Monthly Archives: Březen 2010

Rozhovor s MUDr. Preiningerovou

Dnes se v Praze odehraje Pochod pro život, takže by se hodil nějaký mimořádný příspěvek na pro-life téma. Nuže, zde je rozhovor s gynekoložkou MUDr. Xenií Preiningerovou, která provozuje v Jaroměřicích nad Rokytnou katolickou gynekologickou ordinaci a je nepostradatelnou odbornou poradkyní Hnutí Pro život ČR.

Co s poklesem natality?

Jako červená nit se vine Buchananovou knihou „Smrt Západu“ prastará zkušenost, že rozkvět, právě tak jako úpadek civilizaci je přímo úměrný populačnímu růstu, či naopak jeho útlumu. Tato úměra platí v obou směrech: roste a prohlubuje-li se civilizace v kladném smyslu, narůstá i populace. Skutečně tomu tak je, ale přece jenom… Růstem a zkvalitňováním civilizace vskutku šplhá vzhůru populační křivka, ale není tomu vždy, i když by tomu vždy být mělo. Buchanan nachází čtyři důvody, proč dochází k výjimkám, které mohou způsobit katastrofu. Na  Západě, především však v Americe.

Krasověda (4)

Kterak se děje rozumové poznání krásy?

Zjevy krásných těles chápou ve příjemných pocitech naší smyslové zevnější, zvláště zrak a sluch, jakož i vni­terný smysl povšechný. Od zjevů abstrahuje rozum náš, proniká k bytností tělesa, která ve zjevech se prokazuje, a shledává jí dokonalou, tj. idejí své odpovídající, a jed­notnou, tj. s částí souladně v jeden celek složenou.

Sv. Jan Sarkander

Dnes je 17. března a my si připomínáme 390. výročí umučení sv. Jana Sarkandera (1576-1620), moravského katolického kněze a mučedníka, patrona zpovědního tajemství. Uctěme jeho památku a zamysleme se nad tím, co nám jeho příklad může dát dnes.

Svatý Longinus

Dnes si něco řekneme o světci, jehož svátek jsme slavili včera, sv. Longinovi. Voják původem z Kappadocie, tedy pohan sloužící v okupační posádce tehdejší  římské provincie Judea, je osobností v historii Církve velmi důležitou.

Rozhlédnutí

Dnešní rozhlédnutí si všímá především vrcholícího boje o zdravotnickou reformu v USA a připomíná, že v sobotu se v Praze odehraje Pochod pro život. Z kalendária je třeba vyzdvihnout nadcházející 390. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera.

Tichá místa

Místa nenápadná, skromná a vzdálená od hluku lidí a všelijakého světského provozu mívají  mnohdy neobyčejný půvab. Na osamělém hřbitově nebo v opuštěném domě můžeme najít útěchu a slyšet  Boží oslovení,  které by jinde přes různé překážky a přehlušování nemuselo dospět  k našim  uším.  Básně napsal Rainer Maria Rilke (4. prosince 1875, Praha – 29. prosinec 1926, sanatorium Valmont u Montreux ve Švýcarsku).

Jak můžem pomoci hnutí pro-life? I aneb Nic neumím, nemám čas a nemám peníze

Když je člověk katolíkem, je zároveň pro-life. Je to tak a musí to tak být, neboť postoj pro-life se překrývá s nepominutelným kusem katolické víry (což ovšem nevylučuje pro-life ateisty). V dnešní době se bohužel částečně vracíme do dob starověku, kdy prvotní křesťané byli pro-life ostrůvkem v odpudivém pohanském světě, přetékajícím potraty a vražděním novorozenců. To na nás klade velkou zodpovědnost.

Matrikoví katolíci

Mnohdy není snadné odlišit životní názory i jednání „matrikových katolíků“ od názoru a jednání lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisté.  Opravdových ateistů tak či onak mnoho není;  kdo ví, zda vůbec nějací existují. Nejde dost dobře nevěřit v Boha. Lze snadno dokázat, že sice ateisté jsou o existenci Boha přesvědčeni, ale dali by za to nevím co, kdyby Bůh neexistoval. Jak by si oddychli!

Krasověda (3)

Krása nadsmyslnou vlastností věcí, jediným rozumem poznatelnou.

Že krása jest nadsmyslnou vlastností věcí, jediným rozumem poznatelnou, vysvítá ze tří důkazů:

1. Že třemi nižšími smysly: čichem, chutí a hmatem neznamenáme krásy, o tom není pochyby. Ale krásnými nazýváme tělesa, jež zrakem vidíme nebo sluchem slyšíme, na př. duhu, píseň.