovida nic o tom, jake tendence panuji u muzu z hlediska jejich pristupovani na to ci ono. Mluvim o tom, jak se ve vetsinove ateisticke spolecnosti hodnoti urcite „zarizeni zivota“.

   • Nea napsal:

    Nejsem si vedoma ani zevseobecnovani, ani vztahovani tech vyroku k tomu, ze by tahle tendence byla u muzu jina, opacna nebo jakakoliv.

   • Mirek Dočkal napsal:

    zkusme se ale vrátit k té hypotéze, že dnešní holky jdou po prachách. argumentoval jsem, že je to přesně naopak: vzhledem k možnosti v zásadě bezproblémově přežít i s málem, bez nějakého zásadního vlivu na přežití a věk dožití dětí, apod., k absenci vlivů rodičů na výběr partnera pro své dítě (kteréžto rozhodování bylo doložotelně pod velkým vlivem ekonomického postavení partnera) a dalším věcem se volba partnera osvobodila a třeba pojem „dobrá partie“ zní spíše jako slova z jiného světa, zatímco ještě před pár desítkami let by tak nezněla.

 6. Podiven napsal:

  Společnost (i společnost mladých)je rozdělena, zjednodušeně řečeno, na „konzumisty“ a „alternativce“. Tito se vyskytují v různých stupních ryzosti (o ideovém či ideologickém pozadí těchto postojů, které může být všelijaké, se záměrně nezmiňuji). V běhu života občas dochází ke změnám postojů, obrušování hran, dokonce ke zlomovým „konverzím“ mezi těmito skupinami.

  • pan Contras napsal:

   Rozdělení patrno je. Já bych však připomněl, že vedle skupin čistí versus nečistí (často z jisté konformity) je tady ještě jedna velká skupina kterou pro rozlišení nazveme „zkouření“ (ne vyždy doslova). Tito lidé nesmilní ne proto, že by chtěli žít svatě, čistě a podobně, ale proto že jsou naprosto apatičtí a vychovaní jakousi rozšířenou buddhistickou mentalitou případně jejich chování motivuje pýcha a jejich duševní titánství. Příkladem člověka, který žije v celibátu a motivován je zřejmě svou neskrývanou neřestí je Halík, jenž je jednou z ústředních postav dnešních itnelektuálních salonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *