Monthly Archives: Srpen 2010

Sexuální výchova podle Breziny

V dnešním pátečním magazínu MF Dnes je prezentováno téma Jak učit o sexu?, jehož zpracování názorně ukazuje jedno z největších úskalí školní sexuální výchovy, které žádný zodpovědný rodič nemůže pominout. Ta uskalí jsou vpodstatě tři: a) nemožnost přizpůsobit ji individuální připravenosti jednotlivých žáků, b) ničení zdravého studu žáků veřejným probíráním velmi soukromého tématu, c) riziko amorální indoktrinace dětí. Zmíněný článek pak opravdu názorně demonstruje to poslední.

Očekávané události na příští týden

Podrobnější a dlouhodobější přehled je ZDE.

Oznamujeme dovolenou časopisu Duše a hvězdy. Nejbližší garantovaný příspěvek vyjde v neděli.

Je stále možné připojit se k protestu proti státní sexuální výchově (stránka kampaně) a podpořit jej modlitbou.

21. srpna – proběhne pouť pedagogických pracovníků na Svatý Hostýn (avízo na stránkách ČBK). V Brně se pak odehraje mimořádná tridentská mše sv., kterou bude pro sdružení Juventutem sloužit P. František L. Juchelka.

Ignác Pospíšil

Mater dolorosa

Někdy se zvěsti o naší Matce točí pouze kolem radostné a pokojné stránky Jejího života, ale zapomíná se na to, že tato veliká žena byla také trpitelkou a mučednicí. Následující slova Bohuslava Reynka nám pomohou znovu si  uvědmit, kolik tíže a zármutku musela  Královna andělů nést, a jak  ochotně a odevzdaně to činila pro lásku Boží.

Příběh rodiny

Nejstarobylejší z lidských institucí má autoritu, která může vypadat stejně nespoutaně jako anarchie. Jako jediná mezi podobnými institucemi počíná spontánní přitažlivostí a lze o ní přísně a ne sentimentálně říct, že je založena na lásce a ne na strachu. Pokus porovnat ji s donucovacími institucemi, komplikující pozdější dějiny, vedl posléze k nekonečným nelogičnostem. Je stejně jedinečná jako je universální. V žádných jiných sociálních vztazích nenajdeme nic, co by odpovídalo vzájemné přitažlivosti pohlaví. Tím že moderní svět tuhle jednoduchou věc nepochopil, upadl do stovek pošetilostí. Myšlenka všeobecné vzpoury žen proti mužům byla před celým světem vyhlašována s prapory a průvody, jako vzpoura vazalů proti jejich pánům, otroků proti plantážníkům, Poláků proti Prusům či Irů proti Angličanům, jako bychom skutečně věřili v bájný národ Amazonek. Stejně filosofická idea obecné vzpoury mužů proti ženám se objevila v románu Sira Waltera Besanta a sociologické knize pana Belforta Baxe. Ale při prvním dotyku této vpravdě prapůvodní přitažlivosti se všechna podobná srovnání hroutí a ukazují se jako komická.

Katolická cesta J. Durycha XVI. – Kult kněžstva

S bolestí Durych uvažuje, jak jsou u nás kněží podceňováni: den ze dne k nim národ ztrácí úctu.

„…proto, že se na kněžstvo hledělo jako na mimořádný stav pouze společenský, ztratila se souvislost vztahů ke kněžstvu a upadl kult kněžstva.“

Takto se Durych aspoň částečně pokusil vysvětlit současný neutěšený stav.

Chvála postu

Vidíš, co dělá půst: uzdravuje nemoci, vysušuje vodnatelnost těla, vyhání zlé duchy, zahání špatné myšlenky, činí mysl jasnější, očišťuje srdce, posvěcuje tělo a člověka pozvedá k trůnu Božímu…
Síla veliká půst, a veliké činy se z ní rodí. Jakpak lidé získávají takové síly a vydávají znamení, že skrze ně Bůh uděluje zdraví nemocným, ne-li veskrze askesí, pokorou a spořádaným způsobem života? Neboť půst je životem andělů; kdo jím žije, mezi anděly je počítán. A nedomnívej se, milý, že jen toto je půst. Neboť nejen žije správně, kdo se pokrmu zdržuje, nýbrž kdo se zdržuje všeho zlého skutku, tomu bude přičten půst. Neboť jestliže se postíš a neostříháš úst svých, aby nemluvila zlá slova, a nevyhýbáš-li se hněvu, lži a křivé přísaze, pomluvě bližního svého, jestliže takovéto věci vyjdou z úst postícího se, nic nezíská, nýbrž celá jeho námaha je marná.

Jak (ne)číst Bibli

Na počátku letošního roku vyhlásili naši biskupové pastorační přípravu na rok 2013, kdy budeme slavit 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní přípravný rok má být věnován Božímu slovu a následující tři roky budou postupně zaměřeny na křest, biřmování a eucharistii. V pastýřském listu věnovaném tomuto tématu jsme četli: „Vstupní rok přípravy na oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje k nám chceme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři. Všem věřícím doporučujeme, aby často otvírali Písmo svaté, především Evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru, budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci se budeme snažit uvádět jeho slova v činy.“ Na toto téma znovu upozorňuje brněnský biskup Vojtěch Cikrle v plánovaném pastýřském listu, který bude čten v jeho diecézi v neděli 5. září.

Nicolás Gómez Dávila II

S radostí zveřejňujeme další část inspirativních myšlenek kolumbijského katolického filosofa Nicoláse Gómeze Dávily.

Rozhlédnutí

Máme za sebou týden nabitý důležitými událostmi, většinou bohužel nešťastnými.

Rozhovory

V mnoha životních okamžicích si uvědomujeme, že to nejsme my, kdo řídí události a vládne nad světem, ale někdo jiný, všemohoucí a vždy vědoucí, proč co dopustit a seslat na zemi. V té skutečnosti se nachází krom ohromení a bázně obrovská úleva – nemusíme se obávat, že věci, svěřené do Boží péče, zůstanou bez ochrany a spravedlivého řešení. Básně napsali Zdeněk  Rotrekl a František Hrubín.